[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ČERVENEC 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem! Micheáš 1, 2 /E


1. Pondělí Kroky mé utvrzuj v slovu svém, a nedej, aby nade mnou panovati měla nepravost. Žalm 119, 133

My nejsme jako mnozí, kteří kramaří s Božím slovem, nýbrž mluvíme upřímně, z Božího pověření a před tváří Boží v Kristu. 2. Korintským 2, 17 /E

== Jan 8, 3-11 == 1. Královská 17, 17-24 ==


2. Úterý Spomoz mi, ó Hospodine Bože můj, zachovej mne podle milosrdenství svého. Žalm 109, 26

Ježíš řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech. Marek 2, 10-12 /E

== Jakubova 1, 19-25 == 1. Královská 18, 1-15 ==


3. Středa Odpusť prosím služebníkům Boha tvého otce to přestoupení. 1. Mojžíšova 50, 17 /E

Kdykoliv se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i váš nebeský Otec odpustil vaše poklesky i vám. Marek 11, 25 /P

== Jakubova 3, 13-18 == 1. Královská 18, 16-29 ==


4. Čtvrtek Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: "Co to děláš?" Daniel 4, 32 /E

Člověče, kdo jsi ty, že odmlouváš Bohu? Římanům 9, 20

== Římanům 12, 17-21 == 1. Královská 18, 30-46 ==


5. Pátek V něm rozveselí se srdce naše, neboť ve jménu jeho svatém naději skládáme. Žalm 33, 21

Oplývám radostí přes veškerou naši tíseň. 2. Korintským 7, 4 /Ž

== Římanům 15, 1-7 == 1. Královská 19, 1-18 ==


6. Sobota Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val. Žalm 8, 3 /E

Ježíš řekl: "Skutečně, říkám vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde." Marek 10, 14 /P

== Izaiáš 30, 18-22 == 1. Královská 19, 19-21 ==


5. neděle po sv. Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2, 8


7. Neděle Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšova 1, 1

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1, 20 /E

Co jsme my, Pane, v světě všem?
Co jest i život náš?
Zda vše, co svým zde jmenujem,
ty sám nám nedáváš?
- 54, 3 -
== Lukáš 5, 1-11 == 1. Korintským 1, 18-25 == Žalm 73 ==


8. Pondělí Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Žalm 126, 5-6 /E

Krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 2. Korintským 4, 17-18 /E

== Lukáš 14, 25-33 == 1. Královská 21, 1-16 ==


9. Úterý Všechny národy země uslyší o všem dobrém, které já jim učiním. Jeremiáš 33, 9

Ježíš řekl: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a Syn člověka bude vydán velekněžím a zákoníkům; odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, budou se mu posmívat, poplivají ho, zbičují a zabijí; a po třech dnech vstane." Marek 10, 33-34 /E

== Lukáš 9, 51-56 == 1. Královská 22, 17-29 ==


10. Středa O milosrdenství Hospodinových na věky zpívati budu, od národu do pronárodu zvěstovati budu pravdu tvou ústy svými. Žalm 89, 2

Převelmi se divili, řkouce: "Dobře všecky věci učinil. I hluchým rozkázal slyšeti, i němým mluviti." Marek 7, 37

== Římanům 13, 8-10 == 1. Královská 22, 1-23 ==


11. Čtvrtek Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98, 3

Hledám čest v tom, abych kázal evangelium, ne kde jméno Kristovo bylo již rozhlášeno. Římanům 15, 20 /Ž

== Galatským 1, 11-24 == 1. Královská 22, 24-40 ==


12. Pátek Je to on, Panovník Hospodin, jenž vyvádí z tenat smrti. Žalm 68, 21 /E

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1. Korintským 15, 26 /E

== Lukáš 9, 18-26 == Micheáš 1, 1-9 ==


13. Sobota Brky svými přikryje tě, a pod křídly jeho bezpečen budeš. Žalm 91, 4

Neboj se, toliko věř. Marek 5, 36

== Matouš 19, 27-30 == Micheáš 2, 1-13 ==


6. neděle po sv. Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: "Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty." Izaiáš 43, 1


