[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

BŘEZEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstane ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15,5 E


1. neděle postní - Invocavit

Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8 E


1. Neděle Zakryl Mojžíš tvář svou, neboť se bál, aby nepatřil na Boha. 2.Mojžíšova 3,6

Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Jan 14,7 E

Hvězdo hvězd, vše s ochotou
chvátá za tvou jasnotou:
se všech stran
v nebes stan
vstříc ti zní: Můj Bůh a Pán.
- 83,3 -

== Matouš 4,1-11 == Žalm 91,1-4.11-12 == Žalm 91 ==

1.března - počátek Jednoty bratrské v Čechách


2. Pondělí Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékl's mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí. Žalm 30,12 E

Radujte se v Pánu vždycky. Opět pravím: Radujte se. Mírnost vaše známa buď všechněm lidem. Pán blízko. Filipským 4,4-5

== Jakubova 4,1-10 == Jan 11,45-57 ==


3. Úterý Budu tě oslavovati v shromáždění velikém, ve množství lidu tebe chváliti budu. Žalm 35,18

Vždycky za všechno vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 4,4-5 E

== Jakubova 1,12-18 == Jan 12,1-11 ==


4. Středa Toto praví Hospodin zástupů: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka. Zachariáš 2,12 E

S pomocí Boží jsem živ ještě dnes a vydávám svědectví. Skutky 16,22 P

== Marek 14,17-31 == Jan 12,12-19 ==


5. Čtvrtek Jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať se učí bát Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny. 5.Mojžíšova 31,13 E

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil. Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. 2.Timoteovi 3,14-15 E

== 2.Korintským 6,1-10 == Jan 12,20-26 ==


6. Pátek Chvalte Hospodina všickni národové, velebte ho všickni lidé. Žalm 117,1

Přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží. Římanům 15,3

== Matouš 16,21-27 == Jan 12,27-33 ==


7. Sobota Navrať se zase, Hospodine, měj lítost nad služebníky svými. Žalm 90,13

Ježíš řekl: Zachee, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. Lukáš 19,5 ZJ

== Židům 2,10-18 == Jan 12,34-36 ==


2. neděle postní - Reminiscere

Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8 E


8. Neděle Bůh není jako člověk, aby klamal. 4.Mojžíšova 23,19

To je splnění slibu, který on sám slíbil: věčný život. 1.Janova 2,25 Ž

Tam v slávě již a ve svatosti
všech tužeb najdu splnění,
čist od vší hříchu ohyzdnosti
vzdám díky dárci spasení,
jejž v lásky věčné objetí
v tvář tváři budu viděti.
- 489,3 -

== Marek 12,1-12 == Žalm 25,6-14 == Žalm 38 ==


9. Pondělí Očekávej, Izraeli, na Hospodina. Neboť u Hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Žalm 130,7

Skrze Ježíše Krista jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. Římanům 5,2 E

== Židům 11,8-10 == Jan 12,37-43 ==


10. Úterý Boží Duch mne učinil, dech Všemocného mě oživil. Jób 33,4

Jsme přece jeho dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Efezským 2,10 P

== Lukáš 9,18-22 == Jan 12,44-50 ==


11. Středa Buď dobré aneb zlé, hlasu Hospodina Boha našeho uposlechneme. Jeremiáš 42,6

Kdo říká: Poznal jsem ho, a jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravdy. 1.Janova 2,4 E

== Marek 14,32-42 == Jan 13,1-11 ==


12. Čtvrtek Postavil's mou nohu na volném prostranství. Žalm 31,9 B

Byli jste povoláni ke svobodě. Galatským 5,13 S

== 2. Korintským 13,3-6 == Jan 13,12-20 ==


13. Pátek Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4 E

Velekněží a farizeové se ptali: Proč jste Ježíše nepřivedli? Biřicové odpověděli: Nikdy žádný člověk nemluvil, jako mluví tento člověk. Jan 7,45-46 Ž

== 1.Mojžíšova 45,1-15 == Jan 13,21-30 ==


14. Sobota Žehnám ti po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Žalm 63,5 E

Všechen lid chromého spatřil, jak chodí a chválí Boha. Skutky 3,9 ZJ

== Matouš 12,38-42 == Jan 13,31-35 ==


3. neděle postní - Oculi

Stále upínám své oči k Hospodinu.Žalm 25,15 E == Žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Lukáš 9,62 P


15. Neděle Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Izaiáš 59,1.2 E

Rozpomeň se, odkud jsi spadl, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Zjevení 2,5 ZJ

Dej, ať tvá slova posvátná
hned v život uvádím,
kéž skutkem ani myšlenkou
je nikdy nezradím.
- 162,3 -

== Lukáš 9,57-62 == Žalm 34,16-23 == Žalm 109,1-5.21-31 ==


16. Pondělí Upokojte se a vězte, že jsem já Bůh. Žalm 46,11

Hleďme na Ježíše jako na vůdce a dokonavatele víry. Židům 12,2 Ž

== 1.Petrova 1,13-21 == Jan 13,36-38 ==


17. Úterý Budeš-li uchovávat v paměti viny, Pane, kdo obstojí? Žalm 130,3 K

V Ježíši Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchu pro jeho nesmírnou milost. Efezským 1,7 P

