[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [listopad] [prosinec]

ŘÍJEN 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Ježíš řekl: "Nechte děti přicházeti ke mně. Lukáš 18,16 Ž


1. Středa Nedopouštěj srdce mému uchýliti se ke zlé věci. Žalm 141,4

Mějte se na pozoru, aby v někom z vás nebylo zlé, nevěřící srdce, takže by odpadl od Boha živého. Židům 3,12 Ž

== Matouš 5,23-26 == Lukáš 14,25-35 ==


2. Čtvrtek Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť Hospodin je blízko! Sofoniáš 1,7

Bděte a proste v každý čas, abyste měli sílu postavit se před Syna člověka. Lukáš 21,36 KMS

== Jakubova 2,1-8 == Lukáš 15,1-10 ==


3. Pátek Hospodine, kdo je jako ty, tak velkolepý ve svatosti, hrozný v chvályhodných skutcích, konající divy? 2.Mojžíšova 15,11 E

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17 E

== Matouš 22,34-46 == Lukáš 15,11-32 ==


4. Sobota Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu! Joel 2,13 E

Petr Šimon mágovi řekl: "Tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od své špatnosti a popros Pána; snad ti bude odpuštěn úmysl tvého srdce." Skutky 8,21-22 KMS

== Marek 10,17-27 == Lukáš 16,1-9 ==


19. neděle po sv. Trojici

Den díkůvzdání za úrodu.Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. Jeremiáš 17,14 E Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15


5. Neděle Hledejte Hospodina a živi buďte. Amos 5,6

Filip řekl Natanelovi: "Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Jan 1,45 E

Já jsa teskliv, k tobě jdu,
Kriste, hříšných Spasiteli!
Dej, ať vin svých pozbudu,
mocný hříchů Zprostiteli.
Ať se těší duše má:
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,5 -

== Lukáš 12,(13-14) 15,21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104,10-30 == (Žalm 65) ==


6. Pondělí Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi, Bože můj, neprodlévej. Žalm 40,18

I přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli: "Pane, zachraň nás, hyneme!" Řekl jim: "Proč jste ustrašení, vy malověrní?" Pak vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké utišení. Matouš 8,25-26 KMS


7. Úterý Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34 E

O Ježíšovi vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění každý, kdo v něho uvěří. Skutky 10,43 P

== Jeremiáš 17,12-17 == Lukáš 16,16-18 ==


8. Středa Nezavrhuj mě za doby stáří, když dochází má síla, neopouštěj mě! Žalm 71,9 Z

I když náš vnější člověk chátrá, ten vnitřní se den ze dne obnovuje. 2.Korintským 4,16 KMS

== Micheáš 7,18-20 == Lukáš 16,19-31 ==


9. Čtvrtek Dal mi život a tvůj dohled střežil mého ducha. Job 10,12 E

Odešel a po celém městě rozhlašoval, jak veliké dobrodiní mu Ježíš prokázal. Lukáš 8,39 P

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Lukáš 17,1-10 ==


10. Pátek Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeň po vodě, nýbrž hlad po slyšení slov Hospodinových. Budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou. Amos 8,11.12 E

Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod. 2.Timoteovi 4,2 E

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Lukáš 17,11-19 ==


11. Sobota Hospodinem se bude má duše honosit, uslyší to tiší a zaradují se. Žalm 34,3 Z

Marie řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení." Lukáš 1,46-48

== Judova 20-25 == Lukáš 17,20-37 ==


20. neděle po sv. Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 E


12. Neděle Hospodine, vím, že tvé soudy jsou spravedlivé, pokořils mne pravdou. Žalm 119,75 E

Jest čas, aby se začal soud od domu Božího. 1.Petrova 4,17

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Marek 10,2-9 (10-16) == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 21 ==


13. Pondělí Jako nebesa nová a země nová, jež stvořím, pevně trvati budou přede mnou, dí Hospodin, tak bude pevně trvat vaše plémě i jméno. Izaiáš 66,22 E

Svět pomíjí i žádost jeho; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. 1.Janova 2,17 S

== 5.Mojžíšova 11,26 == Lukáš 18,1-8 ==


14. Úterý Vy, izraelské hory, já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,9 E

Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli a ovoce vaše aby zůstalo. Jan 15,16

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Lukáš 18,9-17 ==


15. Středa Toto praví Hospodin: Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

Těm, kdo jsou bohatí v tomto věku, přikazuji, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích. 1.Timoteovi 6,17-18

