[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ČERVENEC 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Mně však v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště. Žalm 73,28 E


1. Středa Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 3.Mojžíšova 19,31 E

Jeden je vůdce váš, Kristus. Matouš 23,10

== Lukáš 15,11-24 == Rút 1,1-22 ==


2. Čtvrtek Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho. Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše. Žalm 66,8-9

Tomu pak, jenž jest mocen zachovati vás bez poklesku a postaviti před svoji velebnost neposkvrněny s plesáním, jedinému Bohu, spasiteli našemu, skrze Ježíše Krista, Pána našeho, sláva, velebnost, vláda a moc přede vším věkem i nyní i na všecky věky. Judova 24-25

== Lukáš 19,1-10 == Rút 2,1-23 ==


3. Pátek Hospodin Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12

Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium. 2.Timoteovi 4,17 P

== Jonáš 3,10-4,11 == Rút 3,1-18 ==


4. Sobota Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20 E

== Jan 7,37 == Izaiáš 43,22-28 == Rút 4,1-22 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2


5. Neděle Hospodin pravil Izákovi: Požehnáni budou vtvém potomstvu všichni národové země. 1.Mojžíšova 26,2.4

Vy jste děti zaslíbení jako Izák. Galatským 4,28 E

Ty Otče věčný s nebe,
ó shlédni na svůj lid,
jenž tobě oddal sebe,
rač milostiv mu být.
Své svaté učení
nám čisté zachovávej
a k jeho plnění
nám chuť i sílu dávej
k tvé slávy zvýšení.
- 159,6 -

== Lukáš 6,36-42 == Žalm 42 == Žalm 41 ==


6. Pondělí Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11 E

Láska se neraduje z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. 1.Korintským 13,6 ZJ

== Koloským 3,12-17 == Jan 4,1-14 ==

1415 upálen v Kostnici Mistr Jan Hus


7. Úterý Já sám budu ohnivou hradbou kolem Jeruzaléma. Zachariáš 2,9 E

Jste z moci Boží hlídáni vírou k spáse. 1.Petrova 1,5 Ž

== 2.Korintským 2,5-11 == Jan 4,15-26 ==


8. Středa Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem? Izaiáš 40,13 E

Já jsem Alfa i Omega, totiž počátek i konec, praví Pán, který jest a který byl a který přijíti má, ten všemohoucí. Zjevení 1,8

== Jakubova 3,13-18 == Jan 4,27-38 ==


9. Čtvrtek Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti. 1.Mojžíšova 26,3 E

Já jsem jim dal tvoje slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Jan 17,14 P

== 1.Korintským 11,20-32 == Jan 4,39-42 ==


10. Pátek Pokoj, pokoj tomu, kdo daleko i tomu, kdo blízko jest - praví Hospodin - uzdravím ho. Izaiáš 57,19 H

Ježíš Kristus zvěstoval to usmíření vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Efezským 2,17 P

== Římanům 15,1-7 == Jan 4,43-54 ==


11. Sobota I řekl Hospodin: Pokoj s tebou. Neboj se, nezemřeš. Postavil tam tedy Gedeon oltář Hospodinu a nazval jej: Pokoj Hospodinův. Soudců 6,23-24 H

Přišel Ježíš, a dveře byly zavříny, i stál uprostřed a řekl: Pokoj vám. Jan 20,26

== Izaiáš 30,18-22 == Jan 5,1-9a ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8 E


12. Neděle Hospodin opatroval nás po celé cestě, kterou jsme šli. Jozue 24,17 E

Řekl Ježíš Petrovi: Když jsi byl mladší, sám ses opasoval a chodils, kam jsi chtěl. Když však zestárneš, vztáhneš ruce své a jiný tě opáše a povede, kam nechceš. Jan 21,18 S

Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem,
zrak se proto klidně dívá
v dálnou neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést.
- 415,1 -

== Lukáš 5,1-11 == Žalm 27,9b-14 == Žalm 73 ==


13. Pondělí Já Hospodin neměním se. Malachiáš 3,6

Dary milosti a Boží povolání jsou neodvolatelné. Římanům 11,29 E

== Lukáš 14,25-33 == Jan 5,9b-18 ==


14. Úterý Živ je Hospodin. Buď požehnána moje skála. Žalm 18,47 E

Maria z Magdaly jde a zvěstuje učedníkům: Viděla jsem Pána. A vypravovala, co jí řekl. Jan 20,18 Ž

== Lukáš 9,51-56 == Jan 5,19-30 ==


15. Středa Zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. Izaiáš 11,9 E

Přijdou lidé od východu a od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29 P

