[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

ČERVENEC 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Hospodine, já miluji obydlí domu tvého a místo příbytku slávy tvé. Žalm 26,8


1. Úterý Pane, nalož se mnou laskavě pro jméno své, neboť dobré jest milosrdenství tvé; vytrhni mne. Žalm 109,21

Skrze milost Pána Ježíše Krista věříme, že spaseni budeme. Skutky 15,21

== Římanům 13,8-10 == Skutky 14,8-20 ==


2. Středa Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém, Bůh, jenž osamělé usazuje v domě. Žalm 68,6-7 E

Bůh svým vyvoleným zjednal spravedlnost rychle. Lukáš 18,8 Ž

== 2.Korintským 8,10-15 == Skutky 14,21-28 ==


3. Čtvrtek Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Přísloví 3,9 E

Kde jest poklad váš, tu bude i srdce vaše. Lukáš 12,34

== 1.Královská 19,19-21 == Skutky 15,1-12 ==


4. Pátek Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21 E

Přistupujme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v den příhodný. Židům 4,16

== Jan 1,35-42 == Skutky 15,13-35 ==


5. Sobota Ukaž svou milost, ty, jenž se zastáváš svou pravicí doufajících. Žalm 17,7 B

Bůh spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Efezským 2,6-7 E

== Matouš 19,27-30 == Skutky 15,36-16,5 ==


6. neděle po sv. Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: "Neboj se, neboť vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty." Izaiáš 43,1


6. Neděle Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Izaiáš 55,3 E

Věříme na základě poselství, poselství se pak děje slovem Kristovým. Římanům 10,17 P

Tvé, Pane, slovo spásy
se nikdy nezvrátí
a slávy mu ni krásy
věk žádný nezkrátí.
Kdo věrně k němu lne
a jako k skále v moři
se pevně k němu pne,
ten šťastně všemu hoři
i smrti unikne.
- 159,3 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-8 (9-11) == Žalm 26 ==


7. Pondělí Chválíme tebe Boha na každý den, a tvé jméno ustavičně oslavujeme. Žalm 44,9

Přinášejme skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15 E

== 1.Mojžíšova 7,1-5.10.12.21-22; 8,1-3.6-11.20 == Skutky 16,6-15 ==


8. Úterý Vložil jsem ti do úst svá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky. Izaiáš 51,16 E

Modlete se také za nás, aby Bůh otevřel dveře našemu slovu. Koloským 4,3 E

== 2.Mojžíšova 14,8b-9.15-18.21-23.26-29.31b == Skutky 16,16-24 ==


9. Středa Mojžíš se postavil do brány tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" 2.Mojžíšova 32,26

"Dejte si pozor, abyste nebyli svedeni. Neboť mnozí přijdou na základě mého jména a budou říkat:'Já jsem' a 'ten čas je tu'. Nechoďte za nimi." Lukáš 21,8 KMS

== Galatským 3,26-29 == Skutky 16,25-40 ==


10. Čtvrtek Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2.Mojžíšova 23,1

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 3.Janova 4

== 1.Petrova 2,2-10 == Skutky 17,1-15 ==


11. Pátek Hospodin odpověděl: "Odpouštím na tvou prosbu.". 4.Mojžíšova 14,20 H

Ježíš řekl. "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." Lukáš 23,34

== 1.Petrova 3,18-22 == Skutky 17,16-34 ==


12. Sobota Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátí." Hle, soudím tě za to, že říkáš: "Jsem nevinná." Jeremiáš 2,35 E

Říkáš: "Jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji" a nevíš, že jsi ubohý, politováníhodný, chudý, slepý a nahý. Zjevení 3,17 P

== Zjevení 3,1-6 == Skutky 18,1-22 ==


7. neděle po sv. Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19


13. Neděle Hospodin Panovník jest síla má. Abakuk 3,19

Pán mi řekl: Má moc se dokonává ve slabosti. 2.Korintským 12,9 KMS

Bůh jest pevné mé doufání,
sláva, skála i spasení,
protož v něm všichni též doufejte,
těžkost každou svého srdce
před samým vylévajíce;
on jest všech nás útěcha, znejte.
- 11,3 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41a.42-47 == Žalm 9 ==


14. Pondělí Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12 E

Bůh se projevoval tím, jak prokazoval dobro: z nebe vám dával déšť a příznivé počasí, jídla dosyta a plno radostí do srdce. Skutky 14,17 P

== 2.Mojžíšova 16,32-35a == Skutky 18,23-19,7 ==


15. Úterý Bázeň před Hospodinem napomíná k moudrosti. Přísloví 15,33 E

Oblecte se v pokoru, neboť Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 S

