[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

BŘEZEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10, 43 /E


Světový den modliteb žen


1. Pátek I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Joel 3, 1 /E

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15, 13 /E

== Matouš 16, 21-27 == 1. Korintským 14, 26-33a ==

Pamětní den založení Jednoty bratrské v Kunvaldě 1457


2. Sobota Nebude již učiti druh druha, bratr bratra: "Poznej Hospodina!" Neboť všichni poznají mne od nejmenšího z nich do největšího, dí Hospodin. Jeremiáš 31, 34 /H

Nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, který jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám. 1. Korintským 2, 12

== Židům 2, 10-18 == 1. Korintským 14, 33b-40 ==


2.neděle postní Reminiscere

Hospodine, pamatuj na svoje slitování. Žalm 25, 6

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5, 8


3. Neděle Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53, 3 /E

Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Marek 15, 17-19 /E

Srdce mé moc tvého kříže
ať k sobě táhne a víže;
tvá smrt ve mně hřích ať moří,
rány tvé mé zdraví množí.
- 117, 3 -
== Marek 12, 1-12 == Římanům 5, 1-5 (6-11) == Žalm 123 ==


4. Pondělí Hospodin jest milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství. Joel 2, 13

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3, 23-24 /E

== Židům 11, 8-10 == Marek 10, 32-34 ==


5. Úterý Dej mi znáti, Hospodine, konec života mého, a odměření dnů mých jaké jest, abych věděl, jak dlouho trvati mám. Žalm 39, 5

Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama. 2. Korintským 5, 1 /E

== Jan 8, 21-30 == Marek 10, 35-45 ==


6. Středa Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu, a vypraviti všecku chválu jeho? Žalm 106, 2

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2. Petrova 1, 3 /E

== Job 2, 1-10 == Marek 10, 46-52 ==


7. Čtvrtek Blahoslavený ten člověk, který skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40, 5

Celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1. Petrova 1, 13 /E

== 1. Mojžíšova 14, 17-20 == Marek 11, 1-11 ==


8. Pátek Prosím, Hospodine, dávej již šťastný prospěch! Žalm 118, 25

V noci měl Pavel vidění: nějaký Makedoňan stál před ním a prosil ho: "Přejdi do Makedonie a pomoz nám!" Skutky 16, 9 /P

== Galatským 4, 12-20 == Marek 11, 12-19 ==


9. Sobota Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 27, 1

Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Jan 16, 33

== Matouš 12, 38-42 == Marek 11, 20-25 ==


3. neděle postní - Oculi

Stále upírám oči k Hospodinu. Žalm 25, 15

Kdo položí ruku svou na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9, 62


10. Neděle Ať přestane hlas tvůj plakat a tvé oči slzet! Neboť dostane se ti odměny za tvou námahu, dí Hospodin. Jeremiáš 31, 16 /H

Jako jste účastníci utrpení, tak i potěšení. 2. Korintským 1, 7

Svou naději vždy raději
já skládati chci v tobě,
ó Jezu můj, vždy při mně stůj,
mne sil a těš v mé mdlobě.
- 377, 2 -
== Lukáš 9, 57-62 == Efezským 5, 1-8a == Žalm 129 ==


11. Pondělí Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 3. Mojžíšova 22, 31

Cílem kázání jest láska z čistého srdce a dobrého svědomí a víry nelíčené. 1. Timoteovi 1, 5 /S

== Matouš 19, 16-26 == Marek 11, 27-33 ==


12. Úterý Říkáte: "Sloužit Bohu není k ničemu." Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. Malachiáš 3, 14.16 /E

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12, 11 /E

== Lukáš 9, 51-56 == Marek 12, 1-12 ==


13. Středa Vysvobodím je ode všech míst, na nichž hřešili a očistím je, i budou mým lidem, a já budu jejich Bohem. Ezechiel 37, 23 /H

On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2, 14 /E

== Job 7, 11-21 == Marek 12, 13-17 /E ==


14. Čtvrtek Ve jménu tvém plesati budou každého dne a v spravedlnosti tvé vyvýší se. Žalm 89, 17

Každý den vytrvale a svorně přicházeli do chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce a chválili Boha. Skutky 2, 46 Dúlos / Hesla Jednoty Bratrské 1996 - DUBEN [HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

DUBEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a oslavil. Tak tedy když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. 1. Petrova 1, 21 /P


1. Pondělí Hospodine zástupů, ty jsi sám Bůh všech království země, ty jsi učinil nebe i zemi. Izaiáš 37, 16

Víme, že bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. 1. Korintským 8, 4 /E

