[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [listopad] [prosinec]

ŘÍJEN 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Pán jest Duch, a kde jest Duch Páně, tu i svoboda. 2. Korintským 3, 17


1. Úterý Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. 2. Mojžíšova 23, 6 /E

On sám vynesl na sobě naše hříchy na dřevo. To proto, abychom byli mrtvi hříchům a žili spravedlivě. 1. Petrova 2, 24 /P

== 1. Janova 4, 4-11 == Jeremiáš 38, 14-28 ==


2. Středa Když se svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18, 27 /E

Tak jest radost v nebi nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří nepotřebují pokání. Lukáš 15, 7

== Židům 11, 17-22 == Jeremiáš 39, 1-14 ==


3. Čtvrtek Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť jest divné věci učinil. Žalm 98, 1

Modliti se budu duchem, a modliti se budu myslí. 1. Korintským 14, 15

== Izaiáš 49, 7-13 == Jeremiáš 40, 7-16 ==


4. Pátek Blízko jest Hospodin těm, kteří jsou srdce skroušeného. Žalm 34, 19

Dí jí Ježíš: "Ženo, co pláčeš? Koho hledáš?" Jan 20, 15

== Jan 9, 35-41 == Jeremiáš 41, 1-18 ==


5. Sobota Dobrý jest Hospodin, silou jest v den soužení, a zná ty, kdo v něho doufají. Náhum 1, 7

Opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Filipenským 2, 27 /E

== Židům 11, 23-31 == Jeremiáš 42, 1-22 ==


18. neděle po sv. Trojici

Den díkůvzdání za úrodu

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1. Janova 4, 21

Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145, 15


6. Neděle Zachovej nás, Bože spasení našeho, a shromažď nás, abychom slavili svaté jméno tvé. 1. Paralipomenon 16, 35

Přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás ve slávu Boží. Římanům 15, 7

Čest, sláva tobě, Bože náš,
ty v Kristu Otče milý,
jenž v ruce své svět všecken máš
a jak chceš, vedeš k cíli:
tvá sláva nade vše se skví,
tvá jestiť moc i vítězství:
ó blaze, že jsme tvoji!
- 43, 2 -
== Lukáš 12, /13-14/15-21 == Židům 13, 15-16 == 2. Korintským 9, 6-15 ==


7. Pondělí Ustav srdce mé v bázni jména tvého. Žalm 86, 11

Odstup od nepravosti každý, kdo vzývá jméno Kristovo. 2. Timoteovi 2, 19

== Efezským 5, 15-21 == Jeremiáš 43, 1-13 ==


8. Úterý Dám vám pastýře podle srdce svého, kteří pásti vás budou uměle a rozumně. Jeremiáš 3, 15

Starší mezi vámi napomínám: Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, jak to Bůh žádá, ne jako páni, nad těmi, kdo vám jsou svěřeni, ale buďte jim příkladem. 1. Petrova 5, 1.2.3 /E

== 1. Tessalonicenským 4, 9-12 == Jeremiáš 44, 1-14 ==


9. Středa Dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2, 21 /E

Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádej ji od Boha, který všechněm dává ochotně. Jakubova 1, 5

== Matouš 5, 23-26 == Pláč 1, 1-11.17-22 ==


10. Čtvrtek Hospodin pozdvihuje snížených. Žalm 146, 8

Ježíš mnohé uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu. Marek 3, 10 /E

== Jakubova 2, 1-8 == Pláč 3, 1-33 ==


11. Pátek Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že je jich mnoho, ale nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31, 1 /E

Naše způsobilost je od Boha. 2. Korintským 3, 5 /E

== Matouš 22, 34-46 == Pláč 3, 34-44.55-59 ==


12. Sobota Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukáži svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. 3. Mojžíšova 10, 3 /E

Čekáme na splnění blažené naděje a na zjevení slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. Titovi 2, 13 /Ž

== Jakubova 2, 8-13 == Pláč 5, 1-5.16-22 ==


19. neděle po sv. Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne, a vysvobozen budu. Jeremiáš 17, 14


13. Neděle Jdi nyní, zvěď, jak se mají bratří tvoji. 1. Mojžíšova 37, 14

Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému. Galatským 5, 26 /E

Bratři, jaká radost je,
když nás láska spojuje,
když se cílí činit vše
podle Pána Ježíše.
- 222, 1 -
== Marek 2, 1-12 == Efezským 4, 22-32 == Žalm 137, 1-8 ==


14. Pondělí Neopustím tebe, až i učiním, co jsem mluvil tobě. 1. Mojžíšova 28, 15

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. 2. Korintským 7, 1 /E

== Filipenským 2, 12-13 == 2. Korintským 1, 1-7 ==


15. Úterý Chvalte jej slunce i měsíc, chvalte jej všechny jasné hvězdy, které, jak on řekl, pojednou stvořeny jsou. Žalm 148, 3.5

Skrze něho stvořeny jsou všecky věci, které jsou na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné. Kolossenským 1, 16

