[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [říjen] [listopad] [prosinec]

ZÁŘÍ 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2, 13 /E


13.neděle po sv. Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25, 40


1. Neděle Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4, 8 /E

Království Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Římanům 14, 17

Rozvesel se, duše v těle,
vroucí oběť obětuj,
nikdo z ruky Stvořitele
nevyrve ti podíl tvůj.
- 357, 4 -
== Lukáš 10, 25-37 == 1. Janova 4, 7-12 == Žalm 122 ==


2. Pondělí Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5, 3

Upřímně se majíce v lásce, rosťme v toho všelijak, který jest hlava, totiž v Krista. Efezským 4, 15

== 2. Samuelova 9, 1-11 == Jeremiáš 1, 1-10 ==


3. Úterý Když se začalo hrát na pozouny a cymbály a jiné hudební nástroje, chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. 2. Paralipomenon 5, 13.14 /E

Dí /Martě/ Ježíš: "Budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží." Jan 11, 40

== 5. Mojžíšova 24, 17-22 == Jeremiáš 1, 11-19 ==


4. Středa V Bohu svém přeskočil jsem zeď. Žalm 18, 30

U Boha všecko možné jest. Marek 10, 27

== 2. Mojžíšova 22, 20-26 == Jeremiáš 2, 1-13 ==


5. Čtvrtek Chci nést Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila. Micheáš 7, 9 /E

/Syn řekl:/ "Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem." Lukáš 15, 18-19 /E

== Skutky 6, 1-7 == Jeremiáš 3, 1-10 ==


6. Pátek Zdaliž co skrytého bude před Hospodinem? 1. Mojžíšova 18, 14

Na něj hoďte všechnu svou starost, vždyť jemu na vás záleží. 1. Petrova 5, 7 /P

== Izaiáš 58, 7-12 == Jeremiáš 3, 19 - 4,4 ==


7. Sobota Ty jsi můj Bůh. Žalm 118, 28

Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám. Jakubova 4, 8

== Jeremiáš 22, 13-19 == Jeremiáš 6, 9-21 ==


14. neděle po sv. Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103, 2


8. Neděle Pane, vyslyšels toužebné přání chudáků, jejich srdce posílils. Žalm 10, 17 /K

Zdaliž Bůh nevyvolil chudých na tomto světě, aby bohatí byli u víře a dědicové království? Jakubova 2, 5

Ty patříš k poníženému
srdci v duchu sevřenému;
ty, Pane, víš, co mi škodí,
víš také, co k dobru vodí.
- 27, 7 -
== Lukáš 17, 11-19 == Římanům 8, /12-13/ 14-17 == Žalm 146 ==


9. Pondělí Vskutku vím, že je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Job 9, 2-3 /E

Kde jest moudrý? A kde učený? A kde chytrák tohoto světa? Zdaliž Bůh neobrátil moudrosti tohoto světa v bláznovství? 1. Korintským 1, 20

== Izaiáš 40, 15-26 == Jeremiáš 7, 1-15 ==


10. Úterý Nedoufejte v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození. Žalm 146, 3

Milost vám a pokoj od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Zjevení 1, 4.5 /E

== Galatským 5, 16-23 == Jeremiáš 7, 21-28 ==


11. Středa Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 37, 14 /E

Nespoléhám na sebe, ale na Boha, jenž křísí mrtvé. 2. Korintským 1, 9 /Ž

== 1. Tessalonicenským 1, 2-10 == Jeremiáš 9, 22-23 ==


12. Čtvrtek Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu: což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Job 9, 4 /E

Nepokládejte jen sami sebe za moudré. Římanům 12, 16 /Ž

== 3. Mojžíšova 9, 22 - 10, 5 == Jeremiáš 14, 1-16 ==


13. Pátek Dobrý a přímý jest Hospodin a proto vyučuje hříšníky cestě své. Žalm 25, 8

Ježíš řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy." Marek 2, 5 /E

== Efezským 1, 3-14 == Jeremiáš 15, 10.15-21 ==


14. Sobota Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Žalm 119, 63 /E

Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. 1. Korintským 10, 20

== 2. Tessalonicenským 2, 13-17 == Jeremiáš 19, 1-13 ==


15. neděle po sv. Trojici

Uvrhněte všechnu starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1. Petrova 5, 7 /Ž


15. Neděle Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky. Žalm 121, 8 /E

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 1. Korintským 1, 3 /P

Má duše, ty se však neboj,
v svém Bohu se těš a pokoj,
na něm já cele odpočívám;
on jest hrad můj, on ochránce,
bych ani neklesl, strážce,
zvlášť když jaký nepokoj mívám.
- 11, 2 -
== Matouš 6, 25-34 == 1. Petrova 5, 5c-11 == Žalm 127 ==


