[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [říjen] [listopad] [prosinec]

ZÁŘÍ 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10 E


1. Pondělí Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19 E

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme : Abba, Otče! Římanům 8,15 KMS

== Izaiáš 40,15-26 == Ezdráš 5,1-17 ==


2. Úterý Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil o svém služebníku. 2.Samuelova 7,25 E

Z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše. Skutky 13,23 E

== Galatským 5,16-23 == Ezdráš 6,1-22 ==


3. Středa Položil jsi nepravosti naše před sebe, a tajnosti naše na světlo obličeje svého. Žalm 90,8

Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí Pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. 1.Korintským 11,31-32 E

== 1.Timoteovi 1,12-17 == Ezdráš 7,1-28 ==


4. Čtvrtek Skryl se Adam a žena před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8

Každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,20-21 KMS

== 3.Mojžíšova 9,22-10,5 == Ageus 1,1-15 ==


5. Pátek Nežíznili na poušti, když je vedl; vodu ze skály vyvedl jim. Izaiáš 48,21 H

Já dám žíznivému ze studnice vody živé zadarmo. Zjevení 21,6 S

== Marek 1,40-45 == Ageus 2,1-9.20-23 ==


6. Sobota Budeš-li spravedlivý, čeho Bohu udělíš? Anebo co z ruky tvé vezme? Job 35,7

Když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: "Jsme jenom služebníci, učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit." Lukáš 17,10 E

== 1.Paralipomenon 29,9-21a == Nehemiáš 1,1-11 ==


15. neděle po sv. Trojici

Uvrhněte všechnu starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 Ž


7. Neděle Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Jozue 1,5 E

Poprosím Otce o jiného zastánce, aby zůstal s vámi navždy, Ducha pravdy. Jan 14,16-17 P

Ó Hospodine, přioděj
nás mocí s výsosti.
Přijď, Duchu svatý, přijď a dej
nás dar své milosti!
- 139,1 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 119,145-152 ==


8. Pondělí Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, která jsou od věků. Žalm 25,6

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5 E

== 1.Královská 17,7-16 == Nehemiáš 2,1-20 ==


9. Úterý Budu vypravovati bratřím svým o jménu tvém. Žalm 22,23

Saul se mohl v Jeruzalémě na všem podílet s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně. Skutky 9,28 E

== 1.Timoteovi 6,6-11a == Nehemiáš 4,1-17 ==


10. Středa Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50 E

Jejich touha se nesla k lepší vlasti, to je k nebeské. Proto se ani Bůh neostýchá nazývat jejich Bohem a připravil jim město. Židům 11,16 P

== 1.Mojžíšova 2,4b-15 == Nehemiáš 5,1-19 ==


11. Čtvrtek Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. Izaiáš 35,6 E

Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před Trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. Zjevení 7,16-17 E

== Přísloví 30,5-9 == Nehemiáš 8,1-18 ==


12. Pátek Nepůjdeš za davem v konání zla. 2.Mojžíšova 23,2 H

Pomyslete na toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, ať neochabujete a nezemdlíte ve svých duších. Židům 12,3 KMS

== 1.Korintským 7,20-24 == Nehemiáš 9,1-3.32-37 ==


13. Sobota Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ? Žalm 8,5

Pohleďte na ptáky pod nebem: nesejí a nežnou ani nesklízejí do stodol a váš nebeský Otec je živí. Což nejste vy mnohem cennější než oni? Matouš 6,26

== Galatským 5,24-26;6,1-3,7-10 == Nehemiáš 10,1.29-40


16. neděle po sv. Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10 E


14. Neděle Moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Přísloví 2,6 E

Krista zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. Koloským 1,28 E

Prosíme tě, milý Kriste,
dej nám své učení jisté
věrně vždy zachovávati,
v nebi s tebou přebývati.
- 303,16 -

== Jan 11,1(2)3.17-27.41-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 119,153-160 ==


15. Pondělí My, tvůj lid a ovce tvé pastvy, budeme tě ustavičně velebit, budeme po všecka pokolení vypravovat o tvé slávě. Žalm 79,13 K

Začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě; všichni se rozprchli po krajinách Judska a Samařska. Ti, kteří se rozprchli, prošli zemí a zvěstovali slovo. Skutky 8,1.4 KMS

== Marek 6,14-29 == Lukáš 12,1-12 ==


16. Úterý Očekávej na Hospodina, posilň se a on posilní srdce tvé: proto očekávej na Hospodina. Žalm 27,14

Přejeme si, aby každý z vás ukazoval stejnou horlivost k plnému rozvinutí naděje až do konce. Židům 6,11 P

== Job 5,17-26 == Lukáš 12,13-21 ==


17. Středa Potěšil Hospodin lidu svého, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Ježíš Kristus osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15 KMS

== Římanům 4,18-25 == Lukáš 12,22-34 ==


18. Čtvrtek Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14 E

Bůh není Bohem zmatku, ale Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33 E

== Jakubova 1,2-12 == Lukáš 12,35-48 ==


19. Pátek Rady tvé zdávna uložené jsou věrná pravda. Izaiáš 25,1

Věrný je Bůh, kterým jste byli povoláni k účastenství jeho Syna, Ježíše Krista, našeho Pána. 1.Korintským 1,9 Ž

== Izaiáš 49,14-21 == Lukáš 12,54-59 ==


20. Sobota Milujte Hospodina všichni svatí jeho. Žalm 31,24

Každý, kdo věří, že Ježíš jest Kristem, z Boha se zrodil, a každý, kdo miluje roditele, miluje i toho, kdo se z něho zrodil. 1.Janova 5,1 S

== Jakubova 5,9-11 == Lukáš 12,54-50 ==


17. neděle po sv. Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4 E


21. Neděle Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30 E

Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání. Zjevení 3,19 E

Vše ať přijímám od tebe,
nermoutě druha neb sebe,
i to největší trestání
mile, tiše, v děkování.
- 271,6 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-17 (18) == Žalm 25 ==


22. Pondělí Zjeví se Hospodinova sláva a všechno tvorstvo společně spatří, že promluvila Hospodinova ústa. Izaiáš 40,5 E

Budiž vám tedy známo, že jest pohanům posláno toto spasení Boží, a oni slyšeti budou. Skutky 28,28

== 1.Mojžíšova 32,23-32 == Lukáš 13,1-9 ==


23. Úterý Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Zla se straňte, ať se objevuje pod jakoukoli tvářností. Sám Bůh, dárce pokoje, kéž vás posvětí skrz naskrz. 1.Tesalonickým 5,22-23 P

== 1.Janova 4,4-11 == Lukáš 13,10-17 ==


24. Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3 E

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13 E

== Marek 9,17-27 == Lukáš 13,18-21 ==


25. Čtvrtek Bůh mě opásá udatností. Žalm 18,33 Z

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí s výsosti. Lukáš 24,29 E

== Izaiáš 49,7-13 == Lukáš 13,22-30 ==


26. Pátek Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje. Žalm 103,19

Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7 E

== Jan 9,35-41 == Lukáš 13,31-35 ==


27. Sobota Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším. Izaiáš 65,24 E

Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 KMS

== Efezským 4,1-6 == Lukáš 14,1-6 ==


18. neděle po sv. Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21


28. Neděle Má duše vyhlíží Pána víc než noční hlídači svítání. Žalm 130,6 K

Blahoslavení služebníci, které pán při svém příchodu nalezne bdící. Lukáš 12,37 P

Uč mne, Pane, čekat tiše
na tvou pomoc s nebes říše;
pak ať viny dmou se výše,
já všech strachů budu prost.
- 381,4 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


29. Pondělí Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo našeho Boha je stálé navěky. Izaiáš 40,6.8 E

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Marek 13,31 KMS

== Zjevení 12,7-12 == Lukáš 14,7-14 ==


30. Úterý Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni stanovené týdny nám zachovává. Jeremiáš 5,24 E

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11

== 1.Timoteovi 1,5-9a == Lukáš 14,15-24 ==


ZÁŘÍ 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [říjen] [listopad] [prosinec]