[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

LEDEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86, 11


Nový rok

Všecko, cožkoli činíte v slovu nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše, díky činíce Bohu a Otci skrze něho. Kolossenským 3, 17


1. Pondělí Hospodin ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7

Kdo by pak sám se povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen. Matouš 23, 12

== Lukáš 4, 16-21 == Jakubova 4, 13-17 == Žalm 121 ==


2. Úterý Kdo obětuje oběť chvály, ten mne uctí, a tomu, kdo napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží. Žalm 50, 23

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Lukáš 17, 15-16 /E

== Matouš 2, 13-23 == Marek, 1-8 ==


3. Středa Přispěj k spomožení mému, Pane spasení mého. Žalm 38, 23

Pán stál při mně a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4, 17 /P

== Izaiáš 43, 16-19 == Marek 1, 9-13 ==


4. Čtvrtek Máš ještě naději pro svou budoucnost, dí Hospodin. Jeremiáš 31, 17

Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který podle mnohého milosrdenství svého znovu zplodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. 1. Petrova 1, 3

== 4. Mojžíšova 13, 1-3.21-23.25-29; 14, 1-4.6-10.26-32 == Marek 1, 14-20 ==


5. Pátek Hospodin pošle anděla svého s tebou, a šťastnou způsobí cestu tvou. 1. Mojžíšova 24, 20

Petr řekl: Nyní právě vím, že poslal Pán anděla svého, a vytrhl mne z ruky Herodesovy. Skutky 12, 11

== Filipenským 10, 20 == Marek 1, 21-28 ==


Zjevení Páně - Epifanias

Tma pomíjí a světlo to pravé již svítí. 1. Janova 2, 8


6. Sobota I zvědí, že já Hospodin Bůh jejich jsem s nimi, a oni lid můj, dům izraelský, praví Panovník Hospodin. Ezechiel 34, 30

Nezavrhl Bůh lidu svého, který předzvěděl. Římanům 11, 2

Bůh Otec z pouhé milosti
Syna poslal z své výsosti,
ku pozdvižení padlého
člověka v smrt uběhlého.
- 274,1 -
== Matouš 2, 1-12 == Efezským 3, 2-3a.5-6 == Marek 1, 29-31 ==


Světový modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8, 14


7. Neděle Známé čiňte mezi lidmi skutky jeho, připomínejte, že vyvýšené jest jméno jeho. Izaiáš 12, 4

Řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16, 15

Jezu, v dobách všech
řiď ty sám náš běh!
Když i cesta drsná bude,
ty jen chraň a braň nás všude,
a pak poutníkům
otevři svůj dům!
- 286, 4 -
== Matouš 3, 13-17 == Římanům 12, 1-3(4-8) == Žalm 89, 1-19 ==


8. Pondělí Popatři z příbytku svatého svého s nebe, a požehnej lidu svému Izraelskému. 5. Mojžíšova 26, 15

Simeon takto chválil Boha: "Pane, mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael." Lukáš 2, 30-32 /E

== Jozue 3, 5-11 == Marek 1, 40-45 ==


9. Úterý Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých a milosrdný ve všech skutcích svých. Žalm 145, 17

Dosud vidíme jen zrcadlem v záhadách, potom však uvidíme tváří v tvář. Dosud poznávám jen částečně, potom však poznám zcela, jak sám budu poznán. 1. Korintským 13, 12 /Ž

== Jozue 3, 12-17 == Marek 2, 1-12 ==


10. Středa Přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. 5. Mojžíšova 33, 3

Maria si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. Lukáš 10, 39 /E

== Jan 3, 22-30 == Marek 2, 13-17 ==


11. Čtvrtek Spravedlivý jest Hospodin Bůh náš ve všech skutcích svých, které činí. Daniel 9, 14

Odpověděl jednomu z nich: "Příteli, nekřivdím ti! Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Matouš 20, 13.15 /E

== Matouš 4, 12-17 == Marek 2, 18-20 ==


12. Pátek Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1, 13

/Ježíš pravil:/ "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Marek 1, 15 /E

== Jan 10, 31-38 == Marek 2, 23-28 ==


13. Sobota Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých. Žalm 34, 2

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci. Máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2. Korintským 6, 4.10 /E


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1, 17


14. Neděle Zlořečený ten muž, který doufá v člověka, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho. Požehnaný ten muž, který doufá v Hospodina, a jehož naděje jest Hospodin. Jeremiáš 17, 5.7

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil. 2. Timoteovi 1, 12 /E

Jsme ti poddáni
v plném doufání.
Víme, že jen ve tvé síle
pracujeme v dobrém díle,
že jen Kristův kříž
vede lidstvo výš.
- 292, 5 -
== Jan 2, 1-11 == Římanům 12, (4-8)9-16 == Žalm 89, 20-38 ==


