[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

BŘEZEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí jemu. Lukáš 20,38 KMS


1. Sobota Hospodin se otázal Jonáše: Je dobře, že tak planeš? Jonáš 4,4 E

Farizeové a zákoníci reptali: Tento člověk přijímá hříšníky a jí s nimi. Lukáš 15,2 Ž

== Matouš 12,38-42 == Lukáš 19,11-27 ==

Pamětní den založení Jednoty bratrské v Kunvaldě 1457.


3. neděle postní Oculi

Stále upírám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 E

Žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Lukáš 9,62 P


2. Neděle Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10 E

Děkujte Otci, který vás učinil způsobilými k účasti v údělu svatých ve světle. Koloským 1,12 Ž

Neb já v tebe doufám stále,
nepůjdu od tebe dále:
tys můj hrad, mé útočiště,
skrýš má i má kotva jistě.
- 378,3 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 34 ==


3. Pondělí Celým srdcem svým hledám tebe, nedopouštěj mi blouditi od přikázání tvých. Žalm 119,10

Sám o to pracuji, abych měl svědomí bez úrazu před Bohem i před lidmi vždycky. Skutky 24,16

== 1.Petrova 1,13-21 == Lukáš 19,28-40 ==


4. Úterý Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého Ducha! 4.Mojžíšova 11,29 E

Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno však zkoušejte; co je dobré, to pevně držte. 1.Tesalonickým 5,19-21 KMS

== Marek 9,38-41 == Lukáš 19,41-48 ==


5. Středa Jak jsou tvé úradky pro mne nedostupné, jak nesmírné je jejich množství! Žalm 139,17 K

V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3 E

== Marek 14,43-52 == Lukáš 20,1-8 ==


6. Čtvrtek Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři, i tam by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla. Žalm 139,9-10

Hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20 E

== Jeremiáš 20,7-13 == Lukáš 20,9-19 ==


7. Pátek Mikajáš odpověděl: Jakože živ jest Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh. 2.Paralipomenon 18,13 E

Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi pověděl Otec. Jan 12,50 KMS

== Ezechiel 13,17-23 == Lukáš 20,20-26 ==


8. Sobota Nezdržujte mne, poněvadž Hospodin šťastnou způsobil cestu mou. 1.Mojžíšova 24,56

Tuto noc přišel ke mně anděl toho Boha, jemuž patřím a kterému sloužím a řekl: Neboj se, Pavle, ty se musíš postavit před císaře. A hle, Bůh ti daroval všechny ty, kteří se plaví s tebou. Proto, muži, buďte dobré mysli. Skutky 27,23-25 KMS

== Marek 8,10-21 == Lukáš 20,27-40 ==


4. neděle postní - Laetare

Veselte se s Jeruzalémem! Izajáš 66,10

Jestliže pšeničné zrnko nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24 E


9. Neděle Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4,34 E

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18,41

Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě!
Nechť křivdy sobě samému
Soudci poroučím pravému.
- 271,5 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


10. Pondělí Soudům se vrátí spravedlnost, budou ji vyhledávat všecka poctivá srdce. Žalm 94,15 K

Ježíš Kristus byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4,25 KMS

== Jan 6,23-29 == Lukáš 20,41-44 ==


11. Úterý Chci být ustavičně s tebou, uchopils mne za pravici. Žalm 73,23 E

Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Lukáš 23,46 E

== Filipským 1,15-21 == Lukáš 20,45-21,4 ==


12. Středa Ze Siónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Žalm 50,2-3 E

Boží Syn je odlesk Boží slávy a otisk podstaty Boží. Židům 1,3 Ž

== Marek 14,53-65 == Lukáš 21,5-19 ==


13. Čtvrtek Ochraňuje mne jako zřítelnici oka. Žalm 17,8 E

Pán je věrný: On vás bude sílit a chránit od zlého. 2.Tesalonickým 3,3 P

== 5.Mojžíšova 8,2-3 == Lukáš 21,20-28 ==


14. Pátek Zdali Bůh řekne a neučiní, promluví a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19 E

Nemožné jest, aby Bůh klamal. Židům 6,18

== Jan 10,17-25 == Lukáš 21,29-38 ==


15. Sobota Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Jeremiáš 24,7 E

Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pán nade všemi. Skutky 10,36

== Amos 8,11-12 == Lukáš 22,1-6 ==


5. neděle postní - Judica

Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 K

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svým životem aby vykoupil mnoho lidí. Matouš 20,28 P


16. Neděle Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31 E

Podívejte se na lilie: nepředou ani netkají, a říkám vám, že ani Šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich. Lukáš 12,27 P

Však ty jsi Panovník jediný,
vládnoucí každičké hodiny
a tvoje všemocná pravice
životů zdržuje tisíce.
- 51,4 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 22,1-22 ==


17. Pondělí Když se vrátíš k Hospodinu, Bohu svému, změní tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2-3 E

Tak je psáno, že Kristus musí trpěti a vstáti z mrtvých třetího dne a že je nutno kázati v jeho jménu pokání na odpuštění hříchů mezi všemi národy.Lukáš 24,46-47 Ž

