[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

KVĚTEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Každý podle toho, jak přijal nějaký duchovní dar, služte si jím vzájemně, jako dobří správcové rozmanité milosti Boží. 1. Petrova 4, 10 /Ž


1. Středa Usilujte o pokoj tohoto města, do něhož jsem vás přestěhoval a modlete se zaň k Hospodinu. Jeremiáš 29, 7 /E

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. 1. Timoteovi 2, 1 /E

== Lukáš 20, 27-39 == 1. Petrova 4, 1-11 ==


2. Čtvrtek I vyšel Abram, tak jak mu byl mluvil Hospodin. 1. Mojžíšova 12, 4

Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane," vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který v nebesích jest. Matouš 7, 21

== Skutky 17, 22-34 == 1. Petrova 4, 12-19 ==


3. Pátek Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Job 14, 1 /E

Co se rozsévá, je slabé, co vstává, je mocné. 1. Korintským 15, 43 /Ž

== Galatským 6, 14-18 == 1. Petrova 5, 1-7 ==


4. Sobota Pánovo rozhodnutí má věčné trvání. Žalm 33, 11 /K

Počal je učiti, že Syn člověka musí mnoho trpěti, býti potupen, zabit býti a po třech dnech zase vstáti. Marek 8, 31 /Ž

== Galatským 5, 1-6 == 1. Petrova 5, 8-14 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou. Žalm 98, 1 /E)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98, 1 /E


5. Neděle Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1. Královská 8, 27 /E

V Kristu je vtělena všechna plnost Božství. Kolossenským 2, 9 /E

Nuž, spějte k němu odevšad
a s jásotem mu pějte,
své sliby plň mu každý rád
a vždy se k němu znejte,
neb rozmýšlí vše výtečně
a pomáhá nám srdečně;
čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57, 9 -
== Matouš 11, 25-30 == Kolossenským 3, 12-17 == Žalm 149, 1-5 ==


6. Pondělí Lid, který chodí v temnostech, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9, 11 /E

Já světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdo věří ve mne, ve tmě nezůstal. Jan 12, 46

== Jakubova 1, 17-21 == 1. Timoteovi 1, 1-11 ==


7. Úterý Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2. Samuelova 12, 9 /E

Nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Římanům 7, 19 /E

== Jan 6, 66-69 == 1. Timoteovi 1, 12-20 ==


8. Středa Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Žalm 74, 12 /E

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipenským 4, 6 /E

== Lukáš 19, 37-40 == 1. Timoteovi 2, 1-7 ==


9. Čtvrtek Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8, 21.22 /E

Ježíš chodil po celé Galilei, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Matouš 4, 23 /E

== Matouš 21, 18-22 == 1. Timoteovi 2, 8-15 ==


10. Pátek Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24, 1 /E

Země, která pije déšť často na ni přicházející a plodí rostliny vhodné těm, pro které je vzdělávána, jest účastna Božího požehnání. Židům 6, 7 /Ž

== Zjevení 5, 6-11 == 1. Timoteovi 3, 1-13 ==


11. Sobota Poučuj mě, ať zachovávám tvůj zákon, a budu ho střežit celým svým srdcem. Žalm 119, 34 /K

Obřízka nic není, též neobřízka nic není, ale zachovávání přikázání Božích. 1. Korintským 7, 19

== 1. Samuelova 16, 14-23 == 1. Timoteovi 3, 14-16 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66, 20 /E


12. Neděle Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Izaiáš 46, 4 /E

Věrný je ten, jenž vás povolal; on to také učiní. 1. Tessalonicenským 5, 24 /E

Chovej i nás laskavě,
dokud jsme na světě,
a dej, ať za to právě
oslavujeme tě.
- 48, 6 -
== Jan 15, 23b-28 (29-32) == 1. Timoteovi 2, 1-6a == Žalm 92 ==


13. Pondělí Odstup to od nás, abychom odporovati měli Hospodinu a odvraceti se dnes. Jozue 22, 29

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly. Marek 8, 38 /E

== 1. Královská 3, 5-15 == 1. Timoteovi 4, 1-11 ==


14. Úterý Budete-li Hospodina hledati, najdete ho; pakli ho opustíte, opustí vás. 2. Paralipomenon 15, 2

Jsme očití svědci toho, že Otec poslal svého Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 1. Janova 4, 14-15 /P

== Kolossenským 4, 1-6 == 1. Timoteovi 3, 12- 5, 2 ==


15. Středa Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Izaiáš 48, 9 /E

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2. Petrova 3, 9 /E

== Lukáš 11, 1-8 (9-13) == 1. Timoteovi 5, 3-16 ==


Nanebevstoupení Páně

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12, 32 /Ž


16. Čtvrtek Ze všech věcí, které mi dáš, desátky spravedlivě tobě dám. 1. Mojžíšova 28, 22

