[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

LEDEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31 E


Nový rok

Všechno, cožkoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 E

1. Pátek Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29 E

Zůstaňte ve mně, a já ve vás; jako výhonek nemůže nésti ovoce sám od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Jan 15,4 Ž

 
Nuž, k Pánu, jenž tak laskav jest,
i my se věrně znejme,
a byť i bylo kříž nám nést,
to za radost vždy mějme;
kdo váhá, tomu nezaskví
se v nebi palma vítězství.
- 290,6 -

== Lukáš 4,l6-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Sobota Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin. Izaiáš 2,11 E

Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen; a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 18,14

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,1-8 ==


2. neděle po vánocích

Viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plné milosti a pravdy. Jan 1,14


3. Neděle Hospodine, Bože můj, velmi jsi veliký, velebnost a krásu jsi oblékl. Přioděls se světlem jako rouchem. Žalm 104,1-2

Jeho tvář září jako slunce v plné síle. A řekl mi: Neboj se! Zjevení 1,16-17 Ž

 
Proto samého
Boha našeho
slavně zvyšujte,
před ním klekejte
na hoře jeho
trůnu svatého.
Náš tento král i Pán
jest nejsvětější sám.
- 25,6 -

== Lukáš 2,41-52 == 1.Janova 5, 11-13 == Žalm 33 ==


4. Pondělí Může Bůh opravdu sídlit na zemi? 1.Královská 8,27 E

Otec, jenž ve mně přebývá, koná své skutky. Jan 14,10 P

== 2.Korintským 6,14-16 == 1.Mojžíšova 1,9-25 ==


5. Úterý Pane Bože, mé oči se obracejí na tebe, nezahub mou duši. Žalm 141,8 K

Toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: život věčný. 1.Janova 2,25 ZJ

== Židům 13,8-9b == 1.Mojžíšova 1,26-31 ==


Zjevení Páně - Epifanias


Tma pomíjí a to světlo pravé již svítí. 1.Janova 2,8 ZJ

6. Středa Hospodin pohanění lidu svému odejme ze vší země. Izaiáš 25,8

Simeon takto chválil Boha: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy - světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu tvého lidu izraelského. Lukáš 2,28.30-32 ??

Matouš 2,1-12 Efezským 3,2-6 Žalm 72


7. Čtvrtek Kéž by byly upevněny mé cesty, abych zachovával tvé zákony. Žalm 119,5 B

Každého, kdo slyší slova má tato a plní je, připodobním muži moudrému, který ustavěl dům svůj na skále. Matouš 7,24

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == 1.Mojžíšova 2,1-4a ==


8. Pátek Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17 E

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10 E

== Jan 1,15-18 == 1.Mojžíšova 2,4b-17 ==


9. Sobota Zdaliž on nevidí cest mých, a všech kroků mých nepočítá? Job 31,4

U vás pak i všecky vlasy na hlavě jsou spočítány. Proto se nebojte! Matouš 10,30-31 Ž

== Zachariáš 8,20-23 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==

Světový modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Římanům 8,14 E


10. Neděle Hospodinův zákon je dokonalý, nezkušený jím zmoudří. Žalm 19,8 E

V něm jsou skryti všickni pokladové moudrosti a známosti. Koloským 2,3

 
On nikdy ještě nezbloudil
v svém moudrém řízení
a šťastně vždy, co usoudil,
přivádí k skončení.
- 54,17 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 101 ==


11. Pondělí Jistě je spása blízko těm, kdo se ho bojí: milosrdenství se potká s věrností, spravedlnost a mír se políbí. Žalm 85,10-11 K

Čekáme podle jeho slibu nové nebe a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13 Ž

== Jozue 3,5-11 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==


12. Úterý Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě. Jeremiáš 15,19 E

Ježíš uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: Následuj mne! - Matouš vstal a následoval ho. Matouš 9,9 ZJ Marek 1,1-8                                    1.Mojžíšova 3,14-24


13. Středa K dobrému jest mi to, že jsem pobyl v trápení, abych se naučil ustanovením tvým. Žalm 119,71

Ponižte se před obličejem Páně, a povýší vás. Jakubova 4,10

== Jan 3,22-30 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


14. Čtvrtek Jsi naděje Izraele, jeho Spasitel v čase soužení. Jeremiáš 14,8 E

Pán Ježíš vydán jest pro hříchy naše a vstal z mrtvých pro ospravedlnění naše. Římanům 4,25

== Koloským 2,3-10 == 1.Mojžíšova 4,17-26 ==


15. Pátek Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města? Jonáš 4,10-11 E

Nekonečně milosrdný Bůh nám dal poznat svou velikou lásku. Byli jsme mrtvi, protože jsme se dopustili hříchů, a on nás přivedl k životu zároveň s Kristem. Efezským 2,4-5 P

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


16. Sobota Mladíci jsou zemdleni a unaveni, jinoši se potácejí, klopýtají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly. Izaiáš 40,30-31 E

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu, vás, když na krátko snesete utrpení, sám utvrdí, upevní, posilní. 1.Petrova 5,10 Ž

