[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ÚNOR 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce

Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit. 1. Korintským 6, 12 /E


1. Čtvrtek Utěší ještě Hospodin Sion. Zachariáš 1, 17

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh všeliké útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2. Korintským 1, 3-4 /E

== 2.Mojžíšova 24, 1-9.9-11.15-18 == 1. Korintským 6, 12-20 ==


2. Pátek Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo jest srdce mé, zpívati a oslavovati tě budu. Žalm 57, 8

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Zjevení 15, 4

== Matouš 16, 24-28 == 1. Korintským 7, 1-7 ==


3. Sobota Bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou lidem mým. Ezechiel 37, 27

Ježíš řekl: "Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky." Jan 14, 10 /E

== Filipenským 3, 20-4,1 == 1. Korintským 7, 8-16 ==


Septuagesimae

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9, 18


4. Neděle Před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka. Přísloví 5, 21

Ježíš Petrovi odpověděl: "Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš." Marek 14, 30 /E

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme - včas
horlivé a vroucí.
- 255, 7 -
== Matouš 20, 1-16a == 1. Korintským 9, 24-27 == Žalm 124 ==


5. Pondělí Hospodine zástupů, blahoslavený člověk, který naději skládá v tobě. Žalm 84, 13

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12, 12 /E

== 1. Samuelova 15, 35b- 16,13 == 1. Korintským 7, 17-24 ==


6. Úterý Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126, 1

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. Jemu patří sláva na věky věků, amen. 2. Timoteovi 4, 18 /E

== Filipenským 1, 27-30 == 1. Korintským 7, 25-40 ==


7. Středa I řekl Hospodin Mojžíšovi: "Ty mluviti budeš všecko, co tobě přikáži." 2. Mojžíšova 7, 1-2

Káži-li evangelium, nemám se čím chlubiti, poněvadž jsem to povinen; ale běda my mně bylo kdybych nekázal. 1. Korintským 9, 16

== 1. Mojžíšova 6, 9-22 == 1. Korintským 8, 1-6 ==


8. Čtvrtek I ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm 84, 4

Domem Božím jest církev Boha živého. 1. Timoteovi 3, 15 /Ž

== Římanům 4, 1-5 == 1. Korintským 8, 7-13 ==


9. Pátek Buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. 1. Královská 2, 2-3 /E

Buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj službě. 2. Timoteovi 4, 5 /E

== Matouš 10, 40-42 == 1. Korintským 9, 1-12 ==


10. Sobota Proč by měli pohané říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" Náš Bůh je v nebesích, učinil všecko co chtěl. Žalm 115, 2-3 /K

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. 1. Korintským 1, 21

== Lukáš 17, 7-10 == 1. Korintským 9, 13-18 ==


Sexagesimae

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Židům 3, 15 /E


11. Neděle Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1. Mojžíšova 32, 11 /E

To neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1. Korintským 1, 28-29 /E

Ježíše se nespustím,
uzdravena duše moje
v šťastný den, jenž světlem svým
posud dal mi blaha zdroje.
Plesám v srdci svém a dím:
Ježíše se nespustím.
- 215, 1 -
== Lukáš 8, 4-8 (9-15) == Židům 4, 12-13 == Žalm 125 ==


12. Pondělí Zde je můj služebník, jehož podpírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42, 1

Přijal zajisté od Boha Otce čest a slávu, když se stal k němu hlas takový od velebné slávy: Tentoť jest ten můj milý Syn, v němž mi se zalíbilo. 2. Petrova 1, 17

== Matouš 13, 10-17 == 1. Korintským 9, 19-23 ==


13. Úterý Zdali ruka Hospodinova ukrácena jest? Již nyní uzříš, přijde-li na to, co jsem mluvil, čili nic. 4. Mojžíšova 11, 23

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo v Ježíši Kristu řečeno Ano. A proto skrze něho zní i naše Amen k slávě Boží. 2. Korintským 1, 20 /E

== 5. Mojžíšova 32, 44-47 == 1. Korintským 9, 24-29 ==


14. Středa Hospodin řekl: "Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit." 2. Mojžíšova 4, 11-12 /E

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1. Petrova 3, 15 /E

== Matouš 13, 31-35 == 1. Korintským 10, 1-13 ==


15. Čtvrtek Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení. Žalm 45, 18 /E

