[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ČERVEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Budiž tedy srdce vaše celé k Hospodinu, Bohu našemu. 1. Královská 8, 61


1. Sobota Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17, 14

Žena viděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení." Marek 5, 33-34 /E

== Skutky 8, 14-25 == Titovi 1, 1-16 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6, 3


2. Neděle Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Žalm 119, 2 /E

Svolav zástupy s učedníky svými, řekl jim: "Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následuj mne". Marek 8, 34

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem;
zrak se proto klidně dívá
v dálnou, neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415, 1 -
== Jan 3, 1-8 /9-15/ == Římanům 11, /32/ 33-36 == Žalm 145 ==


3. Pondělí Ať nebývá mezi vámi kořene plodícího jed a hořkost. 5. Mojžíšova 29, 18

Rozlišujte dobře, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Efezským 5, 10-11 /P

== 4. Mojžíšova 6, 22-27 == Titovi 2, 1-10 ==


4. Úterý Uvěřil jsem, proto mluvím. Já velmi trpím. Žalm 116, 10 /Z

Pán mi řekl: "Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se." 2. Korintským 12, 9

== Přísloví 1, 20-28 == Titovi 2, 11-15 ==


5. Středa Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50, 5

Bůh nám taky dal schopnost sloužit nové smlouvě. Je to smlouva, která má základ ne v liteře, ale v duchu. Neboť litera zabíjí, ale duch dává život. 2. Korintským 3, 6 /P

== Efezským 4, 1-6 == Titovi 3, 1-15 ==


6. Čtvrtek Hospodin obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2. Královská 13, 23 /E

Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Římanům 11, 1 /E

== Izaiáš 44, 21-23 == 1. Královská 1, 1-21 ==


7. Pátek Shromáždím všecky národy a jazyky. I přijdou, a uzří slávu mou. Izaiáš 66, 18

Skrze našeho Pána Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5, 2 /E

== Efazským 1, 3-14 == 1. Královská 1, 22-40 ==


8. Sobota Ty jsi můj život vyrval smrti a mé nohy uchránil pádu, abych kráčel před Bohem a těšil se ze světla života. Žalm 56, 14 /K

Ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí. 2. Korintským 4, 14 /E

== Ezechiel 1, 4-5.22-28 == 1. Královská 1, 41-53 ==


1. neděle po sv. Trojici

Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10, 16


9. Neděle Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé uprostřed chrámu tvého. Žalm 48, 10

Tomu, jenž působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Efezským 3, 20-21 /E

Protož to rozvažujíce,
do bran jeho vcházejíce,
oslavujte v síňcích jeho
Pána nám tak laskavého.
- 26, 3 -
== Lukáš 16, 19-31 == 1. Janova 4, 16b-21 == Žalm 133 ==


10. Pondělí Bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Job 28, 28

Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. 1. Tessalonicenským 5, 21-22 /E

== Jeremiáš 36, 1-31 == 1. Královská 2, 1-12; 3, 1-3 ==


11. Úterý Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti. Izaiáš 30, 19 /E

Když vycházel z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák. Když uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, dal se do křiku: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Marek 10, 46-47 /E

== Jonáš 1, 1-10 /11-16/ == 1. Královská 3, 4-15 ==


12. Středa Syn ctí otce a služebník pána. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Malachiáš 1, 6 /E

Každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipenským 2, 11 /P

== Jonáš 2, 1-11 == 1. Královská 3, 16-28 ==


13. Čtvrtek Já jsem Hospodin Bůh tvůj, který jsem tě vyvedl ze země Egyptské, z domu služby. 2. Mojžíšova 20, 2

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8, 36 /E

== Matouš 9, 35-38; 10, 1-7 == 1. Královská 5, 9-14 ==


14. Pátek Způsobím národům rty čisté, jimiž by vzývali všickni jméno Hospodinovo, a sloužili jemu jedním ramenem. Sofoniáš 3, 9

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15, 4 /E

== Jeremiáš 15, 10.15-21 == 1. Královská 5, 15-32 ==


15. Sobota Hospodin síla života mého, koho se budu strašiti? Žalm 27, 1

Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. Jan 14, 1

== Kazatel 12, 1-8 == 1. Královská 6, 1-13 ==


2. neděle po sv. Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11, 28


16. Neděle Padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5, 14 /E

Blahoslavení, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho. Lukáš 11, 28 /P

Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Kristus sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
- 159, 1 -
== Lukáš 14, /15/16-24 == Efezským 2, 17-22 == Žalm 36 ==


17. Pondělí Před člověkem šedivým povstaň, a cti osobu starého. 3. Mojžíšova 19, 32

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipenským 2, 3 /E

== Kazatel 4, 17; 5, 1-6 == 1. Královská 8, 1-13 ==

1722 Založení Ochranova


18. Úterý Obraťte zřetel ke mně, abyste spaseny byly všecky končiny země; neboť já jsem Bůh silný, a není žádného více. Izaiáš 45, 22

