[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ÚNOR 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce

Prosím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti, abyste poznali, k jaké naději vás povolal. Efezským 1,18 E


4. neděle po Zjevení Páně

Bůh ať vás uvnitř osvítí, abyste pochopili, co čeká na ty, které on povolal. Efezským 1,18 P


1. Neděle. Cti otce svého i matku svou. 2. Mojžíšova 20,12

Proti staršímu člověku nevystupuj tvrdě, nýbrž domlouvej mu jako otci, starším ženám jako matkám. 1.Timoteovi 5,1-2 E

Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě.
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému.
- 271,5 -

== Matouš 17,1-9 == Žalm 97 == Žalm 99 ==


2. Pondělí Hospodin řekl mně: Proroka dám jim vyvstati ze středu bratří jejich, jako jsi ty, a vložím slova svá do úst jeho. 5.Mojžíšova 18,18 GS

Ten, jenž mne poslal, jest pravdomluvný, a já mluvím ve světě to, co jsem slyšel od něho. Jan 8,26 S

== 2.Mojžíšova 34,29-35 == Efezským 1,1-10 ==


3. Úterý Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svou duši? Marek 8,36 ZJ

== Skutky 26,1-23 == Efezským 1,11-14 ==


4. Středa Od východu až na západ plníš svět radostí. Žalm 65,9 K

Z jeho plnosti jsme my všichni přijali, a to milost za milostí. Jan 1,16 Ž

== 2.Mojžíšova 13,20-22 == Efezským 1,15-23 ==


5. Čtvrtek Nekárej mne, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mne ve svém rozhořčení. Žalm 6,2 E

Žili jsme sklonům svého těla a tím jsme propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Efezským 2,3-5 E

== 2.Mojžíšova 24,1-2.9-18 == Efezským 2,1-10 ==


6. Pátek Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré 1.Timoteovi 4,4 ZJ

== Matouš 16,24-28 == Efezským 2,11-18 ==


7. Sobota Vzchází jako světlo dobrým lidem, on, dobrotivý, milosrdný a spravedlivý. Žalm 112,4

Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 E

== Filipským 3,20-4,1 == Efezským 2,19-22 ==


Septuagesimae

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé veliké slitování. Daniel 9,18 E


8. Neděle Spravedlivý jest Hospodin, neb jsem slovu jeho vzdorovala. Pláč 1,18 H

Syn šel do sebe a řekl: Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Lukáš 15,17.18-19 E

Tak, jaký jsem a nečekám,
bych obmyl se neb spasil sám,
jen v tebe sama spoléhám,
Beránku Boží, k tobě jdu.
- 267,2 -

== Matouš 20,1-16 == Žalm 31,20-25 == Žalm 51 ==


9. Pondělí Má provinění stoupla nad mou hlavu, jako těžké břemeno mne přetížila. Žalm 38,5 B

Pakli díme, že hříchu nemáme, sami se svodíme, a pravdy v nás není. 1.Janova 1,8

== 1.Samuelova 15,35b-16,13 == Efezským 3,1-13 ==


10. Úterý Oznam mi cestu, po které bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8

Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

== Filipským 1,27-30 == Efezským 3,14-21 ==


11. Středa Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal. Žalm 6,10

Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. Jan 16,23 ZJ

== 1.Mojžíšova 6,9-22 == Efezským 4,1-6 ==


12. Čtvrtek Radovati a veseliti se budu v tobě, žalmy zpívati budu jménu tvému, o Nejvyšší. Žalm 9,3

Veleben budiž Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás požehnal v Kristu všelikým požehnáním duchovním v nebesích. Efezským 1,3 S

== 1.Korintským 3,5-10 == Efezským 4,7-13 ==


13. Pátek Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku. Izaiáš 53,7 E

Pilát Ježíšovi řekl: Nemluvíš se mnou? Nevíš, že mám moc tě propustit, a mám moc tě ukřižovat? Ježíš odpověděl: Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Jan 19,10-11 E

== Matouš 10,40-42 == Efezským 4,14-16 ==


14. Sobota Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12 E

Všechno, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom zůstali trpěliví, povzbuzovali se z Písem a odtud měli naději. Římanům 15,4 Ž

== Lukáš 17,7-10 == Efezským 4,17-24 ==


Sexagesimae

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Židům 3,15 E


15. Neděle Mluvte pravdu každý s bližním svým. Zachariáš 8,16

Odložte lež a mluvte každý pravdu se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Efezským 4,25 ZJ

