[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

DUBEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Kristus umřel i ožil, aby nad živými i mrtvými panoval. Římanům 14,9


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4

1. Čtvrtek Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil. 2.Mojžíšova 13,21 E

Ježíš promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12 P

 
Aj, král tvůj béře se k tobě
v lásce, v tichosti, v chudobě,
povstaň k němu ze sna svého,
přijmi krále milostného.
- 72,5 -

== 2.Mojžíšova 24,3-8(9-11) == 1.Korintským 11,23-26(27-39) == Matouš 27,31-44 ==


Velký pátek


Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

2. Pátek Bůh mne učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52 E

Budete-li snášeti utrpení pro dobré činy, nalezne to milost u Boha. K tomu jste zajisté povoláni, poněvadž i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste následovali jeho šlépějí. 1.Petrova 2,20-21 Ž

== Izaiáš 52,13-53,12 == 2.Korintským 5,14b-21 == Matouš 27,45-56 ==


3. Sobota Osvěť Hospodin tvář svou nad tebou a buď milostiv tobě. 4.Mojžíšova 6,25

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nám v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských darech. Efezským 1,3 Ž

== Ezechiel 37,1-14 == Matouš 27,57-66 ==


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků.Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18 E


4. Neděle Přestaň plakat, s oka slzy setři. Jest odměna za tvoje útrapy, praví Pán. Jeremiáš 31,16 H

Nynější utrpení trvá jen chvilku a je lehké, ale zjednává nám slávu nad pomyšlení nesmírnou, obrovskou, která potrvá věčně. Neboť nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. 2.Korintským 4,17-18 P

 
Až před trůnem milosti,
oděn rouchem svatosti,
spatřím, zemských poskvrn prost,
slávu tvou a velebnost,
pak zvím, Pane, teprve,
co jsem dlužen lásce tvé.
- 491,2 -

== 1.Samuelova 2,1-2.6-8a == 1.Korintským 15,1-11 == Žalm 118,1(5-13)14-24 ==


Pondělí velikonoční


Pane, ty jsi mne zkusil a seznal. Ty znáš sednutí mé i povstání mé, rozumíš myšlení mému zdaleka. Žalm 139,1-2

5. Pondělí Povalí se jako voda soud, a spravedlnost jako potok silný. Amos 5,24

Kdo miluje bližního, zákon naplnil. Římanům 13,8

 
Jen doufej, duše, nezoufej,
nes tiše úděl svůj,
s vším sebe Pánu odevzdej,
on s tebou, důvěřuj.
- 305,2 -

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Matouš 28,11-20 ==


6. Úterý Hospodine Bože můj, k tobě jsem volal, a uzdravil jsi mne. Žalm 30,3

Dva slepí seděli u cesty. Jakmile uslyšeli, že Ježíš jde kolem, vykřikli: Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův. Matouš 20,30 ZJ

== 1.Korintským 5,7-8 == Římanům 12,1-2 ==


7. Středa Odstup od zlého a čiň dobré, hledej pokoje a stíhej jej. Žalm 34,15

Kdo se chce s tebou soudit a vzít ti oblek, tomu nech i plášť. Kdo tě prosí, tomu dej, a kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Matouš 5,40.42 P

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Římanům 12,3-8 ==


8. Čtvrtek Bůh jim požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte ji. 1.Mojžíšova 1,28 E

Komu jest mnoho dáno, mnoho bude od něho požádáno. Lukáš 12,48

== 1.Korintským 15,19-28 == Římanům 12,9-21 ==


9. Pátek V rukou tvých jsou časové moji. Žalm 31,16

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8 E

== 1.Korintským 15,35-49 == Římanům 13,1-7 ==


10. Sobota Hospodin pošle anděla svého s tebou a šťastnou způsobí cestu tvou. 1.Mojžíšova 24,40

Vydali jsme se na cestu. Všichni i se ženami a dětmi nás vyprovázeli až za město. Na pobřeží jsme padli na kolena a pomodlili se. Skutky 21,5 ZJ

== 1.Korintským 15,50-58 == Římanům 13,8-14 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti 1.Petrova 2,2 E)
Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 E


11. Neděle Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl a vykoupil. Žalm 74,2

Zachariáš prorokoval: Pochválen budiž Pán, Bůh izraelský, protože se sklonil k svému lidu a způsobil mu vykoupení. Lukáš 1,68 Ž

 
Vítej, Králi věčnosti,
plný pravdy, milosti,
ač jsem tebe nehoden,
přijdiž ke mně přece jen.
- 68,4 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


