[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ÚNOR 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce

Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Lukáš 10,2 E


1. Sobota Uvrz na Hospodina břímě své a on opatrovati tě bude. Žalm 55,23

Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Lukáš 12,24 E

== Malachiáš 3,13-20a == Lukáš 8,16-21 ==


Sexagesimae

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Židům 3,15 E


2. Neděle On jest sláva tvá a on jest Bůh tvůj. 5.Mojžíšova 10,21 GS

Odstup to ode mne, abych se chlubil, jedině v kříži Pána našeho Jezukrista. Galatským 6,14

Sláva, čest, sláva, čest
nechať tobě vzdána jest,
žes nám zjevil slovo spásy,
tajnou radu svojich cest,
dle níž, jak zní svědků hlasy,
trpěl na shlazení lidských vin
Boží Syn, Boží Syn.
- 40,2 -

== Lukáš 8,4-8 == Židům 4,12-13 == Žalm 18,21-25 ==


3. Pondělí Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Izajáš 57,15 E

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28

== Matouš 13,10-17 == Lukáš 8,22-25 ==


4. Úterý Stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej. 1.Mojžíšova 1,27

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám bylo darováno od Boha. 1.Korintským 2,12 KMS

== Marek 11,15-19 == Lukáš 8,26-39 ==


5. Středa Známou učiníš mi cestu života. Žalm 16,11

Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

== Marek 6,1-6 == Lukáš 8,40-56 ==


6. Čtvrtek Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. Izajáš 43,11E

Svědčíme, že Otec poslal Syna jako Spasitele světa. 1.Janova 4,14

== Marek 4,26-29 == Lukáš 9,1-9 ==


7. Pátek Dobrý je Hospodin, na věky milosrdenství jeho. Žalm 100,5

On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13 E

== 2.Korintským (11,18.23b-30) 12,1-10 == Lukáš 9,10-17 ==


8. Sobota Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15 E

Rozhojňujte se stále v Božím díle v tom vědomí, že v Pánu vaše práce není marná. 1.Korintským 15,58 Ž

== Izajáš 28,23-29 == Lukáš 9,18-27 ==


Estomihi

Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3

Hle, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o Synu člověka. Lukáš 18,31 KMS


9. Neděle Myslil na nás v našem soužení, protože jeho milosrdenství je věčné. Žalm 136,23 K

Bůh že by nedopomohl k právu svým vyvoleným, kteří k němu volají ve dne v noci? Lukáš 18,7

Nezoufej, duše zkroušená!
Slitovným Otcem Bůh tvůj sluje;
pro Syna Otec milost dá,
tvou bídu laskav polituje;
ó jdi jen k němu s důvěrou,
on otevře ti náruč svou.
- 270,3 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 16 ==


10. Pondělí Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Žalm 37,8 E

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Jakubova 1,19-20 E

== Amos 5,21-24 == Lukáš 9,28-36 ==


11. Úterý V srdce své skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě. Žalm 119,11

Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu. Lukáš 8,15 E

== Izajáš 58,1-9a == Lukáš 9,37-45 ==


12. Středa V tísni jsi mi zjednal prostranství. Buď mi milostiv a slyš mou modlitbu! Žalm 4,2 Z

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7 E

== 2.Petrova 1,2-11 == Lukáš 9,46-50 ==


13. Čtvrtek Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu. Žalm 146,5 E

Pevně se držme naděje, kterou vyznáváme, protože ten, jenž nám ten slib dal, je věrný. Židům 10,23-P

== 2.Mojžíšova 32,1-6,15-20 == Lukáš 9,51-56 ==


14. Pátek Neboj se, hrstko Izraelova lidu. Já jsem tvá pomoc, je výrok Hospodinův, tvůj vykupitel je Svatý Izraele. Izajáš 41,14 E

Ujal se svého služebníka Izraele, jsa pamětliv svého slitování, jako promluvil k našim otcům, Abrahamovi a jeho potomstvu na věky. Lukáš 1,54-55 E