Nemají shromažďovat majetek děti rodičům, ale rodiče dětem. 2. Korintským 12, 14 /P

== Skutky 16, 8-15 == 1. Korintským 10, 14-22 ==


16. Pátek Jako ten, kterého matka jeho těší, tak já vás těšiti budu. Izaiáš 66, 13

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou. Matouš 5, 4

== Židům 3, 12-4, 1 == 1. Korintským 10, 23-11, 1 ==


17. Sobota I vzbudil Hospodin ducha ostatních ze všeho lidu, i šli a pracovali o domu Hospodina zástupů, Boha svého. Aggeus 1, 14 /H

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. Podle milosti Boží, která mi byla dána, jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví. 1. Korintským 3, 9-10

== Židům 6, 4-8 == 1. Korintským 11, 2-16 ==


Estomihi

Buď mi pevnou skalou! Žalm 31, 3

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18, 31 /E


18. Neděle Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj. Přísloví 6, 20 /E

Děti, poslouchejte ve všem své rodiče, protože se to líbí Pánu. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. Kolossenským 3, 20-21 /E

Mou duši ve své péči měj,
chraň před vší poskvrnou
a čistou mi ji zachovej,
braň svatou rukou svou!
- 428, 6 -
== Marek 8, 31-38 == 1. Korintským 13 == Žalm 31 ==


19. Pondělí Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103, 11 /E

Kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila milost. Římanům 5, 20 /E

== Lukáš 13, 31-33 == 1. Korintským 11, 17-22 ==


20. Úterý Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Izaiáš 53, 5 /E

Jeho rány vás uzdravily. 1. Petrova 2, 24 /E

== Lukáš 10, 38-42 == 1. Korintským 11, 23-27 ==


21. Středa Nebojte se a neděste se, Hospodin bude s vámi. 2. Paralipomenon 20, 17

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26, 22 /E

== Matouš 6, 16-21 == 1. Korintským 11, 28-34 ==


22. Čtvrtek Jednejte rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno! 2. Paralipomenon 15, 17 /E

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5, 16

== 2. Mojžíšova 32, 1-6.15-20 == 1. Korintským 12, 1-11 ==


23. Pátek Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103, 2

Petr začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned natáhl ruku a zachytil ho. Matouš 14, 30-31 /P

== Kazatel 7, 13-14 == 1. Korintským 12, 12-16 ==


24. Sobota Bůh soudce jednoho ponižuje, a druhého povyšuje. Žalm 75, 8

Jeden je zákonodárce i soudce; on může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního? Jakubova 4, 12

== Daniel 5, 1-30 == 1. Korintským 12, 17-31a ==


1. neděle postní - Invocavit

Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91, 15

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovy. 1.Janova 3, 8 /E


25. Neděle Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3, 9 /E

Ježíš Kristus jest oběť slitování za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i za všeho světa. 1. Janova 2, 2

A dokud trvá život ten,
jsem pevně na tom ustaven,
že o té Boží milosti
chci svědčit se vší smělostí.
- 277, 8 -
== Matouš 4, 1-11 == Židům 4, 14-16 == Žalm 91 ==


26. Pondělí Kdo jest Bůh silný na nebi nebo na zemi, jenž by činiti mohl skutky podobné tvým a moci podobné tobě? 5. Mojžíšova 3, 24

Z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemu sláva na věky! Římanům 11, 36

== Jakubova 4, 1-10 == 1. Korintským 12, 31b-13, 7 ==


27. Úterý Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Malachiáš 2, 10 /E

My všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni. 1. Korintským 12, 13 /E

== Římanům 6, 12-14 == 1. Korintským 13, 8-13 ==


28. Středa Já jsem, který mluvím spravedlivě, dostatečný k vysvobození. Izaiáš 63, 1

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2. Timoteovi 1, 10

== Job 1, 1-22 == 1. Korintským 14, 1-12 ==


29. Čtvrtek Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14, 4 /E

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Marek 8, 36 /E

== Jan 2, 13-22 == 1. Korintským 14, 13-2 ==


ÚNOR 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]