[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

LEDEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36 E


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 E

1. Středa Až potud nám Hospodin pomáhal. 1.Samuelova 7,12

Dostalo se mi Boží pomoci až po tento den, takže tu stojím a vydávám svědectví malému i velikému. Skutky 26,22 Ž

Pomáhal a pomůže
Pán Bůh nám i dále.
Proto v něm jen skládejme
doufání své stále!
Ví Pán, čeho potřebí,
dřív než oč my lkáme,
a že rád nám pomáhá,
a jeho slova známe.
- 315,3 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakub 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Čtvrtek Místo truchlení jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 32,13 E

Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal útěchu, která nikdy nepomine, a radostnou naději - on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17 P

== Matouš 2,13-23 == Lukáš 3,1-6 ==


3. Pátek S Josefem byl Hospodin; všemu, co činil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23 E

Apoštolé neohroženě kázali s důvěrou v Pána, a on dosvědčoval slovo své milosti tím, že jejich prostřednictvím dělal divy a zázraky. Skutky 14,3 P

== Izajáš 43,16-19 == Lukáš 3,7-14 ==


4. Sobota Kdo z lidí může býti tak živ, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Žalm 89,49

On je počátek, prvorozený z mrtvých. Koloským 1,18 KMS

== 2.Korintským 6,14-16 == Lukáš 3,15-20 ==


2. neděle po vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 E


5. Neděle Každého jitra probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Izajáš 50,4 E

Marie se usadila k nohám Páně a poslouchala jeho řeč. Lukáš 10,39 Ž

Ó Jezu, k nám se přihlašuj,
nás vyučuj Duch svatý tvůj,
svou pomocí a milostí,
i pravdou veď nás k výsosti.
- 153,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 4 ==


Zjevení Páně - Epifanias

Tma pomíjí a to pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8 KMS

6. Pondělí Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3,12 E

Musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Skutky 14,22E

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-3a.5-6 == Lukáš 3,21-38 ==


7. Úterý Shromáždím k němu ještě další, k těm, kteří už k němu byli shromážděni. Izajáš 56,8

Pán denně přidával k jejich společenství ty, kteří byli zachraňováni. Skutky 2,47 KMS

== 2.Korintským 4,3-6 == Lukáš 4,1-13 ==


8. Středa Hospodin, Bůh tvůj, žehnal tobě ve všem díle ruky tvé. 5.Mojžíšova 2,7 GS

Nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, jenž dává vzrůst. 1.Korintským 3,7 E

== 1.Janova 2,7-11 == Lukáš 4,14-21 ==


9. Čtvrtek Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina, svého Boha, které ti udělil. 5.Mojžíšova 16,17 E

Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16 E

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == Lukáš 4,22-30 ==


10. Pátek Pravdu a pokoj milujte. Zachariáš 8,19

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána Židům 12,14 E

== Jan 1,15-18 == Lukáš 4,31-37 ==


11. Sobota Budete mě hledat a naleznete ně, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremiáš 29,13-14

Proste a bude vám dáno;hledejte a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Lukáš 11,9 E

== Zachariáš 8,20-23 == Lukáš 4,28-44 ==


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 E


12. Neděle Oslavujte Pána pánů, toho, který sám činí divy veliké, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Žalm 136,3-4

Syn člověka přišel hledat a zachránit to, co bylo ztraceno. Lukáš 19,10 P

Buď Pánu čest! Ó pějte píseň chvály,
ať slávu jména jeho slyší svět;
on dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,1 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3 (4-8) == Žalm 72 ==


13. Pondělí Bůh zjednává právo sirotku a vdově a miluje cizince, dávaje chléb a šat. Milujte tedy i vy cizince, neboť cizinci byli jste v zemi egyptské. 5.Mojžíšova 10,18-19 GS

Potom řekne král těm po své pravici: Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl Království. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě. Matouš 25,34-36 P

== Jozue 3,5-11 == Lukáš 5,1-11 ==


14. Úterý Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izajáš 40,10 E

Až se zjeví Kristus, váš život, i vy s ním se zjevíte v slávě. Koloským 3,4 Ž

== Marek 1,1-8 == Lukáš 5,12-16 ==


15. Středa Dodejte síly ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Izajáš 35,3 E

Nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak nabudete síly k trpělivosti a radostně vytrvalosti. Koloským 1,9.11 E

== Jan 3,22-30 == Lukáš 5,17-26 ==


16. Čtvrtek Zdaliž není slovo mé takové jako oheň, dí Hospodin, a jako kladivo rozrážející skálu? Izajáš 23,29