16. Pondělí V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavad se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vztat. Neboť prach jsi a v prach se navrátíš. 1. Mojžíšova 3, 19

Nebo jako v Adamovi všichni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou. 1. Korintským 15, 22

== Lukáš 12, 22-23 == Jeremiáš 20, 7-18 ==


17. Úterý Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, nebo jsem tobě zhřešil. Žalm 41, 5

Jestliže budeme vyznávati hříchy své, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. 1. Janova 1, 9

== Galatským 5, 25-26 . 6, 1-3.7-10 == Jeremiáš 21, 1-14 ==


18. Středa Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34, 16 /E

Není vůle vašeho Otce v nebi, aby zahynul jeden z těchto malých. Matouš 18, 14 /Ž

== Skutky 27, 21-26.33-37 == Jeremiáš 23, 1-8 ==


19. Čtvrtek Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Žalm 66, 16 /E

Ježíš řekl: "Jdi domů ke své rodině a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval." Marek 5, 19 /E

== Přísloví 30, 5-9 == Jeremiáš 25, 1-14 ==


20. Pátek V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. Žalm 98, 2

Zjeven jest v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázal se andělům, kázán jest pohanům, uvěřeno jemu ve světě, vzhůru přijat jest v slávu. 1. Timoteovi 3, 16

== 2. Tessalonicenským 3, 6-13 == Jeremiáš 25, 15-31 ==


21. Sobota Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdo panuje nad myslí svou nežli ten, který dobyl města. Přísloví 16, 32

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2. Tessalonicenským 3, 5 /E

== Lukáš 6, 20-26 == Jeremiáš 26, 1-19 ==


16. neděle po sv. Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2. Timoteovi 1, 10 /E


22. Neděle Kde jsou tví bohové, které sis udělal? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas. Jeremiáš 2, 28 /E

Já jsem Alfa i Oméga, totiž počátek i konec, praví Pán, který jest, a který byl, a který přijíti má, ten všemohoucí. Zjevení 1, 8

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46, 1 -
== Jan 11, 1/2/3.17-27 == 2. Timoteovi 1, 7-10 == Žalm 119, 113-120 ==


23. Pondělí Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31, 10 /E

Cožkoli zaslíbil, mocen jest i učiniti. Římanům 4, 21

== 2. Samuelova 12, 15-24 == Jeremiáš 28, 1-17 ==


24. Úterý Pomoz nám, Hospodine Bože náš, neboť v tebe doufáme. 2. Paralipomenon 14, 11

Neodhazujte tedy svou důvěru, vždyť v ní je naděje na bohatou odplatu. Židům 10, 35 /Ž

== Job 5, 17-26 == Jeremiáš 29, 1-14 ==


25. Středa Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4. Mojžíšova 21, 7 /E

Zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. 1. Janova 2, 1 /E

== Židům 12, 4-11 == Jeremiáš 30, 1-3 . 31, 1-14 ==


26. Čtvrtek Učinil s námi veliké věci Hospodin, a proto veselili jsme se. Žalm 126, 3

Bohu pak chvála, který vždycky dává nám vítězství v Kristu. 2. Korintským 2, 14

== Jakubova 1, 2-12 == Jeremiáš 31, 18-20.31-37 ==


27. Pátek Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává. Přísloví 17, 3 /E

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. 1. Petrova 1, 6-7 /E

== Židům 10, 35-39 == Jeremiáš 36, 1-32 ==


28. Sobota Klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou. Žalm 72, 11

/Ježíš Kristus/ jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1. Timoteovi 6, 16 /E

== Jakubova 5, 9-11 == Jeremiáš 37, 1-21 ==


17. neděle po sv. Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1. Janova 5, 4 /E


29. Neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16, 18 /E

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Marek 14, 38 /E

Silnější než říční toky,
větší nežli moře klín
proud je lásky přehluboký,
jímž Bůh snímá tíhu vin.
Víc je Boží milosti,
než je lidských nízkostí;
nic nás lidi nezachrání,
nežli jeho smilování.
- 262, 5 -
== Matouš 15, 21-28 == Římanům 10, 9-17/18/ == Žalm 119, 121-128 ==


30. Pondělí Pohleďte, že já jsem sám, a že není Boha kromě mne. 5. Mojžíšova 32, 39

Jediný jest Bůh, jediný také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. 1. Timoteovi 2, 5

== Židům 11, 1-7 == Jeremiáš 38, 1-1 ==


ZÁŘÍ 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [říjen] [listopad] [prosinec]