[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ČERVEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Silná jako smrt je láska. Píseň 8,6 E


1. Pondělí Hle, Pán Bůh pomáhá mi. Kdo mne odsoudí? Izaiáš 50,9 H

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou vKristu Ježíši, neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Římanům 8,1-2 E

== Matouš 16,13-19 == Žalm 81 ==


2. Úterý Já Hospodin jsem tě povolal, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42,6.7 E

Ježíš počal k nim mluviti: Dnes je toto Písmo splněno před vašima ušima. Lukáš 4,21 Z

== Skutky 2,22-39 == Píseň 2,1-7 ==


3. Středa U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7 E

Jestliže někomu straníte, dopouštíte se hříchu. Jakubova 2,9 E

== Skutky 10,34-43 == Píseň 2,8-17 ==


4. Čtvrtek Nebudete pokoušeti Hospodina Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16

Nezarmucujte svatého Ducha Božího, kterým jste byli poznamenáni ke dni vykoupení. Efezským 4,30 S

== Skutky 4,8-21 == Píseň 4,9-5,1 ==


5. Pátek Poznáte, že Bůh silný živý jest uprostřed vás. Jozue 3,10

Ježíš odpověděl: Můj Otec až dosud pracuje, i já pracuji. Jan 5,17 ZJ

== Skutky 4,23-31 == Píseň 5,2-6,3 ==


6. Sobota Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Žalm 22,12 E

Neboj se nic toho, co trpěti máš. Zjevení 2,10

== Skutky 8,14-25 == Píseň 8,1-7 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3


7. Neděle Slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva. Izaiáš 59,21 E

Držme vyznání své naděje nezvratným, neboť věrný je ten, jenž zaslíbil. Židům 10,23 S

Při všem, co konat mohu,
svých očí zvedám k Bohu,
jenž všecko ví a zná:
a má-li se co zdařit,
čas nechci-li jen mařit,
on pomoc má je jediná.
- 382,1 -

== Jan 3,1-8.9-15 == Žalm 99 == Žalm 145 ==


8. Pondělí Jsem jen zubožený chudák, ale Pán se o mne stará. Žalm 40,18 K

Bůh odplatí vám to skvěle skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Filipským 4,19 P

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Soudců 1,1-3.17-21 ==


9. Úterý Budu mluviti dále k svému Pánu, ačkoli jsem prach a popel. 1.Mojžíšova 18,27 H

Otec vám dá, začkoli byste ho prosili v mém jménu. Jan 15,16 Ž

== Přísloví 1,20-28 == Soudců 1,27-2,5 ==


10. Středa Je mi Efrajim syn tak milý a dítě rozkošné? Neboť kdykoli mu hrozím, ještě na něj pamatuji. Proto rmoutí se mé nitro nad ním. Smiluji, smiluji se nad ním, dí Hospodin. Jeremiáš 31,20 H

Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Lukáš 15,20 ZJ

== 2.Korintským 13,11-13 == Soudců 2,6-23 ==


11. Čtvrtek Protože můj dům je v troskách, zatímco každý z vás běháte kolem svého domu, nebe nad vámi zadrželo rosu. Aggeus 1,9-10 E

Hledejte tedy nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude dáno navíc. Matouš 6,33 P

== Izaiáš 44,21-23 == Soudců 4,1-24 ==


12. Pátek Blažený je člověk, kterého Bůh trestá. Jób 5,17

Ježíš pokáral Petra: Jdi mi s cesty, satane: tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Marek 8,33 E

== 1.Korintským 12,1-6 == Soudců 5,1-31 ==


13. Sobota Lid tento blíží se ke mně toliko ústy a ctí mne jen rty svými, kdežto srdce jeho daleko jest ode mne. Izaiáš 29,13 H

Bůh je duch, a kteří jej uctívají, musí jej uctívati v duchu a v pravdě. Jan 4,24 Ž

== 1.Timoteovi 3,16 == Soudců 6,1-10 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. Lukáš 10,16


14. Neděle Když se cesty člověkovy Hospodinu líbí, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7 E

Nuže tedy usilujme o to, co slouží pokoji a vzájemnému budování. Římanům 14,19 Ž

Ó uč svou malou družinu,
tak často nesvornou,
se řídit každou hodinu
tvou láskou pokornou.
- 369,3 -

== Lukáš 16,19-31 == Žalm 34,2-11 == Žalm 130 ==


15. Pondělí Booz řekl žencům: Hospodin buď s vámi. Oni mu odpověděli: Požehnej ti Hospodin. Rút 2,4 H

Milost se všemi, kdo milují našeho Pána Ježíše Krista nepomíjející láskou. Efezským 6,24 ZJ

== 2.Timoteovi 3,14-17 == Soudců 6,11-24 ==


16. Úterý Hospodin půjde před vámi, Bůh Izraele bude též uzavírat váš průvod. Izaiáš 52,12 E

Když viděl zástupy lidí, pojal ho s nimi soucit, protože byli zmoření a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36 P