== 2.Korintským 7,8-13a == Lukáš 9,57-62 ==


15. Sobota Pamatuje věčně na smlouvu svou, na slovo, které přikázal až do tisíce pokolení. Žalm 105,8

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29 E

== Daniel 5,1-30 == Lukáš 10,1-16 ==


1.neděle postní - Invocavit

Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8 E


16. Neděle O tvé věrnosti a o tvé spáse mluvím, tvé milosrdenství a tvou pravdu jsem nezatajil četnému shromáždění. Žalm 40,11 Z

Nic jsem nezameškal, ale zvěstoval jsem vám všechno, co Bůh rozhodl. Skutky 20,27 P

Králi, dej nám jasnost smělou,
mysl učňů ochotnou,
oči světlé, věrnost vřelou,
srdce vroucí, vůli ctnou;
dej nám svorně, nikdy vzdorně
před milosti trůnem státi,
žitím svým rač sílu dáti.
- 190,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 63 ==


17. Pondělí Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6 E

Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Židům 10,35 KMS

== Jakubova 4,1-10 == Lukáš 10,17-20 ==


18. Úterý Od života matky mé Bůh můj ty jsi. Žalm 22,11

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18 E

== Jakubova 1,12-18 == Lukáš 10,21-24 ==


19. Středa Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Izajáš 35,5 E

Ježíš slepému řekl: Prohlédni! Tvá víra tě zachránila. V tom okamžiku nabyl zraku, velebil Boha a šel za ním. Lukáš 18,42-43 P

== Marek 14,17-26 /27-31/ == Lukáš 10,25-37 ==


20. Čtvrtek Jeho pospolitost přede mnou obstojí. Jeremiáš 30,20E

Tak se sbory upevňovaly ve víře a denně početně rostly. Skutky 16,5 KMS

== 2.Korintským 6,1-10 == Lukáš 10,38-42 ==


21. Pátek Miluji Pána za to, že vyslechl hlas mé naléhavé prosby. Žalm 116,1 K

Anděl mu řekl: Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena. Lukáš 1,13 KMS

== Matouš 16,21-27 == Lukáš 11,1-13 ==


22. Sobota Bůh Mojžíšovi řekl: Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky, neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá. 2.Mojžíšova 3,5

Kristus nevešel do svatyně udělané lidskou rukou, nýbrž do samého nebe, aby se zjevil před Boží tváří v náš prospěch. Židům 9,24 Ž

== Zjevení 20,1-6 == Lukáš 11,14-28 ==


2. neděle postní Reminiscere

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 E


23. Neděle Požehnán buď Hospodin, který podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,56 E

Bojme se tedy, aby se někomu z vás nepřihodilo, že se tam nedostal, třebaže přislíbení o tom, že je možno vejít na ono místo odpočinku, trvá stále. Židům 4,1 P

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mě stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,3 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5 (6-11) == Žalm 10 ==


24. Pondělí Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5 E

Když byl syn ještě daleko, otec ho uviděl a byl jat soucitem. Přiběhl, objal ho a políbil. Lukáš 15,20 P

== 4.Mojžíšova 16,1-7.18-19.23-25 == Lukáš 11,29-36 ==


25. Úterý Ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše nalezne klid Jeremiáš 6,16 E

Vyznávám, že takto sloužím Bohu svých otců a věřím všemu, co je napsáno v Zákoně a v Prorocích. Skutky 24,14 KMS

== Jan 8,21-30 == Lukáš 11,37-44 ==


26. Středa Neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě? Žalm 85,7

Otec řekl: Tento můj syn byl mrtvý, a zase ožil, ztratil se, a byl nalezen. A začali se radovat. Lukáš 15,24 KMS

== Marek 14,32-42 == Lukáš 11,45-54 ==


27. Čtvrtek Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Žalm 69,33 E

Kdo chce přijít k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Židům 11,6 P

== 2.Korintským 13,3-6 == Lukáš 18,31-43 ==


28. Pátek Hospodinovo milosrdenství nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč 3,22-23 E

Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení vůči těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50 P

== Galatským 4,12-20 == Lukáš 19,1-10 ==


ÚNOR 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]