[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

DUBEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Potřebujete vytrvalosti, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu. Židům 10,36 P


1. Úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11 E

V Kristu bydlí celá plnost božství tělesně, a vy skrze něho jste přidruženi k jeho plnosti, k němu, jenž je hlava všech knížat a mocností. Koloským 2,9-10 P

== 1.Korintským 5,7-8 == Lukáš 24,36-49 ==


2. Středa Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám. Žalm 143,8

Když bylo již ráno, stál Ježíš na břehu. Jan 21,4

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Lukáš 24,50-53 ==


3. Čtvrtek Dám jim srdce, aby mne poznali, že já jsem Hospodin. Jeremiáš 24,7 H

Je dobré mít srdce upevňované milostí. Židům 13,9 KMS

== 1.Korintským 15,19-28 == Židům 1,1-14 ==


4. Pátek Velmi budu svými ústy Hospodina vyznávat a uprostřed mnohých ho budu chválit. Žalm 109,30 Z

Ježíš vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha. Lukáš 13,13 KMS

== 1.Korintským 15,35-49 == Židům 2,1-9 ==


5. Sobota Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. 1.Samuelova 2,10 E

Otec dal mu pravomoc konati soud, protože je Syn člověka. Jan 5,27 KMS

== 1.Korintským 15,50-58 == Židům 2,10-18 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti 1.Petrova 2,2 E)

Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 E


6. Neděle Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25 E

Řekl jim: Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli: Neměli. Lukáš 22,35 E

Když mdlíte vy, já vpřed jdu sám
a mocně při vás stojím,
já vedu boj, já dokonám
i rány vaše zhojím;
jen sluha nevěrný jde zpět,
když vůdce snažně kráčí vpřed.
- 290,4 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


7. Pondělí Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Žalm 5,12 E

Učedníci se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. Lukáš 24,52-53 P

== 1.Petrova 1,22-25 == Židům 3,1-6 ==


8. Úterý Což jest má ruka tak krátká k vykoupení? Izajáš 50,2 E

Setník poslal k Ježíšovi své přátele, aby mu řekli: Řekni slovo a můj sluha bude uzdraven. Lukáš 7,6-7 KMS

== 2.Timoteovi 2,1-5 == Židům 3,7-19 ==


9. Středa Nalezl-li jsem v očích tvých milost, Hospodine, prosím, abys šel s námi. 2.Mojžíšova 34,9 H

Naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 1.Janova 1,3 KMS

== 1.Janova 2,12-17 == Židům 4,1-13 ==


10. Čtvrtek Navrať se, Hospodine, vysvoboď mou duši, pomoz mi pro své milosrdenství. Žalm 6,5 Z

Milostí jste spaseni skrze víru; a to ne ze sebe, jest to Boží dar. Efezským 2,8 Ž

== Marek 16,9-20 == Židům 4,14-5,10 ==


11. Pátek Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé. Žalm 142,8

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho. Galatským 5,1 E

== Zjevení 7,9-17 == Židům 5,11-6,8 ==


12. Sobota Ukaž mi svoji velebnost! 2.Mojžíšova 33,18 H

Ježíš zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Jan 2,11 P

== Izajáš 25,8-9 == Židům 6,9-20 ==


Misericordias Domini

Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28 E


13. Neděle Budu tě mít stále na očích. Žalm 32,8 K

Ananiáš vložil naň ruce a řekl: Bratře Saule, Pán mě poslal, Ježíš, jenž se ti zjevil na cestě, po které jsi kráčel, abys zase nabyl zraku a byl naplněn Duchem svatým. Skutky 9,17 Ž

Ó Duchu svatý, který sám
tu pravou radost dáváš nám,
tys moc, jež srdce promění
a vede cestou k spasení.
- 143,1 -

== Jan 10,11-16 (27-30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 23 ==


14. Pondělí Přibývá-li jmění, nepřikládejte tomu srdce! Žalm 62,11 Z

Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu. Lukáš 8,14 E

== 5.Mojžíšova 18,15-19 == Židům 7,1-10 ==


15. Úterý S plésáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka. Izajáš 48,20 E

Ježíš Kristus se obětoval za naše hříchy, aby nás zachránil z tohoto zlého světa, jak to chtěl Bůh, náš Otec. Galatským 1,4-5 P

