[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

KVĚTEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Neklamte se, Bohu se nebude nikdo posmívat. Galatským 6,7 E


1. Pátek Pán ochraňuje bezradné: byl jsem v nouzi a zachránil mne. Žalm 116,6 K

Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14,30 E

== Židům 13,12-16 == 1.Janova 4,7-16a ==


2. Sobota Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11 E

Ježíš řekl: Já jsem chléb života. Jan 6,35 S

== Skutky 20,17-38 == 1.Janova 4,16b-21 ==


Jubilate

Plésej Bohu všecka země.Žalm 66,1 ==

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17 E


3. Neděle Dobrořečte Hospodinu všickni skutkové jeho, na všech místech panování jeho. Dobrořeč duše má Hospodinu. Žalm 103,22

Mluvte mezi sebou v žalmech a v hymnách a v písních duchovních, zpívejte a hrejte Pánu svým srdcem. Efezským 5,19 Ž

Člověče, nastroj i jazyk svůj,
zrána i zvečera prokřikuj:
Bože můj, Bože můj na nebi,
dej, ať tě duše má velebí.
- 51,4 -

== Jan 15,1-8 == Žalm 29 == Žalm 66 ==


4. Pondělí Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3 E

Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13 ZJ

== 1. Mojžíšova 1,1-31:2,1-4a == 1.Janova 5,1-5 ==


5. Úterý Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40 E

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. 1.Janova 4,9 P

== Jób 38,31-38 == 1.Janova 5,6-12 ==


6. Středa Proč reptá člověk, pokud žije, smrtelník pro tresty za své hříchy? Pláč 3,39 H

Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z Boha lháře a jeho slovo v nás není. 1.Janova 1,10

== 2.Korintským 4,16-18 == 1.Janova 5,13-21 ==


7. Čtvrtek Tvým útočištěm je Pán. Žalm 91,9 K

Důvěřujeme v Boha skrze Krista. Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě: naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,4 E

== Skutky 17,22-34 == 2.Janova 1-6 ==


8. Pátek Ani jedno ze všech dobrých slov, která Hospodin mluvil k domu izraelskému, nezapadlo: všechno se uskutečnilo. Jozue 21,45 E

Abraham nabyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je mocen i učinit. Římanům 4,21 ZJ

== Koloským 1,15-18 == 2.Janova 7-13 ==


9. Sobota Zdali vůle má jest smrt bezbožného - praví Pán Bůh - a ne, aby se odvrátil od cest svých, a živ byl? Ezechiel 18,23 H

Otec řekl: Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. - A začali se veselit. Lukáš 15,22.23-24 E

== Koloským 1,19-23a == 3.Janova 1-15 ==


Cantate

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1 E


10. Neděle Jistěže jsou marnost synové lidští, a synové mocných lživí. Budou-li spolu na váhu vloženi, lehčí budou nežli marnost. Žalm 62,10

Myslí-li si někdo, že jest něco, a není ničím, klame sám sebe. Galatským 6,3 Ž

Na co jest naříkati,
komu vinu dávati
budem', než sobě sami,
že jsme příčinu dali.
- 253,3 -

== Matouš 11,25-30 == Žalm 33,1-12 == Žalm 98 ==


11. Pondělí Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevědí, je budu vodit. Izaiáš 42,16 E

Až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. Jan 16,13 P

== Jakubova 1,17-21 == Jonáš 1,1-16 ==


12. Úterý Stanul ubožákovi po pravici, aby ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31 K

Ježíš řekl jim: Kdo z vás jest bez hříchu, nejprv hoď na ni kamenem. Jan 8,7

== Skutky 16,23-34 == Jonáš 2,1-11 ==


13. Středa Prohlásil: Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. Stal se jim spasitelem. Izaiáš 63,8.9 E

Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. Římanům 3,24 Z

== Lukáš 19,37-40 == Jonáš 3,1-10 ==


14. Čtvrtek Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Žalm 25,12 E

Slouží-li mi kdo, následuj mne. Jan 12,26

== Matouš 21,18-22 == Jonáš 4,1-11 ==


15. Pátek Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Pláč 3,24 E

Skrze Krista věříte v Boha, jenž ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. 1.Petrova 1,21 ZJ

== 1.Korintským 2,6-10 == Galatským 1,1-9 ==


16. Sobota Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11 E

Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám oznámil všecko, co jsem slyšel od Otce svého. Jan 15,15 S

== 1.Samuelova 16,14-23 == Galatským 1,10-24 ==


Rogate

(Modlete se.)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20 E


17. Neděle Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Žalm 49,16

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Pán Bůh je síla má,
všecka obrana má:
bezpečně má státi,
aniž se lekati
duše má.
- 379,1 -

