[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]

SRPEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Žalm 19,2


1. Pátek Byl jsi silou chudému, silou nuznému v soužení jeho; útočiště před vichrem, stínem před vedrem. Izaiáš 25,4 H

Ježíš odpověděl: "Neboj se, jen věř!" Lukáš 8,50 KMS

== Jeremiáš 1,11-19 == Skutky 26,1-23 ==


2. Sobota Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj. Žalm 130,1-2

Ježíšovi šlo naproti deset malomocných; zůstali stát opodál a volali: "Ježíši, mistře, smiluj se nad námi!" Lukáš 17,12-13 P

== Matouš 7,24-27 == Skutky 26,24-32 ==


10. neděle po sv. Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12 E


3. Neděle Na něm spočine Duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch umění a bázně Hospodina. Izaiáš 11,2 H

Ptal se jich: "A za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Kristus!" Marek 8,29-30 E

Jen s tebou býti, Jezu drahý,
má duše touží den co den.
Ty sílíš mocně její snahy
a tišíš každý pláč i sten.
Ze zdroje spásy dáváš pít,
jak dobré je nám s tebou být.
- 356,1 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 11,25-32 == Žalm 69,1-22 ==


4. Pondělí Ty jsi Bůh Spasitel můj, na tebe očekávám dne každého. Žalm 25,5

Proste, a dáno bude vám; hledejte a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7,7

== Římanům 11,1-15 == Skutky 27,1-12 ==


5. Úterý Pamatuj na Hospodina, svého Boha, neboť on jest, jenž ti dává sílu. 5.Mojžíšova 8,18 GS

Umím se uskrovnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Tom, který mne posiluje. Filipským 4,12-13 KMS

== 1.Korintským 10,1-13 == Skutky 27,13-26 ==


6. Středa Uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce. Malachiáš 3,18E

Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat. 2.Tesalonickým 2,3 E

== 1.Královská 21,1-16 == Skutky 27,27-44 ==


7. Čtvrtek Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a utištěného. Zachariáš 7,10 E

Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na pohostinnost. Židům 13,1-2 P

== Jeremiáš 16,14-17 == Skutky 28,1-7 ==


8. Pátek Mějte na mysli divy, které učinil, jeho znamení a výroky jeho úst. Žalm 105,5 K

V Ježíši Kristu máme vykoupení a odpuštění hříchů. Koloským 1,14

== Pláč 1,1-12-17.20-21a == Skutky 28,11-16 ==


9. Sobota Rozpomenou a obrátí se k Hospodinu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. Žalm 22,28

Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš; Mesiáš má trpět, jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům. Skutky 26,22-23 E

== Matouš 23,34-39 == Skutky 28,17-31 ==


11. neděle po sv. Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 E


10. Neděle Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 5,5 E

Každý den vytrvale a svorně přicházeli do chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce chválili Boha. Skutky 2,46-47 P

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje;
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané
vždy budiž slaveno!
- 410,3 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


11. Pondělí Já jsem s tebou, abych tě vysvobodil, abych tě vytrhl, dí Hospodin. Jeremiáš 15,20 E

Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu jsem já uprostřed nich. Matouš 18,20

== Marek 9,33-37 == 2.Královská 2,1-15 ==


12. Úterý Vy jste svědkové moji, dí Hospodin. Izaiáš 43,10 H

My jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Skutky 10,39 E

== 1.Samuelova 17,38-51 == 2.Královská 5,1-19a ==


13. Středa David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil:"Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13 E

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Koloským 2,13 E

== Matouš 21,28-32 == 2.Královská 6,8-23 ==

1727 Požehnaná Svatá večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Čtvrtek Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. Zachariáš 14,7 E

Vy všichni jste synové světla. 1.Tesalonickým 5,5 Ž

== Galatským 2,16-21 == 2.Královská 16,1-16 ==


15. Pátek Hospodin Bůh váš bojoval za vás. Jozue 23,3

Ježíš Kristus zbavil smrt její moci. 2.Timoteovi 1,10 P

== 2.Samuelova 16,5-14 == 2.Královská 17,1-23 ==


16. Sobota Skutky Hospodinovy si připomínám, rozjímám o všech tvých činech a přemítám o všech tvých skutcích. Žalm 77,12.13 E

Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17

== Ezechiel 17,22-24 == 2.Královská 18,1-12 ==


12. neděle po sv. Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Jeremiáš 42,3 E


