[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad]

PROSINEC 1997

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Pochválen buď Pán, Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a zjednal mu vykoupení; poslal nám mocného zachránce. Lukáš 1,68.69 P


1. Pondělí Hospodin, Bůh tvůj, znal tvé putování touto velikou pouští. 5.Mojžíšova 2,7 GS

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12 E

== Abakuk 2,1-4 == 2.Tesalonickým 3,1-5 ==


2. Úterý Požehnaný Pán, den co den nese za nás břímě, Bůh je naše pomoc. Žalm 68,20 Z

Buď jen silný, můj synu, milostí Krista Ježíše! 2.Timoteovi 2,1 P

== Micheáš 2,1-5.12-13 == 2.Tesalonickým 3,6-18 ==


3. Středa Jsem já strážcem svého bratra? 1.Mojžíšova 4,9 H

Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Matouš 5,23-24 E

== Zjevení 22,12-13.17.20-21 == Zachariáš 1,1-6 ==


4. Čtvrtek Rozhlásí pokoj národům. Zachariáš 9,10

Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj. Jakubova 3,18 E

== 1.Mojžíšova 49,8-10 == Zachariáš 1,7-17 ==


5. Pátek Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. 1.Paralipomenon 12,10 E

Poněvadž jste přijali Ježíše Krista za Pána, žijte v něm; buďte zakořeněni a vybudování na něm, utvrzeni ve víře, jak jste byli vyučeni, a vzdávejte Bohu hojné díky. Koloským 2,6-7 Ž

== Jan 18,33-38 == Zachariáš 2,1-9 ==


6. Sobota Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Zachariáš 12,10 E

Když přišel na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali tam jeho i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici. Lid stál a díval se. Lukáš 23,33.35 KMS

== Zjevení 5,1-14 == Zachariáš 2,10-17 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,8 E


7. Neděle Nejsi ty to, Hospodin Bůh náš? Ten, v něhož doufáme? Jeremiáš 14,22 H

Tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Lukáš 21,27 E

Nuže pojďme, jemu služme,
v něm svou radost mějme jen,
až nám v jasné nebes říši
plný vzejde slávy den;
tam již běd a hříchů prosti
nová počnem chválení:
Sláva Bohu na výsosti,
síla, moc i spasení!
- 97,3 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == 1.Samuelova 2,1-10 ==


8. Pondělí Když budeš vyhledávati Hospodina, Boha svého, najdeš jej; jen budeš-li jej hledati celým srdcem a vší zkroušeností duše své. 5.Mojžíšova 4,29 H

Když pak přijde ten Duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu. Jan 16,13

== Izaiáš 26,1-12 == Zachariáš 3,1-10 ==


9. Úterý Chránil svůj lid jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10 E

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. 1.Petrova 2,9 E

== Zjevení 2,1-7 == Zachariáš 4,1-14 ==


10. Středa U Nejvyššího tvůj domov. Žalm 91,9 E

Všechnu svou starost uvrhneš na něho, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 KMS

== Zjevení 3,7-13 == Zachariáš 5,1-11 ==


11. Čtvrtek I řekl andělovi Gedeon: Hospodin s námi, proč nás toto všecko stihlo? Soudců 6,13 H

Naše poznání je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1.Korintským 13,9.10 E

== Marek 13,5-13 == Zachariáš 6,1-8 ==


12. Pátek Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? Jeremiáš 32,27 E

Veliké věci na mně vykonal ten, jenž je mocný, jehož jméno je svaté. Lukáš 1,49 P

== Zjevení 3,14-22 == Zachariáš 6,9-15 ==


13. Sobota Pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14 E

Mnozí, kteří se zabývali magií, snesli své knihy a přede všemi je pálili. Tak Pánovo slovo mocně rostlo a sílilo. Skutky 18,19.20 KMS

== Matouš 24,1-14 == Zachariáš 7,1-14 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3,10


14. Neděle Kdo může rozpoznat bludy? Zprosti mě i vin, jež jsou mi skryty. Žalm 19,13 E

Omyli jste se, byli jste posvěceni, ospravedlněni ve jménu Pána Ježíše Krista a v Duchu našeho Boha. 1.Korintským 6,11 Ž

Račiž nás v tom posilniti,
Pane Kriste, potvrditi
a čeho se nedostává,
tvá milost nechť nám přidává!
- 258,8 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Lukáš 1,46-55 ==


15. Pondělí Jdi, a Hospodin budiž s tebou. 1.Samuelova 17,37

Jakmile se andělé vrátili do nebe, řekli si pastýři: "Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co nám Pán oznámil, že se tam stalo!" Lukáš 2,15

== Matouš 11,11-15 == Zachariáš 8,1-3.14-23 ==


16. Úterý Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. 3.Mojžíšova 26,6

Hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení." Lukáš 2,13-14 E

== Matouš 3,1-12 == Zachariáš 9,9-12 ==


17. Středa Nezatvrzujte šíjí; podejte ruku Hospodinu a pojďte ke svatyni jeho. 2.Paralipomenon 30,8 H

Petr a Jan šli do chrámu k modlitbě na hodinu devátou. Skutky 3,1 S

== Zjevení 3,1-6 == Zachariáš 11,4-17 ==


18. Čtvrtek Vzhlédni na mne a smiluj se nade mnou, obdař silou svou služebníka svého. Žalm 86,16

Naše způsobilost je z Boha. 2.Korintským 3,5 KMS

== Ozeáš 14,6-10 == Zachariáš 12,9-13,1 ==


19. Pátek Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1 E

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Lukáš 1,54-55

== Marek 1,14-15 == Malachiáš 1,6-14 ==


20. Sobota Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati chválu tvou. Žalm 51,17

Ochrnutý před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a velebil Boha. Lukáš 5,25 P

== Izaiáš 45,1-8 == Malachiáš 2,17-3,5 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5


21. Neděle Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu. 1.Královská 8,61 E

Ježíš vznešenému muži řekl: "Jedno ti ještě chybí: prodej všechno, co máš, rozdej to chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Lukáš 18,22 P

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud jas mám na čele;
chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší.
- 341,2 -

== Lukáš 1,(39-45)46-55(56) == Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,68-79 ==


22. Pondělí Bůh živý vysvobozuje a vytrhuje. Daniel 6,28

Jan všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm." Lukáš 3,16 E

== 2.Korintským 1,18-22 == Malachiáš 3,6-12 ==


23. Úterý Mojžíš řekl: "Upněte své srdce ke všem slovům, která vám dnes dosvědčuji. Pro nás není to slovo prázdné, ono je váš život." 5.Mojžíšova 32,46.47 E

Ježíš řekl: "Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně." Jan 5,39 E

== Jan 1,19-28 == Malachiáš 3,13-18 ==


Štědrý den

24. Středa Dosadils člověka nad naše hlavy, přišli jsme do ohně i do vody, ale vyvedl jsi nás k blahu. Žalm 66,12 B

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36 E

Oslavuj Pána, ó duše moje,
slaviti chci jej po svůj skon;
dokavad plynou mi žití zdroje,
chválen buď zpěvem mým jen on.
Nemaje v lidech doufání,
v Boha hledej zastání.
Aleluja, aleluja.
- 60,1 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 2,11-14 == Malachiáš 3,19-24 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 E

25. Čtvrtek Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 E

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil. Lukáš 1,51-52 E

Račiž tedy, milý Pane,
obdařiti pokorou mne,
svou milost se mnou konati,
lásce své dej setrvati.
- 271,9 -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Žalm 2 ==


2. svátek vánoční

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29 E

26. Pátek Říkával jsem si, spoléhaje na sebe: "Nikdy mnou nic nepohne!" Ale když jsi ukryl svou tvář, byl jsem bezradný. Žalm 25,1-2 K

Petr si vzpomněl na slova, která Ježíš řekl: "Dříve, než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A Petr vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75 P

Rci jen slovo, ihned živ budu,
rci, ať já hříšník uslyším:
jdi, odpouštím tobě vinu tvou,
jdi a nehřeš životem svým;
ach, smiluj se, ach, smiluj se,
Smilovníče v tomto čase!
- 254,5 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Sobota K tobě, Hospodine, duše své pozdvihuji. Bože můj, v tobě naději skládám, nechť nejsem zahanben. Žalm 25,1-2

S vytrvalostí běžme závod, který je před námi. Vzhlížejme k původci a dokonavateli víry Ježíši. Židům 12,1-2 KMS

== 1.Janova 1,1-10 == Jan 1,1-5 ==


Neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 E


28. Neděle Ty mě, Hospodine, znáš a vidíš mě, zkoušíš mé srdce, je s tebou. Jeremiáš 12,3 E

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4 E

Drahý poklad slova tvého,
Pane, jejž's mi daroval,
dej, bych nade světa všeho
jmění vroucně miloval!
Mělo-li by pominouti,
na čem víra spočine,
nechť se třeba světy zhroutí,
ono nikdy nezhyne!
- 163,1 -

== Lukáš 2,22-40 == Galatským 4,4-7 == Jan 1,6-8 ==


29. Pondělí Po celé dny vztahoval jsem ruce k lidu svéhlavému, k těm, kdo chodí po nedobré cestě. Izaiáš 65,2 E

Když Ježíš došel dokonalosti, stal se pro ty, kteří ho poslouchají, původcem věčné spásy. Židům 5,9 P

== Izaiáš 49,13-16 == Jan 1,9-13 ==


30. Úterý Bůh řekl Šalamounovi: "Žádej, co ti mám dát!" Šalamoun odvětil: "Kéž bys dal svému služebníku srdce všímavé!" 1.Královská 3,5.9

Ne každý, kdo mi říká: ,Pane,Pane', vejde do Království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Matouš 7,21 KMS

== 1.Timoteovi 3,14-16 == Jan 1,14-18 ==


Závěr roku

Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8

31. Středa Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků. Žalm 36,6

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Římanům 8,35

Lásko, jež's mne vyvolila
dříve, než jsem stvořen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,2 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 103 ==


PROSINEC 1997: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS] [JEDNOTA BRATRSKÁ] [HESLA 1996] [HESLA 1997] [kalendář] [denní modlitby] [perikopy] [leden] [únor] [březen] [duben] [květen] [červen] [červenec] [srpen] [září] [říjen] [listopad]