[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

SRPEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Jan 10,9 E


1. Sobota Spravedlivému vzchází světlo, lidem poctivého srdce radost. Žalm 97,11 K

Proste, a vezmete, aby radost vaše doplněna byla. Jan 16,24

== 2.Korintským 5,1-9 == Jan 8,12-20 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla - ovocem světla je vždy dobro, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9 E


2. Neděle Nad domem Judovým se slituji, avšak nevysvobodím jich lukem nebo mečem, ani válčením, ani koňmi a jezdci. Ozeáš 1,7 H

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi. Matouš 5,5 P

Jest blahoslaven před Bohem,
kdo mírný jest a tichý,
kdo nezná tvrdé zpupnosti
a nevlídnosti, pýchy.
Bůh uvede ho na místa,
kde dědictví mu přichystá
a smaže jeho hříchy.
- 287,3 -

== Matouš 5,13-16 == Žalm 24,1-6 == Žalm 48 ==


3. Pondělí Bůh Abrahamovi řekl: Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních. 1.Mojžíšova 17,9 E

Ježíš řekl: Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32 E

== Římanům 6,19-23 == Jan 8,21-30 ==


4. Úterý Zdaliž může člověk spravedlivějším býti než Bůh, aneb muž čistším nad toho, kterýž ho učinil? Jób 4,17

Ježíš Kristus se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. Titovi 2,14 E

== Matouš 12,33-37 == Jan 8,31-36 ==


5. Středa Věřím, že mi udělí ve dne Hospodin milosrdenství svého, a v noci písnička jeho se mnou, a modlitba má k Bohu života mého. Žalm 42,9

I stalo se, že vyšel Ježíš na horu k modlení. I byl tam přes noc na modlitbě Boží. Lukáš 6,12

== Koloským 3,1-11 == Jan 8,37-45 ==


6. Čtvrtek Co bylo vyvrženo, shromáždím. Zjednám jim také čest a slávu, v celé zemi, kde byli pohaněni. Sofoniáš 3,19 H

Zavrhl snad Bůh lid svůj? Nikoli. Římanům 11,l S

== Matouš 7,13-21 == Jan 8,46-59 ==


7. Pátek Když farao viděl, že přestal déšť a krupobití ihromobití, hřešil dále. Zůstal v srdci neoblomný. 2.Mojžíšova 9,34 E

Hleďte, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého Boha, a proto se navzájem napomínejte každý den. Židům 3,12-13 ZJ

== 1.Korintským 6,9-14.18-20 == Jan 9,1-12 ==


8. Sobota Uslyšel jsem hlas Panovníka: Koho pošlu a kdo nám půjde? I řekl jsem: Hle, zde jsem, pošli mne. Izaiáš 6,8 E

Ježíš řekl učedníkům: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jan 20,21

== Filipským 1,6-11 == Jan 9,13-23 ==


9. neděle po svaté Trojici

Od každého, kdo mnoho dostal, bude se také mnoho vyžadovat a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude tím více požadovat. Lukáš 12,48 P


9. Neděle Pojďte, a choďme v světle Hospodinově. Izaiáš 2,5

Kdo miluje bratra svého, v světle zůstává a pohoršení v něm není. 1.Janova 2,10

Dej poznat malé církvi své,
již často hubí svár,
že naposledy dbání tvé
jen jednoty byl dar.
- 369,2 -

== Matouš 25,14-30 == Žalm 40,9-12 == Žalm 42 ==


10. Pondělí Mnozí národové připojí se ke mně Hospodinu, a budou mi lidem. Zachariáš 2,15

Jděte a učiňte mými učedníky všechny národy, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Matouš 28,19-20

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 9,24-34 ==


11. Úterý Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým. Izaiáš 8,17 E

Poněvadž vyvrcholí nepravost, láska mnohých ustydne. Ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Matouš 24,12-13 Ž

== Přísloví 8,12-21 == Jan 9,35-41 ==


12. Středa Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66 E

Bůh nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, sytil pokrmem a radostí vaše srdce. Skutky 14,17 ZJ

== 1.Petrova 4,7-11 == Jan 10,1-10 ==


13. Čtvrtek Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. 3.Mojžíšova 26,12 E

Svědčíme, že Otec poslal Syna jako Spasitele světa. Kdo vyzná, že Ježíš jest Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. 1.Janova 4,14-15 Ž

== Ezechiel 3,17-19 == Jan 10,11-21 ==

13. srpna 1727 požehnaná svatá Večeře Páně


14. Pátek Budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu. Nikdy víc nebude v něm slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19 E

Hle, stan Boží s lidmi: bude s nimi přebývati a oni budou jeho lidem. On sám, Bůh, bude s nimi, setře jim každou slzu s očí, nebude již smrti. Zjevení 21,3-4

== Jeremiáš 1,11-19 == Jan 10,22-30 ==


15. Sobota Naslouchejte mi, vy zarputilci vzdálení od spravedlnosti: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Izaiáš 46,12.13 E

