[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

KVĚTEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši. Židům 12,2 KMS


1. Čtvrtek Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6,6 E

Celý zákon jest naplněn v jedné větě: Miluj svého bližního jako sám sebe. Galatským 5,14 Ž

== Matouš 21,18-22 == Židům 12,1-11 ==


2. Pátek Tvá je, Hospodine, velebnost i moc, i sláva i vítězství, nebo všecko, co je na nebi a na zemi, tvé jest. 1.Paralipomenon 29,11 H

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3 KMS

== 1.Korintským 2,6-10 == Židům 12,12-17 ==


3. Sobota Milosti Hospodinovy budu připomínat, slavně jeho činy, podle všeho, co učinil nám Hospodin. Izajáš 63,7 H

Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16 E

== 1.Samuelova 16,14-23 == Židům 12,18-24 ==

3. května 1727 - počátek Hesel v Ochranově


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20 E


4. Neděle Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! 1.Královská 8,57 E

Pán stál při mě a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,17 P

Já musím mít tě, skálo spasení!
Tys útočiště ve všem soužení.
Ó vůdce v bouři, v pokušení, slyš,
ty, Bože silný, se mnou zůstaniž!
- 330,3 -

== Jan 16,23b-28 (29-32) == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 30 ==


5. Pondělí Pokojný soud vynášejte v branách svých. Zachariáš 8,16

Pokoj Kristův, ke kterému také vy jste byli povoláni v jednom těle, vládni v srdcích vašich. Koloským 3,15 S

== 1.Královská 3,5-15 == Židům 12,25-29 ==


6. Úterý Zbavena útisku nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. Izajáš 54,14 E

Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako dává svět, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše ani nestrachuj. Jan 14,27

== Jakubova 5,16-18 == Židům 13,1-14 ==


7. Středa Jonatan odešel k Davidovi a dodal mu důvěry v Boha. 1.Samuelova 23,16 H

Budiž bedlivý a utvrzuj jiné umírající. Zjevení 3,2

== Jan 17,20-26 == Židům 13,15-27 ==


Nanebevstoupení Páně

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž

8. Čtvrtek Ovinuly mne provazy smrti, nacházím jen soužení a strasti. Vzývám však Hospodinovo jméno: Hospodine, prosím, zachraň mi život! Žalm 116,3.4 E

Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Zjevení 1,17-18 P

Prozpěvujme všichni k chvále
Kristu, jenž jsa s svými stále,
vítězství jim v boji dává,
moc svou slavně dokonává.
- 134,1 -

== Lukáš 24,44-49 (50-53) == Skutky 1,3-4 (5-7) 8-11 == Žalm 47 ==


9. Pátek Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Žalm 91,14 E

Sám Otec miluje vás, protože vy jste mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel. Jan 16,27

== Zjevení 1,4-8 == Skutky 1,1-14 ==


10. Sobota Viděl jsem jeho cesty, ale uzdravím ho, budu ho zase vodit a opět těšit jej. Izajáš 57,18 H

Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17 E

== Daniel 7,(2-8)9-14 == Skutky 1,15-26 ==


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine!)

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž


11. Neděle Ty vidíš, ty sleduješ útrapy a žal, abys je vzal do svých rukou. Žalm 10,14 K

Ježíš zástupy přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11 E

Pane, v duchu sevřeni,
na tebe čekáme
a v těžkém zarmoucení
v tomto světě
v tebe vždy doufáme.
- 260,4 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


12. Pondělí Zapomínáš na Hospodina, který tě stvořil, který roztáhl nebesa a položil základy země? Izajáš 51,13 E

Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného z mrtvých. 2.Timoteovi 2,8 KMS

== Jan 14,15-19 == Skutky 2,1-13 ==


13. Úterý Kteří se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina! Žalm 115,11

Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán, aby šel do země, kterou měl dostat za úděl; a vydal se na cestu, ačkoli nevěděl, kam jde. Židům 11,8 E

== Matouš 10,16-20 == Skutky 2,14-21 ==


14. Středa Hospodin požehná lidu svému v pokoji. Žalm 29,11

Když jsem ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1 E

== 1.Korintským 2,12-16 == Skutky 2,22-28 ==


15. Čtvrtek Bůh je větší nežli člověk. Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Job 33,12-13 E

Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově. Viděli jste, jaký konec mu způsobil Pán, neboť "velmi milostivý jest Pán a lítostivý". Jakub 5,11 Ž