== Marek 9,38-41 == Jan 14,1-7 ==


18. Středa Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2 E

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby každý, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46 ZJ

== Marek 14,43-52 == Jan 14,8-14 ==


19. Čtvrtek Když jsem mlčel, prahly kosti mé. Dnem i nocí obtížena byla nade mnou ruka tvá. Proto hřích svůj oznámil jsem tobě. Žalm 32,3-5

Celník stál opodál a nechtěl ani pozdvihnouti očí k nebi, ale bil se v prsa řka: Bože, smiluj se nade mnou hříšným. Lukáš 18,13 Ž

== Jeremiáš 20,7-13 == Jan 14,15-21 ==


20. Pátek Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Izaiáš 50,2 E

Dí učedníkům Ježíš: "Co se bojíte, malověrní?" Potom vstal a přikázal větrům a moři, a bylo veliké ticho. Matouš 8,26 S

== Lukáš 12, 49-53 == Jan 14,22-26 ==


21. Sobota Blahoslavení, kteří přebývají v domě tvém, ti tebe na věky chváliti budou. Žalm 84,5

V domě mého Otce je mnoho příbytků. Jan 14,2 Ž

== Marek 8,10-21 == Jan 14,27-31 ==


4. neděle postní - Laetare

Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 Jestliže pšeničné zrnko nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24 E


22. Neděle Nevcházej v soud se služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý. Žalm 143,2

Kdo slyší slovo mé a věří tomu, jenž mě poslal, má život věčný a soudu nepropadne, nýbrž přešel ze smrti do života. Jan 5,24 S

Přijď Slovo věčné ty,
a moc své dobroty
zjev lidem všem,
ať všemu stvoření
tvé vzkazy mocně zní
a všecka ke tvé žni
se chystá zem.
- 156,2 -

== Jan 12,20-26 == Žalm 84,6-13 == Žalm 53 ==


23. Pondělí Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je, to je tvůj život. Přísloví 4,13 E

Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezřekl ses mého jména. Zjevení 3,8 ZJ

== Jeremiáš 11,18-20 == Jan 15,1-8 ==


24. Úterý Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť veliký je ve tvém středu - Svatý Izraele. Izaiáš 12,6 E

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. A uslyšel jsem mohutný hlas: Hle, Boží přebývání s lidmi.Bůh bude s nimi přebývat: oni budou jeho lid, a on - Bůh s nimi - bude jejich Bůh. Zjevení 21,2.3 P

== Filipským 1,15-21 == Jan 15,9-17 ==


25. Středa Hospodinu chci zpívat, neboť se slavně vyvýšil. 2.Mojžíšova 15,1 E

V lásce nás předem určil k tomu, abychom se mu v Ježíši Kristu stali syny, podle rozhodnutí vůle k chvále slávy jeho milosti. Efezským 1,4-6 P

== Marek 14,53-65 == Jan 15,18-25 ==


26. Čtvrtek Budou se báti na západ jména Hospodinova a na východu slunce slávy jeho. Izaiáš 59,19

Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět, protože se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá. Zjevení 15,4 P

== !!5.Mojžíšova 8,2-3 == Jan 15,26-16,4a ==


27. Pátek Hospodin poslal mne, abych léčil zkrušené srdcem. Izaiáš 61,1 H

Ježíš řekl cizoložnici: Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, Pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Jan 8,10-11 E

== 2.Korintským 4,11-15 == Jan 16,4b-11 ==


28. Sobota Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva, abys nenesl následky jeho hříchu. 3.Mojžíšova 19,17 E

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě, ve tmě chodí a neví, kam jde, neboť tma oslepila jeho oči. 1.Janova 2,11 ZJ

== Amos 8,11-12 == Jan 16,12-15 ==


5. neděle postní - Judica

Bože, zjednej mi právo. Žalm 31,1 K Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a svým životem aby vykoupil mnoho lidí. Matouš 20,28 P


29. Neděle V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Zachariáš 13,1 E

Kristus si zamiloval církev a vydal se za ni, aby ji sám sobě postavil slavnou bez poskvrny a vrásky, ale aby byla svatá a bezúhonná. Efezským 5,26.27 Ž

Velebný a svatý
Bože, slavit tebe
toužíme, jak ctí tě nebe.
Před tvým obličejem
chceme vždycky chodit,
rač nás v Duchu, v pravdě vodit,
ať se jen, den jak den
v tobě kochat smíme
a tě velebíme.
- 176,3 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


30. Pondělí V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7

Budete-li mě oč prosit v mém jménu, já to udělám. Jan 14,14 P

== Židům 7,24-27 == Jan 16,16-24 ==


31. Úterý Nad námi se mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná. Žalm 117,2 E

Věrný jest Bůh, jenž vás povolal ke společenství Syna svého, Ježíše Krista, Pána našeho. 1.Korintským 1,9 S1

== 4. Mojžíšova 21,4-9 == Jan 16,25-33 ==


BŘEZEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]