[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ČERVEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost. Skutky 10,34-35 KMS


1.neděle po svaté Trojici

Kdo vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16


1. Neděle Tvá nařízení jsou mi potěšením, tvá ustanovení jsou mými rádci. Žalm 119,24 K

Bůh nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Židům 13,21

Sám kráčej s námi všady,
přemáhej naše vady
a nedej klesnouti!
Tak nebudem se lekat,
a na nic marně čekat,
až dáš nám odpočinouti.
- 363,2 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 3 ==


2. Pondělí Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Izaiáš 58,10 E

Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5,16

== 2.Timoteovi 3,14-17 == Skutky 6,1-7 ==


3. Čtvrtek Řekl jsem: Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého. Žalm 32,5

Syn začal uvažovat a řekl: "Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem." Lukáš 15,17.18-19 P

== Jonáš 1,1-10 (11-16) == Skutky 7,1-16 ==


4. Středa Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje. Žalm 23,2-3

Já jsem ten dobrý pastýř, a znám své, a znají mne mé. Jan 10,14

== Jonáš 2,1-11 == Skutky 7,1-16 ==


5. Čtvrtek Hospodin je trpělivý a veliký silou. Nahum 1,3 H

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 E

== Matouš 9,35-10,7 == Skutky 7,17-29 ==


6. Pátek Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Job 42,5-6 E

Otče, odpusť nám naše hříchy. Lukáš 11,4 E

== Jeremiáš 10,15-21 == Skutky 7,30-43 ==


7. Sobota Buď Bůh pochválen, že nezamítl mou modlitbu a neodňal mi své milosrdenství! Žalm 66,20 K

Když vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávati dobré rady, oč spíše váš nebeský Otec dá dobré věci těm, kteří ho prosí! Matouš 7,11 Ž

== Kazatel 12,1-8 == Skutky 7,44-53 ==


2. neděle po sv. Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28


8. Neděle Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanebností! Izaiáš 51,7 E

Vím, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne čekají pouta a utrpení. Skutky 20,23 E

Kdo každodenně v pokání
zde ze svých hříchů vstává,
Pán od smrti jej zachrání
a nebi odevzdává;
ten před záhubou věčnou jist,
vin zproštěn, posvěcen a čist
vstříc smrti klidně zírá.
- 130,5 -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 13 ==


9. Pondělí Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17 E

Když se již blížil ke svahu hory Oliv, počala celá skupina učeníků radostně chváliti Boha silným hlasem za všechny mocné činy, které viděli, a volali."Veleben budiž ten, jenž přichází jako král ve jménu Páně!" Lukáš 19,37-38 Ž

== Kazatel 4,17-5,6 == Skutky 7,54-8,3 ==


10. Úterý Ty, kdo mne ctí, poctím, ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. 1.Samuelova 2,30 E

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a trpělivosti, a nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Římanům 2,4 KMS


11. Středa Neboj se, neboť vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým Můj jsi ty. Izaiáš 43,1

Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Lukáš 10,20 E

== 1.Korintským 14,1-3.20-25 == Skutky 8,4-25 ==


12. Čtvrtek Tvůj král ti přichází, spravedlivý a spasitel; chudý jest a sedí na oslici. Zachariáš 9,9 H

Řekl jim: "Králové panují nad národy, a ti, kdo jsou u moci, dávají si říkat dobrodinci. Avšak vy ne tak: Kdo mezi vámi je největší, buď jako poslední, a kdo je v čele, buď jako ten, který slouží. - Já jsem mezi vámi jako ten, který slouží." Lukáš 22,25-26-27 E

== 1.Korintským 9,16-23 == Skutky 9,1-9 ==


13. Pátek Svatí buďte, nebo svatý jsem, já Hospodin Bůh váš. 3.Mojžíšova 19,2

V Boží vůli jsme posvěceni skrze obět těla Ježíše Krista jednou provždy. Židům 10,10 KMS

== Jonáš 3,1-10 == Skutky 9,10-19a ==


14. Sobota Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24 E

Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. Lukáš 10,19 E

== Jeremiáš 3,14-17 == Skutky 9,19b-31 ==


3. neděle po sv. Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 E


15. Neděle Hospodin kralovati bude na věky věků. 2.Mojžíšova 15,18

Bůh dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,9-11 P

Kriste Ježíši, Králi nejvyšší,
jehož má jméno každé koleno
poklonou ctíti a velebiti
dejž, ať i my vděčně
ctíme tě srdečně.
- 135,2 -

