[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ZÁŘÍ 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Milosrdenství člověk činí bližnímu svému; ale milosrdenství Pán dokazuje ke všelikému tělu. Sirach 18,12 K


1. Úterý Jako jméno tvé, Bože, tak i chvála tvá až do končin země. Žalm 48,11

Slovo Boží není v poutech. 2.Timoteovi 2,9 Ž

== Skutky 14,8-18 == 1.Paralipomenon 21,15-22,1 ==


2. Středa Oči všech v tebe doufají a ty jim dáváš pokrm v patřičný čas, otvíráš svou dlaň a vše, co žije, sytíš s láskou. Žalm 145,15-16 K

Ten, jenž dává símě rozsévači a chléb k jídlu, poskytne a rozmnoží vaše símě a dá vzrůst plodům vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10 S

== Skutky 3,1-10 == 1.Paralipomenon 22,2-19 ==


3. Čtvrtek Otec synům tvou věrnost vypravuje. Izaiáš 38,19 H

Každý vykladatel Písma, který se stal učedníkem nebeského království, je jako hospodář, který vynáší ze své bohaté zásoby věci nové i staré. Matouš 13,52 P

== Jakubova 5,13-16 == 1.Paralipomenon 28,1-13 ==


4. Pátek Nechť se, prosím, vyvýší tvá moc, Panovníku, jak jsi prohlásil. 4.Mojžíšova 14,17 E

Vezměte na sebe brnění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, všecko překonati a obstáti. Efezským 6,13 Ž

== Marek 5,22-43 == 1.Paralipomenon 29,1-22 ==


5. Sobota Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", nepřivolíš mu. 5.Mojžíšova 13,7.9 E

Od nikoho se nenechte svést. 1.Janova 3,7 P

== 1.Korintským 3,9-15 == 2.Paralipomenon 1,1-17 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40


6. Neděle Když jsem byl ve své duši skleslý, Hospodina jsem si připomínal: má modlitba vešla k tobě. Jonáš 2,8

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Římanům 12,12 ZJ

Temné hříchů mrákoty
kalí ducha zrak náš vnitřní,
dej, ať nám z tvé jasnoty
vzejde v srdcích záře jitřní.
Dobré činit, myslit, znáti
nám, Ježíši, můžeš dáti.
- 152,2 -

== Lukáš 10,25-37 == Žalm 112,5-9 == Žalm 37,21-40 ==


7. Pondělí Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Izaiáš 53,4 E

On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. 1.Petrova 2,24 ZJ

== 2.Samuelova 9,1-11 == 2.Paralipomenon 1,18-2,17 ==


8. Úterý Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, nuzákům odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva. Izaiáš 10,1-2

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: Hle, polovinu svého majetku, Pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Lukáš 19,8 ZJ

== Marek 12,41-44 == 2.Paralipomenon 3,1-17 ==


9. Středa Blahoslavený člověk, jemuž nepočítá Hospodin nepravosti, a v jehož duchu lsti není. Žalm 32,2

Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, neboť jestliže nás obviňuje naše srdce, tím spíše Bůh, jenž je větší než naše srdce a ví všecko. 1.Janova 3,19.20 E

== Marek 3,31-35 == 2.Paralipomenon 5,1-14 ==


10. Čtvrtek Vzývati mne bude a vyslyším jej, vytrhnu a oslavím jej. Žalm 91,15

Hle, přichází hodina a již tu je, že se rozprchnete každý do svého a mě samotna necháte. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Jan 16,32 S

== Skutky 6,1-7 == 2.Paralipomenon 6,1-21 ==


11. Pátek My také sloužiti budeme Hospodinu, nebo on jest Bůh náš. Jozue 24,18

Projevujme proto vděčnost tím, že budeme Bohu sloužit tak, jak se mu to líbí: s bázní a s uctivostí. Židům 12,28 P

== Izaiáš 58,7-12 == 2.Paralipomenon 6,22-42 ==


12. Sobota Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, svého Boha. 1.Paralipomenon 22,19 E

Ondřej nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: "Nalezli jsme Mesiáše." A přivedl ho k Ježíšovi. Jan 1,41.42 ZJ

== Jeremiáš 22,13-19 == 2.Paralipomenon 7,1-8 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2


13. Neděle Ucho, které slyší, a oko, které vidí, obé to učinil Hospodin. Přísloví 20,12

Ježíš řekl učedlníkům: Vám dáno jest znáti tajemství království nebeského. Matouš 13,11

Co Bůh náš ráčil stvořiti,
to chce i zachovati
a ve dne v noci chrániti
a láskou podpírati.
Aj, celé jeho království
se právem, pravdou, láskou skví.
Čest, chválu Bohu vzdejte.
- 57,3 -

== Lukáš 17,11-19 == Žalm 50 == Žalm 146 ==


14. Pondělí Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. 1.Mojžíšova 32,27 E

V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. Koloským 4,2 E 

== Izaiáš 40,15-26 == 2.Paralipomenon 7,11-22 ==


15. Úterý Ejhle, národy, kterých neznáš, přivoláš, a národové, kteří tě neznali, poběhnou k tobě, pro Hospodina, Boha tvého. Izaiáš 55,5 H

