[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy]

ŘÍJEN 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Ty svou dobrotou celý rok korunuješ. Žalm 65,12 E


1. Čtvrtek Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23 E

Buď věrný až do smrti, a dám ti korunu života. Zjevení 2,10 S 

== Jakubova 1,2-12 == 2.Paralipomenon 36,1-12 ==


2. Pátek Pane, každá má touha je ti zjevná, není ti tajno, jak lkám. Žalm 38,10 K

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6 E

== Židům 10,35-39 == 2.Paralipomenon 6,11-21 ==


3. Sobota Chváliti tě budu mezi národy, Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50

Modlete se za nás, aby slovo Páně konalo svůj běh a došlo slávy, jako se stalo u vás. 2.Tesalonickým 3,1 Ž

== Jakubova 5,9-11 == 2.Paralipomenon 36,22-23 ==


17. neděle po svaté Trojici

(Den díkůvzdání za úrodu.)

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4 E


4. Neděle Což Bůh křiví právo, Všemocný snad překrucuje spravedlnost? Jób 8,3 E

Kdo činí vůli Boží, zůstává na věčnost. 1.Janova 2,17 ZJ

O Bože veliký,
od věků na věky
je sláva tvá.
Dej, bychom s anděly
ve věčnou neděli
ti nově zapěli:
Aleluja.
- 156,4 -

== Matouš 15,21-28 == Žalm 25,8-15 == Žalm 65 ==


5. Pondělí Nespoléhejte na klamná slova: "Je to chrám Hospodinův." Napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4.5 E

Říká-li kdo "Miluji Boha", ale přitom nenávidí svého bratra, je lhář. 1.Janova 4,20 P

== Židům 11,1-7 == Ester 1,1-22 ==


6. Úterý Kdo to učinil, povolávaje rodin od počátku? Já Hospodin, první i poslední, já sám. Izaiáš 41,4

Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, jenž byl a jenž jest a jenž přijde. Zjevení 4,8 S

== 1.Mojžíšova 32,23-32 == Ester 2,1-18 ==


7. Středa Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě. Nehemiáš 9,6 E

Z něho, skrze něho a pro něho jest všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11,36 Ž

== Marek 9,17-27 == Ester 2,19-3,6 ==


8. Čtvrtek Buď rozhodný, všechen lide země. Dejte se do díla, neboť jsem s vámi. Aggeus 2,4 E

Ať mluvíte nebo konáte cokoliv, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 P

== Izaiáš 49,7-13 == Ester 3,7-15 ==


9. Pátek Vysvoboď mne, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Žalm 25,20 E

Ježíš ženě řekl: Tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď uzdravená ze svého trápení. Marek 5,34 ZJ

== Skutky 5,34-42 == Ester 4,1-17 ==


10. Sobota Za ty, kteří se provinili, prosil. Izaiáš 53,12 H

Milujte své nepřátele, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vás hanobí. Lukáš 6,27-28 Ž

== Židům 11,23-31 == Ester 5,1-14 ==


18. neděle po svaté Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21


11. Neděle Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země. Žalm 96,1

Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24 E

Zpívejte, čest vzdejte
Hospodinu se všech stran.
Staré věci přestaly
a nové se začaly.
Obnovení smyslové,
začněte písně nové,
nechať množí chvály Boží,
což má dchnutí, s vnitřní chutí,
po všem světě jest on Pán.
- 42,1 -

== Marek 12,28-34 == Žalm 1 == Žalm 54 ==


12. Pondělí Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9 E

Tak budou andělé Boží míti radost nad jedním hříšníkem pokání činícím. Lukáš 15,10

== Matouš 5,17-22 == Ester 6,1-13 ==


13. Úterý Řekl jsem: Nebudu naň vzpomínati, a nebudu již mluvit jeho jménem. Ale byl v nitru mém jak oheň. Jeremiáš 20,9 H

Běda by mně bylo, kdybych nekázal. 1.Korintským 9,16 

== 1.Timoteovi 1,5-9a == Ester 6,14-7 ==


14. Středa Ty odpouštíš hříchy, abychom ti sloužili s posvátnou bázní. Žalm 130,4 K

Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,7 E

== Matouš 5,23-26 == Ester 8,1-17 ==


15. Čtvrtek Hleďte, mně pomáhá Bůh, Pán mě udržuje naživu. Žalm 54,6 K

Kdo má Syna, má život. 1.Janova 5,12

== Jakubova 2,1-8 == Ester 9,1-19 ==


16. Pátek Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin. 1.Paralipomenon 22,16 E

Království Nebes je podobné člověku hospodáři, který časně zrána vyšel najmout dělníky na svou vinici. Matouš 20,1 ZJ