Kdo věří v Syna Božího, nebude odsouzen. Jan 3,18 P

== Matouš 7,24-27 == Jan 10,31-42 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12 E


16. Neděle Sijte sobě podle spravedlnosti, žněte podle lásky. Ozeáš 10,12 H

V Kristu Ježíši neplatí obřízka ani neobřezanost, ale víra, účinkující láskou. Galatským 5,6 Ž

Lásko, duchu, žití zdroji,
pravdo, světla prameni,
sloužící mi ku pokoji,
odňavší mé trápení,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,4 -

== Lukáš 19,41-48 == Žalm 74,1-3.8-11.20-21 == Žalm 59 ==


17. Pondělí Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? 2.Mojžíšova 32,31-32 E

Mějte se na pozoru a střezte se každého lakomství, neboť život člověka nezáleží v tom, že má něčeho v svém majetku nadbytek. Lukáš 12,15 Ž

== Římanům 11,1-15 == 1.Paralipomenon 10,1-14 ==


18. Úterý Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou. Izaiáš 33,13

Apoštolé vydávali s velkou působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech spočívala velká milost. Skutky 4,33 P

== 1.Korintským 10,1-13 == 1.Paralipomenon 11,1-9 ==


19. Středa Tvým vykupitelem je Svatý Izraele, nazývá se Bohem celé země. Izaiáš 54,5 E

Víte, že jste byli vykoupeni ne pomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. 1.Petrova 1,18.19 ZJ

== 1.Královská 21,1-16 == 1.Paralipomenon 13,1-14 ==


20. Čtvrtek Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine. Velmi hluboká jsou myšlení tvá. Žalm 92,6

Bohu se klaněj. Zjevení 19,10

== Jeremiáš 16,14-17 == 1.Paralipomenon 14,1-17 ==


21. Pátek Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52 E

Proste, a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Lukáš 11,9

== Pláč 1-2 == 1.Paralipomenon 15,1-16.25-29 ==

21. srpna 1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Sobota Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš. Izaiáš 48,17 E

Ježíš řekl: Slova, která jsi mi dal, dal jsem jim a oni je přijali a vpravdě poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že ty jsi mne poslal. Jan 17,8 S

== Matouš 23,34-39 == 1.Paralipomenon 16,1-22 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5 E


23. Neděle Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Žalm 96,2

V Ježíši Kristu se nám dostalo podílu, abychom se stali chválou jeho slávy. Efezským 1,11.12 E

Samému Bohu chvála, čest
a dík buď z duše vřelé,
za milost, kterou ďábla lest
již potřena jest cele.
Bůh v Kristu k nám se mile zná,
boj skončen, píseň vítězná
již věčný triumf hlásá.
- 43,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Žalm 113,1-8 == Žalm 84 ==


24. Pondělí Svědčí-li nepravosti naše proti nám, jednej, Hospodine, pro své jméno. Jeremiáš 14,7 H

Toho, jenž hříchu nepoznal, učinil pro nás hříchem, abychom my stali se v něm spravedlností Boží. 2.Korintským 5,21 S

== Marek 9,33-37 == 1.Paralipomenon 16,23-43 ==


25. Úterý U tebe, Pána Boha našeho, milosrdenství a slitování jest. Daniel 9,9 H

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36

== 1.Samuelova 17,38-51 == 1.Paralipomenon 17,1-14 ==


26. Středa Hospodin ti žehnej a opatruj tě. 4.Mojžíšova 6,24 H

Milost Pána Jezukrista a láska Boží a účastenství Ducha svatého se všechněmi vámi. 2.Korintským 3,13

== Lukáš 7,1-10 == 1.Paralipomenon 7,15-27 ==


27. Čtvrtek Bůh není člověk, aby litoval. 1.Samuelova 15,29 H

Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Římanům 3,3-4 E

== Skutky 12,18-25 == 1.Paralipomenon 18,1-17 ==


28. Pátek Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se utvářely, dřív než jediný z nich nastal. Žalm 139,16 E

Bůh nás zachránil a povolal svatým povoláním ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9 ZJ

== Lukáš 22,24-30 == 1.Paralipomenon 19,1-15 ==


29. Sobota Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v Boží bázni, je jako jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4 E

Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi, za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení. 1.Timoteovi 2,1-2 P

== Ezechiel 17,22-24 == 1.Paralipomenon 19,16-20,8 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3 E


30. Neděle Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13

Bůh nám dal schopnost sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,6 P

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Marek 7,31-37 == Žalm 147,3-14a == Žalm 37,1-20 ==


31. Pondělí Vím, že Abraham přikáže svým synům isvému potomstvu, aby ostříhali cest Hospodinových ajednali dle práva a spravedlnosti. 1.Mojžíšova 18,19 H

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. Jan 13,34 ZJ

== Marek 8,22-26 == 1.Paralipomenon 21,1-14 ==


SRPEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]