[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

DUBEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Jestliže nás obviňuje naše srdce, tím spíše Bůh, který je větší než naše srdce. 1.Janova 3,20 E


1. Středa Jeho vláda bude od moře k moři, od řeky až do dálav země. Zachariáš 9,10 E

Bůh mu udělil jméno nad každé jiné jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklánělo každé koleno bytostí nebeských, pozemských i podzemních. Filipským 2,9-10 Ž

== Marek 14,66-72 == Jan 17,1-5 ==


2. Čtvrtek Tobě konec neučiním. Potrestám tě ovšem podle práva, bez trestu tě neponechám. Jeremiáš 30,11 E

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v příhodný čas. 1.Petrova 5,6 ZJ

== Židům 9,11-15 == Jan 17,1-5 ==


3. Pátek Bože, tvůj trůn trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné. Žalm 45,7 K

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný. Spravedlivé a přímé jsou tvé cesty, králi národů. Zjevení 15,3 P

== Židům 9,15.24-2 8 == Jan 17,14-19 ==


4. Sobota Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Ozeáš 2,22

Ne vy jste vyvolili mne, nýbrž já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a aby vaše ovoce bylo trvalé. Jan 15,16 Z

== Židům 10,1-10 == Jan 17,20-26 ==


6. neděle postní - Palmarum

Musí být vyvýšen Syn člověka,aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15 E


5. Neděle Pomoz nám, Bože spasení našeho, pro slávu jména svého. Vytrhni nás a buď milostiv hříchům našim pro jméno své. Žalm 79,9

Vzali palmové ratolesti, vyšli mu naproti a volali: Hosana. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, král izraelský. Jan 12,13 P

Já po dny žití tobě jen
chci klaněti se vděčně.
Ó Bože, budiž veleben
mým tělem, duchem věčně.
Nechť zvučí písně radosti
a všechny živé bytosti
čest, chválu Bohu vzdejte.
- 57,7 -

== Jan 12,12-19 == Žalm 22,2-12.19-22 == Žalm 56 ==


6. Pondělí Poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27 E

Kde je duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17 S

== Marek 14,3-9 == Jan 18,1-11 ==


7. Úterý Zhřešili jsme i s otci svými, neprávě jsme činili a bezbožnost páchali. Žalm 106,6

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17 E

== Jób 38,1-11.42,1-2 == Jan 18,12-27 ==


8. Středa Já s vámi jsem, praví Hospodin. Aggeus 1,13

Kdo vás slyší, mne slyší. A kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16

== Marek 15,1-15 == Jan 18,28-40 ==


Zelený čtvrtek.

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4

9. Čtvrtek Nevzpomínej poklesku mého mládí, dle své milosti na mne pamatuj, ty, pro dobrotu svou, Tvůrce. Žalm 25,7 B

Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,9-10 E

Má vůle není mou,
než tvojí stane se,
i kdyby trůnu dosáhla,
jím vánek otřese.
V té vřavě získá si
opory jediné,
když v tobě život nalezne
a v tobě spočine.
- 284,4 -

== 2.Mojžíšova 24,3-8.9-11 == Žalm 111 == Jan 19,1-16a ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

10. Pátek Blahoslavený muž, který se bojí Hospodina a v přikázáních jeho má velikou libost. Žalm 112,1

Ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti kříže. Proto ho také Bůh povýšil. Filipským 2,8-9 ZJ

== Izaiáš 52,13-53,12 == Jan 3,16 ==


11. Sobota Budu oslavovati jméno tvé pro milosrdenství tvé a pro pravdu tvou, nebo jsi zvelebil nade všecko jméno své a slovo své. Žalm 138,2

Ježíš učedníkům řekl: Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Ano, skutečně, říkám vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo. Odumře-li však, přinese hojný užitek. Jan 12,23-24 P

== Jonáš 2,3-10 == Jan 19,31-42 ==


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 E


12. Neděle Mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. 1.Samuelova 3,9 E

Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude živ. Jan 11,25 Ž

Ježíš, Pán můj, vede mne
branou smrti v nebes říši,
v úzkosti mé smrtelné
duše má se mile ztiší,
u víře když zapěje:
Pane, tys má naděje.
- 132,6 -

== Marek 16,1-8 == Žalm 118,1-24 == Jan 20,1-20 ==


Pondělí velikonoční

Hospodine, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2

13. Pondělí Zachráníš svůj život, protožes doufal ve mne, dí Hospodin. Jeremiáš 39,18 H

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, má život věčný. Jan 6,47

V tom ruku svou ti dáváme.
Pán dej, oč jeho žádáme,
by jemu ke cti byl tvůj běh,
až skončí v nebe radostech.
- 192,3 -

== Lukáš 24,13-35 == Jan 20,11-18 ==


14. Úterý Vyvede mne na světlo, budu viděti spravedlnost jeho. Micheáš 7,9 E

Bůh, jenž řekl: Ať ze tmy zazáří světlo, zazářil i v našem srdci,aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti na Kristově tváři. 2.Korintským 4,6 P