Vy, kteří jste někdy byli daleko, v Kristu Ježíši jste se sblížili. Efezským 2,13 S

== 1.Timoteovi 1,12-17 == 2.Paralipomenon 9,1-12 ==


16. Středa Místu, kde s ním mluvil Bůh, dal Jákob jméno Bét-el (dům Boží). 1.Mojžíšova 35,15 E

Žena Ježíšovi řekla: "Vím, že má přijít Mesiáš. Ten až přijde, oznámí nám všechno." Ježíš jí řekl: "Já jsem to - ten, který k tobě mluví." Jan 4,25-26 ZJ

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == 2.Paralipomenon 10,1-19 ==


17. Čtvrtek Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11 E

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás ze svého mnohého milosrdenství znovu zrodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. 1.Petrova 1,3 Ž

== 3.Mojžíšova 9,22-10,5 == 2.Paralipomenon 12,1-16 ==


18. Pátek Není člověka, jenž by měl moc nade dnem smrti. Kazatel 8,8 E

Bohatý člověk si řekl: "Duše, máš mnoho zboží složeno na mnoho let. Odpočívej, jez, pij, vesel se." I řekl mu Bůh: "Pošetilče, této noci požádají duše tvé od tebe." Lukáš 12,19-20 S

== Marek 1,40-45 == 2.Paralipomenon 18,1-27 ==


19. Sobota Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den. Přísloví 23,17

Jeden jest zákonodárce a soudce, jenž může zahubiti i spasiti. Ty pak kdo jsi, že soudíš bližního? Jakubova 4,12 S

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == 2.Paralipomenon 18,28-19,3 ==


15. neděle po svaté Trojici

Uvrhněte všechnu starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 Ž


20. Neděle Polepšete své cesty a své skutky. Dovolím vám bydleti na tomto místě. Jeremiáš 7,3 JH

Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. 1.Janova 4,16 ZJ

Lásko, jež's mne k podobenství
Božství svého stvořila,
lásko, jež's mne zlořečenství
dobrotivě zbavila,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,1 -

== Žalm 127,1-2(128,1-2,4)  == Matouš 6,25-34 == Žalm 119,161-168 ==


21. Pondělí Spásu tvoji očekávám, Hospodine. 1.Mojžíšova 49,18 H

Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Jan 14,3 P

== Lukáš 12,22-32 == 2.Paralipomenon 20,1-26 ==


22. Úterý Jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? 1.Mojžíšova 39,9 E

Kdo zvítězí, bude oblečen do bílého, jeho jméno nevymažu z knihy života. Zjevení 3,5 P

== 1.Timoteovi 6,6-11a == 2.Paralipomenon 26,1-23 ==


23. Středa Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jako za dnů dávnověkých. Pláč 5,21 E

Spravedliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Matouš 13,43

== Skutky 27,21-26.33-37 == 2.Paralipomenon 28,1-15 ==


24. Čtvrtek Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel? Nehemiáš 5,9 E

Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte, avšak s tichostí a s bázní (před Bohem). 1.Petrova 3,15-16 ZJ

== Přísloví 30,5-9 == 2.Paralipomenon 28,16-27 ==


25. Pátek V Bohu jest spasení mé a sláva má. Žalm 62,8

Ježíš řekl: Jestliže mi kdo chce sloužit, Otec ho zahrne poctou. Jan 12,26 P

== 1.Korintským 7,20-24 == 2.Paralipomenon 34,1-7 ==


26. Sobota Kázeň Všemocného neodmítej. On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,17-18 E

Vítězi dám usednouti se mnou na svém trůně. Zjevení 3,21 Ž

== Lukáš 6,20-26 == 2.Paralipomenon 34,8-21 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10 E


27. Neděle Hospodine, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ. 2.Samuelova 22,3 E

Kdo je zplozen z Boha, nehřeší, střeží sebe samého a ten Zlý se ho nedotýká. 1.Janova 5,18 ZJ

Nuž, spusť se ještě na něho
i dále v tichosti,
tak dojdeš štěstí pravého
a v nebi radosti.
- 54,18 -

== Jan 11,1(2)3.17-27.41-45 == Žalm 37 == Žalm 119,161-168 ==


28. Pondělí Podle rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne. Žalm 73,24

Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. Jan 6,68 Ž

== Marek 6,14-29 == 2.Paralipomenon 34,22-33 ==


29. Úterý Jákob řekl svému domu: "Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou a očisťte se." 1.Mojžíšova 35,2 E

Ježíš satanovi řekl: "Kliď se, satane. Neboť je psáno: Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit." Nakonec ďábel odešel - a přistoupili andělé a sloužili mu. Matouš 4,10-11 P

== Lukáš 10,17-20 == 2.Paralipomenon 35,1-19 ==


30. Středa Jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost provází po celý život, jako zvečera přicházívá pláč a zrána nastupuje radost. Žalm 30,6 K

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10 E

== Židům 12,4-11 == 2.Paralipomenon 35,20-27 ==


ZÁŘÍ 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec | perikopy]