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12 E

== Matouš 4,12-17 == Lukáš 5,27-32 ==


17. Pátek Kdo se posmívá chudému, tupí toho, jenž jej učinil; kdo má radost z běd, ten bez trestu nezůstane. Přísloví 17,5 E

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Filipským 2,5 E

== 1.Korintským 1,26-31 == Lukáš 5,33-39 ==


18. Sobota Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,26 E

Je vám třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. Židům 10,36 KMS

== Jan 5,19-24 == Lukáš 6,1-11 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izajáš 60,2 E


19. Neděle Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13 E

Od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36 P

Nebesa obsáhnout nemohou
Otcovu dobrotu přemnohou.
Celého vesmíru do končin
v milosti kraluje Hospodin.
- 51,10 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 40 ==


20. Pondělí Sedím-li v temnostech, svítí mi Hospodin. Micheáš 7,8

Bůh, jenž řekl "Ze tmy zazáří světlo", zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy na tváři Kristově. 2.Korintským 4,6 Ž

== 2.Mojžíšova 34,29-35 == Lukáš 6,12-16 ==


21. Úterý Náš Pán je veliký a nesmírně mocný, jeho moudrost je nezměrná. Žalm 147,5 K

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti a vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33 E

== Jan 12,34-41 == Lukáš 6,17-26 ==


22. Středa Služ Bohu celým svým srdcem a myslí ochotnou! Neboť všecka srdce zpytuje Hospodin. 1.Paralipomenon 28,9 E

A Pán řekl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se, povstaň. Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,15-16 E

== Jan 1,43-51 == Lukáš 6,27-36 ==


23. Čtvrtek Boží potok je naplněn vodami. Žalm 65,10 Z

Kdo by se napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Jan 4,14 KMS

== 2.Mojžíšova 24,1-2.9-11.15-18 == Lukáš 6,37-42 ==

1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Pátek Jest Bůh na nebi, který zjevuje tajné věci. Daniel 2,28

Dal nám poznat tajemství svého záměru, že přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Efezským 1,9.10 E

== Matouš 16,24-28 == Lukáš 6,43-49 ==


25. Sobota Služte Hospodinu s veselím, předstupujte před obličej jeho s prozpěvováním. Žalm 100,2

Všecko, co činíte, konejte z celé duše, jako Pánu, a ne lidem; vězte, že od Pána dostanete odplatu, jež záleží v jeho dědictví. Pánu Kristu služte! Koloským 3,23-24 Ž

== Filipským 3,20-4,1 == Lukáš 7,1-10 ==


Septuagesimae

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé veliké slitování. Daniel 9,18 E


26. Neděle Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, jenž tě vytvořil v životě matky: Já jsem Hospodin, já konám všecko: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou? Izajáš 44,24 E

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3 E

Kdo jest, jenž klenul nad námi
tu krásnou nebes báň?
Kdo ozdobil ji hvězdami?
Kdo rosou vlaží pláň?
- 54,4 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 18,1-20 ==


27. Pondělí On jest zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnu se. Žalm 62,7

I když jsme předtím ve Filipech trpěli a byli potupeni, jak sami víte, odhodlali jsme se ve svém Bohu vám v mnohém zápase směle mluvit evangelium Boží. 1.Tesalonickým 2,2 KMS

== 1.Samuelova 15,35b-16,13 == Lukáš 7,11-17 ==


28. Úterý Veseliti se budou nebesa a plesati bude země, a řeknou mezi pohany: Hospodin kraluje. 1.Paralipomenon 16,31

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4 E

== Filipským 1,27-30 == Lukáš 7,18-23 ==


29. Středa Proč tedy říkáš, Jákobe, a mluvíš, Izraeli: Skryta jest cesta má před Hospodinem, a pře má před Boha mého nepřichází? Izajáš 40,27

Není tvora, který by byl skryt před ním; všecko je nahé a odhalené před jeho očima. Židům 4,13 Ž

== 1.Mojžíšova 6,9-22 == Lukáš 7,24-35 ==


30. Čtvrtek Tomu, o čem neslýchali, porozumějí. Izajáš 52,15

Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Skutky 1,8 E

== 1.Korintským 3,5-10 == Lukáš 7,36-8,3 ==


31. Pátek Pro jméno své, Hospodine, odpusť nepravost mou, neboť jest veliká. Žalm 25,11

Celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči k nebi, ale bil se v prsa a říkal: Bože, buď milostiv mně hříšnému. Lukáš 18,13 P

== Matouš 10,40-42 == Lukáš 8,4-15 ==


LEDEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]