== Matouš 26,31-35 == Židům 7,11-22 ==


16. Středa Všechno, co dýchá, chval Hospodina! Žalm 150,6 Z

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3 E

== Jan 21,15-19 == Židům 7,23-28 ==


17. Čtvrtek Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení. 1.Mojžíšova 28,1.6 E

Šimon řekl Ježíšovi: K slovu tvému rozestru síť. Lukáš 5,5

== 1.Petrova 5,1-4 == Židům 8,1-13 ==


18. Pátek Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15 E

Neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou, a nikdo se te nedotkne, aby ti ublížil. Skutky 18,9-10 KMS

== Ezechiel 34,23-31 == Židům 9,1-10 ==


19. Sobota Hojný přítok vody osvěžuje Boží město, přesvatý stánek Nejvyššího. Bůh je v jeho středu, nic je nevyvrátí. Žalm 46,5-6 K

Můžeme se vámi chlubiti v církvích Božích, chlubiti vaší vytrvalostí a vírou ve všech vašich pronásledováních a útiscích, jež snášíte. 2.Tesalonickým 1,4 Ž

== Jan 10,27-30 == Židům 9,11-15 ==


Jubilate

(Plésej Bohu všecka země! Žalm 66,1)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17 E


20. Neděle Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť jest. Žalm 99,5

Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Zjevení 15,4 E

Má duše, svého Pána chval,
vzdávej mu děkování,
péči všecku naň uval,
v něm slož všecko doufání;
co při tobě začal sobě
k slávě své velebnosti,
on vyvede, tě přivede
k světlu věčné radosti.
- 55,6 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 15 ==


21. Pondělí Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6 E

Jedni druhých břemena neste, a tak plňte zákon Kristům. Galatským 6,2

== Efezským 4,17-24 == Židům 9,16-28 ==


22. Úterý V tobě se budou těšit ti, kdo milují tvé jméno. Žalm 5,12 Z

Raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Koloským 2,5 E

== Job 38,31-38 == Židům 10,1-18 ==


23. Středa Obraťte se, a buďte živi! Ezechiel 18,32 H

Nenapodobujte už příklady tohoto světa, ale změňte úplně svoje nazírání, abyste tak dovedli rozeznat, co je vůle Boží, totiž co je dobré, co je bohulibé a co dokonalé. Římanům 12,2 P

== 2.Korintským 4,16-18 == Židům 10,19-25 ==


24. Čtvrtek I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně ze země. 1.Mojžíšova 4,10

Přistoupili jste k prostředníku nové smlouvy, Ježíšovi, a k pokropení krví, jež mluví mohutněji než krev Abelova. Židům 12,22.24 Ž

== Římanům 1,18-25 == Židům 10,26-31 ==


25. Pátek Lepší milosrdenství tvé nežli život. Žalm 63,4

Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani moci, ani výšina ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39 KMS

== Galatským 6,14-18 == Židům 10,32-39 ==


26. Sobota Kdo vstoupí na horu Hospodinovu? A kdo stane na místě svatém jeho? Ten, kdož jest rukou nevinných a srdce čistého. Žalm 24,34

Když máme velikého kněze nad domem Božím, přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným. Židům 10,21-22 KMS

== Galatským 5,1-6 == Židům 11,1-7 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou. Žalm 98,1)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1 E


27. Neděle Dobrota a milosrdentsví následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy. Žalm 23,6

Nemáte nedostatku v žádném daru milosti a očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista, 1.Korintským 1,7 Ž

Ó Pane, rač nás věrně vést
tam, kde je cíl všech víry cest.
Dej spasení nám dojíti,
tvou slávu věčně patřiti.
- 312,6 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 28 ==


28. Pondělí Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18 E

Milostí Boží jsme to, co jsme. 1.Korintským 15,10 E

== Jakubova 1,17-21 == Židům 11,8-22 ==


29. Úterý Zdvíhejme svá srdce i ruce k Pánu, k nebesům! Pláč 3,41 H

Bez přestání se modlete. 1.Tesalonickým 5,17

== Jan 6,66-69 == Židům 11,23-31 ==


30. Středa Všecko, co mluvil Hospodin, budeme činiti a budeme poslušnými. 2.Mojžíšova 24,7 H

Každý, kdo přichází ke mně a slyší mé slovo a plní je, podoben je člověku, stavějícímu dům, který kopal do hloubky a položil základy na skále. Lukáš 6,47.48 KMS

== Matouš 21,14-17 (18-22) == Židům 11,32-40 ==


DUBEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]