[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

BŘEZEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Bůh neušetřil vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Římanům 8,32 ZJ

1. Pondělí Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepokojem. Přísloví 15,16

Pravím vám: nepečujte o život svůj, co byste jedli a co pili, ani o tělo své, čím byste se odívali. Zdaliž není život více než pokrm, a tělo nežli oděv? Matouš 6,25

== Židům 11,8-10 == Římanům 7,7-13 ==

1. března 1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách.


2. Úterý Ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého. Sofoniáš 1,12 E

I vy buďte hotovi; nebo v tu hodinu, v kterou se nenadějete, Syn člověka přijde. Matouš 24,44

== Jan 8,21-30 == Římanům 7,14-25 ==


3. Středa Budu vyučovati přestupníky cestám tvým, aby hříšníci k tobě se obraceli. Žalm 51,15

Ježíš počal kázati: Pokání čiňte; neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17

== Marek 14,32-42 == Římanům 8,1-11 ==


4. Čtvrtek Očekávání spravedlivých jest potěšení. Přísloví 10,28

Spravedliví stkvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Matouš 13,43

== 2.Korintským 13,3-6 == Římanům 8,12-17 ==

Světový modlitební den žen


5. Pátek Vidím, že vše spěje ke svému konci, přikázání tvé má nekonečný prostor. Žalm 119,96 E

Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. Matouš 24,35 ZJ Galatským 4,12-20                              Římanům 8,18-25


6. Sobota Hospodin vysvobodil mne, a proto písně mé zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20

Chromý vyskočil, postavil se a chodil; vešel pak s nimi do svatyně, chodil sem tam, skákal a chválil Boha. Skutky 3,8 Ž

== Jan 8,46-59 == Římanům 8,26-30 ==


3. neděle postní - Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 E)
Žádný, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží království. Lukáš 9,62 P


7. Neděle Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19 E

Pro mne život je Kristus. Filipským 1,21 Ž

 
Jak mnozí, k tvojí pravdě hluší,
zde cílům slouží nicotným!
Ó přistroj, Pane, moji duši,
a odívej mne Duchem svým,
ať jiným mohu velebit,
jak dobré je nám s tebou být!
- 356,4 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8 == Žalm 34 ==


8. Pondělí Hledejte Hospodina a síly jeho, hledejte tváři jeho ustavičně. Žalm 105,4

Mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Jakubova 5,16

== 1.Petrova 1,13-21 == Římanům 8,31-39 ==


9. Úterý Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy podle svých ustanovení a vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí. Jeremiáš 31,35 E

Pokloňte se tomu, jenž stvořil nebe i zemi, moře i prameny. Zjevení 14,7 P

== Marek 9,38-41 == Římanům 9,1-5 ==


10. Středa Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu v Egyptě. Slyšel jsem úpění pro bezohlednost jeho poháněčů. 2.Mojžíšova 3,7 E

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. 1.Janova 5,15

== Marek 14,43-52 == Římanům 9,6-13 ==


11. Čtvrtek Byl jsi mi blízko v den, kdy jsem tě vzýval, řekl jsi: Pláč 3,57 E

Ježíš řekl ženám: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby odešli do Galileje. Tam mne uvidí." Matouš 28,10 ZJ

== Jeremiáš 20,7-13 == Římanům 9,14-29 ==


12. Pátek Zorejte úhorem ležící lány a nesijte do trní. Jeremiáš 4,3 H

Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste se přesvědčili, co je vůle Boží. Římanům 12,2 Ž

== Lukáš 12,49-53 == Římanům 9,30-10,4 ==


13. Sobota Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalm 118,22-23 E

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. Efezským 2,19-20 E

== Marek 8,10-21 == Římanům 10,5-13 ==


4. neděle postní - Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)
Jestliže pšeničné zrnko nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24 E


14. Neděle Můj Bože, jak teskní duše má. Žalm 42,7

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Jakubova 5,13 E

 
Důvěřuj se v Pána,
ó duše má,
z večera i z rána,
on ti pomáhá.
On zná tvou strast,
promění ji v slast,
nový květ okrášlí
tvou pozemskou vlast.
On v každé době,
on v každý čas
pomoci chce tobě,
slyší tvůj hlas.
- 314,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


15. Pondělí Člověk zajisté hledí na to, co jest před očima, ale Hospodin hledí k srdci. 1.Samuelova 16,7

Jestliže vzýváte jako Otce toho, jenž nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17 E

== Jan 6,23-29 == Římanům 10,14-21 ==


16. Úterý Panovníku, ujal ses mých sporů, vykoupil jsi můj život. Pláč 3,58 E

I v budoucnosti mě Pán vysvobodí od všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. 2.Timoteovi 4,18 P