== Jeremiáš 17, 12-17 == 2. Korintským 1, 8-11 ==


16. Středa Budete požehnáním, až vás zachráním. Zachariáš 8, 13 /E

Všechněm všecko jsem učiněn, abych vždy některé k spasení přivedl. 1. Korintským 9, 22

== Micheáš 7, 18-20 == 2. Korintským 1, 12-24 ==


17. Čtvrtek Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Izaiáš 8, 19 /E

Chceme popouzet Pána k hněvu? Jsme silnější než on? 1. Korintským 10, 22 /P

== 4. Mojžíšova 12, 1-15 == 2. Korintským 2, 1-11 ==


18. Pátek Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Izaiáš 2, 11 /E

Pravíš: Bohatý jsem, a zbohatl jsem, a žádného nepotřebuji, a nevíš, že jsi bídný, a mizerný, i chudý, i slepý, i nahý. Rozhorli se tedy, a čiň pokání. Zjevení 3, 17.19

== 2. Mojžíšova 15, 22-27 == 2. Korintským 2, 12-17 ==


19. Sobota Kdo jest Bohem kromě Hospodina? Žalm 18, 32

Otcové naši pili zajisté z duchovní skály, která za nimi šla. Ta skála byl Kristus. 1. Korintským 10, 4

== Judova 20-25 == 2. Korintským 3, 1-11 ==


20. neděle po sv. Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6, 8 /E


20. Neděle Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše, a pavéza naše. Žalm 33, 20

Důvěřujeme v Boha skrze Krista. 2. Korintským 3, 4 /E

Zná Pán, co tě tíží, zná tvé prosby hlas,
s pomocí svou v kříži dostaví se včas;
slunko v zlatém lesku vzejde poznovu,
ozáří tvou stezku k nebes domovu.
- 322, 2 -
== Marek 10, 2-9/10-16/ == 1. Tessalonicenským 4, 1-8 == Žalm 96 ==


21. Pondělí Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže. 2. Paralipomenon 14, 10 /E

Nezáleží v řeči království Boží, ale v moci. 1. Korintským 4, 20

== 5. Mojžíšova 27, 11-26 == 2. Korintským 3, 12-18 ==


22. Úterý Bůh jim připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo do daleka. Nehemiáš 12, 43 /E

Budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až se vám dostane toho, k čemu míří vaše víra, totiž spásy duše. 1. Petrova 1, 8-9 /P

== 2. Mojžíšova 18, 13-27 == 2. Korintským 4, 1-6 ==


23. Středa Neopustí zajisté Hospodin lidu svého pro jméno své veliké. 1. Samuelova 12, 22

To zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh. Skutky 2, 39 /P

== Malachiáš 2, 13-16 == 2. Korintským 4, 7-12 ==


24. Čtvrtek Navraťte se, synové zpurní, dí Hospodin; nebo já jsem manžel váš, a přijmu vás, abych vás uvedl na Sion. Jeremiáš 3, 14

Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19, 10

== Píseň Šalamounova 8, 6b-7 == 2. Korintským 4, 13-18 ==


25. Pátek Bůh pošle anděla svého před tebou. 1. Mojžíšova 24, 7

Ježíš Kristus se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti a síly. 1. Petrova 3, 22

== Efezským 5, 25-32 == 2. Korintským 5, 1-10 ==


26. Sobota Očekávání spravedlivých jest potěšení. Přísloví 10, 28

Jan dva z nich poslal k Ježíšovi s otázkou: "Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekati jiného?" Lukáš 7, 18.19 /E

== Matouš 22, 23-33 == 2. Korintským 5, 11-15 ==


21. neděle po sv. Trojici

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12, 21 /E


27. Neděle Ochrana tvá buď Bůh věčný. 5. Mojžíšova 33, 27

Všecko jest vaše, vy pak Kristovi, a Kristus Boží. 1. Korintským 3, 22-23

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- 357, 1 -
== Matouš 5, 38-48 == Efezským 6, 10-17 == Žalm 42 ==


28. Pondělí Tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5. Mojžíšova 6, 6.7

Vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu, ale ve výchově užívejte kázně a napomínání z pověření Páně. Efezským 6, 4 /P

== Matouš 15, 1-11a.18-20 == 2. Korintským 5, 16-21 ==


29. Úterý Hospodin Bůh tvůj byl s tebou, aniž jsi měl v čem nedostatku. 5. Mojžíšova 2, 7

Milost Pána Jezukrista, a láska Boží, a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi. 2. Korintským 13, 13

== Matouš 10, 34-39 == 2. Korintským 6, 1-10 ==


30. Středa Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2. Mojžíšova 20, 23 /E

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1. Petrova 1, 14.15 /E

== 1. Mojžíšova 13, 7-18 == 2. Korintským 6, 11 - 7, 1 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1. Korintským 3, 11 /E


31. Čtvrtek Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77, 14

Ježíš řekl: "Jdi, víra tvá tě zachránila." A slepý hned nabyl zraku a šel za Ježíšem. Marek 10, 52 /P

== Matouš 5, 2-12 == Filipenským 2, 12-13 == 2. Korintským 7, 2-16 ==


ŘÍJEN 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [listopad] [prosinec]