[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [prosinec]

LISTOPAD 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Čekáme podle jeho slibu nové nebe a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. 2. Petrova 3, 13 /Ž


1. Pátek Anděl Hospodinův se utábořuje kolem těch, kteří se ho bojí, a vysvobozuje je. Žalm 34, 8 /Z

Objevil se anděl Páně; uhodil Petra do boku, probudil jej a řekl: "Rychle vstaň!" Řetězy mu spadly s rukou. Skutky 12, 7 /Ž

== Lukáš 22, 31-38 == 2. Korintským 8, 1-5 ==


2. Sobota Hospodin kraluje! Zajásej, země, raduj se, ostrovů množství! Žalm 97, 1 /E

Králi věků nesmrtelnému, neviditelnému, samému moudrému Bohu budiž čest i sláva na věky věků. 1. Timoteovi 1, 17

== Jan 15, 9-17 == 2. Korintským 8, 6-15 ==


22. neděle po sv. Trojici

Hle, nyní je den příhodný, nyní je den spásy. Žalm 130, 4 /E


3. Neděle Sešli světlo své a pravdu svou, ať mne vodí do příbytků tvých. Žalm 43, 3

Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života. Jan 8, 12

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164, 1 -
== Matouš 18, 21-35 == Filipenským 1, 3-11 == Žalm 143, 1-11 ==


4. Pondělí Dal mi Bůh vzrůst v zemi trápení mého. 1. Mojžíšova 41, 52

I když se náš zevnější člověk ztravuje, ten vnitřní se obnovuje den ze dne. 2. Korintským 4, 16 /Ž

== Matouš 7, 1-5 == 2. Korintským 8, 16-24 ==


5. Úterý Celým srdcem dobrovolně obětovali Hospodinu. 1. Paralipomenon 29, 9

Kdybych rozdal všecko své jmění a vydal své tělo, abych byl upálen, ale neměl lásky, nic mi to neprospívá. 1. Korintským 13, 3 /Ž

== Ezdráš 9, 5-9.13-15 == 2. Korintským 9, 1-5 ==


6. Středa Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví. 2. Mojžíšova 20, 16

Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. 1. Petrova 2, 1 /E

== 1. Samueolova 26, 5-25 == 2. Korintským 9, 6-15 ==


7. Čtvrtek Požehnej nás Bůh a bojte se jeho všecky končiny země. Žalm 67, 8

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1, 3 /E

== 1. Janova 3, 19-24 == 2. Korintským 10, 1-11 ==


8. Pátek Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný. Žalm 127, 1

I řekl Pán: "Já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá." Lukáš 22, 32

== Římanům 7, 14-25a == 2. Korintským 10, 12-18 ==


9. Sobota Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1. Mojžíšova 3, 6 /E

Hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod zákonem, ale pod milostí. Římanům 6, 14

== 1. Janova 2, /7-11/12-17 == 2. Korintským 11, 1-6 ==


23. neděle po sv. Trojici

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2. Korintským 6, 2 /E


10. Neděle Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověka. Žalm 118, 8

Přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný. Židům 4, 16

Až potud nám pomáhal
Hospodin z milosti,
pročež k nebes výšinám
hleďme s důvěrností,
odkudž pomoc přichází
nám vždy v pravé době
tam, kde duše dochází
nové síly v mdlobě.
- 315, 1 -
== Lukáš 17, 20-24/25-30/ == Římanům 14, 7-9 == Žalm 90 ==


11. Pondělí Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej. Žalm 34, 15

Jak jen možno, pokud to záleží na vás, žijte v pokoji se všemi lidmi. Římanům 12, 18 /P

== Lukáš 11, 14-23 == 2. Korintským 11, 7-15 ==


12. Úterý Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole. Ezechiel 33, 12 /E

Zločinec dí Ježíšovi: "Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého." I řekl mu Ježíš: "Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji." Lukáš 23, 42-43

== Matouš 24, 15-28 == 2. Korintským 11, 16-33 ==


13. Středa Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budete kupovat, nepoškozujte jeden druhého. 3. Mojžíšova 25, 14 /E

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, ale i před lidmi. 2. Korintským 8, 21 /E

== Matouš 24, 29-35 == 2. Korintským 12, 1-10 ==

1741 Pán Ježíš prohlášen "vrchním starším" v Jednotě bratrské.


14. Čtvrtek Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: "Tu jsem." 1. Samuelova 3, 4 /E

Spatřil Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi opravují sítě a hned je zavolal, i odešli za ním. Marek 1, 19.20 /Ž

== Matouš 24, 36-42 == 2. Korintským 12, 11-18 ==


15. Pátek Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své brány budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60, 18 /E

Ten, jenž seděl na trůně, řekl: "Hle, činím všecko novým." Zjevení 21, 5 /Ž

== Jeremiáš 18, 1-10 == 2. Korintským 12, 19-21 ==

1670 zemřel v Amsterodamu J.A.Komenský


16. Sobota Hospodin jim způsobil radost. Ezdráš 6, 22 /E

Otec řekl služebníkům: "Hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, byl ztracen a je zas nalezen." Lukáš 15, 23-24 /P

