[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

DUBEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a oslavil. Tak tedy když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. 1. Petrova 1, 21 /P


1. Pondělí Hospodine zástupů, ty jsi sám Bůh všech království země, ty jsi učinil nebe i zemi. Izaiáš 37, 16

Víme, že bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden Bůh. 1. Korintským 8, 4 /E

== 2. Mojžíšova 12, 3-7.11-14.21-28 == Marek 14, 53-65 ==


2. Úterý Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102, 26 /E

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré. 1. Timoteovi 4, 4 /P

== Jan 12, 27-33 == Marek 14, 66-72 ==


3. Středa Nechť se nehněvá Pán můj, že mluviti budu. 1. Mojžíšova 18, 30

Mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Jakub 5, 16

== Micheáš 3, 9-12 == Marek 15, 1-15 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111, 4


4. Čtvrtek Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145, 9

Toho, jenž nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2. Korintským 5, 21 /E

V těžkém boji hlavu svoji
Beránku náš, nakloniv,
již zas nově po svém slově
přišels k nám, jsa věčně živ.
- 123, 4 -
== 2. Mojžíšova 24, 3-8 (9-11) == 1. Korintským 11, 23-26 (27-32) == Marek 15, 16-23 ==


Velký Pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3, 16


5. Pátek Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63, 19 /E

Když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15, 39 /E

Lásko, jež ses čistou krví
v Getsemane potila,
jež jsi mukami hřích prvý
za nás bídné platila,
která ještě v umírání
náruč padlým otvíráš,
než se hlava mrtva sklání,
stále bídné přijímáš.
- 120, 2 -
== 1. Mojžíšova 22, 1-18a == 2. Korintským 5, 14b-21 == Marek 15, 24-41 ==


6. Sobota Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Zachariáš 7, 9 /E

Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení. Římanům 14, 13 /E

== Jonáš 2, 3-10 == Marek 15, 42-47 ==


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1, 18 /E


7. Neděle Jeho spása je blízko těm, kdo se ho bojí. Spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85, 10.11

Bůh, jenž vzkřísil Pána, vzkřísí i nás svou mocí. 1. Korintským 6, 14 /Ž

Buď Bohu dík a věčná čest,
že vítězství nám dává,
jímž to, co smrtí skláno jest,
zas k nové síle vstává.
Pán žije! Naše vítězství!
On v své nás vede království,
buď Bohu věčná sláva!
- 124, 6 -
== 1. Samuelova 2, 1-2.6-8a == Kolossenským 3, 1-4 == Marek 16, 1-8 ==


Pondělí velikonoční


8. Pondělí Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139, 1-2

Ježíš řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Jan 20, 27 /E

Živ jest Ježíš a já s ním!
Proč bych smrti měl se báti?
Živ jest Ježíš, pročež vím,
z hrobu že mám zase vstáti.
Světlem věrné oděje,
to jest moje naděje.
- 132, 1 -
== Izaiáš 25, 8-9 == Lukáš 24, 13-35 == Marek 16, 9-20 ==


9. Úterý Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1. Mojžíšova 31, 42 /E

Víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1. Korintským 15, 58 /E

== Lukáš 24, 36-45 == 1. Korintským 15, 1-11 ==


10. Středa Sňal jsem s tebe tvou nepravost a dal jsem tě obléci do slavnostního roucha. Zachariáš 3, 4 /E

Syn mu řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem už hoden nazývati se tvým synem." Otec však rozkázal svým služebníkům: "Rychle přineste nejlepší roucho a oblecte jej." Lukáš 15, 21-22 /Ž

== Jan 20, 1-10 == 1. Korintským 15, 12-19 ==


11. Čtvrtek Hospodin odpověděl: "Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo." 2. Mojžíšova 34, 10 /E

Mnozí, kteří Ježíše slyšeli, se divili: "Odkud to má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A takové mocné činy se dějí pod jeho rukama!" Marek 6, 2 /Ž

== Jan 20, 11-28 == 1. Korintským 15, 20-28 ==


12. Pátek Mnohé nepravosti, které se zmocnily nás, a přestoupení naše ty očistíš. Žalm 65, 4

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18, 13 /E

== Jan 21, 1-14 == 1. Korintským 15, 29-34 ==


13. Sobota Zachováváš, Pane, lidi i zvířata. Žalm 36, 7 /K

Pohleďte na ptáky pod nebem: nesejí a nežnou ani nesklízejí do stodol a váš nebeský otec je živí. Což nejste vy mnohem cennější než oni? Matouš 6, 26 /Ž

== Lukáš 24, 1-12 == 1. Korintským 15, 35-49 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti 1.Petrova 2, 2 )

Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1. Petrova 1, 3 /E


14. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38, 20

Chvála buď Bohu, jenž nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1. Korintským 15, 57 /E

My těšíme se z slávy té,
jež zjevena má býti.
To vyvýšení přejisté
již srdce tuší, cítí.
Jak blahoslavení
jsou všichni spasení!
Ó Bože, veď nás z milosti
skrz časnou žalost k radosti!
- 394, 3 -
== Jan 20, 19-29 == 1. Petrova 1, 3-9 == Žalm 138 ==