== Jonáš, 1,1-16 == Soudců 6,25-32 ==


17. Středa Náman řekl: Tvůj služebník už nebude připravovat oběti jiným Bohům než Hospodinu. 2.Královská 5,17 E

Ježíš Kristus je pravý Bůh a věčný život. Střezte se model. 1.Janova 5,20.21 P

== Jonáš 2,1-11 == Soudců 6,33-40 ==

17. června 1722 založení Ochranova


18. Čtvrtek Já Hospodin mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25 E

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20

== Matouš 9,35-10,7 == Soudců 7,1-15 ==


19. Pátek Střez se, když by ses najedl a nasytil a domy krásné bys vystavěl, aby se nepozdvihlo srdce tvé a ty bys zapomněl na Hospodina, Boha svého. 5.Mojžíšova 8,12.14 GS

Těm, kdo jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, jenž nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. 1.Timoteovi 6,17 E

== Jeremiáš 15,10-21 == Soudců 8,22-35 ==


20. Sobota Ty jsi vysvobodil od porušení život můj, Hospodine, Bože můj. Jonáš 2,7

Kdo věří v Syna, má život věčný. Jan 3,36 S

== Kazatel 12,1-8 == Soudců 8,22-35 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28


21. Neděle Nauč nás počítati dnů našich, abychom uvodili moudrost v srdce. Žalm 90,12

Blahoslavení mrtví, kteří od této chvíle umírají v Pánu. Zjevení 14,13 ZJ

Ach, zapiš jméno moje
do knihy života,
a v shromáždění tvoje
mne vznes tvá dobrota.
Tam věčně budu ctíti
tvé milosrdenství,
že ráčil's přisouditi
mi blahoslavenství.
- 478,5 -

== Lukáš 14,15.16-24 == Žalm 18,2-7 == Žalm 36 ==

1621 popravy staroměstské


22. Pondělí Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15 E

Dokud jste neznali Boha, sloužili jste bohům, kteří svou podstatou bohy nebyli. Nyní jste však poznali Boha - nebo spíše byli jste poznáni od Boha. Jak se zas můžete obraceti k chabým a chudým živlům? Galatským 4,8-9 Ž

== Kazatel 4,17-5,6 == Soudců 9,1-6 ==


23. Úterý Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Izaiáš 60,19 E

Jan přišel jako svědek, aby vydal svědectví o tom světle, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Jan 1,7-8 ZJ

== Matouš 10,7-15 == Soudců 9,7-21 ==


24. Středa Já vím, že vykupitel můj živ jest. Jób 19,25

Ježíš řekl: Jděte a zvěstujte Janovi, co jste uslyšeli a uviděli: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní nabývají čistoty, hluší slyší, mrtví vstávají z mrtvých, chudým se zvěstuje evangelium. Lukáš 7,22 S

== Lukáš 1,57-80 == Soudců 9,50-57 ==


25. Čtvrtek Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16,3 E

Děkujeme Bohu stále za vás za všecky. Činíme o vás zmínku ve svých modlitbách ustavičně, vzpomínáme na vaše dílo víry, na vaši námahu lásky a trpělivost naděje v našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 1,2-3 Ž

== 1.Korintským 9,16-20 == Soudců 13,1-25 ==


26. Pátek Hospodin jest soudce náš, Hospodin zákonodárce náš, Hospodin král náš, on nás vysvobodí. Izaiáš 33,22 H

Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Jan 13,13-14 E

== Jonáš 3,1-10 == Soudců 14,1-20 ==


27. Sobota Umínil jsem si: budu si počínat obezřetně, abych nechybil svým jazykem. Žalm 39,2 K

Každé vaše slovo ať je vždycky milé, ale okořeněné solí. Naučte se, jak máte každému odpovídati. Koloským 4,6

== Jeremiáš 3,14-17 == Soudců 15,1-16,3 ==


3. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10 E


28. Neděle Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici v ruce Zerubábelově. Zachariáš 4,10 E

Království Boží je podobno zrnu hořčice, které člověk vzal a hodil do své zahrady. Vyrostlo, stalo se velikým stromem a nebeští ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Lukáš 13,19 ZJ

Teď mdle jen naše píseň zní,
však když i nám se rozední,
aj, jemuž pějí nebesa,
i duch náš ke cti zaplesá.
- 63,5 -

== Lukáš 15,1-7.8-10 == Žalm 103,1-13 == Žalm 143,1-11 ==


29. Pondělí Miluje kdo život? Přeje si kdo dnů štěstí? Zdržuj svůj jazyk od špatností a své rty od slov falešných. Žalm 34,13-14 K

Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Efezským 5,4 E

== Matouš 9,1-8 == Soudců 16,4-22 ==


30. Úterý Nestrachuj se, neboť já jsem s tebou, abych tě vytrhl, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8

Ježíš řekl učedníkům: Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru? Marek 4,40 ZJ

== Soudců 10,6-16 == Soudců 16,23-31 ==


ČERVEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]