[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ÚNOR 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce

Naděje neklame, poněvadž Boží láska jest rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, jenž nám byl dán. Římanům 5,5 Ž

1. Pondělí Sešli světlo své a pravdu svou, to ať mne vodí do příbytků tvých. Žalm 43,3

Odpověděl Ježíš: Já jsem se k tomu narodil, a proto jsem na svět přišel, abych svědectví vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj. Jan 18,37

== 1.Samuelova 15,35b-16,13 == 1.Mojžíšova 18,1-15 ==


2. Úterý Stane a pásti bude v síle Hospodinově. Micheáš 5,3

Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36 E

== Daniel 9,18.20-24 == 1.Mojžíšova 18,16-33 ==


3. Středa Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16 E

Služte Pánu. Římanům 12,11 P

== Jeremiáš 9,22-23 == 1.Mojžíšova 19,1-4 ==


4. Čtvrtek Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1.Mojžíšova 32,11 E

Věrný je Bůh, skrze něho jste byli povoláni do společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána. 1.Korintským 1,9 ZJ

== 1.Korintským 3,5-10 == 1.Mojžíšova 19,15-29 ==


5. Pátek Budete tam jíst před Hospodinem, svým Bohem, a vy i váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 12,7 E

Když byl u stolu v domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s Ježíšem a jeho učedníky. Matouš 9,10 P

== Malachiáš 3,13-20a == 1.Mojžíšova 21,1-21 ==


6. Sobota Ty jsi silný Bůh vidění. 1.Mojžíšova 16,13

Řekl mu Natanael: Odkud mne znáš? Ježíš mu odpověděl: Dřív než tě Jan 1,48 E

== Lukáš 17,7-10 == 1.Mojžíšova 22,1-19 ==


Sexagesimae

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.
Židům 3,15 E


7. Neděle Pojďme, jásejme Hospodinu, výskejme skále naší spásy! Žalm 95,1 Z

Denně setrvávali pohromadě v chrámě, lámali chléb po domech, účastnili se jídla s plesem a s upřímností srdce chválili Boha. Skutky 2,46-47 Ž

 
Radost má druh z druha svého,
jako by vše bylo jeho,
co kdy na kom slávy vidí,
přeje mu a nezávidí.
- 223,4 -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 == Žalm 83,2-9.14-18 ==


8. Pondělí Jásejte, radujte se z Hospodina, svého Boha. Joel 2,23 E

Bůh, dárce naděje, ať vás naplní samou radostí i pokojem ve víře, abyste prospívali v naději s mocnou pomocí Ducha svatého. Římanům 15,13 P

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Římanům 1,1-7 ==


9. Úterý Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21 E

Vírou prošli Rudým mořem jako po suché zemi. Židům 11,29 Ž

== Marek 11,15-19 == Římanům 1,8-15 ==


10. Středa Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás, ale protože Hospodin vás miluje. 5.Mojžíšova 7,7-8 E

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo běží, ale na Bohu, který se smilovává. Římanům 9,16 ZJ

== Marek 6,1-6 == Římanům 1,16-17 ==


11. Čtvrtek I řekl Hospodin Mojžíšovi: Ty mluviti budeš všecko, co tobě přikáži. 2.Mojžíšova 7,1-2

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním; má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,3-5 E

== Marek 4,26-29 == Římanům 1,18-32 ==


12. Pátek Pokud budu živ, chci Pánu zpívat, pokud budu moci, chci Boha oslavovat. Žalm 104,33 K

Bohu a Otci našemu sláva na věky věků. Filipským 4,20

'2.Korintským (11,18;23b-30) 12,1-10' !>syntax! Římanům 2,1-16 ==


13. Sobota Ruben řekl bratrům: Neprolévejte krev. 1.Mojžíšova 37,22 E

Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství dojdou. Matouš 5,7

== Židům 6,4-8 == Římanům 2,17-29 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3)
Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co psáno u proroků. Lukáš 18,31 E