Řekl pán služebníku: "Vyjdi na cesty a mezi ploty, a přinuť vjíti, ať se naplní dům můj." Lukáš 14, 23

== Matouš 10, 7-15 == 1. Královská 8, 22-30.50-61 ==


19. Středa Ten, kdo v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. Dím Hospodinu: "Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu." Žalm 91, 1-2

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1, 7 /E

== Skutky 20, 7-12 == 1. Královská 9, 1-9 ==


20. Čtvrtek Vězeli v hlubokých temnotách, spoutáni bídou a okovy. Tu volali k Pánu ve svých úzkostech a on je vysvobodil z jejich soužení. Ať jsou Pánu vděčni za jeho milosrdenství, za to, jak se podivuhodně zachoval k lidským dětem. Žalm 107, 10.13.15 /K

Máme tím pevnější prorocké slovo; dobře činíte, dáváte-li na to pozor, jako na světlo svítící v temném místě, až se zaskví den a jako jitřenka vzejde ve vašich srdcích. 2. Petrova 1, 19 /Ž

== 1. Janova 3, 13-18 == 1. Královská 10, 1-13 ==


21. Pátek Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Hospodin bude s tebou. 1. Samuelova 10, 7 /E

Nikdo nemá usilovat jen o to, co jemu slouží, nýbrž o to, co slouží druhému. 1. Korintským 10, 24 /Ž

== Jonáš 3, 1-10 == 1. Královská 11, 1-13 ==

1621 Popravy staroměstské


22. Sobota Pán chrání svůj národ a slitovává se nad svými služebníky. Žalm 135, 14 /K

Vy jste z Boží moci v Kristu Ježíši; on se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1. Korintským 1, 30 /E

== Jeremiáš 3, 14-17 == 1. Královská 11, 26-43 ==


3. neděle po sv. Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19, 10 /E


23. Neděle V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. Izaiáš 11, 10 /E

My kážeme Krista ukřižovaného. 1. Korintským 1, 23

Tak Bůh ten svět jest miloval,
ó pamatuj, kdo slyšíš,
že jemu svého Syna dal,
by nezahynul v hříších.
Skvost nejdražší, jejž v nebi měl,
Syn, jenž mu v lásce náležel,
již bídné zemi patří
a s hříšníky se bratří.
- 116, 1 -
== Lukáš 15, 1-7 /8-11/ == 1. Timoteovi 1, 12-17 == Žalm 106, 1-23 ==


24. Pondělí Proč jsi smutná duše má, a proč se kormoutíš ve mně? Posečkej na Boha, neboť ještě vyznávati jej budu; on jest hojné spasení tváři mé a Bůh můj. Žalm 42, 12

Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?" Matouš 11, 2-3 /E

== Lukáš 1, 57-67 /68-75/ 76-80 ==
== Skutky 19, 1-7 == == 1. Královská12, 1-19 ==


25. Úterý Hle, jeho ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy. Jeremiáš 33, 6 /E

Milost vám a pokoj nechť se rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. 2. Petrova 1, 2 /P

== Soudců 10, 6-16 == 1. Královská 12, 20-32 ==


26. Středa Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23, 3 /E

Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje. Matouš 12, 30 /Ž

== Lukáš 15, 11-25 == 1. Královská 12, 33 - 13, 19 ==


27. Čtvrtek Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Žalm 25, 10 /E

Četař odpověděl: "Řekni slovo, a můj sluha bude uzdraven." Ježíš řekl: "Jdi, staň se tobě, jak jsi uvěřil." I uzdraven byl sluha v tu hodinu. Matouš 8, 8.13 /Ž

== Lukáš 19, 1-10 == 1. Královská 13, 20-32 ==


28. Pátek Hospodin řekl: "Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města?" Jonáš 4, 10-11 /E

Milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní; neboť Bůh je dobrý i k nevděčným a zlým. Lukáš 6, 35 /P

== Jonáš 3, 10; 4, 1-11 == 1. Královská 16, 29 - 17, 6 ==


29. Sobota Duch člověka odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Žalm 146, 4 /E

Rozsívá se porušitelné, vstane neporušitelné. 1. Korintským 15, 42

== Jan 6, 37-40 == 1. Královská 17, 7-16 ==


4. neděle po sv. Trojici

Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6, 2


30. Neděle Slovem Hospodinovým pohrdají, jaká tedy jest moudrost jejich? Jeremiáš 8, 9

Pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1. Korintským 1, 24 /E

Přijď, slovo věčné ty,
a moc své dobroty
zjev lidem všem,
ať všemu stvoření
tvé vzkazy mocně zní
a všecka ke tvé žni
se chystá zem!
- 156, 2 -
== Lukáš 6, 36-42 == Římanům 14, 10-13 == Žalm 106, 24-4 ==


ČERVEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]