[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

LEDEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Jozue 1,5.6 E


Nový rok

Ať mluvíte nebo konáte cokoliv, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 P

1. Čtvrtek Panovník Hospodin setře slzu s každé tváře. Izaiáš 25,8 E

Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Jan 16,20 P

Tu stírá slzy s očí
svých svatých Pán Bůh náš.
Zda který sok tam vkročí?
Ni smrt ni satanáš.
- 487,7 -

== Lukáš 4,16-21 == Žalm 98 == Žalm 121 ==


2. Pátek Já jsem se ujal tebe na poušti v zemi pusté. Ozeáš 13,5 H

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Jan 4,14 E

== Matouš 2,13-23 == Jan 1,19-28 ==


3. Sobota Nechť Bůh sešle svou lásku a věrnost. Žalm 57,4 K

Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy. On vzkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Lukáš 4,40 E

== Izaiáš 43, 16-18 == Jan 1,29-34 ==


2. neděle po vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14 E


4. Neděle Učiním s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Římanům 5,10 E

Nuž spusť se ještě na něho
i dále v tichosti,
tak dojdeš štěstí pravého
a v nebi radosti.
- 54,18 -

== Lukáš 2,41-52 == Žalm 138,2-5 == Žalm 138,1-7 ==


5. Pondělí Spravedlivost sledovati budeš, abys živ byl. 5.Mojžíšova 16,20 GS

Služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Galatským 5,13-14 E

== Filipským 4,10-20 == Jan 1,35 ==


Zjevení Páně - Epifanias

Tma pomíjí a to světlo pravé již svítí. 1.Janova 2,8 ZJ

6. Úterý Bože, slýchali jsme na vlastní uši, naši otcové nám vyprávěli, cos učinil za jejich času, v těch dávných dobách. Žalm 44,2 K

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem. 1.Janova 1,3 E

Tak ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učnové.
- 222,7 -

== Matouš 2,1-12 == Žalm 72,1-19 == Jan 1,43-51 ==


7. Středa Příchozí jsme před tebou a hosté, jako i všickni otcové naši. Dnové naši jsou jako stín běžící po zemi beze vší zástavy. 1.Paralipomenon 29,15

Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve pro budoucnost. Židům 13,14 P

== Skutky 11,1-18 == Jan 2,1-12 ==


8. Čtvrtek Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil. Kazatel 9,10 E

V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Římanům 12,11 E

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == Jan 2,13-25 ==


9. Pátek Viz trápení mé a bídu mou, odpusť všecky hříchy mé. Žalm 25,18

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9 E

== Koloským 1,24-27 == Jan 3,1-13 ==


10. Sobota Neboj se, země, plesej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Joel 2,21

Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebi, vysoko nade všecka knížata, nade všecky mocnosti a síly, nade všechno panstvo - a jak jen se ještě jmenují všechny hodnosti, a to nejen v tomto věku, ale i v budoucím. Efezským 1,20-21 P

== Zachariáš 8,20-23 == Jan 3,14-21 ==


Světový modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14 E


11. Neděle Hospodin Mojžíšovi odvětil: Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože jsi u mne našel milost a já tě znám jménem. 2.Mojžíšova 33,17 E

Kdo vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Jan 10,2.3 E

Hledá ovcí zbloudilých
Pastýř věrný, dobrý, milý,
aniž lidí znuzilých
odříká se - chce, by žili.
Z kajících on radost má,
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,3 -

== Matouš 3,13-17 == Žalm 89 == Žalm 96 ==


12. Pondělí Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Žalm 34,6 E

Nyní máte zármutek: opět vás však uvidím a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22 ZJ

== Jozue 3,5-11 == Jan 3,22-30 ==


13. Úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7 E

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17 E

== Marek 1,1-8 == Jan 3,31-36 ==


14. Středa Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Ezechiel 34,22 E

Já jsem dobrý pastýř. Jan 10,11 E

== Římanům 8,14-17 == Jozue 1,1-18 ==


15. Čtvrtek Oživnou mrtví tvoji. Izaiáš 26,19

Kristus vstal z mrtvých, jako první ze zesnulých. 1.Korintským 15,20 Ž

== !!Matouš 4,12-17 > mt 4,12 == Jozue 2,1-24 ==


16. Pátek Vyvedl mne k volnosti, osvobodil mne, neboť chce mé blaho. Žalm 18,20 B

K té svobodě nás Kristus osvobodil. Stůjte tedy a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví. Galatským 5,1 ZJ