== Matouš 22,34-46 == Ester 9,20-28 ==


17. Sobota Buď jméno Páně požehnáno od věků až na věky. Neboť moudrost a síla jest jeho. Daniel 2,20 H

Kážeme, že Kristus je Boží moc a Boží moudrost. 1.Korintským 1,24 E 

== Marek 10,17-27 == Ester 9,29-10.3 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen. 1.Janova 4,21


18. Neděle Hospodin pravil: Nemůžeš spatřit mou tvář, neboť člověk mě nesmí spatřit, má-li zůstat naživu. 2.Mojžíšova 33,20 E

Boha nikdy nikdo neviděl, jediný Syn, jenž jest v náručí Otcově, ten o něm vypověděl. Jan 1,18 Ž

Já klaním se té lásce svaté,
jež v Kristu nám se zjevuje
a proudu milosti té vzňaté
se moje duše svěřuje.
Ne na sebe já pamatuji,
v to moře lásky sestupuji.
- 342,1 -

== Marek 2,1-12 == Žalm 32,1-5.10-11 == Žalm 75 ==


19. Pondělí Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24 E

Ve všem se představujeme jako Boží služebníci: jako chudí, avšak mnohé zbohacující, jako nic nemající, a přece všecko držící. 2.Korintským 6,4.10 ZJ

== Marek 1,32-39 == Zjevení 1,1-8 ==


20. Úterý Tvůj služebník se dává tvými soudy varovati. Žalm 19,12 B

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24 E

== Jeremiáš 17,12-17 == Zjevení 1,9-20 ==


21. Středa Vyvyš se nad nebesa, o Bože, a nade všecku zemi sláva tvá. Žalm 57,6

Dí Martě Ježíš: "Budeš-li věřiti, uzříš slávu Boží." Jan 11,40 

== Micheáš 7,18-20 == Zjevení 12,1-6 ==


22. Čtvrtek Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený. I duše má předěšena jest náramně. Žalm 6,4.3

Když učedníci uviděli kráčet Ježíše po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: "Vzchopte se, já jsem to, nebojte se." Matouš 14,26-27 E

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Zjevení 12,7-12 ==


23. Pátek Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20 E

Syn mu řekl: "Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem.". Ale otec nařídil služebníkům: "Přineste honem nejlepší šaty a oblečte ho." Lukáš 15,21-22 P

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == Zjevení 12,13-18 ==


24. Sobota Já jsem Hospodin, jenž ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence. Izaiáš 44,25 E

Nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1.Janova 4,1 ZJ

== Judova 20-25 == Zjevení 13, 1-10 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 E


25. Neděle Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a cestám svým vyuč mne. Žalm 25,4

Budete-li zachovávat moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15,10 P

Nenech mě jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví, kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám.
- 415,3 -

== Marek 10,2-9(10,16) == Žalm 119,101-108 == Žalm 52 ==


26. Pondělí Skrýše má a pavéza má ty jsi, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,114

Pán je věrný, on vás utvrdí a zachrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3 Ž 

== 5.Mojžíšova 27,11-26 == Zjevení 13,11-18 ==


27. Úterý Nemějte strach a nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, jenž jde před vámi, bude bojovat za vás. 5.Mojžíšova 1,29-30 E

Bohu chvála, který vždycky nám dává vítězství v Kristu. 2.Korintským 2,14

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Zjevení 14,1-5 ==


28. Středa Vztahuji ruce své k tobě, duše má jako země vyprahlá žádá tebe. Žalm 143,6

Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Jan 4,14 ZJ

== Malachiáš 2,13-16 == Zjevení 14,6-13 ==


29. Čtvrtek Hospodine, v úzkosti hledali jsme tebe. Izaiáš 26,16

Každý, kdo prosí, béře, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevříno. Lukáš 11,10

== Filemonovi 1-22 == Zjevení 14,14-20 ==


30. Pátek Světlo měsíce bude jako světlo slunce, a světlo slunce bude sedmeronásobné jako světlo sedmera dnů v ten den, kdy obváže Hospodin zlámaninu lidu svého, a ránu, kterou ho zbil, mu vyléčí. Izaiáš 30,26 H

Soudím, že utrpení nynějšího času se nedají srovnávat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18 E

== 1.Timoteovi 5,4-8 == Zjevení 15,1-4 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11 E

31. Sobota Já Hospodin povolal jsem tě k spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku a zachoval jsem tebe. Izaiáš 42,6 H

Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1 ZJ

== Matouš 5,2-12 == Zjevení 15,5-8 ==


ŘÍJEN 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy]