[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2023

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Lukáš 2,30-31


1. Pátek Hle, budu je tříbit a zkoumat. Jeremiáš 9,6

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13

Židům 13,10-16

Izaiáš 40,1-11


2. Sobota Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím. Žalm 31,10

Probudili [Ježíše] se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni?" … Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,25-26

Zjevení 21,10-27

Izaiáš 40,12-31

1923 V Brně se narodil Miloslav Hájek.


Začátek nového církevního roku

1. neděle adventní Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a nesoucí spásu. Zachariáš 9,9b


3. Neděle Hospodin znovu potěší Sijón. Zachariáš 1,17

Simeon … očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Lukáš 2,25

K nám skláníš se, můj Králi,
jak přivítat tě smím?
K nebesům plným chvály
jak hlas svůj připojím?
Svým světlem otevírej
mou duši ztemnělou,
ať pozná tě v tvém díle
a přijme lásku tvou.
- EZ 443,1 -

Matouš 21,1-11

Římanům 13,8-12

Žalm 24

Zachariáš 9,9-10

Žalm 117


4. Pondělí Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Izaiáš 41,10

Velekněží a zákoníci: … viděli … děti volající v chrámě "Hosanna Synu Davidovu". Matouš 21,15

1.Petrova 1,8-13

Izaiáš 41,8-20


5. Úterý Nepravosti, jež přemohly mne, a hříchy naše ty z nás smyješ. Žalm 65,4 F

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,4-5

Židům 10,32-39

Izaiáš 42,1-9


6. Středa Dny tvého smutku skončily. Izaiáš 60,20b

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Koloským 1,9-14

Izaiáš 43,1-7


7. Čtvrtek I úpěli Izraelci k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě, opustili jsme svého Boha." Soudců 10,10

Zachariáš promluvil: A ty … půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů. Lukáš 1,76-77

1.Tesalonickým 5,1-6

Izaiáš 43,8-13


8. Pátek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18-19

Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli. Matouš 13,31

Ezechiel 37,24-28

Izaiáš 43,14-28


9. Sobota Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Žalm 30,4

Ježíš jim řekl: Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít. Jan 5,25

Filipským 1,3-11

Izaiáš 44,1-5

2. neděle adventní Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


10. Neděle Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové bohatýrské skutky jako ty! 5.Mojžíšova 3,24

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6

Rosu dejte, ó nebesa!
Přijď, ó Pane Ježíši!
K příchodu tvému církev plesá,
uslyš srdečnou žádost naši.

Učiň konec světa zlosti
jsa všech soudcem a králem,
nám pak otevři z své milosti
ten zlatý nový Jeruzalém.
- EZ 440,8.9 -

Lukáš 21,25-33

Jakubova 5,7-11

Zjevení 3,7-13

Izaiáš 63,15-64,3

Žalm 80


11. Pondělí Před sebou máš, Panovníku, všechny moje tužby a můj nářek utajen ti není. Žalm 38,10

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

Izaiáš 25,1-5

Izaiáš 44,6-20


12. Úterý I požehnal Bůh dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého. 1.Mojžíšova 2,3 K

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Zjevení 2,1-7

Izaiáš 44,21-28


13. Středa Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Žalm 139,4

[Pán] vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5b

2.Korintským 5,1-10

Izaiáš 45,1-8

1623 Komenský dedikuje Karlu staršímu ze Žerotína Labyrint světa a ráj srdce


14. Čtvrtek Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Žalm 97,11

Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Matouš 25,1-2

Jeremiáš 31,1-7

Izaiáš 45,9-17


15. Pátek Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, kdo konají dílo na nesmírných vodách, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,23.24.31

Když jsme se zachránili, dověděli jsme se, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili hranici dříví a všechny nás k ní pozvali. Skutky 28,1-2

Lukáš 22,66-71

Izaiáš 45,18-25


16. Sobota Hospodin … řekne svému lidu: Hle, posílám vám obilí, mošt i čerstvý olej, abyste se nasytili. Joel 2,19

[Ježíš] vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. Matouš 14,19-20

1.Tesalonickým 4,13-18

Izaiáš 46,1-13

3. neděle adventní Připravte na poušti cestu … Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


