[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [prosinec]

LISTOPAD 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Přísloví 28,13 E


1. Sobota Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20 E

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5 E

== 1.Janova 2,(7-11)12-17 == Daniel 2,1-3.27-49 ==


23. neděle po sv. Trojici

Král kralujících a Pán panujících jediný má nesmrtelnost; ať je uctívám a věčně vládne! 1.Timoteovi 6,15.16 P


2. Neděle Třtiny nalomené nedolomí a lnu kouřícího se neuhasí. Izaiáš 42,3

Apoštolové řekli Pánu: "Dej nám více víry!" Lukáš 17,5 Ž

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- 248,6 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17(18-19)20-21 == Žalm 33


3. Pondělí Trestání snášel pro náš pokoj. Izaiáš 53,5 E

Kristus vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a získal nám vykoupení pro věčné časy. Židům 9,12 P

== Římanům 3,1-7 == Daniel 3,1-30 ==


4. Úterý Toho, jenž naději skládá v Hospodina, milosrdenství obklíčí. Žalm 32,10

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5 E

== Izaiáš 7,1-9 == Daniel 5,1-30 ==


5. Středa Bůh pravil Jákobovi: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu." 1.Mojžíšova 46,3.4 E

Ježíš k učedníkům přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi." Matouš 28,18 P

== 1.Korintským 3,16-23 == Daniel 6,1-29 ==


6. Čtvrtek Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4 E

Učedníci užasli a říkali si mezi sebou: "Kdo to jen je, že přikazuje dokonce větrům a vodě, a poslouchaji ho?" Lukáš 8,25 KMS

== 1.Samuelova 5,1-5 == Daniel 7,1-14 ==


7. Pátek On zjevuje věci hluboké a skryté. Daniel 2,22

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16 E

== Amos 7,10-17 == Daniel 7,15-28 ==


8. Sobota Toto praví Hospodin: "Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Avšak zahojím a vyléčím tvé rány." Jeremiáš 30,12.17 E

Ježíš řekl: "Nepotřebují zdraví lékaře, nýbrž nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, nýbrž hříšné ku pokání." Lukáš 5,31.32 S

== 1.Petrova 2,11-17 == Daniel 12,1-13 ==


24. neděle po sv. Trojici

Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy! 2.Korintským 6,2 P


9. Neděle Pošlu některé z těch, kteří spaseni budou, k národům, k těm, kteří neslyšeli o mně. I budou hlásat slávu mou národům. Izaiáš 66,19 H

Kristus mě poslal zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu. 1.Korintským 1,17 E

Kdo jen jeho lačný jest,
žízní potěšení jeho,
toho Ježíš ráčí vést
k zdrojům zboží nebeského.
Plně bude nasycen,
až mu vzejde věčný den.
- 214,2 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 == Žalm 1 ==


10. Pondělí K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18 E

O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem : "Eloi, Eloi, lema sabachthani?" což v překladu znamená: "Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?" Marek 15,34 KMS

== Job 14,1-6 == Přísloví 25,11-28 ==


11. Úterý Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29 E

Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům, nezanedbávejme společná shromáždění. Židům 10,24-25 E

== Matouš 24,15-28 == Přísloví 26,11-22 ==


12. Středa Nám ne, Pane, nám ne, ale svému jménu zjednej slávu, za své milosrdenství, za svou věrnost. Žalm 115,1 K

Nekážeme sebe, ale Krista Ježíše, jakožto Pána. 2.Korintským 4,5 Ž

== Matouš 24,29-35 == Přísloví 27,1-7 ==


13. Čtvrtek Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli. Amos 5,14

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej v dobrém zlé. Římanům 12,21

== Matouš 24,36-42 == Přísloví 28,1-5.13-14 ==

1741 Pán Ježíš prohlášen "vrchním starším" v Jednotě bratrské


14. Pátek Vzmužte se a buďte srdnatí, všichni, kdo spoléháte na Pána! Žalm 31,25 K

Nyní stojím před soudem pro naději v zaslíbení, které Bůh dal našim otcům. Skutky 26,6 KMS

== Jeremiáš 18,1-10 == Přísloví 29,4-11.18,25-27 ==


15. Sobota Můj Bože, pomoz ty svému služebníku, který má k tobě důvěru. Žalm 86,2 Z

Gamaliel řekl veleradě: "Nechte ty lidi a pusťte je. Pochází-li tento záměr nebo toto dílo jen od lidí, samo se rozpadne. Pochází-li od Boha, nepodaří se vám ho zničit. Skutky 5,38.39 P

== Matouš 24,43-51 == Přísloví 30,7-9.21-23 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


25. neděle po sv. Trojici

Všichni my ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou. 2.Korintským 5,10


16. Neděle Mé jest stříbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástupů. Aggeus 2,8

Kde jest poklad váš, tu jest i srdce vaše. Matouš 6,21

Vezmi zlato, jmění mé
v oběť lásky upřímné;
vezmi mé i schopnosti,
svou je řiď vždy moudrostí.
- 346,4 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23 == Žalm 6 ==


17. Pondělí Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Žalm 111,2 E

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré. 1.Timoteovi 4,4 E

== Jeremiáš 8,4-7 == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


18. Úterý Ti, kteří milují spasení tvé, ať říkají vždycky: "Veleslaven budiž Bůh náš." Žalm 70,5

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25 E

== 1.Mojžíšova 19,12-19 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==


Den pokání a modliteb

Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích je ku pohanění národům Přísloví 14,34

19. Středa Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Žalm 118-18 E

Zármutek podle Boží vůle působí pokání ke spáse, a toho není třeba litovat. 2.Korintským 7,10

Však neteskním a nezoufám,
ač hřích svůj nyní znám,
vím, že se Pánu neztratím,
že přitrhne mě sám.
- 259,5 -

== Lukáš 13,(1-5)6-9 == Římanům 2,1-11 == 1.Tesalonickým 2,13-16 ==


20. Čtvrtek Dobrořeč, duše má, Hospodinu. On vykupuje ze zkázy tvůj život, on tě věnčí svým milosrdenstvím a slitováním. Žalm 103,4 E

Já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Římanům 7,24-25 KMS

== Ezechiel 14,12-23 == 1.Tesalonickým 2,17-20 ==


21. Pátek I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Izaiáš 11,1 E

Kážeme evangelium, které Bůh zaslíbil skrze proroky své v Písmech svatých o synu svém, který podle těla povstal z potomstva Davidova. Římanům 1,1-3 S

== Zjevení 2,8-11 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


22. Sobota Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13 E

Já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. Lukáš 22,32

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==


Poslední neděle církevního roku.

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35 E


23. Neděle Mně v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28 E

Svých dvanáct učeníků Ježíš poslal hlásat Boží království a uzdravovat. Lukáš 9,2 P

Těšíme se, ač tě tváří
nyní ještě nezříme,
že nás slyšíš a že v záři
nebeské tě spatříme.
Blaze, až tam budem státi,
kde nás Otci odevzdáš;
ó, již nyní dej nám znáti,
že jsme tvoji a ty náš!
- 285,4 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==


24. Pondělí Volej z plna hrdla, rozezvuč svůj hlas jako polnici! Izaiáš 58,1 E

Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, že každý, kdo činí hřích, je otrokem hříchu." Jan 8,34 KMS

== Izaiáš 65,17-25 == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==


25. Úterý Zvíte, že jsem já Hospodin, Bůh váš. 2.Mojžíšova 16,12 H

Ježíš řekl: "A za koho mne pokládáte vy?" Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Matouš 16,15-16 P

== Zjevení 21,10-27 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


26. Středa Náš Bůh obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2 E

Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že ono prokletí vzal na sebe za nás. Galatským 3,13 P

== Marek 13,31-37 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==


27. Čtvrtek Prosím, Pane, Bože veliký a hrozný, šetřící smlouvy a prokazující milost těm, kteří tě milují a šetří příkazů tvých! Zhřešil jsem, nepravost jsem učinil. Daniel 9,4-5 H

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachráníl hříšníky. 1.Timoteovi 1,15 E

== Ezechiel 43,1-7a == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


28. Pátek Kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem? 1.Samuelova 6,20 E

Buďme vděčni a služme Bohu tak, aby se mu to líbilo, s bázní a strachem. Židům 12,28 Ž

== 1.Petrova 4,12-19 == 2.Tesalonickým 2,1-12 ==


29. Sobota Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Zachariáš 9,9 E

Nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Koloským 3,14 KMS

== 2.Petrova 3,3-13 == 2.Tesalonickým 2,13-17 ==


1. neděle adventní

Aj, tvůj král ti přichází, spravedlivý a spasitel. Zachariáš 9,9 H


30. Neděle Prostíráš přede mnou stůl před tváří mých utiskovatelů, posílil jsi olejem mou hlavu, můj kalich oplývá. Žalm 23,5 B

Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. Jan 6,51 P

A i když všechněm hojně dává,
on více má, než rozdělil
a jeho tváře věčná sláva
se nikdy, nikdy nezmění.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám.
- 334,4 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-12(13-14) == Žalm 23,5 ==


LISTOPAD 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [prosinec]