[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec | perikopy]

LISTOPAD 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! Izaiáš 5,20 E


21. neděle po svaté Trojici

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21 E


1. Neděle Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou duší a celou svou silou. 5.Mojžíšova 6,5 E

Kdo má mé příkazy a zachovává je, ten mne miluje. Jan 14,21 Ž

Lásko, jež's mne ke jhu svému
s duší, tělem připjala,
lásko, jež jsi srdci mému
všecky vzdory odňala,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,5 -

== Matouš 5,38-48 == Žalm 19,10-15 == Žalm 58,1-10.12 ==


2. Pondělí Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130 E

Slovo, které slyšíte, není moje, nýbrž Otce, jenž mne poslal. Jan 14,24 S

== Matouš 15,1-11a.18-20 == Zjevení 16,1-9 ==


3. Úterý Vím, že se Pán zastává ubožáka a zjednává právo chuďasům. Žalm 140,13 K

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20

== 2.Korintským 10,1-6 == Zjevení 16,17-21 ==


4. Středa Všichni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou. Není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Žalm 14,3

Bůh, dárce pokoje, ať vás udělá způsobilými, abyste plnili jeho vůli ve všem dobrém, a působ v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Židům 13,20-21 P

== 1.Mojžíšova 13,7-18 == Zjevení 16,17-21 ==


5. Čtvrtek Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. 1.Korintským 6,19 E

== 1.Korintským 12,12-14,26-27 == Zjevení 17,1-6 ==


6. Pátek Já jsem pravil: "Nadarmo jsem se pachtil naprázdno, zbytečně sílu svou jsem ztrávil." Jistě však právo mé jest u Hospodina, a zásluha mé práce u Boha mého. Izaiáš 49,4 H

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2 E

== Lukáš 22,31-38 == Zjevení 17,7-14 ==


7. Sobota V Hospodinu složilo naději srdce mé, a dána mi pomoc. Proto se veselí srdce mé, a písničkou svou oslavovati jej budu. Žalm 28,7

Bůh naděje kéž vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději mocí Ducha svatého. Římanům 15,13 ZJ

== 2.Timoteovi 4,5-8 == Zjevení 17,15-18 ==


22. neděle po svaté Trojici

V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. 2.Korintským 3,2 E


8. Neděle Neposkvrňujte jména svatého mého. 3.Mojžíšova 22,32

Veďte život hodný Kristova evangelia a v jednom Duchu veďte zápas ve víře v evangelium. Filipským 1,27 E

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtivi ze všech sil?
- 248,1 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Žalm 90,1-17 == Žalm 1 ==


9. Pondělí Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Izaiáš 49,15 E

Neboj se, malé stádečko. Bůh rozhodl dáti vám království. Lukáš 12,32 Ž

== Lukáš 11,14-23 == Zjevení 18,1-24 ==


10. Úterý Blahoslavený lid, který zná zvuk tvůj. Ti, Hospodine, v světle obličeje tvého choditi budou. Žalm 89,16

Žijte jako děti světla - ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Efezským 5,8-9 ZJ

== Matouš 24,15-28 == Zjevení 19,1-10 ==


11. Středa Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56 E

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Lukáš 1,54-55 E

== Matouš 24,29-35 == Zjevení 19,11-21 ==


12. Čtvrtek I řekl Bůh: Buď světlo. I bylo světlo. 1.Mojžíšova 1,3

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. V něm byl život a ten život je světlo lidí. A to světlo svítí v temnotě a temnota je nezachvátila. Jan 1,1.4-5 P

== Matouš 24,36-42 == Zjevení 20,1-10 ==


13. Pátek U Boha je moc i pohotová pomoc, patří mu, kdo chybuje i ten, kdo svádí. Jób 12,16 E

Bůh slunci svému velí vzchoditi na dobré i na zlé, a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé. Matouš 5,45

== Jeremiáš 18,1-10 == Zjevení 20,11-15 ==

1741 Pán Ježíš prohlášen "vrchním starším" v Jednotě bratrské.


14. Sobota Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte. Izaiáš 7,9 E

To je vůle mého Otce: aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný, a já ho vzkřísím v poslední den. Jan 6,40 P

== Matouš 24,43-51 == Zjevení 21,1-8 ==


23. neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10 E


15. Neděle Na lůžku si tě připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek. Žalm 63,7 E

V každý čas se modlete duchem a k tomu bděte s veškerou vytrvalostí a prosbou. Efezským 6,18 ZJ

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Matouš 25,31-46 == Žalm 143 == Žalm 50 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský.


16. Pondělí Dej, ať chodím v pravdě tvé a poučuj mne. Žalm 25,5

Posvěť je pravdou: tvoje slovo je pravda. Jan 17,17 E

== Lukáš 19,11-28 == Zjevení 21,9-14 ==


17. Úterý Jób Hospodinu odpověděl: "Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný. Kladu si na ústa ruku." Jób 40,3-4 E

Ó člověče, kdo jsi ty, že odmlouváš Bohu? Římanům 9,20

== 1.Mojžíšova 19,12-19 == Zjevení 21,15-21 ==


18. Středa Čas jest, abys se přičinil, Hospodine: zrušili zákon tvůj. Žalm 119,126

Neoddávejte se klamu, Bohu se nelze vysmívati. Galatským 6,7 Ž

== Lukáš 13,(1-5)6-9 == Zjevení 21,22-27 ==


Den pokání a modliteb

19. Čtvrtek Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20 E

Když pak přijde Utěšitel, kterého já pošlu vám od Otce, Duch pravdy, jenž vychází od Otce, ten bude svědčiti o mně. Jan 15,26 S

== Lukáš 21,11-19 == Zjevení 22,1-5 ==


20. Pátek Já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta. Izaiáš 29,14 E

Bůh potvrzoval správnost toho všeho divy, zázraky a rozmanitými projevy moci, ano, udělováním darů Ducha svatého, které on rozděluje, jak sám chce. Židům 2,4 P

== Zjevení 2,8-11 == Zjevení 22,6-15 ==


21. Sobota Z tvých výroků mám radost jako ten, kdo získal bohatou kořist. Žalm 119,162 K

Vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha svatého. 1.Tesalonickým 1,6 E

== 2.Korintským 5,1-5 == Zjevení 22,16-21 ==


Poslední neděle církevního roku.

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35 E


22. Neděle Vaše hříchy zahalily Boží tvář před vámi, proto neslyší. Izaiáš 59,2 E

Mzdou za hřích je smrt, darem Boží milosti je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23 Ž

Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane
den soudný každému,
kdež musíme vydati
počet ze všech věcí.
Těžká věc bude obstáti
a nelze utéci.
- 255,1-2 -

== Matouš 25,1-13 == Žalm 126 == Žalm 90 ==


23. Pondělí Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce: po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Izaiáš 62,6 E

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech. Matouš 10,27 P

== Lukáš 12,42-48 == Izaiáš 1,1-9 ==


24. Úterý Pane, povstaň, ujmi se své věci. Žalm 74,22 K

Alleluja, spása a sláva i moc jest Boha našeho. Zjevení 19,1

== Židům 12,12-17 == Izaiáš 1,10-20 ==


25. Středa Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20-21 E

Jako poslední nepřítel zahlazena bude smrt. 1.Korintským 15,26 ZJ

== Židům 12,22-29 == Izaiáš 2,1-5 ==


26. Čtvrtek Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Ezechiel 36,26 E

Ježíš řekl: "Co dává život, je duch, tělo samo není k ničemu. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a život." Jan 6,63 P

== Ezechiel 43,1-7a == Izaiáš 3,1-15 ==


27. Pátek Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. 2.Mojžíšova 14,14

Zanechávám vám pokoj, svůj pokoj vám dávám: nedávám vám pokoj, jako dává svět. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Jan 14,27 Ž

== 1.Petrova 4,12-19 == Izaiáš 4,2-6 ==


28. Sobota Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám. Žalm 85,8

Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68 ZJ

== 2.Petrova 3,3-13 == Izaiáš 5,1-7 ==


1. neděle adventní

Aj, tvůj král ti přichází, spravedlivý a spasitel. Zachariáš 9,9 H


29. Neděle Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19 E

Nemilujme slovem ani jazykem, ale v skutku a v pravdě. 1.Janova 3,18 ZJ

Jsem-li napořád
v pochybnostech snad,
nevím, mám-li slovo díti
neb se v ticho zahaliti,
pověz ty mně sám,
rozhodnout jak mám.
- 292,2 -

== Matouš 21,1-9 == Žalm 25,1-7 == Žalm 24 ==


30. Pondělí Plesejte Bohu, naší síle. Žalm 81,2

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: "Hosana synu Davidovu. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech." Matouš 21,9 E

== Lukáš 1,67-69 == Izaiáš 5,8-24 ==


LISTOPAD 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec | perikopy]