== Malachiáš 2,13-16 == Lukáš 18,18-30 ==


16. Čtvrtek Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ezechiel 36,27 E

S bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,12-13 E

== Filemonovi 1-22 == Koloským 1,1-8 ==


17. Pátek Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme. Žalm 46,2-3 E

Anděl promluvil k ženám : "Vy se nebojte. Vždyť vím, že hledáte Ježíše, toho ukřižovaného. Není zde, neboť byl vzkříšen, jak řekl." Matouš 28,5-6 KMS

== Efezským 5,25-32 == Koloským 1,9-14 ==


18. Sobota Hospodin se ujme práva lidu svého a nad služebníky svými bude míti lítost. 5.Mojžíšova 32,36 GS

Ježíš musil být ve všem jako jeho bratři, aby se stal veleknězem milosrdným a věrným v Boží službě a mohl tak smířit hříchy lidu. Židům 2,17

== 1.Korintským 7,29-31 == Koloským 1,15-23 ==


21. neděle po sv. Trojici

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 E


19. Neděle Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. 5.Mojžíšova 6,4

Máme jediného Boha, Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, a jediného Pána, Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6 KMS

Buď velebnost a chválení
všech dobrodiní zdroji,
jenž v lásce své se nemění
a nepokoj náš hojí,
jsa Bohem divy činícím
a zarmoucené těšícím.
Čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17; == Žalm 20 ==


20. Pondělí Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Jonáš 2,9 E

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Filipským 2,3 E

== Matouš 15,1-11a.18,20 == Koloským 1,24-29 ==


21. Úterý Na Hospodinův rozkaz tábořili. Na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23 E

Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a učiním z vás rybáře lidí." Marek 1,17-18 E

== 2.Korintským 10,1-6 == Koloským 2,1-7 ==


22. Středa Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti způsobil? Odpověz mi. Micheáš 6,3 E

Ó člověče, kdo jsi ty, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== 1.Mojžíšova 13,7-18 == Koloským 2,8-15 ==


23. Čtvrtek Hospodin poslal mne, abych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo. Izaiáš 61,1.2

Ježíš přišel v Nazaretu do synagogy a začal k nim mluvit: "Dnes se splnil tento výrok Písma, který jste právě slyšeli." Lukáš 4,16.21 P

== 1.Korintským 12,12-14.26-27 == Koloským 2,16-23 ==


24. Pátek Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Izaiáš 26,13 E

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Matouš 6,24 P

== Jan 15,9-17 == Koloským 3,1-4 ==


25. Sobota Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3

Přichází, aby zaměřil naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,79 P

== 2.Timoteovi 4,5-8 == Koloským 3,5-11 ==


22. neděle po sv. Trojici

U tebe je odpuštění; tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4 E


26. Neděle Já ti přikazuji, abys otvíral ruku potřebnému bratru svému a chudému. 5.Mojžíšova 15,11H

Byl jeden bohatý člověk, který den co den skvěle hodoval. U jeho vrat ležel nějaký chudák, jménem Lazar a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Lukáš 16,19.20.21 KMS

A proto udílejte,
ze svých statků dávejte
chudým lidem k potřebám,
jak jsem já dal štědře vám.
- 370,4 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 62 ==


27. Pondělí Jako se slitovává otec nad dítkami, tak se slitovává Hospodin nad těmi, kteří se ho bojí. Žalm 103,13

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1 E

== Matouš 7,1-5 == Koloským 3,12-17 ==


28. Úterý Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Žalm 51,14 E

Když se zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho zachránce, zachránil nás obmytím znovuzrození a obnovou Ducha svatého. Titovi 3,4-5 KMS

== 1.Korintským 5,9-13 == Koloským 3,18-4,1 ==


29. Středa Svým andělům o tobě přikázal, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11 K

Což nejsou všichni andělé duchovně určeni k tomu, aby sloužili? Židům 1,14 P

== 1.Samuelova 26,5-25 == Koloským 4,2-6 ==


30. Čtvrtek Stezka spravedlivých jako světlo jasné, které rozmáhá se a svítí až do pravého dne. Přísloví 4,18

Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9 E

== 1.Janova 3,19-24 == Koloským 4,7-18 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11 E

31. Pátek Bůh řekl Mojžíšovi:"Jsem, který jsem." 2.Mojžíšova 3,14 E

Je-li Bůh pro nás, kdo proti nám? Římanům 8,31 KMS

== Římanům 3,21-28 == Daniel 1,1-21 ==


ŘÍJEN 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [listopad] [prosinec]