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť "radostného dárce miluje Bůh". 2. Korintským 9, 7 /E

== Lukáš 24, (44-49) 50-53 == Skutky 1, 3-4 (5-7) 8-11 == Filipenským 2, 6-11 ==


17. Pátek Zezadu i zpředu obklíčils mne, a vložils na mne ruku svou. Žalm 139, 5

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28, 20

== Zjevení 1, 4-8 == 1. Timoteovi 5, 17-25 ==


18. Sobota Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Izaiáš 26, 3 /E

Ku pokoji povolal nás Bůh. 1. Korintským 7, 15

== Daniel 7, (2-8) 9-14 == 1. Timoteovi 6, 1-10 ==


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine! Žalm 27, 7)

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12, 32 /Ž


19. Neděle Já jsem Hospodin, který činím milosrdenství, soud i spravedlnost na zemi. Jeremiáš 9, 23

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5, 6 /P

Jest blahoslaven před Bohem,
kdo lační a kdo žízní,
by spravedlnost vládla všem
a padlo vše, co trýzní.
Bůh ukonejší jeho hlad
a na věky ho bude hřát
svou nekonečnou přízní.
- 287, 4 -
== Jan 15, 26- 16, 4 == Efezským 3, 14-21 == Žalm 131 ==


20. Pondělí Ti, kdo milují tvůj zákon, těší se z hojného pokoje, nepřijdou k žádnému úrazu. Žalm 119, 165 /K

Plnost zákona jest láska. Římanům 13, 10

== Jan 14, 15-19 == 1. Timoteovi 6, 11-16 ==


21. Úterý Ty jsi, Hospodine, otec náš, vykupitel náš, to jest od věčnosti jméno tvé. Izaiáš 63, 16

Vy se tedy modlete takto: "Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé." Matouš 6, 9 /P

== Lukáš 12, 8-12 == 1. Timoteovi 6, 17-21 ==


22. Středa Já jsem Hospodin Bůh tvůj a Boha kromě mne nepoznal jsi, aniž jest jiný vysvoboditel kromě mne. Ozeáš 13, 4

Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který jest nade všecko a skrze všecko i ve všech nás. Efezským 4, 5-6

== Římanům 8, 26-30 == 2. Timoteovi 1, 1-12 ==


23. Čtvrtek Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine. Izaiáš 9, 6 /E

Přijď království tvé. Matouš 6, 10 /P

== Jan 7, 37-39 == 2. Timoteovi 2, 1-13 ==


25. Sobota Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Jozue 1, 8

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 2. Timoteovi 3, 14-15 /E

== Izaiáš 41, 17-20 == 2. Timoteovi 2, 14-26 ==


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4, 6


26. Neděle Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34, 11 /E

Ježíš uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I počal je učit mnohým věcem. Marek 6, 34 /E

Neb jsi ty slovo věčné,
v srdci Božím složené,
jímž vše učiněno jest;
budiž tobě chvála, čest.
- 169, 2 -
== Jan 14, 23-27 == Skutky 2, 1-8 == Efezským 1, 3-14 ==


27. Pondělí Slavné a překrásné dílo jeho, a spravedlnost jeho zůstávající na věky. Žalm 111, 3

Řekl jim Ježíš: "Přijměte Ducha svatého." Jan 20, 22

== Matouš 16, 13 == 1. Samuelova 3, 1-14 == Žalm 150 ==


28. Úterý Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147, 3 /E

Ježíš dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Židům 5, 9 /E

== Ezechiel 36, 22a.23-28 == 2. Timoteovi 3, 1-9 ==


29. Středa Kdo by co chtěl dobrovolně obětovati dnes Hospodinu? 1. Paralipomenon 29, 5

Dávejte, a bude vám dáno. Lukáš 6, 38 /E

== Skutky 10, 44-48 == 2. Timoteovi 3, 10-17 ==


30. Čtvrtek Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: "My jsme to nevěděli", což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24, 11-12 /E

Po tomto jsme poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i my tedy máme za bratří duše klásti. 1. Janova 3, 16

== Skutky 4, 8-21 == 2. Timoteovi 4, 1-8 ==


31. Pátek Na místě, kde se jim říká: "Nejste lid můj", bude se jim říkat: "Synové živého Boha". Ozeáš 2, 1 /E

Kteřížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. Římanům 8, 14

== Galatským 3, 1-5 == 2. Timoteovi 4, 9-2 ==


KVĚTEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]