== Jan 16,23b-33 == Žalm 66 == Žalm 95 ==


18. Pondělí Všichni, kteří žízníte, pojďte k vodám. Izaiáš 5,1 H

Pojďte ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28

== 1.Královská 3,5-15 == Galatským 2,1-10 ==


19. Úterý Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67 E

Ježíš řekl: Miluje-li mě kdo, bude zachovávati mé slovo. Jan 14,23 Z

== Koloským 4,1-6 == Galatským 2,11-21 ==


20. Středa Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9 E

Řekl mu Natanael: Odkud mě znáš? Ježíš mu odpověděl: Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. Jan 1,48 E

== Lukáš 11,1-8.9-13 == Galatským 3,1-14 ==


Nanebevstoupení Páně

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž

21. Čtvrtek Blaze národu, jemuž je Pán Bohem, takový národ on přijal za vlastní. Žalm 33,12 K

Děkujte Otci, jenž vás učinil způsobilými k účasti v údělu svatých ve světle. Koloským 1,12 Ž

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
dej nám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti.
- 134,5 -

== Lukáš 24,44-49.50-53 == Žalm 47 == Žalm 68,1-21 ==


22. Pátek Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. 2.Mojžíšova 4,31 E

Povzbuzuji vás tedy já, vězněný pro Pána: žijte způsobem hodným toho povolání, kterého se vám dostalo. Efezským 4,1 P

== 1.Královská 8,6-14.22-28 == Galatským 3,15-18 ==


23. Sobota Zpívati budu Hospodinu, že mi tak dobře učinil. Žalm 13,6

Vždyť to všechno je kvůli vám, aby milost, rozhojněná skrze mnohé lidi, rozmnožila vděčnost ke slávě Boží. 2.Korintským 4,15 ZJ

== Daniel 7,2-8.9-14 == Galatským 3,19-29 ==


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů. (Ekumenický modlitební týden)


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine.)

Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž


24. Neděle Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů. Žalm 84,2

Petr a Jan šli do chrámu k modlitbě na hodinu devátou. Skutky 3,1 S

Pán Bůh je přítomen,
klanějme se jemu,
přistupujme s bázní k němu.
Bůh je mezi námi,
ztiš se s uctivostí,
srdce, s čistou upřímností.
On buď jen veleben,
Bůh náš pramen žití,
jeho sluší ctíti.
- 176,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Žalm 27,1.7-14 == Žalm 68,25-36 ==


25. Pondělí Hospodin řekl: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Jeremiáš 1,9 E

Pane, dej svým služebníkům, aby směle mluvili tvé slovo. Skutky 4,29 Ž

== Izaiáš 41,8-14 == Galatským 4,1-7 ==


26. Úterý Naše duše vyvázla jako pták z tenat lovců, síť se zpřetrhala a jsme na svobodě. Žalm 124,7 K

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni. Jan 8,36 E

== Lukáš 12,8-12 == Galatským 4,8-20 ==


27. Středa Korunuješ rok dobrotivostí svou. Žalm 65,12

Chléb náš vezdejší dávej nám každého dne. Lukáš 11,3

== 1.Korintským 2,12-16 == Galatským 4,8-20 ==


28. Čtvrtek Sami jste viděli, kterak jsem vás nesl na křídlech orličích a k sobě přivedl. 2.Mojžíšova 19,4 H

Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 ZJ

== 4.Mojžíšova 20,2-12 == Galatským 5,1-15 ==


29. Pátek Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. 1.Janova 3,24 E

== Židům 11,32-40 == Galatským 5,16-26 ==


30. Sobota Jsem na zemi jenom hostem. Žalm 119,19 E

Máme svou vlast v nebi, odkud s touhou očekáváme jako spasitele Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20 P

== Izaiáš 41,17-20 == Galatským 6,1-18 ==


Den modliteb za světovou evangelizaci


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


31. Neděle Přichází den Hospodinův: je blízko. Joel 2,1 E

My, kteří máme prvotiny Ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synovství, to jest vykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Římanům 8,23 ZJ

Ó Ježíši, náš Králi,
přijď brzy, nemeškej,
kdo věrně k tobě stáli,
těm odpočinku přej.
Až potom uslyšíme,
že anděl k soudu zve,
ó dej, ať státi smíme
tam po pravici tvé.
- 386,5 -

== Jan 14,23-27 == Žalm 118,24-29 == Žalm 97 ==


KVĚTEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]