== Jan 5,19-24 == 1.Mojžíšova 7,11-24 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17 E


17. Neděle Do mého srdce jsi vložil radost, větší než bývá při nadbytku pšenice a vína. Žalm 4,8 K

Radujte se v Pánu. Filipským 3,1

 
Má veselost tak srdečná!
Můj přítel - pravda bezpečná -
počátkem, koncem všeho.
On k nebeské mne radosti
z pout zemské bídy vyprostí
a zbaví všeho zlého.
Amen, amen!
Pojď, můj skvělý Spasiteli, duše letí
s plesem tvého do objetí.
- 361,5 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 == Žalm 77 ==


18. Pondělí Všemocný právo nepokřiví. Job 34,12 E

Pán vinice řekl: Což nesmím učiniti v svém, co chci? Či je oko tvé závistivé, protože jsem dobrý? Matouš 20,15 Ž

== Marek 2,18-22 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==


19. Úterý Nezatvrdíš srdce svého, a nezavřeš ruky své před nuzným bratrem svým. 5.Mojžíšova 15,7

Cožkoli jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40

== Marek 3,1-6 == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==


20. Středa Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Žalm 14,1

Dejte si pozor, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12 E

== Jeremiáš 17,13-17 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


21. Čtvrtek Odvrzte bohy cizozemců, kteří jsou uprostřed vás, a nakloňte srdcí svých k Hospodinu. Jozue 24,23

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Matouš 6,24 ZJ 5.Mojžíšova 4,5-13                             1.Mojžíšova 11,1-9


22. Pátek Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. Izaiáš 53,11 E

Ježíš Kristus v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,8-9 E

== 1.Korintským 2,1-5 == 1.Mojžíšova 12,1-9 ==


23. Sobota Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12 E

Nebeský Otec dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Matouš 5,45 P

== Židům 12,12-15a == 1.Mojžíšova 12,10-20 ==

1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29 E


24. Neděle Aj, bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Job 28,28

Neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 3.Janova 11,E

 
Ó ujmi ruku moji a veď mne sám,
na cestě zde a v boji ať neklesám.
Já nevím sobě rady, ó Pane můj;
ty sám mne proveď všady, vždy při mně stůj.
- 329,1 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,(14-15)16-17 == Žalm 63 ==


25. Pondělí Hle, jak je dobré, a jak příjemné, když bratři také pospolu bydlí. Nebo tam Hospodin přikázal požehnání, život na věky. Žalm 133,1.3 Z

Jako má jedno tělo mnoho údů, ale tyto údy nemají všecky jednu a touž činnost, tak je tomu i s námi: všichni jako celek jsme s Kristem jedno tělo. Římanům 12,4-5 P

== Izaiáš 19,19-25 == 1.Mojžíšova 13,1-18 ==


26. Úterý Rodina rodině vychvalovati bude skutky tvé a předivnou moc tvou zvěstovati. Žalm 145,4

Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteří se bojíte jeho, i malí i velicí. Zjevení 19,5

== Skutky 10,21-35 == 1.Mojžíšova 14,1-16 ==


27. Středa Bůh viděl mou trýzeň a námahu mých rukou. 1.Mojžíšova 31,42 E

Maria promluvila: Velebí má duše Pána, zaplesal můj duch v Bohu, mém spasiteli, protože se sklonil k ponížení své služebnice. Lukáš 1,46-48 Ž

== Jan 4,5-14 == 1.Mojžíšova 14,17-24 ==


28. Čtvrtek Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nezmůže! 2.Paralipomenon 14,10 E

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31 E

== Jan 4,27-42 == 1.Mojžíšova 15,1-21 ==


29. Pátek Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry vše v pořádku. 1.Mojžíšova 37,14 E

Nehleďte jen na vlastní zájem, ale každý také na zájem druhých. Filipským 2,4 Ž

== Lukáš 4,22-30 == 1.Mojžíšova 16,1-16 ==


30. Sobota Budou v tebe důvěřovat, kdo se znají k tvému jménu, protože, Pane, neopouštíš ty, kdo tebe hledají. Žalm 9,11 K

Každý, kdo prosí, béře; a kdo hledá, nalézá; a tomu, kdo tluče, bude otevříno. Lukáš 11,10

== Izaiáš 45,18-25 == 1.Mojžíšova 17,1-14 ==


Septuagesimae

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé veliké slitování. Daniel 9,18 E


31. Neděle Nehněvej se tak velmi, Hospodine, aniž se na věky rozpomínej na nepravost. Ó vzhlédni, prosíme, všickni my lid tvůj jsme. Izaiáš 64,8

Anděl Josefovi řekl: Ježíš osvobodí svůj lid od hříchů. Matouš 1,21 P

 
Sám se soužím a jen toužím
po tvé blahé blízkosti.
Hřích i viny, všechny stíny
rozptyl svojí jasností!
Tys mou touhou, nad oblohou
rozviň duhu milosti!
- 266,2 -

== Matouš 20,1-16a == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 62 ==


LEDEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]