== Jan 7,37-39 == Skutky 2,29-36 ==


16. Pátek On svou silou učinil zemi, svým rozumem napjal nebesa. Jeremiáš 10,12 E

Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Zjevení 4,11 E

== Ezechiel 11,14-20 == Skutky 2,37-41 ==


17. Sobota Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních. Izaiáš 9,2 E

Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Galatským 5,22 P

== Izaiáš 41,17-20 == Skutky 2,42-47 ==


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


18. Neděle Jak vzácné je tvé milosrdenství, Bože; a synové lidští se kryjí ve stínu tvých perutí. Žalm 36,8 Z

Toho, kdo ke mně přijde, nevyvrhnu ven. Jan 6,37 S

Já hněvu zasloužil a trestu,
a aj, Bůh na milost mne vzal;
ten jeho Syn mi pravil zvěst tu,
že život, sebe za mne dal.
A odkud, proč dar blahý ten?
Toť pouhé slitování jest.
- 278,2 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-8 == Žalm 118,15-29 ==


Pondělí svatodušní

19. Pondělí O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všechno vypovědět. Žalm 71,15 E

Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Skutky, 4,20 KMS 1.Korintským 12,4-11 Skutky 3,1-10


20. Úterý V Hospodinu budu se radovat. plesat budu v Bohu, svém spasiteli. Abakuk 3,18 H

Učedníci naplněni byli radostí a Duchem svatým. Skutky 13,52

== Ezechiel 36,22a23-28 == Skutky 3,1-10 ==


21. Středa Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Žalm 145,13 E

Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. Židům 13,8

== 1.Samuelova 3,1-14 == Skutky 3,11-16 ==


22. Čtvrtek Lid svatý jsi ty Hospodinu. lidu svému; tebe vyvolil Hospodin, Bůh tvůj; abys mu byl národem vlastním ze všech národů, kteří jsou na povrchu země. 5.Mojžíšova 7,6 GS

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vybral. Římanům 11,2 P

== Efezským 4,11-16 == Skutky 3,17-26 ==


23. Pátek S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14 E

Všecko, co činíte slovem anebo skutkem, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte Bohu Otci skrze něho. Koloským 3,17 Ž

== Galatským 3,1-5 == Skutky 4,1-12 ==


24. Sobota Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21 E

Vy jste synové proroků a synové smlouvy, kterou Bůh smluvil s vašimi praotci, když řekl Abrahamovi: "V tvém potomstvu budu žehnány všechny rodiny země." Pro vás především vzkřísil Bůh svého služebníka a poslal jej, aby vám žehnal. Skutky 3,25-26

== Zachariáš 4,1-14 == Skutky 4,13-22 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3


25. Neděle Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Žalm 72,13 E

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20

Sil ty mne, Pane, sám,
ať v mdlobách neklesám,
bych tvým vždy byl!
Ó přijmi oběť chval,
žes za mne život dal,
a dej, bych miloval
tě ze všech sil!
- 110,2 -

== Jan 3,1-8 (9-15) == Římanům 11,(32)33-36 == Žalm 45 ==


26. Pondělí Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jako tráva: zrána rozkvétá, večer uvadne a uschne. Žalm 90,5-6 E

Rozsívá se porušitelné, vstane neporušitelné. 1.Korintským 15,24

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Skutky 4,23-31 ==


27. Úterý Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba až do tohoto dne. Daniel 9,7 E

Pán se obrátil a pohlédl na Petra. A Petr se rozpomenul na Pánův výrok, jak mu řekl: "Dřív než dnes kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukáš 22,61-62 KMS

== Přísloví 1,20-28 == Skutky 4,32-37 ==


28. Středa Neboj se, nebo s tebou já jsem a požehnám tobě. 1.Mojžíšova 26,24

Ježíš je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim. Lukáš 24,50 Ž

== Efezským 4,1-6 == Skutky 5,1-11 ==


29. Čtvrtek Ustavičně choditi budu před Hospodinem v zemi živých. Žalm 116,9

Zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí. Židům 13,14 KMS

== Izaiáš 44,21-23 == Skutky 5,12-16 ==


30. Pátek Moje srdce jásá nad tvou spásou. Žalm 13,6 Ž

Dvořan jel svou cestou a radoval se. Skutky 8,39 Ž

== Efezským 1,3-14 == Skutky 5,17-33 ==


31. Sobota Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: "Hledejte mou tvář." Hospodine, tvář tvou hledám. Žalm 27,8 E

Každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Lukáš 11,10 KMS

== 1.Timoteovi 3,16 == Skutky 5,34-42 ==


KVĚTEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]