== 1.Korintským 5,7-8 == Jan 20,19-23 ==


15. Středa Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Micheáš 7,18 E

Bůh nás neurčil k hněvu, nýbrž k získání spásy skrze Pána našeho Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9 S

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Jan 20,24-31 ==


16. Čtvrtek Já u pokoji i lehnu i spáti budu. Neboť ty, Hospodine, způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalm 4,9

Kéž se vám rozhojní milosrdenství, pokoj a láska. Judova 2

== 1.Korintským 15,19-28 == Jan 21,1-14 ==


17. Pátek Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mne podpírá. Žalm 18,36 E

Služebníkem evangelia jsem se stal podle daru Boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Efezským 3,7 ZJ

== 1.Korintským 15,35-49 == Jan 21,20-25 ==


18. Sobota Lepší je poslušnost nežli oběti. 1.Samuelova 15,22 H

Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3 P

== 1.Korintským 15,50-58 == Jan 21,20-25 ==


Quasimodogeniti

Jako novorozené děti 1.Petrova 2,2 E

Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 E


19. Neděle Přinášejte do mých skladů úplné desátky, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás své požehnání? Malachiáš 3,10 E

Kdo dává, ať dává upřímně, kdo stojí v čele, ať je horlivý, kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. Římanům 12,8 Ž

Dávej hodně z celé síly,
ze všeho a vždycky rád,
pouštěj chléb svůj v každé chvíli:
zaplatí Bůh tisíckrát.
- 371,4 -

== Jan 20,19-2 == Žalm 116,1-9 == Žalm 148 ==


20. Pondělí Všechny věci učinila moje ruka, je výrok Hospodinův. Laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný a na duchu ubitý, kdo se třese před mým slovem. Izaiáš 66,2 E

Toto praví ten, jenž jest první a poslední, jenž byl mrtev a ožil: Znám tvé soužení a tvou chudobu, - ale jsi bohat. Zjevení 2,8-9

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Janova 1,1-4 ==


21. Úterý Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37 E

Nepřestávám zmiňovati se o vás ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a ducha zjevení poznáním jeho samého. Efezským 1,16-17 Ž

== 2.Timoteovi 2,1-5 == 1.Janova 1,5-10 ==


22. Středa Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1.Mojžíšova 28,17 E

V Kristu Ježíši máme odvahu a přístup k Bohu vírou v něho. Efezským 3,12 Ž

== Římanům 13,12-14 == 1.Janova 2,1-6 ==


23. Čtvrtek Pomni dnu pradávna, uvažte léta věkověku, taž se otce svého, aby ti pověděl, starých svých, aby ti řekli. 5.Mojžíšova 32,7 GS

Vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal. Zachovávej je a naprav se. Zjevení 3,3 P

== Marek 16,9-20 == 1.Janova 2,7-11 ==


24. Pátek Ano, jen v Hospodinu, Bohu našem, jest Izraelova spása. Jeremiáš 3,23 H

Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni a došli poznání pravdy. 1.Timoteovi 2,4 Ž

== Zjevení 7,9-17 == 1.Janova 2,12-17 ==


25. Sobota Žalmy zpívejte Hospodinu, neboť veliké věci učinil. A to známé buď po vší zemi. Žalm 12,5

Petr a Jan řekli: Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 P

== Izaiáš 25,8-9 == 1.Janova 2,18-29 ==


Misericordias Domini

Milosrdenství Hospodinova plná jest země.Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28 E


26. Neděle Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínu, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13 E

Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto jako dědictví. Budu mu Bohem a on mi bude Synem. Zjevení 21,6 ZJ

Hospodin ráčí sám pastýř můj býti,
nebudu v ničem nedostatku míti.
On na pastviskách mne pase rozkošných,
uvodí časně k pramenům vod živých,
pro jméno své mou duši občerstvuje,
po stezkách přímých šťastně provozuje.
- 5,1 -

== Jan 10,11-16.27-30 == Žalm 23 == Žalm 55 ==


27. Pondělí Neujde ti, chodím-li či uléhám, všímáš si každého mého kroku. Žalm 139,3 K

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Matouš 6,26 E

== 5.Mojžíšova 18,15-19 == 1.Janova 3,1-10 ==


28. Úterý Radujte se s dcerou jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10 E

V Duchu mne odvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, mající slávu Boží. Zjevení 21,10-11 ZJ

== Matouš 26,31-35 == 1.Janova 3,11-18 ==


29. Středa Brány, zvedněte výše svá nadpraží, ať může vejít Král slávy. Žalm 24,7 E

Ježíš Pilátovi odpověděl: Ty sám říkáš, že jsem králem. Já jsem se k tomu narodil a k tomu jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Jan 18,37 Ž

== Matouš 18,10-14 == 1.Janova 3,19-24 ==


30. Čtvrtek Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine. Všecky's je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20 E

== 1.Petrova 5,1-4 == 1.Janova 4,1-6 ==


DUBEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]