12. Pondělí Tak promluvil Hospodin: Položím se táborem u svého domu. Zachariáš 9,8 E

Ježíš řekl: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je ochránil od zlého. Jan 17,15 P

== 1.Petrova 1,22-25 == Římanům 14,1-12 ==


13. Úterý Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Cožkoli Bůh zaslíbil, mocen jest i učiniti. Římanům 4,21

== 2.Timoteovi 2,1-5 == Římanům 14,13-23 ==


14. Středa Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. Izaiáš 61,10 E

Vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli. Galatským 3,27 ZJ

== 1.Janova 2,12-17 == Římanům 15,1-6 ==


15. Čtvrtek Pronárodu, který nevzýval mé jméno, jsem řekl: Hle, tady jsem, jsem tady. Izaiáš 65,1 E

Král řekl služebníkům: Jděte na rozcestí a pozvěte na svatbu každého, koho najdete. Matouš 22,9 P

== Marek 16,9-20 == Římanům 15,7-13 ==


16. Pátek Plnit, Bože můj, tvou vůli, je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9 E

Buď vůle tvá. Matouš 6,10

== Zjevení 7,9-17 == Římanům 15,14-21 ==


17. Sobota Spravedlivý zná při nemajetných. Přísloví 29,7 E

Buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36

== Izaiáš 25,8-9 == Římanům 15,22-33 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5)
Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28 E


18. Neděle Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř stejně oceňován jako hlína. Což říká dílo o tom, kdo je udělal: On mě neudělal? Izaiáš 29,16 E

Pokořte se pod mocnou ruku Boží. 1.Petrova 5,5

 
Dej srdce mi, jež v pokoře
by tobě bilo vstříc,
vnoř lásky své je do moře,
uč milovat tě víc.
- 263,2 -

== Jan 10,11-16(21-30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 23 ==


19. Pondělí Je to on, Panovník Hospodin, kdo vyvádí z tenat smrti. Žalm 68,21 E

Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš jest Pánem, a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10,9

== 5.Mojžíšova 18,15-19 == Římanům 16,1-16 ==


20. Úterý Abram řekl Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. 1.Mojžíšova 13,8 E

Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Římanům 12,18 ZJ

== 4.Mojžíšova 17,16-26 == Římanům 16,17-27 ==


21. Středa Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27 E

Proste a dáno bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Matouš 7,7

== Jan 21,15-19 == Přísloví 1,1-7 ==


22. Čtvrtek Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného? Job 11,7 E

Ó jak je bezedná Boží štědrost, moudrost i poznání. Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádané způsoby jeho jednání. Římanům 11,33 P

== 1.Petrova 5,1-4 == Přísloví 1,8-19 ==


23. Pátek Hospodinův den je veliký a přehrozný. Kdo mu odolá? Nuže tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem. Joel 2,11-12 E

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. Římanům 13,12 ZJ Židům 13,12-16                                 Přísloví 1,20-33


24. Sobota Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Izaiáš 11,4 E

Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. Matouš 5,3

== Skutky 20,17-38 == Přísloví 2,1-9 ==


Jubilate

(Plésej Bohu všecka země. Žalm 66,1)
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17 E


25. Neděle Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Sofoniáš 3,9 E

Mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Matouš 8,11 E

 
Haleluja, nechť sláva, čest
našemu Bohu vzdána jest
za všecky skutky jeho.
Od věků až ku věčnosti
Pán Bůh náš plný milosti
buď chválen od každého.
Slavte, pravte:
Svatý, svatý, ovšem svatý
jest náš Pán Bůh,
Hospodin Pán Bůh zástupů.
- 45,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 103 ==


26. Pondělí Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1

Není rozdílu mezi Židem a Řekem. Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Efezským 4,17-24 == Přísloví 2,10-22 ==


27. Úterý Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, neboť jsem tobě zhřešil. Žalm 41,5

Jakmile Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: Buď dobré mysli, synu, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Matouš 9,2 Ž

== Job 38,31-38 == Přísloví 3,1-12 ==


28. Středa Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9 E

Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. Proto když tím někdo pohrdá, pohrdá ne člověkem, ale Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha. 1.Tesalonickým 4,7-8

== 2.Korintským 4,16-18 == Přísloví 3,13-26 ==


29. Čtvrtek Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Izaiáš 5,23

Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Lukáš 16,10 ZJ

== Skutky 17,22-34 == Přísloví 3,27-35 ==


30. Pátek Vezmu si vás za lid a budu vám Bohem. 2.Mojžíšova 6,7 E

Skrze Ježíše Krista máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Římanům 5,2 P

== Galatským 6,14-18 == Přísloví 4,10-19 ==


DUBEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]