14. Neděle Milovati budeš bližního svého jako sebe samého: Já jsem Hospodin. 3. Mojžíšova 19, 18

Vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. 2. Petrova 1, 5.7 /E

Srdce k srdci spěšte spolu
v srdci Páně spočinout,
plamen lásky v blahu, bolu
nechte k Pánu vyšlehnout.
Hlava on, my tělo, údy,
světlo on, my světla svit,
mistr on, my bratři všudy,
vůdce on, my jeho lid.
- 222, 1 -
== Matouš 28, 16-20 == Římanům 6, 3-8 /9-11/ == Žalm 139, 1-18.23-24 ==


15. Pondělí Neboj se, nebo já jsem s tebou; nestrachuj se, nebo já jsem Bůh tvůj. Izaiáš 41, 10

Kdo setrvá až do konce, ten spasen bude. Marek 13, 13

== 1. Mojžíšova 7, 1-5.10.12.21-22; 8, 1-3.6-11.20 Dúlos / Jednota bratrská / Hesla 1998 [DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec] [Archiv: HESLA 1996] [Archiv: HESLA 1997]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

1998

HESLO ROKU:

Choďte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Efezským 5,2(P)

OBSAH


Hesla měsíců 1998

LEDEN
Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Jozue 1,5.6 E
ÚNOR
Prosím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti, abyste poznali, k jaké naději vás povolal. Efezským 1,18 E
BŘEZEN
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstane ve mně a já vněm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5 E
DUBEN
Jestliže nás obviňuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce. 1.Janova 3,20 E
KVĚTEN
Neklamte se, Bohu se nebude nikdo posmívat. Galatským 6,7 E
ČERVEN
Silná jako smrt je láska. Píseň 8,6 E
ČERVENEC
Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště. Žalm 73,28 E
SRPEN
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Jan 10,9 E
ZÁŘÍ
Milosrdenství člověk činí bližnímu svému; ale milosrdenství Pán dokazuje ke všelikému tělu. Sirach 18,12 K
ŘÍJEN
Ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Žalm 65,12 E
LISTOPAD
Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izaiáš 5,20 E
PROSINEC
Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Izaiáš 8,23 E


Úvodem slovo k 268. vydání.

"Choďte v lásce, jako i Kristus miloval vás", zní heslo roku. Vyrozumíváme, že jde nejenom o lásku niternou, ale i navenek projevovanou, činorodou, která je v pohybu, ve vzájemnosti. Víme z evangelia, že právě takto miloval a počínal si Ježíš Kristus. Myslím, že je vhodné připojit větu, která našemu heslu předchází: "Následujte Boží příklad" - to znamená následovat zřetelný příklad Ježíšův, jak vyplývá z řádek Pavlova dopisu.

Pavel svým listem oslovuje nikoli pouze souvěrce v efezském sboru, ale všechny, kdo se k Ježíšovi hlásí. "Vezměte si z něho příklad", říká i nám.

T. G. Masaryk pověděl, že "Ježíš se stále obrací k praktickým otázkám, jak je vynucuje život kolem něho: sám svou lásku k bližním projevuje účinnou pomocí v bídě duchovní i tělesné."

Pro příklad není třeba chodit daleko, někdy stačí se rozhlédnout. Vezmeme-li za základ evangelium, zvláště pak oddíl, nazývaný "kázání na hoře", vidíme jako na dlani, jak a co činit. To je i nejlepší způsob svědectví víry.

"Choďte v lásce", napsal Pavel. A Ježíš nabádá: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."


Odkaz pro čtenáře

Starozákonní slova (Hesla) jsou vylosována ze sbírky vOchranově, obsahující asi 1800 veršů. Novozákonní slova (texty) jsou vyhledávána přednostně z těch knih, znichž je pro příslušný rok vybíráno čtení; v tomto roce tedy z Janova evangelia a z dopisů Efezským, Galatským a knihy Zjevení.

Pro zachování povahy krátkých, úderných hesel pro každý den jsou někdy vyňaty jen části veršů. Chceme však samozřejmě správně slyšet celé svědectví Písma, proto doporučujeme, abyste si je ještě vyhledali v jejich souvislosti.

Takzvané třetí texty: sloky písní, připojené k nedělním asvátečním heslům, mají být odpovědí Církve. Jsou chválou nebo přímluvou a prosí o správné vedení.

Naše denní modlitby nám dopomáhají k tomu, abychom nebyli omezeni jen na sebe, náš sbor a společenství víry, ale abychom hleděli mít účast na Boží cestě s jeho lidem, jeho církví a s celým světem.


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování aza požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení aobnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry alásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží