[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[HESLA 1996] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad]

PROSINEC 1996

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Anděl vešel a řekl Marii: "Buď zdráva! Dostalo se ti milosti; Pán s tebou!" Lukáš 1, 28 /Ž


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9, 9


1. Neděle Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1. Královská 8, 24 /E

Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13, 23 /E

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám.
- 334, 2 -
== Matouš 21, 1-9 == Římanům 13, 8-12/13-14/ == Žalm 24 ==


2. Pondělí Nemáš přijímat do domu ty, kdo jsou bez přístřeší? Izaiáš 58, 7 /E

Když činíš hody, povolej chudých, chromých, kulhavých, slepých, a blahoslavený budeš. Neboť nemají, odkud by odplatili tobě. Lukáš 14, 13-14

== Lukáš 1, 67-79 == Izaiáš 60, 1-11 ==


3. Úterý Spravedlivý rozsívá k životu, a kdo následuje zlého, k smrti své. Přísloví 11, 19

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. 1. Petrova 3, 13-14 /E

== Micheáš 2, 1-5.12-13 == Izaiáš 60, 15-22 ==


4. Středa Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Žalm 116, 12

Bývalý posedlý odešel a začal v Desetiměstí rozhlašovat, jak veliké dobrodiní mu Ježíš prokázal. Marek 5, 20 /P

== Zjevení 22, 12-13.17.20-21 == Izaiáš 61, 1-7 ==


5. Čtvrtek Ať se u tebe nevyskytne nikdo, věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, hadač ani zaklínač. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí. 5. Mojžíšova 18, 10.12 /E

Zvedněte štít víry, jímž byste mohli uhasit všecky ohnivé střely toho zlého. Vezměte také přílbu spásy a meč Ducha, to jest slovo Boží. Efezským 6, 16-17 /Ž

== Židům 10, 19-23 == Izaiáš 61, 8-11 ==


6. Pátek Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho. 5. Mojžíšova 5, 8 /E

Boha nikdo nikdy neviděl, jediný Syn, jenž jest v náručí Otcově, ten o něm vypověděl. Jan 1, 18 /Ž

== Jan 18, 33-38 == Izaiáš 62, 1-5 ==


7. Sobota Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: "Jenom v Hospodinu je spravedlnost a moc." Izaiáš 45, 23-24 /E

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. Matouš 25, 31-32

== Zjevení 5, 1-14 == Izaiáš 62, 6-12 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21, 8 /E


8. Neděle Raduji se ze tvé spásy. 1. Samuelova 2, 1 /E

Z toho, že jste účastni utrpení Kristových, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím. 1. Petrova 4, 13

Po čem volal dlouhý čas
proroků a otců hlas,
vroucí všeho lidstva sen
Kristem slavně vyplněn.
- 68, 2 -
== Lukáš 21, 25-33 == Jakubova 5, 7-8 == Žalm 68, 1-21 ==


9. Pondělí Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim a neklaňte se jim. Neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25, 6 /E

Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Matouš 6, 24

== Židům 6, 9-12 == Izaiáš 63, 7-16 ==


10. Úterý Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37, 4

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2. Korintským 9, 8 /E

== Zjevení 2, 1-7 == Izaiáš 63, 17 - 64, 3 ==


11. Středa Vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu. Žalm 40, 4

Ježíš řekl: "Prohlédni! Tvá víra tě zachránila." V tom okamžiku nabyl zraku, velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdával Bohu chválu. Lukáš 18, 42-43 /P

== Zjevení 3, 7-13 == Izaiáš 64, 4-11 ==


12. Čtvrtek Bůh sám nebesa roztahuje, pošlapává hřebeny vln mořských, on udělal souhvězdí Lva, Oriona a Plejády a souhvězdí jižní. Job 9, 8.9 /E

Velicí a předivní jsou skutkové tvoji, Pane Bože všemohoucí. Zjevení 15, 3

== Aggeus 2, 1.3-9 == Izaiáš 65, 1-12 ==


13. Pátek Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji. 2. Mojžíšova 15, 26 /E

Ježíš uzdravoval mnohé ztrápené rozličnými neduhy. Marek 1, 34

== Zjevení 3, 14-22 == Izaiáš 65, 16b-25 ==


14. Sobota Pane, neodpírej mi své slitování, tvá láska i věrnost ať mne neustále chrání. Žalm 40, 12 /K

Bůh je věrný, a on vás přece povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem. 1. Korintským 1, 9 /P

== Matouš 24, 1-14 == Izaiáš 66, 1-4 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40, 3.10


15. Neděle Prozpěvuj a vesel se, dcero Sionská; nebo já přijdu a budu bydliti uprostřed tebe, praví Hospodin. Zachariáš 2, 10

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4, 4-5 /E

Totoť jsou ti dnové,
o nichž prorokové
zdávna zvěstovali,
lidem slibovali,
dnové vykoupení,
světu ku spasení.
- 64, 2 -
== Matouš 11, 2-6/7-10/ == 1. Korintským 4, 1-5 == Žalm 68, 25-36 ==


16. Pondělí Smiluj se nade mnou, Bože, podle milosrdenství svého, podle množství slitování svých shlaď přestoupení má. Žalm 51, 3

Odpusť nám naše hříchy, vždyť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. Lukáš 11, 4 /Ž

== Matouš 11, 11-15 == Izaiáš 66, 5-14 ==


17. Úterý Izrael spasen bude skrze Hospodina spasením věčným. Nebudete zahanbeni, ani v lehkost uvedeni na věky věků. Izaiáš 45, 17

Ve snu anděl Páně Josefovi řekl: "Dítě, které Maria počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a ty mu dáš jmého Ježíš, protože osvobodí svůj lid od hříchů." Matouš 1, 20.21 /P

== Matouš 3, 1-12 == Izaiáš 66, 18-24 ==


18. Středa Ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina. Ozeáš 10, 12

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2. Korintským 5, 17 /E

== Lukáš 3, 1-14 == Lukáš 1, 1-17 ==


19. Čtvrtek Boží cesta je dokonalá. Žalm 18, 31 /K

Spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, ó Králi svatých. Zjevení 15, 3

== Skutky 13, 15-25 == Lukáš 1, 18-25 ==


20. Pátek Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20, 11 /E

Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Jan 14, 23 /E

== Skutky 13, 15-25 == Lukáš 1, 18-25 ==


21. Sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51, 11 /E

Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny. 1. Timoteovi 2, 6 /E

== Lukáš 7, 29-35 == Lukáš 1, 39-56 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipenským 4, 4-5


22. Neděle Vaše hříchy vás zbavily dobra. Jeremiáš 5, 25 /E

Neoplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1. Petrova 3, 9 /E

I my pilni buďme,
ze hříchů se vzbuďme,
v pokání se dejme,
hříchy vyznávejme,
tak jich pozbudeme,
milost nalezneme.
- 64, 10 -
== Lukáš 1, /39-45/46-55/56/ == Filipenským 4, 4-7 == Žalm 130 ==


23. Pondělí Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům. 5. Mojžíšova 29, 28 /E

Naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1. Korintským 13, 9-10 /E

== 2. Samuelova 7, 4-6.12-14a == Lukáš 1, 57-66 ==


Štědrý den

24. Úterý Jeho jest panství věčné, které nepomíjí. Daniel 7, 14

Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1, 11-12 /E

Buď chválen Hospodin,
Bůh Otec, Syn, Duch svatý,
jenž v nebi kraluje,
jsa v darech přebohatý.
On od věčnosti byl
a svět jím stvořen jest.
Já tedy i můj dům
mu službou vzdáme čest.
- 61, 3 -
== Lukáš 2, 1-14 == Titus 2, 11-14 == Lukáš 1, 67-80 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1, 14 /E

25. Středa Jméno svatosti své uvedu v známost uprostřed lidu svého. Ezechiel 39, 7

Řekl jim anděl: "Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes spasitel, kterýž jest Kristus Pán, v městě Davidově." Lukáš 2, 10-11

Ó Ježíši, přijď v duši mou,
jak tehdy ve stáj betlémskou,
v ní hlas tvůj vždy mi jasně zněj
a v říši tvou mne provázej!
- 80, 13 -
== Lukáš 2, 15-20 == Titus 3, 4-7 == Lukáš 2, 1-14 ==


2. svátek vánoční

26. Čtvrtek Řekl Hospodin Abramovi: "Požehnány budou v tobě všecky čeledi země." 1. Mojžíšova 12, 1.3

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3, 29 /E

Protož věrni buďme,
přísně sebe suďme,
marnostem a zlobě
v této svaté době
výhost z duše dejme,
spásy věčné dbejme!
- 91, 8 -
== Matouš 10, 16-22 == Skutky 6, 8-15 . 7, 55-59 == Lukáš 2, 1-14 ==


27. Pátek Požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh: "Ploďte se a rozmnožujte se, a naplňte zemi a podmaňte ji." 1. Mojžíšova 1, 28

Ať tedy jíte, pijete nebo cokoliv jiného děláte, všecko dělejte tak, aby to sloužilo k Boží oslavě. 1. Korintským 10, 31 /P