15. Pondělí Kdokoliv by vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude. Joel 2, 32

Není v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze které bychom mohli spaseni býti. Skutky 4, 12

== Jeremiáš 14, 2-9 == 1. Korintským 1, 1-9 ==


16. Úterý Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati a veseliti se mohli po všechny dny naše. Žalm 90, 14

Ježíš řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Marek 10, 14 /E

== Jeremiáš 17, 13-17 == 1. Korintským 1, 10-17 ==


17. Středa Zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdělal v lid. 1. Samuelova 12, 22

Vy však jste "rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu", abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1. Petrova 2, 9 /E

== Matouš 19, 3-9 == 1. Korintským 1, 18-25 ==


18. Čtvrtek Milostivý a dobrotivý jest Hospodin Bůh váš, aniž odvrátí tváři svou od vás, jestliže se obrátíte k němu. 2. Paralipomenon 30, 9

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2. Korintským 5, 19 /E

== Matouš 5, 17-20 == 1. Korintským 1, 26-31 ==


19. Pátek Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, to mne potěšuje. Žalm 23, 4

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. 2. Korintským 4, 8-9 /E

== 5. Mojžíšova 4, 5-13 == 1. Korintským 2, 1-9 ==


20. Sobota Budeš milovat hosta jako sebe samého. 3. Mojžíšova 19, 34 /E

Nezapomínejte na pohostinnost. Židům 13, 3 /Ž

== Římanům 3, 19-22 == 1. Korintským 2, 10-16 ==


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13, 29


21. Neděle Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 23, 8 /E

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1. Petrova 3, 18 /E

Ty jsi v světě bydlil s námi,
tvé tělo trpělo rány
za nás, za hříšné křesťany
z své milosti.
- 100, 2 -
== Matouš 8, 5-13 == Římanům 1, (14-15)16-17 == Žalm 86 ==


22. Pondělí Budou v tebe doufati, kteří znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine. Žalm 9, 11

Proste, a dáno bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7, 7

== Izaiáš 19, 19-25 == 1. Korintským 3, 1-4 ==


23. Úterý On proměňuje časy i chvíle; sesazuje krále i ustanovuje krále. Daniel 2, 21

Vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1, 52 /E

== Skutky 10, 21-35 == 1. Korintským 3, 5-8 ==

1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Středa Bože, zachovej mne, vždyť se utíkám k tobě! Žalm 16, 1 /K

On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něj jsme složili naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2. Korintským 1, 10 /E

== Jan 4, 5-14 == 1. Korintským 3, 9-17 ==


25. Čtvrtek Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3, 32

Já jsem nejmenší z apoštolů, který ani nejsem hoden slouti apoštol, protože jsem se protivil církvi Boží. Ale milostí Boží jsem to, co jsem. 1. Korintským 15, 9-10

== Jan 4, 27-42 == 1. Korintským 4, 1-13 ==


26. Pátek Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2. Mojžíšova 33, 19

Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Lukáš 15, 20 /E

== Lukáš 4, 22-30 == 1. Korintským 4, 1-13 ==


27. Sobota Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí. 1. Samuelova 12, 20 /E

I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1. Korintským 8, 5-6 /E

== Římanům 11, 13-22 == 1. Korintským 4, 14-21 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60, 2


28. Neděle Výmluvnosti Hospodinovy jsou výmluvnosti čisté, jako stříbro v hliněné peci přehnané a sedmkrát zprubované. Žalm 12, 7

Ten, kterého Bůh poslal, slovo Boží mluví. Jan 3, 34

Přišli jsme, ó Ježíši,
slovo tvoje poslouchati.
Učiň mysl schopnější
sladký hlas tvůj přijímati,
by se z prachu země zcela
k tobě, Pane, povznášela.
- 152, 1 -
== Matouš 17, 1-9 == 2. Korintským 4, 6-10 == Žalm 135 ==


29. Pondělí Nelekneš se strachu náhlého, neboť Hospodin bude doufání tvé. Přísloví 3, 25-26

Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se!" I ustal vítr a bylo veliké ticho. Ježíš jim řekl: "Proč jste tak ustrašeni? Ještě nemáte víru?" Marek 4, 39-40 /E

== 2. Mojžíšova 34, 29-35 == 1. Korintským 5, 1-8 ==


30. Úterý Jste synové Hospodina, svého Boha. 5. Mojžíšova 14, 1 /E

Že jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, Otče. Galatským 4, 6

== Jan 12, 34-41 == 1. Korintským 5, 9-13 ==


31. Středa Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. 2. Paralipomenon 20, 12 /E

Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází. Židům 12, 2 /P

== Jan 1, 43-51 == 1. Korintským 6, 1-1 ==


LEDEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [ [DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [denní modlitby] [perikopy]

A.D. 1 9 9 7

N e d ě l e :