== 2. Mojžíšova 12, 3-7.11-14.21-28 == Marek 14, 53-65 ==


2. Úterý Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102, 26 /E

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré. 1. Timoteovi 4, 4 /P

== Jan 12, 27-33 == Marek 14, 66-72 ==


3. Středa Nechť se nehněvá Pán můj, že mluviti budu. 1. Mojžíšova 18, 30

Mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Jakub 5, 16

== Micheáš 3, 9-12 == Marek 15, 1-15 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111, 4


4. Čtvrtek Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145, 9

Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korintským 5, 21 /E

V těžkém boji hlavu svoji
Beránku náš, nakloniv,
již zas nově po svém slově
přišels k nám, jsa věčně živ.
- 123, 4 -
== 2. Mojžíšova 24, 3-8 (9-11) == 1. Korintským 11, 23-26 (27-32) == Marek 15, 16-23 ==


Velký Pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3, 16


5. Pátek Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63, 19 /E

Když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15, 39 /E

Lásko, jež ses čistou krví
v Getsemane potila,
jež jsi mukami hřích prvý
za nás bídné platila,
která ještě v umírání
náruč padlým otvíráš,
než se hlava mrtva sklání,
stále bídné přijímáš.
- 120, 2 -
== 1. Mojžíšova 22, 1-18a == 2. Korintským 5, 14b-21 == Marek 15, 24-41 ==


6. Sobota Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Zachariáš 7, 9 /E

Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Římanům 14, 13 /E

== Jonáš 2, 3-10 == Marek 15, 42-47 ==


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1, 18 /E


7. Neděle Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85, 10.11

Bůh, jenž vzkřísil Pána, vzkřísí i nás svou mocí. 1. Korintským 6, 14 /Ž

Buď Bohu dík a věčná čest,
že vítězství nám dává,
jímž to, co smrtí skláno jest,
zas k nové síle vstává.
Pán žije! Naše vítězství!
On v své nás vede království,
buď Bohu věčná sláva!
- 124, 6 -
== 1. Samuelova 2, 1-2.6-8a == Kolossenským 3, 1-4 == Marek 16, 1-8 ==


Pondělí velikonoční


8. Pondělí Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139, 1-2

Ježíš řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Jan 20, 27 /E

Živ jest Ježíš a já s ním!
Proč bych smrti měl se báti?
Živ jest Ježíš, pročež vím,
z hrobu že mám zase vstáti.
Světlem věrné oděje,
to jest moje naděje.
- 132, 1 -
== Izaiáš 25, 8-9 == Lukáš 24, 13-35 == Marek 16, 9-20 ==


9. Úterý Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1. Mojžíšova 31, 42 /E

Víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korintským 15, 58 /E

== Lukáš 24, 36-45 == 1. Korintským 15, 1-11 ==


10. Středa Sňal jsem s tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3, 4 /E

Syn mu řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem už hoden nazývati se tvým synem." Otec však rozkázal svým služebníkům: "Rychle přineste nejlepší roucho a oblecte jej." Lukáš 15, 21-22 /Ž

== Jan 20, 1-10 == 1. Korintským 15, 12-19 ==


11. Čtvrtek Hospodin odpověděl: "Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo." 2. Mojžíšova 34, 10 /E

Mnozí, kteří Ježíše slyšeli, se divili: "Odkud to má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A takové mocné činy se dějí pod jeho rukama!" Marek 6, 2 /Ž

== Jan 20, 11-28 == 1. Korintským 15, 20-28 ==


12. Pátek Mnohé nepravosti, které se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš. Žalm 65, 4

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18, 13 /E

== Jan 21, 1-14 == 1. Korintským 15, 29-34 ==


13. Sobota Zachováváš, Pane, lidi i zvířata. Žalm 36, 7 /K

Pohleďte na ptáky pod nebem: nesejí a nežnou ani nesklízejí do stodol a váš nebeský otec je živí. Což nejste vy mnohem cennější než oni? Matouš 6, 26 /Ž

== Lukáš 24, 1-12 == 1. Korintským 15, 35-49 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti 1.Petrova 2, 2 )

Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1. Petrova 1, 3 /E


14. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38, 20

Chvála buď Bohu, jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1. Korintským 15, 57 /E

My těšíme se z slávy té,
jež zjevena má býti.
To vyvýšení přejisté
již srdce tuší, cítí.
Jak blahoslavení
jsou všichni spasení!
Ó Bože, veď nás z milosti
skrz časnou žalost k radosti!
- 394, 3 -
== Jan 20, 19-29 == 1. Petrova 1, 3-9 == Žalm 138 ==


15. Pondělí Hospodin vysvobozuje vězně. Žalm 146, 7

Petr byl střežen ve vězení. Církev se zaň stále modlila k Bohu. Skutky 12, 5 /Ž

== Kolossenským 2, 12-15 == 1. Korintským 15, 50-58 ==


16. Úterý Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3, 58