15. Pondělí Hospodin vysvobozuje vězně. Žalm 146, 7

Petr byl střežen ve vězení. Církev se zaň stále modlila k Bohu. Skutky 12, 5 /Ž

== Kolossenským 2, 12-15 == 1. Korintským 15, 50-58 ==


16. Úterý Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3, 58 /E

Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2. Korintským 3, 12 /E

== Římanům 13, 12-14 == 1. Korintským 16, 1-12 ==


17. Středa V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54, 8

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským 2, 4-5 /E

== 1. Janova 2, 12-17 == 1. Korintským 16, 13-24 ==


18. Čtvrtek Bože, Bůh silný můj jsi ty, tebe hned v jitře hledám, tebe žízní duše má. Žalm 63, 2

Já dám žíznivému ze studnice vody živé darmo. Zjevení 21, 6

== Jan 17, 9-19 == 1. Petrova 1, 1-12 ==


19. Pátek Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu! Žalm 118, 26

Když byl Jan uvězněn, šel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží radostnou zvěst. Marek 1, 14 /P

== Zjevení 7, 9-17 == 1. Petrova 1, 13-16 ==


20. Sobota Kdo chodí v temnostech a nemá žádného světla, doufej ve jméno Hospodinovo! Izaiáš 50, 10

Bůh, který řekl, "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil vaše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2. Korintským 4, 6 /E

== 1. Mojžíšova 32, 22b-32 == 1. Petrova 1, 17-21 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33, 5 )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10, 11.27-28 /E


21. Neděle Toto praví Hospodin: "V čas milosti vyslyším tě, a ve dni spasení pomohu tobě." Izaiáš 49, 8

Všechno, oč v modlitbě prosíte, věřte, že to zcela jistě dostanete, a uskuteční se vám to. Marek 11, 24 /E

Pokoj svůj nám dej, v lásce k nám se znej,
jako k svým, kdo tebe známe,
jménem tvým se nazýváme,
kdo tě v srdci svém milovati chcem.
- 340, 6 -
== Jan 10, 11-16(27-30) == 1. Petrova 2, 21b-25 == Žalm 136 ==


22. Pondělí Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina. 2. Paralipomenon 30, 18-19 /E

Následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteří vzývají Pána z srdce čistého. 2. Timoteovi 2, 22

== 5. Mojžíšova 18, 15-19 == 1. Petrova 1, 22 - 2, 3 ==


23. Úterý Odvrzte bohy cizozemců, kteří jsou uprostřed vás, a nakloňte srdcí svých k Hospodinu. Jozue 24, 23

Jak se to shoduje: chrám Boží a modly? My jsme přece chrám živého Boha! 2. Korintským 6, 16 /P

== Matouš 26, 31-35 == 1. Petrova 2, 4-10 ==


24. Středa Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Kazatel 7, 29 /E

Láska má radost z pravdy. 1. Korintským 13, 6 /Ž

== Jan 21, 15-19 == 1. Petrova 2, 11-17 ==


25. Čtvrtek V soužení jsi volal a já jsem tě bránil. Žalm 81, 8 /E

Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Chceš-li, můžeš mne očistit." Ježíše s ním pojal soucit. Natáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: "Chci, buď očištěn!" A hned z něho malomocenství zmizelo a byl očištěn. Marek 1, 40-42 /P

== Ezechiel 34, 23-31 == 1. Petrova 2, 18-25 ==


26. Pátek Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu. 2. Mojžíšova 34, 6-7 /E

Když býváme souzeni, od Pána býváme poučováni, abychom se světem nebyli potupeni. 1. Korintským 11, 32

== Židům 13, 12-16 == 1. Petrova 3, 1-7 ==


27. Sobota Kéž Bůh pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1. Mojžíšova 49, 25 /E

Písmo předem vyhlásilo Abrahamovi: Žehnány budou všechny národy v tobě. Tak lidé víry jsou žehnáni s věřícím Abrahamem. Galatským 3, 8-9 /Ž

== Skutky 20, 17-38 == 1. Petrova 3, 8-12 ==


Jubilate

(Plésej Bohu všecka země! Žalm 66, 1 )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2. Korintským 5, 17 /E


28. Neděle Bůh střeží duše svých věrných. Žalm 97, 10 /E

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal ke své slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1. Petrova 5, 10 /E

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -
== Jan 15, 1-8 == 1. Janova 5, 1-4 == Žalm 148 ==


29. Pondělí Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8, 4 /E

Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: "Dříve, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Matouš 26, 75 /P

== Efezským 4, 17-24 == 1. Petrova 3, 13-17 ==


30. Úterý V shromážděních dobrořečte Bohu. Žalm 68, 27

Bůh snášenlivosti a potěšení dej vám býti jednomyslnými vespolek podle Jezukrista, abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista. Římanům 15, 5-6

== Job 38, 31-38 == 1. Petrova 3, 18-22 ==


DUBEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]