Srdce k srdci spoj a svaž,
v rozporu buď lásky stráž,
utvrď svatou rukou svou
sjednocenost bratrskou.
- 221,6 -

== !!Lukáš 8,4-8.9-15 == Žalm 119,89-105 == Žalm 57 ==


16. Pondělí Zpívejte Hospodinu píseň novou. Ať zní jeho chvála ze všech končin země. Izaiáš 42,10 E

Bůh poslal svého Syna na svět ne proto, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho zachráněn. Jan 3,17 P

== Matouš 13,10-17 == Efezským 4, 25-32 ==


17. Úterý Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých? Žalm 27,13 E

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu. Jan 17,24 P

== Marek 11,15 == Efezským 5,1-14 ==


18. Středa Mojžíš a Áron předstoupili před faraóna a řekli mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil. 2.Mojžíšova 10,3 E

On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme vykoupení, odpuštění hříchů. Koloským 1,13-14 ZJ

== Marek 6,1-6 == Efezským 5,15-20 ==


19. Čtvrtek Od východu slunce až na západ veliké jest jméno mé mezi národy. Malachiáš 1,11 H

Teď se plně ujal vlády nad tímto světem náš Pán a jeho Pomazaný, a bude kralovat na věčné věky. Zjevení 11,15 P

== Marek 4,26-29 == Efezským 5,21-33 ==


20. Pátek Je úžasné, jak spravedlivě nás vyslýcháváš, Bože, náš zachránce, naděje všech končin země a dalekých moří. Žalm 65,6 K

Ježíš vykřikl hlasitě: Otče, do tvých rukou skládám svého ducha. Jakmile to dořekl, vydechl naposled. Lukáš 23,46 Ž

== 2. Korintským 11,18-33.12,1-10 == Efezským 6,1-4 ==


21. Sobota Ty's má pomoc, neodstrkuj mě, Bože, můj Spasiteli, neopouštěj mě. Žalm 27,9 K

Když byli učedníci shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: Pokoj vám. Jan 20,19 E

== Židům 6,4-8 == Efezským 6,5-9 ==


Estomihi

Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 Hle, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky o Synu člověka. Lukáš 18,31 ZJ


22. Neděle Hospodin jest Bůh spravedlivý. Blahoslavení všickni, kteří očekávají na něj. Izaiáš 30,18

Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7 E

Hospodin, jenž s námi byl,
vždycky s námi bude,
rámě jeho otcovské
sprovodí nás všude.
On nás cestou života
podpírá a sílí
a nás posléz přivede
k blaženému cíli.
- 315,5 -

== Marek 8,31-38 == Žalm 31,1-9 == Žalm 31 ==


23. Pondělí Nikdo není skálou jako náš Bůh. 1.Samuelova 2,2 E

Nikdo nemůže položiti základ jiný mimo ten, který jest položen, a tím je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11 S

== Lukáš 13,31-33 == Efezským 6,10-17 ==


24. Úterý Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jeremiáš 17,7-8 E

V tom byl oslaven můj Otec, že nesete mnoho ovoce a stanete se mými učedníky. Jan 15,8 Ž

== Lukáš 18,38-42 == Efezským 6,18-24 ==


25. Středa Hospodin obrať svůj obličej k tobě a uděl ti pokoje. 4.Mojžíšova 6,26 H

Kristus jest pokoj náš. Efezským 2,14

== Matouš 6,16-21 == Jan 11,1-10 ==


26. Čtvrtek Zkouší vás Hospodin, Bůh váš, aby poznal, zdali vskutku milujete Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou. 5.Mojžíšova 13,4 GS<%0>

Věrný je Bůh, jenž vás nenechá zkusit více, než snesete, ale se zkouškou dá i východisko. 1.Korintským 10,13 ZJ

== 2.Mojžíšova 32,1-6.15-20 == Jan 11,11-19 ==


27. Pátek Modle se Elizeus řekl: Hospodine, otevři mu oči, ať vidí. I otevřel Hospodin oči služebníka, a viděl: hora ta plna koňů a vozů ohnivých kolem Elizea. 2.Královská 6,17 H

On ať vás uvnitř osvítí, abyste pochopili, co čeká na ty, které on povolal. Efezským 1,18 P

== 2.Korintským 7,8-13a == Jan 11,20-27 ==


28. Sobota Kdo se vzpíná, toho duše není upřímná v něm, ale spravedlivý z víry své živ bude. Abakuk 2,4

Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 1.Janova 5,5 P

== Daniel 5,1-30 == Jan 11,28-44 ==


ÚNOR 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]