17. Neděle Hospodin silou lid svůj daří. Žalm 29,11

My kážeme Krista ukřižovaného; Boží moc a Boží moudrost. 1.Korintským 1,24 P

Jen pojďte, věrní Kristovi
v své víře silní, drazí!
Když Kristus vzal moc ďáblovi,
kdo šiky jeho zkazí?
Zde ten, jenž rozbil hrobu mříž
a vstoupiv potom v nebes říš,
se na trůn Boží sází.
- 124,2 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) == Žalm 29,11 ==


18. Pondělí Pohrdá bližním svým hříšník, ale kdo se slitovává nad chudými, blahoslavený jest. Přísloví 14,21

Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Lukáš 6,36 E

== Marek 8,22-26 == 2.Královská 18,13-37 ==


19. Úterý Hospodine, nevzdaluj se, sílo má, přispěj k spomožení mému. Žalm 22,20

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posilní. 1.Petrova 5,10 Ž

== Marek 1,21-28 == 2.Královská 19,1-19 ==


20. Středa Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mne dostatečně chlebem, tak abych nasycen neselhal. Přísloví 30,8 E

Opravdu velkým pramenem zisku je zbožnost, která se spokojí s tím, co má. 1.Timoteovi 6,6 KMS

== Matouš 9,27-34 == 2.Královská 19,20-37 ==


21. Čtvrtek Požehná bojícímu se Hospodina, malým i velikým. Žalm 115,13

Ježíš bral děti do náručí, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,16 Ž

== Jakubova 5,13-16 == 2.Královská 22,1-13 ==

21. srpna 1723 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Pátek Země a nebesa zajdou a ty zůstaneš. Žalm 102,27 B

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Lukáš 21,33E

== Marek 5,22-43 == 2.Královská 22,14-23,3 ==


23. Sobota Hospodin půjčuje tomu, kde se nad nemajetným smilovává; on mu odplatí jeho dobročinnost. Přísloví 19,17 E

Když dáváš almužnu, ať nepozná tvá levice, co činí tvá pravice, aby tvá almužna zůstala skryta. A tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí. Matouš 6,3,-4 KMS

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Královská 23,4-25 ==


13. neděle po sv. Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40


24. Neděle Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4 E

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Lukáš 12,6-7 E

Nebo dobroty jest plný,
od věků v ní neproměnný,
jest i věčná pravda jeho,
nikdy nemýlí žádného.
- 26,5 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 29 ==


25. Pondělí Toto praví Hospodin: "Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil." Jeremiáš 32,42 E

Neboj se, malé stádce, neboť zalíbilo se Otci vašemu dáti vám království. Lukáš 12,32 S

== 2.Samuelova 9,1-11 == 2.Královská 23,26-37 ==


26. Úterý Ty jsi můj Pán, neznám jiného dobra mimo tebe! Žalm 16,2 K

Na to, co je za mnou, zapomínám, a k tomu, co je přede mnou, se upínám, spěchám k cíli, k ceně, jež záleží v Božím povolání shůry v Kristu Ježíši. Filipským 3,13-14 Ž

== Marek 12,41-44 == 2.Královská 24,1-17 ==


27. Středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy. Žalm 118,15.16 E

Ježíš Kristus vykonal očištění od hříchů a posadil se po pravici Majestátu na výsostech. Židům 1,3 KMS

== Marek 3,31-35 == 2.Královská 25,1-21 ==


28. Čtvrtek Běda těm, kdo své záměry skrývají hluboko před Hospodinem, v temnotách konají své činy a říkají: "Kdopak nás vidí a kdo o nás ví?" Izaiáš 29,15 E

Nic není tak skrytého, aby se to nestalo zjevným, a nic tak tajného, aby se to nepoznalo a nevyšlo najevo. Lukáš 8,17 Ž

== 2.Mojžíšova 22,20-26 == Ezdráš 1,1-11 ==


29. Pátek Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Žalm 34,20

Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků." Lukáš 18,31 E

== Izaiáš 58,7-12 == Ezdráš 4,1-13 ==


30. Sobota Hospodin jest Bůh pravý, jest Bůh živý a král věčný. Jeremiáš 10,10

Anděl řekl Marii: "Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." Lukáš 1,31.33

== Jeremiáš 22,13-19 == Ezdráš 4,1-24 ==


14. neděle po sv. Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2


31. Neděle Jeho jizvami jsme uzdraveni. Izaiáš 53,5 E

Bůh toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my stali Boží spravedlností v něm. 2.Korintským 5,21 KMS

Umírá bez viny
Syn Boží jediný,
na kříži rozpjatý,
Pán tvůj tichý, svatý.
Pro tvé zlosti, nepravosti,
umírá vez viny,
Syn Boží jediný.
- 104,2 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,(12-13)14-17 == Žalm 119,137-144 ==


SRPEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [září] [říjen] [listopad] [prosinec]