[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

SRPEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Marek 10, 9


1. Čtvrtek Znej tedy v srdci svém, že jako cvičí člověk syna svého, tak Hospodin Bůh tvůj cvičí tebe. 5. Mojžíšova 8, 5

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi, a to také jsme! 1. Janova 3, 1 /P

== Matouš 7, 13-21 == Marek 5, 1-20 ==


2. Pátek Učte se činit dobro. Hledejte právo, zastaňte se znásilňovaného. Izaiáš 1, 17 /E

Když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem; přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Lukáš 10, 33-34 /E

== Filipenským 2, 14-18 == Marek 5, 21-24a ==


3. Sobota Obrátím před nimi tmu v světlo, a co nerovného, v rovinu. Izaiáš 42, 16

Vytrhl nás z moci temnosti, a přenesl do království milého Syna svého. Kolossenským 1, 13

== Filipenským 1, 6-11 == Marek 5, 24b-34 ==


9. neděle po sv. Trojici

Od každého, kdo mnoho dostal, bude se také mnoho vyžadovat, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude tím víc požadovat. Lukáš 12, 48


4. Neděle Jestliže on boří, nemůže zase stavěno býti; zavírá-li člověka, nemůže býti otevříno. Job 12, 14

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6, 10

Co činí Bůh, vše dobré jest,
on pramen světla, síly,
tak spraví cíl mých všechněch cest,
by k užitku mi byly;
a nakonec
pak poznám přec,
až celé světlo dá mi,
jak věrně smýšlel s námi.
- 320, 4 -
== Matouš 25, 14-30 == Filipenským 3, 7-11 /12-14/ == Žalm 142 ==


5. Pondělí K dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. Žalm 119, 71

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. 1. Petrova 5, 6

== Kazatel 9, 13-18 == Marek 5, 35-43 ==


6. Úterý Vaše dobrota jest jako rosa jitřní pomíjející. Ozeáš 6, 4

V tom jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého, oběť za hříchy naše. 1. Janova 4, 10

== Přísloví 8, 12-21 == Marek 6, 1-6 ==


7. Středa Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou a buď milostiv tobě. 4. Mojžíšova 6, 25

Stále děkuji Bohu za vás pro Boží milost, jež vám byla dána v Kristu Ježíši. 1. Korintským 1, 4 /Ž

== Lukáš 16, 10-13 == Marek 6, 7-13 ==


8. Čtvrtek Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jeremiáš 4, 3 /E

Ježíš šel dál a spatřil Leviho, syna Alfeova, sedícího v celnici, a řekl mu: "Následuj mne!" On pak vstal a následoval ho. Marek 2, 14

== Ezechiel 3, 17-19 == Marek 6, 14-29 ==


9. Pátek Vyhladovělou duši nasytil, lačnou duši naplnil dobrými věcmi. Žalm 107, 9 /K

Svědectví Kristovo upevněno jest mezi vámi, takže nemáte nedostatku v žádném daru. 1. Korintským 1, 6-7

== Jeremiáš 1, 11-19 == Marek 6, 30-44 ==


10. Sobota Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: "Jistě jest na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl!" 1. Mojžíšova 28, 16 /E

Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24, 30-31

== Matouš 7, 24-27 == Marek 6, 45-56 ==


10. neděle po sv. Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33, 12 /E


11. Neděle Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo. Žalm 113, 3

Jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Juda 25 /E

Svatý jsi, svatý jsi,
Hospodine zástupů!
Tobě slouží zem i nebe,
lidé, sbory cherubů.
Ty jsi s námi smířil sebe,
navrátiv nám smrtí Kristovou
milost svou, milost svou.
- 40, 1 -
== Lukáš 19, 41-48 == Římanům 11, 25-32 == Žalm 141 ==


12. Pondělí Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařil silou duši mou. Žalm 138, 3

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili. Skutky 16, 25 /E

== Římanům 11, 1-15 == Marek 7, 1-15 ==


13. Úterý Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2, 19 /E

Toto je poselství, které ti kladu na srdce, můj synu Timotei, ve shodě s prorockými výroky pronesenými o tobě, abys - opřen o ně - bojoval dobrý boj a měl přitom víru a dobré svědomí. 1. Timoteovi 1, 18-19 /P

== 5. Mojžíšova 32, 7-12 == Marek 7, 17-23 ==

1727 Požehnaná Svatá večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Středa Pane, obracím se modlitbou na tebe! Bože, v čase milosti vyslyš mne podle své nesmírné slitovnosti. Žalm 69, 14 /K

Modlím se Bohu, abyste nic zlého nečinili. 2. Korintským 13, 7

== 1. Královská 21, 1-16 == Marek 7, 24-30 ==


15. Čtvrtek Zachráním vás ze všech vašich nečistot. Ezechiel 36, 29 /E

Křest není odkládání tělesné špíny, ale modlitba k Bohu o dobré svědomí vzkříšením Ježíše Krista. 1. Petrova 3, 21 /Ž