14. Neděle Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí. Pláč 3,27 E

Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, a vezmi kříž svůj a následuj mne. Marek 8,34

 
Pojď za mnou, Pán dí, lide můj,
pojď za mnou, stádce malé,
dej výhost světu, při mně stůj,
buď rozkazů mých dbalé
a k nebi v světa zapření
následuj mého vedení.
- 290,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 60 ==


15. Pondělí Nezabiješ! 2.Mojžíšova 20,13

Vždyť je to zvěst, kterou jste od počátku slyšeli, že se máme vespolek milovati. Nesmíme býti jako Kain, který byl z toho zlého a zabil svého bratra. 1.Janova 3,11-12 Ž

== Lukáš 13,31-33 == Římanům 3,1-8 ==


16. Úterý Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4 E

Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Matouš 28,19-20 P

== Lukáš 10,38-42 == Římanům 3,9-20 ==


17. Středa Ať nebývá mezi vámi kořene plodícího jed a hořkost. 5.Mojžíšova 29,17(18)

Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,31-32 ZJ

== Joel 2,12-19 == Římanům 3,21-26 ==


18. Čtvrtek Mnohokrát mne tísnili od mého mládí, a přece nezdolali. Žalm 129,2 Z

V naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. Římanům 12,12 P

== 2.Mojžíšova 32,1-6.15-20 == Římanům 3,27-31 ==


19. Pátek Vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,12 E

Všechno mohu v tom, jenž mi dává sílu. Filipským 4,13 P

== 2.Korintským 7,8-13a == Římanům 4,1-12 ==


20. Sobota Jen se usilovně snažte milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5 E

Plnost zákona jest láska. Římanům 13,10

== Daniel 5,1-30 == Římanům 4,13-25 ==


1. neděle postní - Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15)
Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.
1.Janova 3,8 E


21. Neděle Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal: Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsme to nevěděl! 1.Mojžíšova 28,16 E

Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz neviditelných skutečností. Židům 11,1 ZJ

 
Ó vzchop se duše k chválení
a zvučně prozpěvuj:
Ten, z něhož vše se pramení,
ten pán a Bůh je tvůj.
- 54,13 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 30 ==


22. Pondělí Bůh učinil nás a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho a ovce pastvy jeho. Žalm 100,3

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Jan 10,16 E

== 5.Mojžíšova 8,11-18a == Římanům 5,1-5 ==


23. Úterý Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Žalm 127,2 E

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom po všem se shánějí pohané. Náš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31-32 E

== Job 1,1-22 == Římanům 5,6-11 ==


24. Středa Shromáždím všecky národy a jazyky. I přijdou, a uzří slávu mou. Izaiáš 66,18

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na svůj trůn slávy, a budou před něj shromážděny všechny národy. Matouš 25,31-32

== Marek 14,17-26(27-31) == Římanům 5,12-21 ==


25. Čtvrtek Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32 E

U Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní. Římanům 2,13 ZJ

== 2.Korintským 6,1-10 == Římanům 6,1-11 ==


26. Pátek Plesej a raduj se, sijónská dcero, neboť už přicházím a budu bydlet uprostřed tebe, je výrok Hospodinův. Zachariáš 2,14 E

Hle, já jsem s vámi po všecky dni až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20 Ž

== Lukáš 22,31-34 == Římanům 6,12-23 ==


27. Sobota Hospodin s námi učinil veliké věci, byli jsme radostni. Žalm 126,3 Z

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život. Římanům 5,10 E

== Židům 2,10-18 == Římanům 7,1-6 ==


2. neděle postní - Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6)
Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


28. Neděle Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15

Když Ježíš zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Matouš 14,23 ZJ

 
Ó Pane, zůstaň s námi,
neb schyluje se den
a k očím unaveným
se loudí tma i sen.
Ó Pane, zůstaň s námi,
ty touhu naši znáš,
jest blahoslaven, koho
ty v ochraně své máš.
- 462,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) == Žalm 10 ==


ÚNOR 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]