== 2.Korintským 8,10-15 == Jan 5,31-40 ==


16. Čtvrtek I to, že člověk jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží. Kazatel 3,13 E

Každé dobré dání a každý dokonalý dar je shůry, sestupuje od Otce světel. Jakubova 1,17 ZJ

== 1.Královská 19,19-21 == Jan 5,41-47 ==


17. Pátek Vy jste sice měli se mnou zlé záměry, Bůh však to obrátil v dobré. 1.Mojžíšova 50,20 H

My se honosíme vámi v církvích Božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech pronásledováních vašich a souženích. 2.Tesalonickým 1,4 S

== Lukáš 9,18-26 == Jan 6,1-15 ==


18. Sobota Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31 E

Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Lukáš 1,50 E

== Matouš 19,27-30 == Jan 6,16-21 ==


6. neděle po svaté Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1


19. Neděle Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé. Bůh útočiště naše. Žalm 62,9

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, jenž ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7 E

Ó ztiš se, duše, ztiš se cele
a svěř se Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k tvému spasení.
On, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést.
- 375,2 -

== Matouš 28,16-20 == Žalm 139,1-16.23-24 == Žalm 120 ==


20. Pondělí Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Izaiáš 42,8 E

Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Zjevení 15,4

== 1.Mojžíšova 7,1-5.10.12.21-22:8,1-3,6-11.20 == Jan 6,22-40 ==


21. Úterý Vyprahlou duši jejich napojím a toužící duši nasytím. Jeremiáš 31,25 JH

Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím: stejně i z ryb dostali, kolik chtěli. Jan 6,11 ZJ

== 2.Mojžíšova 14,8b-9.15-18.21-23.26-29.31b == Jan 6,41-51 ==


22. Středa Zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě vpožehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6 E

Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že se za nás sám podrobil kletbě. Galatským 3,13 Ž

== Skutky 8,26-39 == Jan 6,52-59 ==


23. Čtvrtek Naše nevěrnosti se nás drží, známe svoje nepravosti, nevěrnost a zapírání Boha. Izaiáš 59,12-13 E

Když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13 P

== 1.Petrova 2,2-10 == Jan 6,60-65 ==


24. Pátek Tito ve vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme. Žalm 20,8

Vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět: naše víra. 1.Janova 3,4 ZJ

== Koloským 2,6-10.12-13 == Jan 6,66-71 ==


25. Sobota Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu. 1.Samuelova 7,3 E

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Lukáš 16,13 P

== Zjevení 3,1-6 == Jan 7,1-13 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19


26. Neděle Budou mým lidem a já jim budu Bohem věrným a spravedlivým. Zachariáš 8,8 E

Již není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li pak Kristovi, tedy jste "potomstvo Abrahamovo", dědicové podle slibu. Galatským 3,28-29 Ž

Má duše, Pána svého chval,
vzdej jemu děkování,
svou péči všecku naň uval,
v něm slož celé doufání.
On má dost cest, plný svět jest
divné jeho moudrosti,
jak on ráčí, tak vše kráčí
kvůli jeho mocnosti.
- 55,1 -

== Jan 6,1-15 == Žalm 107,1-9 == Žalm 139,1-18.23-24 ==


27. Pondělí Ti, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře, ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,3.7 E

Ježíš řekl: Slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Jan 17,22 Ž

== 2.Mojžíšova 16,32-35a == Jan 7,l4-24 ==


28. Úterý Hospodine, jen ty jsi s to pomoci, postaví-li se mocný proti bezmocnému. 2.Paralipomenon 14,10 E

Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9 ZJ

== 2.Mojžíšova 19,3-8 == Jan 7,25-30 ==


29. Středa Ty jsi má naděje, Pane. Hospodine, v tebe doufám od své mladosti. Žalm 71,5

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv ho o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14 E

== Filipským 2,1-4 == Jan 7,31-39 ==


30. Čtvrtek Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy. Žalm 66,7

Potom jsem uviděl zástup veliký, jehož spočítati nikdo nemohl, ze všech národů a pokolení a kmenů i jazyků. A všichni andělé padli před trůnem na své tváře a klaněli se Bohu. Zjevení 7,9.11

== 1.Korintským 10,16-17 (18-22) == Jan 7,40-52 ==


31. Pátek Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte se svého středu cizí bohy. 1.Samuelova 7,3 E

Jaké srovnání má chrám Boží s modlami? Neboť vy jste chrámem Boha živého. 2.Korintským 6,16 S

== Zjevení 7,9-17 == Jan 7,53-8,11 ==


ČERVENEC 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]