== Jeremiáš 11,18-20 == Římanům 11,1-10 ==


17. Středa Duše má jest v ustavičném nebezpečenství, avšak na zákon tvůj se nezapomínám. Žalm 119,109

Můj Otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš. Matouš 26,39 ZJ

== Marek 14,53-65 == Římanům 11,11-16 ==


18. Čtvrtek Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Ezechiel 34,25 E

Když jsme tedy byli ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1 Ž

== 5.Mojžíšova 8,2-3 == Římanům 11,17-24 ==


19. Pátek Hospodine, zrána slyšíš můj hlas, zrána se ti svěřuji a vyčkávám. Žalm 5,4 Z

Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Marek 1,35 ZJ

== Jan 10,17-25 == Římanům 11,25-32 ==


20. Sobota K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všecko? Ten, jenž v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26 E

Co je u něho neviditelné, jeho věčná moc a jeho božské bytí, to je možno už od začátku světa poznat světlem rozumu z toho, co stvořil. Římanům 1,20 P

== Amos 8,11-20 == Římanům 11,33-36 ==


5. neděle postní - Judica

(Bože, zjednej mi právo. Žalm 31,1 K)
Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a svým životem aby vykoupil mnoho lidí. Matouš 20,28 P


21. Neděle Vzdám ti díky, žes mne vyslyšel a stal se mou spásou. Žalm 118,21 K

Každý, kdo prosí, dostane, a kdo hledá, nalezne, a kdo tluče, tomu se otevře. Matouš 7,8 P

 
Chce s důvěrou ho prosit
má duše umdlená,
by pomáhal mi nosit
má těžká břemena.
Což chtěl by se mne zhostit
můj vždycky věrný druh?
Ať cokoli mne potká,
jest on můj Pán a Bůh.
- 376,2 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 69,2-22 ==


22. Pondělí Slabého pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka. 1.Samuelova 2,8 E

Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane vševládný. Zjevení 15,3 Z

== Židům 7,24-27 == Matouš 26,1-16 ==


23. Úterý Jakým způsobem očistí mládenec cestu svou? Takovým, aby se choval podle slova tvého. Žalm 119,9

Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Jan 15,10

== 4.Mojžíšova 21,4-9 == Matouš 26,17-30 ==


24. Středa Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 21,1

Bůh vás může upevnit ve víře podle evangelia a kázání o Ježíši Římanům 16,25 P

== Marek 14,66-22 == Matouš 26,31-35 ==


25. Čtvrtek Hospodin je po mé pravici, nezakolísám. Žalm 16,8 Z

Vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista. Filipským 1,19 E

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,36-46 ==


26. Pátek Hospodin řekl: Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přestože každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21 E

Rozdílu není: všichni zhřešili a nedostává se jim Boží slávy, ale bývají ospravedlněni zdarma milostí vykoupením, jež nastalo v Ježíši Kristu. Římanům 3,22-24 Ž

== Jan 11,47-54 == Matouš 26,47-56 ==


27. Sobota Neoklamávejte jeden druhého, ale boj se každý Boha svého. 3.Mojžíšova 25,17

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Římanům 12,17 E

== Židům 10,1-10 == Matouš 26,57-68 ==


6. neděle postní - Palmarum

Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15 E


28. Neděle Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš. Izaiáš 40,1

Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se: Kdo to je? Zástupy odpovídaly: To je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galilei. Matouš 21,10-11 E

 
Buď tobě dík, ty slunce žití,
že lesk tvůj světlo též mi dal,
já chci tě stále velebiti,
že v tobě volným jsem se stal.
Dík za slova tvých svatých úst,
v nich dej mi stále růst.
- 341,5 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 69,30-37 ==


29. Pondělí Zalíbilo se Hospodinu, aby vás sobě vzdělal v lid. 1.Samuelova 12,22

Známe vaše vyvolení, bratří Bohem milovaní. Vždyť jsme vám kázali evangelium nejen slovem, ale i v moci a v Duchu svatém a v plné přesvědčivosti. 1.Tesalonickým 1,4-5 Ž

== Izaiáš 50,4-9 == Matouš 26,69-75 ==


30. Úterý Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17 E

A odpusť nám viny naše, jako i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,12

== Jan 12,27-33 == Matouš 27,1-14 ==


31. Středa Poučuj mne, ať zachovávám tvůj zákon, a budu ho střežit celým svým srdcem. Žalm 119,34 K

Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého nebeského Otce. Matouš 7,21 Ž

== Marek 15,1-15 == Matouš 27,15-30 ==


BŘEZEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]