== Lukáš 15,1-7 (8-10) == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 12 ==


16. Pondělí Pane, postav k mým ústům stráž, hlídku k bráně mých rtů. Žalm 141,3 K

Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Efezským 4,29 KMS

== Matouš 9,1-8 == Skutky 9,32-43 ==


17. Úterý Vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů! Žalm 95,2-3 E

Dejte, co je císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu. Lukáš 20,25

== Matouš 9,1-8 == Skutky 10,1-20 ==


18. Středa Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4 E

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6 E

== 1.Janova 1,5-2,6 == Skutky 10,21-33 ==


19. Čtvrtek Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti; vzývejte ho, pokud blízko jest. Izaiáš 55,6

Ananiáš řekl Pavlovi: Nuže, neváhej! Vstaň, vzývej jeho jméno a dej se pokřtít, abys byl obmyt ze svých hříchů. Skutky 22,16.16 E

== 2.Mojžíšova 25,17-22 == Skutky 10,34-38 ==


20. Pátek Stříbro a zlato jejich nebude moci je vysvoboditi v den Hospodinova hněvu. Ezechiel 7,19 H

Očekávejte jeho Syna z nebe, jejž vzkřísil z mrtvých, Ježíš, jenž nás zachraňuje od blížícího se hněvu. 1.Tesalonickým 1,10 Ž

== Jonáš 3,10-4,11 == Skutky 11,1-18 ==


21. Sobota V Hospodina doufám. Žalm 11,1

Mojžíš vírou opustil Egypt a nebál se králova hněvu; odolal, jako by Neviditelného viděl. Židům 11,27 KMS

== Jan 6,37-40 == Skutky 11,19-30 ==

1621 Popravy staroměstské


4. neděle po sv. Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2


22. Neděle Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem. I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26 E

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! Matouš 10,27 P

Tvé slovo, Mistře, svaté,
nás nikdy nemíjej!
Tvé símě v srdce vsáté
nám život, spásu dej!
- 165,3 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 32 ==


23. Pondělí Josef bratřím řekl: "Jen mezi sebou nevyvolávejte hádky!" 1.Mojžíšova 45,24 E

Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Koloským 3,13 KMS

== Jan 8,3-11 == Skutky 12,1-19a ==


24. Úterý Jak jsme slýchali, tak jsme spatřili v městě Hospodina zástupů. Bůh upevní je až na věky. Žalm 48,9

Ježíšovo kněžství nepřechází na jiného, neboť zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Židům 7,24-25 E

== Lukáš 1,57-67 (68-75) 76-80 == Skutky 19,1-7;12,19b-25 ==


25. Středa Dáváš, aby rostla tráva dobytku, a bylina ku potřebě člověku, abys tak vyvodil chléb ze země. Žalm 104,14

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3

== Jakubova 3,13-18 == Skutky 13,1-12 ==


26. Čtvrtek Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad. Přísloví 29,25 E

Více sluší poslouchati Boha než lidi. Skutky 5,29

== 1.Korintským 11,20-32 == Skutky 13,13-25 ==


27. Pátek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13 E

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10

== Římanům 15,1-7 == Skutky 13,26-41 ==


28. Sobota Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8 E

Život váš budiž bez lakomství. Židům 13,5 S

== Izaiáš 3,18-22 == Skutky 13,42-52 ==


5. neděle po sv. Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8 E


29. Neděle My jsme před tebou s proviněním svým. Ezdráš 9,15

Kristus vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. Koloským 2,14 E

Kdo jest žití mého moc,
kdo mou osvěcuje noc,
kdo můj život posvětil,
službě Boží zasvětil?
Ježíš ukřižovaný.
- 121,3 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 7 ==


30. Pondělí Kdo přikrývá přestoupení svá, nepovede se jemu šťastně; ale kdo je vyznává a opouští, milosrdenství dojde. Přísloví 28,13

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1.Janova 1,8 E

== Ezechiel 2,3-8a == Skutky 14,1-7 ==


ČERVEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]