== 1.Mojžíšova 22,1-13 == Lukáš 22,7-23 ==


18. Úterý Jestliže ani měsíc nesvítí jasně, nejsou-li ani hvězdy čisté před jeho zrakem, což teprve lidský syn! Job 25,5-6 E

Šimon Petr padl k nohám Ježíšovým, řka: Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný. Lukáš 5,8

== 4.Mojžíšova 21,4-9 == Lukáš 22,24-30 ==


19. Středa Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18 E

Ježíš Kristus vás nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, zůstáváte-li vskutku na víře založení a v ní pevni, a nevzdálíte-li se od naděje evangelia. Koloským 1,21-23 KMS

== Marek 14,66-72 == Lukáš 22,31-38 ==


20. Čtvrtek Hned z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, neboť jsi byl hrad můj vysoký a útočiště v den soužení mého. Žalm 59,17

Brzy ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven, zašel si na osamělé místo a tam se modlil. Marek 1,35 P

== Job 19,21-27 == Lukáš 22,39-46 ==


21. Pátek Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru. Sofoniáš 2,3

Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6 KMS

== Jan 11,47-54 == Lukáš 22,47-53 ==


22. Sobota Hle, mně patří všechny duše. Ezechiel 18,4 E

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme či umíráme, náležíme Pánu. Římanům 14,8 Ž

== Jan 17,1-8 == Lukáš 22,54-62 ==


6. Neděle postní - Palmarum

Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15 E


23. Neděle Shromáždi mi lid a dám jim slyšet svá slova, aby se mě naučili bát po všechny dny svého života, a učili tomu i své syny. 5.Mojžíšova 4,10 E

Ježíš učil v chrámě. A všechen lid k němu časně zrána přicházel, aby ho v chrámě poslouchal. Lukáš 21,37-38 KMS

Studnice vody pro žíznící,
ze Skály věků se prýštící,
Manno, mně z nebes darovaná,
v zápasu s hříchem tys síla má!
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mě učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,2 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 22,23-32 ==


24. Pondělí Já jsem Bůh všemohoucí; choď přede mnou a buď dokonalý. 1.Mojžíšova 17,1 H

Oblecte se tedy, jakožto svatí a milovaní Boží vyvolení, v milosrdenství srdce, dobrotu, pokoru, mírnost, shovívavost. Koloským 3,12

== Marek 14,3-9 == Lukáš 22,63-71 ==


25. Úterý Připomínám si tvé dávné soudy, Hospodine, v tom útěchu najdu. Žalm 119,52 E

Což nemusil Kristus podstoupiti toto utrpení a vejíti ve svou slávu? Lukáš 24,26 Ž

== Jan 12,27-33 == Lukáš 23,1-12 ==


26. Středa Nazýván bude: Zázračný, rádce, Bůh silný, Otec na budoucí věky, Kníže pokoje. Izajáš 9,5 H

Zeptal se jich: A za koho mě pokládáte vy? Petr odpověděl: Za Krista Božího. Lukáš 9,20 Ž

== Marek 15,1-15 == Lukáš 23,13-25 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4

27. Čtvrtek Už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená. Izajáš 54,4 E

Jestliže kdo trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. 1.Petrova 4,16 KMS

Skrze bolesti a rány
i skrze všecky pekla brány
všudy s tebou věrně půjdu,
všudy s tebou, vím, že projdu.
- 117,6 -

== Jan 13,1-15(23-35) == 1.Korintským 11,23-26 (27-32) == Lukáš 23,26-32 ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

28. Pátek Ve shromážděních budu dobrořečit Pánu! Žalm 26,12 K

Hoden jest Beránek, ten zabitý, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořečení. Zjevení 5,12 KMS

Živ jest Ježíš, spásy zdroj,
jemu ke cti živ chci býti.
Čistým srdcem s hříchem boj
nesnadný chci podstoupiti.
On mi síly dopřeje,
to jest moje naděje.
- 132,4 -

== Jan 19,16b-30 == 2.Korintským 5,14b-21 == Lukáš 23,33-49 ==


29. Sobota Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Žalm 37,7 E

Ženy viděly hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid. Lukáš 23,55-56

== Jonáš 2,3-10 == Lukáš 23,50-56 ==


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 E


30. Neděle Já jsem první, a já poslední, a kromě mne není žádného Boha. Izajáš 44,6

Odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! Jan 20,28

Pane mocný, Bože náš,
ve svém skloň se slitování!
Dle svým slibů, víme, dáš
svoje nám všem požehnání.
K tobě duše vzhlížejí,
ty jsi naší nadějí.
- 46,4 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Lukáš 24,1-12 ==


Pondělí velikonoční

Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2


31. Pondělí. Chizkijáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu a tem k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkijáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. 2.Paralipomenon 32,24-25a E

Bohu díky! On nám dopřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Korintským 15,57 P

Slunce, skvoucí, nehasnoucí,
nikdy se nás nevzdaluj!
Sviť nám stále, ať k tvé chvále
dojdem šťastně před trůn tvůj.
- 123,7 -

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 ==


BŘEZEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]