== 2.Mojžíšova 19,3-8 == Skutky 19,8-22 ==


16. Středa Pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Žalm 91,4 E

Setrváte-li v mém slově, budete mými skutečnými učedníky; poznáte pravdu, a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32

== Filipským 2,1-4 == Skutky 19,23-40 ==


17. Čtvrtek Buď dalek každého podvodu. 2.Mojžíšova 23,7 E

Co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, o tom přemýšlejte! Filipským 4,8 KMS

== 1.Korintským 10,16-17 == Skutky 20,1-16 ==


18. Pátek Miluji vás, praví Hospodin. Malachiáš 1,2

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

== Jan 6,47-51 == Skutky 20,17-38 ==


19. Sobota Hle, jsou dny, dí Hospodin, kdy vystavěno bude město Hospodinovo. Jeremiáš 31,38 H

Čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13 E

== 2.Korintským 5,1-9 == Skutky 21,1-14 ==


8. neděle po sv. Trojici

Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobro, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9 E


20. Neděle Obracejí se ke mně zády a ne tváří, ale za dob svého soužení říkají: "Vstaň a vysvoboď nás." Jeremiáš 2,27 H

Syn mu řekl. "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Lukáš 15,21 E

Jen z milosti ty odpouštíš
nám přestoupení naše.
Ty o všech vinách našich víš,
vše znaje, co kdo páše.
Nám nesluší se chlubiti,
než trestů tvých se děsiti
a prosit o tvou milost.
- 261,2 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8b-14 == Žalm 11 ==


21. Pondělí Obrať mě, chci se vrátit, vždyť ty, Hospodine, jsi můj Bůh. Jeremiáš 31,18 E

Hle, stojím u dveří a tluku. Zjevení 3,20 Ž

== Římanům 6,19-23 == Skutky 21,15-26 ==


22. Úterý Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24 E

Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26 P

== Galatským 6,7-10 == Skutky 21,27-40 ==


23. Středa Ó Pane, Hospodine, ty jsi počal ukazovati služebníku svému svou velikost a silnou ruku svou. 5.Mojžíšova 3,24 GS

Upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13 KMS

== Jan 9,1-7 (8-12) == Skutky 22,1-22 ==


24. Čtvrtek V tobě doufali otcové naši, doufali, a vysvobozovals je. Žalm 22,5

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Židům 11,1-2 E

== Matouš 7,13-21 == Skutky 22,23-30 ==


25. Pátek Dítě narodí se nám a syn bude nám dán, vladařství na rameni bude míti. Izaiáš 9,5 H

Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých. Římanům 14,9 E

== 1.Korintským 6,9-14.18-20 == Skutky 23,1-11 ==


26. Sobota Bůh vedl lid oklikou, cestou přes poušť k Rákosovému moři. 2.Mojžíšova 13,18 E

Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3 E

== Filipským 1,6-11 == Skutky 23,12-35 ==


9. neděle po sv. Trojici

Od každého, kdo mnoho dostal, bude se také mnoho vyžadovat, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude tím více požadovat. Lukáš 12,48 P


27. Neděle Jsem jedině já, já vydávám na smrt i daruji život, zdeptal jsem a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky. 5.Mojžíšova 32,39 E

Ježíš klekl a modlil se: "Otče, chceš-li, přenes tento kalich mimo mne, ale staň se ne má vůle, nýbrž tvá." Lukáš 22,41-42 Ž

Ač pak často já též klesám,
prach jsa a popel bídný;
však ty pozdvihuješ mne sám,
mé jsa mdlobě pomocný;
hříchy snímáš, špínu smýváš
krví Syna milého,
což's mi svědčil i zpečetil
často svátostí jeho.
- 55,3 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-11 (12-14) == Žalm 14 ==


28. Pondělí Bože, učil jsi mne od mladosti mé, až podnes vypravuji o divných činech tvých. Žalm 71,17

Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! 2.Timoteovi 3,14 P

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 24,1-21 ==


29. Úterý On zajistil památku svým divům; Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4 E

Ježíš vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a dal jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás dává." Lukáš 22,19 KMS

== Přísloví 8,12-21 == Skutky 24,22-27 ==


30. Středa Hospodine, tvé milosrdenství je na věky. Díla svých rukou neopustíš. Žalm 138,8

Jsme jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10 E

== 1.Petrova 4,7-11 == Skutky 25,1-12 ==


31. Čtvrtek Hospodin Bůh váš jest Bůh na nebi svrchu, i na zemi dole. Jozue 2,11

Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Kolosským 1,19-20 E

== Ezechiel 3,17-19 == Skutky 25,13-27 ==


ČERVENEC 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [srpen] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]