== Matouš 24, 43-51 == 2. Korintským 13, 1-13 ==


24. neděle po sv. Trojici

Všichni my ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou. 2. Korintským 5, 10


17. Neděle Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2. Paralipomenon 16, 9 /E

Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, jenž nás miloval a ve své dobrotě nám dal útěchu, která nikdy nepomine, a radostnou naději - on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. 2. Tessalonicenským 2, 16-17 /P

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51, 1 -
== Matouš 25, 31-46 == Římanům 8, 18-23/24-25/ == Žalm 51 ==


18. Pondělí Povstaň, zaskvěj se, poněvadž přišlo světlo tvé, a sláva Hospodinova vzešla nad tebou. Izaiáš 60, 1

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Římanům 13, 12 /E

== Lukáš 19, 11-28 == Filemonovi 1, 25 ==


19. Úterý Zdaliž v ruce tvé není síly a moci, takže není, kdo by se mohl postaviti proti tobě? 2. Paralipomenon 20, 6

Ježíš řekl učedníkům: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky." Matouš 28, 18-19 /E

== 1. Mojžíšova 19, 12-19 == 2. Petrova 1, 1-11 ==


Den pokání a modliteb

Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích je ku pohanění národům. Přísloví 14, 34


20. Středa Bože, ty znáš mou bláhovost, nejsou ti tajny mé poklesky. Žalm 69, 6 /K

Ježíš Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Kolossenským 2, 14 /E

Již smazán jest i zápis ten,
jenž proti mně byl vystaven,
krev kříže všecko obmyla
a staré věci zrušila.
- 277, 3 -
== Lukáš 13, /1-5/6-9 == Římanům 2, 1-11 == 2. Petrova 1, 12-21 ==


21. Čtvrtek Izraelští synové se obrátí a budou hledat Hospodina, svého Boha. Se strachem přiběhnou k Hospodinu a jeho dobrotě v posledních dnech. Ozeáš 3, 5 /E

Ježíš počal kázati: "Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4, 17

== Lukáš 21, 11-19 == 2. Petrova 2, 1-22 ==


22. Pátek Plesejte a veselte se v Hospodinu Bohu vašem. Joel 2, 23

Filip i komoří sestoupili do vody, a Filip ho pokřtil. Komoří jel dále svou cestou a radoval se. Skutky 8, 38.39 /P

== Zjevení 2, 8-11 == 2. Petrova 3, 1-9 ==


23. Sobota Mnozí říkají: "Ó, bychom viděti mohli dobré věci." Hospodine, pozdvihni nad námi jasného obličeje svého. Žalm 4, 7

V tom zjevena jest láska Boží k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho. 1. Janova 4, 9

== Zjevení 20, 11-15 == 2. Petrova 3, 10-18 ==


Poslední neděle církevního roku

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12, 35


24. Neděle Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6, 3

Pána Boha posvěcujte v srdcích svých. 1. Petrova 3, 15

Chvalte Boha našeho
v jeho svatém trůnu,
ke cti a chvále jeho
slavně zvučte jemu,
chvalte jej na výsosti,
kde mocně panuje,
on řídí vše v pravosti,
moc svou ukazuje.
- 53, 1 -
== Matouš 25, 1-13 == Zjevení 21, 1-7 == Izaiáš 26, 7-19 ==


25. Pondělí Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5. Mojžíšova 26, 10-11 /E

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1. Timoteovi 4, 4 /E

== Lukáš 12, 42-48 == Izaiáš 56, 1-8 ==


26. Úterý Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11, 20 /E

Kristus zanechal vám příklad: snášel urážky, ale neurážel zas, trpěl a nehrozil, nýbrž ponechával vše tomu, jenž spravedlivě soudí. 1. Petrova 2, 21.23 /Ž

== Židům 12, 12-17 == Izaiáš 56, 9-12 ==


27. Středa Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10, 2 /E

Odpověděl Ježíš: "Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj." Jan 18, 37

== Židům 12, 22-29 == Izaiáš 57, 14-21 ==


28. Čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy. Žalm 89, 9 /E

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. 1. Petrova 1, 5 /E

== Ezechiel 43, 1-7a == Izaiáš 58, 1-12 ==


29. Pátek On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1. Samuelova 3, 18 /E

Kdo se může postaviti jeho vůli? Římanům 9, 19 /Ž

== Zjevení 21, 10-27 == Izaiáš 59, 1-15a ==


30. Sobota Učinil Noe podle všeho, jak mu rozkázal Bůh. 1. Mojžíšova 6, 22

Více sluší poslouchati Boha než lidí. Skutky 5, 29

== Zjevení 22, 1-5 == Izaiáš 59, 15b-2 ==


LISTOPAD 1996: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [prosinec]