== Jeremiáš 16, 14-17 == Marek 7, 31-37 ==


16. Pátek Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život. 5. Mojžíšova 30, 19 /E

Slova, která já mluvím vám, Duch jsou a život jsou. Jan 6, 63

== Pláč 1, 1.12-17.20-21a == Marek 8, 1-10 ==


17. Sobota Nepřestávají zajisté slitování jeho. Pláč 3, 22

On nás spasil a povolal svým svatým povoláním, ne podle našich skutků, ale podle vlastního úmyslu a vlastní milosti, která nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2. Timoteovi 1, 9 /Ž

== Matouš 23, 34-39 == Marek 8, 11-13 ==


11. neděle po sv. Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1. Petrova 5, 5 /E


18. Neděle Ó, by mne lid můj poslouchal! Žalm 81, 14

Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1, 17-18 /E

Dej mi ducha ochotného,
bys mne vždy měl poslušného,
ach, nedej mi nic činiti,
je co se ti můž líbiti!
- 293, 3 -
== Lukáš 18, 9-14 == Efezským 2, 4-10 == Žalm 140 ==


19. Pondělí On ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Izaiáš 2, 4 /E

Bůh není původ neřádu, ale pokoje. 1. Korintským 14, 33

== Matouš 23, 1-12 == Marek 8, 14-21 ==


20. Úterý On řekl a stalo se, on rozkázal a postavilo se. Žalm 33, 9

Ježíš zavolal mocným hlasem: "Lazare, pojď ven!" A mrtvý vyšel. Jan 11, 43-44 /P

== 1. Samuelova 17, 38-51 == Marek 8, 22-26 ==


21. Středa Vzbudím nad nimi pastýře jednoho, který je pásti bude. Ezechiel 34, 23

/Ježíš řekl:/ Já jsem ten pastýř dobrý. Dobrý pastýř duši svou pokládá za ovce. Jan 10, 11

== Lukáš 7, 1-10 == Marek 8, 27-33 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Čtvrtek Lučiště i silní potříni jsou, a mdlí opásáni jsou silou. 1. Samuelova 2, 4

Buď silný milostí Krista Ježíše! 2. Timoteovi 2, 1 /E

== Skutky 12, 18-25 == Marek 8, 34- 9, 1 ==


23. Pátek Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil. 2. Mojžíšova 23, 20 /E

Žijeme vírou, ne tím, co vidíme. 2. Korintským 5, 7 /Ž

== Lukáš 22, 24-30 == Marek 9, 2-13 ==


24. Sobota Viděl jsi, kterak nesl tebe Hospodin Bůh tvůj, jako nosí člověk syna svého. 5. Mojžíšova 1, 31

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tessalonicenským 3, 3 /E

== Ezechiel 17, 22-24 == Marek 9, 14-29 ==


12. neděle po sv. Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42, 3 /E


25. Neděle Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží. Žalm 92, 14.15 /E

Do země krásné zasetí jsou oni, kteří slyší slovo, přijímají je a vydávají plod. Marek 4, 20 /Ž

Aj, spravedlivý v Pánu
jak palma pokvete;
vzrůst jeho shlédnete
jak cedru na Libánu.
Kdož v síňcích Boha svého
jsou mocně vštípeni,
ti v hojném spasení
kvést budou času všeho.
- 21, 4 -
== Marek 7, 31-37 == Skutky 9, 1-9 /10-20/ == Žalm 147 ==


26. Pondělí Povstaň, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy. Žalm 82, 8

Nového pak nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterých spravedlnost přebývá. 2. Petrova 3, 13

== Matouš 12, 9-21 == Marek 9, 30-37 ==


27. Úterý Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny. Jeremiáš 32, 39 /E

Ať není mezi vámi roztržek! Buďte utvrzeni v témž smýšlení a v témž názoru. 1. Korintským 1, 10 /Ž

== Skutky 14, 8-19 == Marek 9, 38-41 ==


28. Středa Ó kdybys byl šetřil přikázání mých, byl by jako potok pokoj tvůj, a spravedlnost tvá jako vlny mořské. Izaiáš 48, 18

Staňte se vykonavateli slova, a ne jen posluchači. Jakubova 1, 22 /Ž

== Skutky 3, 1-10 == Marek 9, 42-50 ==


29. Čtvrtek Dnů našich let bývá sedmdesát, a jsou-li v plné síle, osmdesát let a jejich chlouba je lopota a nicotnost. Žalm 90, 10 /Z

Viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však jsou věčné. 2. Korintským 4, 18 /Ž

== Jakubova 5, 13-16 == Marek 10, 1-12 ==


30. Pátek Pane, ať spočine na nás tvé milosrdenství podle důvěry, jakou v tebe skládáme! Žalm 33, 22 /K

Držme neúchylně naději, kterou vyznáváme, vždyť ten, kdo nám ten slib dal, je věrný! Židům 10, 23 /Ž

== Matouš 8, 14-17 == Marek 10, 13-16 ==


31. Sobota V tebe doufá duše má, a v stínu křídel tvých schráním se, až přejde soužení. Žalm 57, 2

Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame. Římanům 5, 3-5 /E

== Lukáš 4, 38-44 == Marek 10, 17-3 ==


SRPEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]