17. Neděle Bůh není člověk, aby lhal, ani lidský syn, aby litoval. 4.Mojžíšova 23,19

Bůh je svědek, že mé slovo k vám není zároveň "ano" i "ne"! Vždyť Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás zvěstovali my – já a Silvanus a Timoteus – nebyl zároveň "ano" i "ne", nýbrž v něm jest jasné "Ano"! 2.Korintským 1,18-19

Otevřete brány hradeb kamenných,
otevřete brány hradeb srdcí svých,
otevřete, aby mohl dál.
Nechte všeho, nechte obav, starostí,
připravujte cestu jeho království,
připravujte cestu, aby vejít mohl slávy Král.
- EZ 421,1 -

Lukáš 1,67-79

1.Korintským 4,1-5

Matouš 11,2-10

Izaiáš 40,1-11

Žalm 85


18. Pondělí On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,52

2.Korintským 1,18-22

Izaiáš 49,1-6


19. Úterý Oči Hospodinovy [obrácené jsou] k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich. Žalm 34,16 K

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

Izaiáš 11,10-13

Izaiáš 49,7-17


20. Středa Dobrořeč duše má Hospodinu … kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé. Žalm 103,2.3 K

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

Jeremiáš 30,8-11a

Izaiáš 50,4-11


21. Čtvrtek Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já [jsem] Hospodin. Ezechiel 37,14

Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

Zjevení 3,7-13

Izaiáš 51,1-8


22. Pátek Pakli nebudete poslouchati hlasu Hospodinova … bude ruka Hospodinova proti vám, jako i proti otcům vašim. 1.Samuelova 12,15 K

Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Jakubova 1,25

Zjevení 22,12-21

Izaiáš 51,9-16


23. Sobota Hospodin praví: Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6,6

Je tedy láska naplněním zákona. Římanům 13,10

Izaiáš 7,10-14

Izaiáš 52,1-12

4. neděle adventní (Štědrý den)

Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10b.11


24. Neděle Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil." Lukáš 2,15

Ó křesťané všichni v radostném plesání
do Betléma nechať s písní pospíší!
Hle, v jeslích leží andělský král Kristus.
Ó pojďme, pokloňme se Ježíši!
- EZ 481,1 -

Lukáš 2,1-20

Galatským 4,4-7

Galatským 4,4-7

Izaiáš 9,1-6

Žalm 115

1. svátek vánoční A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14a


25. Pondělí Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14b

Dnes se vám narodil Spasitel. Lukáš 2,11

Chvalme všichni Spasitele,
zpívejme jemu vesele,
pro předivné narození,
v němž věrných utěšení.
- EZ 469,1 -

Jan 1,1-14

Titovi 3,4-7

2.Mojžíšova 2,1-10

Izaiáš 52,7-10

Lukáš 1,46-55

2. svátek vánoční

2. svátek vánoční


26. Úterý Já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův. Izaiáš 60,16

[Svou milost] nyní zjevil příchodem našeho Spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

Slunce z hvězdy již vyšlo,
radujte se, lidé,
a na tento svět přišlo
pro naše spasení,
aby se naplnilo drahé zaslíbení.
- EZ 466,1 -

Matouš 1,18-25

Židům 1,1-14

2.Korintským 8,7-9

Izaiáš 7,10-14

Lukáš 2,29-32


27. Středa Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Izaiáš 44,6

Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Matouš 6,9

Jan 21,20-24

Izaiáš 52,13-53,5


28. Čtvrtek Dává růst trávě pro dobytek a bylinám pro užitek člověka, aby tak chléb ze země vzešel. Žalm 104,14 F

Vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20

Matouš 2,13-18

Izaiáš 53,6-12


29. Pátek Navrátíš-li se k Hospodinu, svému Bohu, … změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

1.Janova 4,12-16

Izaiáš 54,1-10


30. Sobota Josef řekl Potífarově ženě: Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu! 1.Mojžíšova 39,9

Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. 1.Tesalonickým 4,7

Izaiáš 63,7-14

Izaiáš 55,1-5

Neděle po vánocích (Konec občanského roku)

V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16a K


31. Neděle Na maličký okamžik jsem tě opustil, však shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
pročež k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkud pomoc přichází
nám vždy v pravé době,
tam, kde duše nachází
nové síly v mdlobě.
- EZ 412,1 -

Matouš 13,24-30

Římanům 8,31b-39

Kazatel 3,1-15

Kazatel 3,1-15

Izaiáš 55,6-13


PROSINEC 2023: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [ HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 ] HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 |
[HESLA 2023: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]