[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | perikopy]

PROSINEC 1998

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Avšak tato sklíčená země ponurá nezůstane. Izaiáš 8,23 E


1. Úterý Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe. 1.Samuelova 2,2 E

V celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, jenž vás povolal. 1.Petrova 1,15 P

== Micheáš 2,1-5.12-13 == Izaiáš 6,1-13 ==


2. Středa Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33 E

Pokloňte se tomu, jenž stvořil nebe i zemi a moře i prameny vod. Zjevení 14,7 S

== 1.Mojžíšova 49,8-10 == Izaiáš 7,1-9 ==


3. Čtvrtek Aj, národové jako krůpěj na okovu, a jako prach na závaží jsou před ním. Izaiáš 40,15

Ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7 E

== Židům 10,19-23 == Izaiáš 7,10-17 ==


4. Pátek Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 E

My v Duchu na základě víry očekáváme naději spravedlnosti. Galatským 5,5 ZJ

== Matouš 23,34-39 == Izaiáš 8,1-15 ==


5. Sobota Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den a noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.Mojžíšova 8,22 E

Díky Bohu za jeho nevýslovný dar. 2.Korintským 9,15 Ž

== Zjevení 5,1-14 == Izaiáš 8,16-22 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28 E


6. Neděle Já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Izaiáš 43,3 E

Mnohem více jich v Ježíše uvěřilo pro jeho slovo a říkali: "Sami jsme ho slyšeli a víme, že je to skutečně spasitel světa." Jan 4,41-42 P

Pánu všichni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 87 ==


7. Pondělí Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Ezdráš 8,22 E

Kdo zachází dále, než je učení Kristovo, a nezůstává v něm, nemá Boha: kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. 2.Janova 9 E

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 8,23-9,6 ==


8. Úterý K jejich prospěchu obrátím na ně své oko, znovu je zbuduji a již nezbořím, znovu je zasadím a již nevytrhám. Jeremiáš 24,6 JH

Věříme, že jsme zachráněni milostí Pána Ježíše. Skutky 15,11 ZJ

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 11,1-10 ==


9. Středa S přestupníky počten jest a sám nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

Neste břemena jedni druhých a tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2 ZJ

== Zjevení 3,7-13 == Izaiáš 12,1-6 ==


10. Čtvrtek Ty jsi nás, Bože náš, nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Ezdráš 9,13 E

Zhřeší-li někdo, máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. 1.Janova 2,1 P

== Marek 13,5-13 == Izaiáš 14,1-23 ==


11. Pátek V den zlý schová mne v skrýši stanu svého, a na skálu vyzdvihne mne. Žalm 27,5

Proto radostně přijímám slabosti, násilnosti, nouzi, pronásledování, úzkosti - vše pro Krista. Neboť když jsem sláb, zrovna tehdy jsem silný. 2.Korintským 12,10 Ž

== Zjevení 3,14-22 == Izaiáš 26,1-6 ==


12. Sobota Saul řekl Davidovi: Zdali kdo nalezna nepřítele svého, propustí ho po cestě dobré? 1.Samuelova 24,20

Nedej se přemoci zlému, nýbrž přemáhej zlé dobrým. Římanům 12,21 S

== Matouš 24,1-14 == Izaiáš 25,1-9 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu. Hle, Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10 E


13. Neděle Ať se přiblíží ke mně milosrdenství tvá, Hospodine, a spasení tvé podle řeči tvé. Žalm 119,41

Žena přišla, klaněla se mu a říkala: " Pane, pomoz mi." Ježíš jí odpověděl: "Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti jak chceš." A od té hodiny byla její dcera uzdravena. Matouš 15,25-28

Vzhůru srdce - vyplní se,
Bůh co tobě přislíbil.
Máš-li čekat, neznačí to,
On že v slovích pochybil.
Ať je třeba mdlý tvůj hlas,
Bůh odpoví "Amen" zas.
- 317,3 -

== Matouš 11,2-6(7-11) == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


14. Pondělí Slyšte to všichni lidé, napni pozornost země, se vším co je na tobě. Panovník Hospodin buď proti vám svědkem. Micheáš 1,2 E

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu." Marek 16,15 P

== Lukáš 1,5-25 == Izaiáš 26,1-6 ==


15. Úterý Ať jsou naplněna ústa má chválením tebe, přes celý den slavením tebe. Žalm 71,8

Ústa mluví, čím srdce přetéká. Lukáš 6,45 ZJ

== Zjevení 3,1-6 == Izaiáš 26,7-19 ==


16. Středa Jestliže jsem u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe. 2.Mojžíšova 33,13 E

Je-li někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, jenž dává všem upřímně. Jakubova 1,5 Ž

== Lukáš 3,1-14 == Izaiáš 28,14-22 ==


17. Čtvrtek Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. Žalm 97,10 E

Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. 1.Janova 3,14 S

== Skutky 13,15-25 == Izaiáš 29,17-24 ==


18. Pátek Lid můj dobroty mé nasytí se, dí Hospodin. Jeremiáš 31,14

Bůh je dosti mocný, aby vám dal hojnost všech možných svých darů, takže pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, že stačíte i na to, abyste dělali všecky možné dobré skutky. 2.Korintským 9,8 P

== Marek 1,14-15 == Izaiáš 30,1-17 ==


19. Sobota To slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14 E

Buďte těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří sami sebe klamou. Jakubova 1,22 ZJ

== Lukáš 7,29-35 == Izaiáš 32,1-20 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5


20. Neděle Jak velice miluješ lidi! 5.Mojžíšova 33,3

My milujeme, protože on napřed miloval nás. 1.Janova 4,19 E

Já milovat tě chci, má sílo,
a tobě, skvoste můj, i žít.
Nechť o mé lásce svědčí dílo,
a o té touze, tebe mít.
Tě milovat chci, světlo mé,
než zavru oči své.
- 341,1 -

== Filipským 4,4-7 == Lukáš 1,(39-45)46-55(56) == Žalm 94,1-15 ==


21. Pondělí I kdyby ustoupily hory a zakolísaly pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí, praví Hospodin, tvůj vykupitel. Izaiáš 54,10 E

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23 E

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 33,17-24 ==


22. Úterý Hospodin mi řekl: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Izaiáš 49,3 E

Duch svatý jest závdavek našeho dědictví k vykoupení toho, čeho si dobyl, k chvále jeho slávy. Efezským 1,14 Ž

== Jeremiáš 31,2-6.14 == Izaiáš 35,1-10 ==


23. Středa Stále upírám oči na Pána, protože jenom on vysvobodí mé nohy z osidla. Žalm 25,15 K

Zbav nás od zlého. Matouš 6,13

== 1.Paralipomenon 17,15-20.23-27 == Matouš 1,1-17 ==


Štědrý den

24. Čtvrtek Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem. Žalm 51,20

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

Jitřenko, již slaví svět,
jak jen zří tě v tmách se skvět:
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj.
- 83,1 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 2,11-14 == Matouš 1,18-25 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 E

25. Pátek Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázání tvá jsou spravedlnost. Žalm 119,172

Simeon vzal dítě Ježíše do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení." Lukáš 2,28-30 E

Ó dni radosti,
plný milosti,
Pána Ježíše zrození!
Ó Králi slávy,
tys Pán náš pravý.
Plesej, plesej lidské stvoření!
- 86,3 -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Matouš 2,1-12 ==


2. svátek vánoční

26. Sobota Kdo snažně následuje spravedlnosti a milosrdenství, nalézá život, spravedlnost i slávu. Přísloví 21,21

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. 2.Timoteovi 2,22 ZJ

Tvůj, Pane, jsem
a nic již v světě všem
mou touhu více neztiší
než blízkost tvá, o Ježíši.
Tvůj, Pane, jsem,
tvůj, Pane, jsem.
- 339,1 -

== Matouš 10,16-22 == Skutky 6,8-15, 7,55-59 == Matouš 2,13-23 ==


Neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 E


27. Neděle Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21 E

Všechna Boží zaslíbení našla v Ježíši Kristu svoje ano. Proto také skrze něho zní vaše amen Bohu k slávě skrze nás. 2.Korintským 1,20 P

Zachovej nás při svém slovu
a dej k němu živou víru,
ty sám, Ježíši, Pane náš
kterýžto mdlobu naši znáš.
- 160,1 -

== Lukáš 2,22-40 == Galatským 4,4-7 == Žalm 93 ==


28. Pondělí Slaviti budu Hospodina z celého srdce, v radě přímých i v shromáždění. Žalm 111,1

Jeden z nich, jakmile uviděl, že je vyléčen, vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl na tvář k Ježíšovým nohám a děkoval mu. Lukáš 17,15-16 Ž

== Zjevení 12,1-6.13-17 == Matouš 3,1-12 ==


29. Úterý Já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, jenž mne spasí. Můj Bůh mne vyslyší. Micheáš 7,7 E

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec, který je v nebesích, dá dobré věci těm, kteří ho žádají. Matouš 7,11 ZJ

== Jan 3,16-21 == Matouš 3,13-17 ==


30. Středa Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Izaiáš 45,12 E

Pro nás jest jen jediný Bůh, Otec, z něhož všechno pochází, pro nějž i my jsme, a jediný Pán Ježíš Kristus, jímž všecko povstalo, i my skrze něho. 1.Korintským 8,6 Ž

== 1.Janova 3,1-6 == Matouš 4,1-11 ==


Závěr roku

Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8

31. Čtvrtek Bůh je s tebou ve všem, co činíš. 1.Mojžíšova 21,22 H

Sám Pán pokoje nechť vám daruje pokoj vždy a každým způsobem. 2.Tesalonickým 3,16 ZJ

Král věčný nás požehnej
požehnáním svatým
a všecko nám dobré dej,
chudým i bohatým.
Račiž nás naplniti
svou svatou milostí,
potom k sobě přijíti
do věčné radosti.
- 500,1 -

== Lukáš 12,35-40 == Matouš 4,12-17 == Zůstávej u nás, Pane, za večera roku, za večera života, za večera světa.
Zůstávej u nás, když nad námi vzchází noc zoufalství a protivenství.
Zůstávej u nás za noci hořké smrti.
Zůstávej u nás svou milostí a dobrotivostí, se svým slovem a svátostí, se svou útěchou a žehnáním.

Jak svědčí kalendář, rok starý skončený je
a nový nastává. Však pomni, křesťane,
kdo novým člověkem se v Bohu nestane,
ten stále doposud jen v starém věku žije.

(Angelus Silesius: Cherubský poutník)


PROSINEC 1998: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997]
[HESLA 1998: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | perikopy]