== 1. Korintským 1,26-31 == Jozue 3,1-17 ==


17. Sobota Vy budete mi kněžským královstvím a národem svatým. 2.Mojžíšova 19,6 H

Ježíši Kristu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchu a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce - jemu sláva i moc na věky. Amen. Zjevení 1,5-6 E

== Lukáš 10,21-24 == Jozue 6,1-23 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17 E


18. Neděle Izraelci Hospodinu odpověděli: Zhřešili jsme. Nalož s námi, jak sám uznáš za vhodné, jenom nás ještě tentokrát vyprosti. Soudců 10,15 E

Ježíš Kristus je smíření za naše hříchy, ale nejenom za naše, nýbrž i za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2 Ž

Ach, nastrojuj nás každého
zde na zemi k své chvále,
nám dávej Ducha svatého
a vyučuj nás stále.
Až k svému příchodu
od moci podvodu
nám ducha s duší, s tělem braň
svůj spasiv sbor, dav život zaň.
- 395,2 -

== Jan 2,1-12 == Žalm 105,1-8 == Žalm 44 ==


19. Pondělí Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. Izaiáš 4,22 E

Jan uviděl Ježíše, jak přichází k němu a řekl: Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa. Jan 1,29 ZJ

== Marek 2,18-22 == Jozue 7,1-26 ==


20. Úterý Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, tak Hospodin sám vedl svůj lid. 5.Mojžíšova 32,11 E

Nežádám, abys je vzal ze světa, ale abys je uchoval od zlého. Jan 17,15 Ž

== Marek 3,1-6 == Jozue 8,1-29 ==


21. Středa Odvraťte se od cest svých zlých. Proč mříti máte? Ezechiel 33,11

Ježíš hlásal evangelium o království Božím. Říkal: Čas se naplnil a království Boží se přiblížilo. Čiňte pokání a věřte v evangelium. Marek 1,14-15 S

== Matouš 19,3-9 == Jozue 8,30-35 ==


22. Čtvrtek Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3 E

V tom záleží jeho láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. 1.Janova 4,10 P

== Matouš 5,17-20 == Jozue 9,1-15 ==


23. Pátek Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všecko stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 5.Mojžíšova 4,30 E

Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Zjevení 3,19 ZJ

== 1.Korintským 2,1-5 == Jozue 9,16-27 ==

1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Sobota Hospodin naplňuje Sion spravedlností a právem. Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání. Izaiáš 33,5.6 E

V Kristu jsou nahromaděny celé poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3 P

== Římanům 3,19-22 == Jozue 10,1-15 ==


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu a od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29 E


25. Neděle Hospodine, ty jsi můj Bůh.Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Izaiáš 25,1 E

Všichni jste syny Božími skrze víru v Krista Ježíše. Galatským 3,26 Ž

Budiž Bůh velebný věčně chválen,
zjevivší moc svou milostnou.
Všecko, co dýše kde, zpívej: Amen,
oslav jej myslí radostnou.
Dítkami svými vroucně ctěn,
buď Otec, Syn, Duch veleben.
Aleluja, Aleluja.
- 60,6 -

== Matouš 8,5-13 == Žalm 86 == Žalm 92 ==


26. Pondělí Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď. Žalm 90,17

Buďte pevní a nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. 1.Korintským 15,58 ZJ

== Izaiáš 19,19-25 == Jozue 11,1-15 ==


27. Úterý On tě odláká z jícnu soužení, abys měl kolem volný prostor bez stísněnosti. Jób 36,16 E

Na světě budete míti soužení, avšak důvěřujte, já jsem přemohl svět. Jan 16,33 S

== Skutky 10,21-35 == Jozue 20,1-9 ==


28. Pátek Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. 2.Královská 20,5 E

Mnoho zmůže a je velmi účinná modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16 P

== !!Skutky 13,42-52 >sk13,42 == Jozue 23,1-16 ==


29. Čtvrtek Tento lid jsem stvořil sobě, chválu mou bude hlásat. Izaiáš 43,21 H

Velebte Boha našeho všichni jeho služebníci, kteří se ho bojíte, malí i velicí. Zjevení 19,5 Ž

== Izaiáš 45,18-25 == Jozue 24,1-15 ==


30. Pátek Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, Stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izaiáš 40,28 E

Jedinému moudrému Bohu pro Ježíše Krista budiž sláva na věky věků. Římanům 16,27 Ž

== Lukáš 4,22-30 == Jozue 24,16-28 ==


31. Sobota Když se mi v srdci množí úzkosti, tvé útěchy vzpružují mou duši. Žalm 94,19 K

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou. Matouš 5,4

== Římanům 11,13-22 == Jozue 24,29-33 ==


LEDEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]