== 1. Janova 1, 1-10 == Lukáš 2, 21-24 ==


28. Sobota K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5. Mojžíšova 4, 2 /E

Jestliže vy zůstanete v řeči mé, právě učedníci moji budete. A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí. Jan 8, 31-32

== Jeremiáš 31, 15-17 == Lukáš 2, 25-35 ==


Neděle po vánocích

Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, a viděli jsme slávu jeho. Jan 1, 14


29. Neděle Uděl mi svou milost, ať je mi útěchou, podle příslibu, kterýs dal svému služebníku. Žalm 119, 76 /K

Jak hojné jest utrpení Kristovo na nás přicházející, tak hojná jest naše útěcha skrze Krista. 2. Korintským 1, 5 /Ž

Tvůj jsem já, tvůj věčně býti
žádám, rač mne sobě míti,
nepouštěj ke mně žádnému,
můj Bože, práva jinému!
- 378, 2 -
== Lukáš 2, 22-40 == Galatským 4, 4-7 == Žalm 2 ==


30. Pondělí Ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine, skálo má, a vykupiteli můj. Žalm 19, 15

Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i co je skryté, ti to odplatí. Matouš 6, 6 /P

== 1. Janova 3, 1-6 == Lukáš 2, 36-40 ==


Závěr roku

Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103, 8


31. Úterý Ještě prvé nežli den byl, já jsem, a není žádného, kdo by vytrhl z ruky mé. Když co dělám, kdo ji odvrátí? Izaiáš 43, 13

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, který byl a jest i přijíti má. Zjevení 4, 8

Mně dostalo se slitování,
ač lásky nehoden jsem byl.
Je div to, po němž v pyšném přání
jsa hrd, jsem nikdy netoužil.
Teď šťasten jsem a div ten ctím
a SlitNenech m tˆ klesnout a neopustˇm tˆ. Buƒ rozhodn˜ a udatn˜. -> Jozue 1,5.6 E $>Novrok> Nov˜ rok 0> Aź mluvˇte nebo kon te cokoliv, v¨ecko dˆlejte ve jm nu P na Je ˇ¨e a skrze nˆho dˆkujte Bohu Otci. => Kolosk˜m 3,17 P >ko 3,17 x> 1. €tvrtek 1> Panovnˇk Hospodin set e slzu s ka d tv  e. -> Izai ¨ 25,8 E 2> Vy budete plakat a na ˇkat, svˆt se v¨ak bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale v ¨ z rmutek se obr tˇ v radost. => Jan 16,20 P >j 16,20 { Tu stˇr  slzy s o ˇ sv˜ch svat˜ch P n B h n ¨. Zda kter˜ sok tam vkro ˇ? Ni smrt ni satan ¨. } 487,7 1=> Luk ¨ 4,16-21 >l 4,16 2-> alm 98 3-> alm 121 x> 2. P tek 1> J  jsem se ujal tebe na pou¨ti v zemi pust . -> Oze ¨ 13,5 H 2> Kdo by se napil vody, kterou mu d m j , nebude ˇznit na vˆky. => Jan 4,14 E >j 4,14 1=> Matou¨ 2,13-23 >mt 2,13 2=> Jan 1,19-28 >j 1,19 x> 3. Sobota 1> Nechź B h se¨le svou l sku a vˆrnost. -> alm 57,4 K 2> Kdy slunce zapadlo, v¨ichni k nˆmu p iv dˆli sv nemocn , kte ˇ trpˆli rozli n˜mi neduhy. On vzkl dal ruce na ka d ho z nich a uzdravoval je. => Luk ¨ 4,40 E >l 4,40 1-> Izai ¨ 43, 16-18 2=> Jan 1,29-34 >j 1,29 @>2npova> 2. nedˆle po v nocˇch 0> Spat ili jsme jeho sl vu, jakou m  od Otce jednorozen˜ Syn, pln˜ milosti a pravdy. => Jan 1,14 E >j 1,14 +> 4. Nedˆle 1> U inˇm s v mi smlouvu vˆ nou. -> Izai ¨ 55,3 2> Jestli e jsme my, Bo ˇ nep  tel , byli s Bohem smˇ eni smrtˇ jeho Syna, tˇm spˇ¨e n s smˇ en zachr nˇ jeho ivot. => žˇman m 5,10 E >r 5,10 { Nu spusź se je¨tˆ na nˆho i d le v tichosti, tak dojde¨ ¨tˆstˇ prav ho a v nebi radosti. } 54,18 1=> L