[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

KVĚTEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Jsem přesvědčen, že ten, jenž ve vás toto vynikající dílo začal, přivede jej taky k dobrému konci ke dni Ježíše Krista. Filipským 1,6 P


1. Sobota Já jsem ten, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš 63,1 E

Nyní jest najevě Boží spravedlnost mimo zákon a přec dosvědčovaná zákonem a proroky, ale to je spravedlnost Boží skrze víru v Ježíše Krista pro všechny věřící. Římanům 3,21-22 Ž

== Galatským 5,1-6 == Přísloví 4,20-27 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou! Žalm 98,1 E)
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci.
Žalm 98,1 E


2. Neděle Dávno jsi založil zemi, i nebesa jsou dílo tvých rukou. Žalm 102,26 E

Vírou rozumíme, že výrokem Božím byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3 ZJ

 
V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 5,11 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 108 ==


3. Pondělí Hospodine, tobě jsem předložil svůj spor. Jeremiáš 11,20 E

Uvrhněte všecku starost na něj, vždyť jemu na vás záleží. 1.Petrova 5,7 Ž

== Skutky 16,23-34 == Přísloví 5,1-23 ==

3. května 1728: Počátek Hesel v Ochranově


4. Úterý Ty jsi, Hospodine, otec náš, vykupitel náš, toť jest od věčnosti jméno tvé. Izaiáš 63,16

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče. Římanům 8,15 E

== Jan 6,66-69 == Přísloví 6,6-11 ==


5. Středa Nuzní se najedí do sytosti, Pána budou chválit, kdo ho vyhledávají. Žalm 22,27 K

Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš 5,6

== Lukáš 19,37-40 == Přísloví 6,12-19 ==


6. Čtvrtek Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých model. Ezechiel 14,6 E

Dříve, ve své neznalosti Boha, otročili jste bohům, kteří ve skutečnosti bohové nejsou. Teď však, když jste Boha poznali, či spíše, když Bůh poznal vás, jak se zase můžete vracet k slabým a nuzným mocnostem a chcete znovu žít pod jejich vládou? Galatským 4,8-9 P

== 2.Mojžíšova 14,10-31.15,1-3 == Přísloví 8,1-11 ==


7. Pátek Rozjasni tvář nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku. Daniel 9,17 E

Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost. Matouš 9,35 ZJ 1.Korintským 2,6-10                            Přísloví 8,22-36


8. Sobota Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo. Job 1,21

Chlubíme se i trápením, vždyť víme, že trápení působí trpělivost, trpělivost působí osvědčenost, osvědčenost naději: naděje pak neklame, poněvadž Boží láska jest rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, jenž nám byl dán. Římanům 5,3-5 Ž

== 1.Samuelova 16,14-23 == Přísloví 9,1-18 ==


Rogate

(Modlete se!)
Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20 E


9. Neděle Lidský synu, srdcem přijmi a ušima slyš všechna má slova, jež k tobě mluvím. Ezechiel 3,10 E

Zasetý na dobrou půdu, to je ten, kdo Slovo slyší a rozumí. Ten pak nese dobrou úrodu. Matouš 13,23 ZJ

 
Nuž, duchu, vstaň a nechtěj mdleti již.
Jdi směle za ním všemi obtížemi.
Proč lekáš se, žes mdlý tak na svůj kříž?
Věř, Bůh svou silou chce být s umdlenými
a po práci pak čeká jeho lid
tam věčný klid.
- 283,3 -

== Jan 16,23b-28(29,32)33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 100 ==


10. Pondělí Bdím nad svým slovem, aby se naplnilo. Jeremiáš 1,12 H

Abraham o slibu Božím nezapochyboval v nevěře, nýbrž byl zmocněn vírou a oslavil Boha. Římanům 4,20 Ž

== 1.Královská 3,5-15 == Filipským 1,1-11 ==


11. Úterý Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou, neboť jsem opuštěný a ztrápený. Žalm 25,16

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,16.17 E

== Koloským 4,1-6 == Filipským 1,12-18a ==


12. Středa Pán se ujal vlády, zajásej země, radujte se četné ostrovy. Žalm 97,1 K

Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky, Amen. Matouš 6,13

== Jan 17,20-26 == Filipským 1,18b-26 ==


Nanebevstoupení Páně


Já pak, až budu vyvýšen ze země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž

13. Čtvrtek Kdo je skalou kromě Boha našeho? Žalm 18,3

Posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10

 
Lukáš 24,(44-49)50-53 Skutky 1,3-4(5-7)8-11 Žalm 110,1-5.7


14. Pátek Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Jozue 23,11 E

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Filipským 1,9 ZJ Zjevení 1,4-8                                  Filipským 1,27-2,4


15. Sobota Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 20,41.42

V Kristu je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9 E
1-> Daniel 7,(2-8)9-14
2=> Filipským 2,5-11 >fp 2,5


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine. Žalm 27,7)
Já pak, až budu vyvýšen ze země, všechny lidi potáhnu k sobě.
Jan 12,32


16. Neděle Osvěť tvář svou nad služebníkem svým, zachovej mne pro milosrdenství své. Žalm 31,17

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Jan 1,14 E

 
Haleluja i Kristus Pán,
jenž k spáse naší na smrt dán,
buď slaven z duše hloubi.
On vyvolil nás za svůj lid,
on zbavil nás též věčných bíd
a s námi již se snoubí.
Krásné, šťastné
obecenství, účastenství, které máme
a v němž libě spočíváme.
- 45,2 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


17. Pondělí Já stvořím nebesa nová a zemi novou, a nebudou připomínány první věci, aniž vstoupí na srdce. Izaiáš 65,17

Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času nejsou nic ve srovnání se slávou, která se na nás v budoucnosti zjeví. Římanům 8,18 P

== Jan 14,15-19 == Filipským 2,12-18 ==


18. Úterý Zalíbilo se mi sdělit vám, jaká znamení a jaké divy učinil na mně Bůh nejvyšší. Daniel 3,32 E

Ježíš slepci řekl: "Prohlédni!. Tvá víra tě uzdravila." Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Lukáš 18,42-43 E

== Lukáš 12,8-12 == Filipským 2,19-30 ==


19. Středa Služebník Abrahamův ženu mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar či nikoli. 1.Mojžíšova 24,21 E

Když bys se modlil, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modli se Otci svému, který jest v skrytě. Matouš 6,6

== 1.Korintským 2,12-16 == Filipským 3,1-11 ==


20. Čtvrtek Přivinuli se k tvým nohám, budou se učit z tvých řečí. 5.Mojžíšova 33,3 E

Filip řekl dvořanovi: Rozumíš tomu, co čteš? Skutky 8,30 ZJ 4.Mojžíšova 20,2-12                            Filipským 3,12-21


21. Pátek Všickni národové, které jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé. Žalm 86,9

Bůh ho vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí, a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. Filipským 2,9-11

== Židům 11,32-40 == Filipským 4,1-9 ==


22. Sobota Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha. Kazatel 5,6 E

Ať z vašich úst nevychází žádné ošklivé slovo, ale jen dobré k potřebnému budování, aby posluchačům způsobilo milost. Efezským 4,29 Ž

== Izaiáš 41,17-20 == Filipským 4,10-23 ==

Modlitební týden za světovou evangelisaci

(Ekumenický modlitební týden)


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.
Zachariáš 4,6


23. Neděle Hospodin Bůh tě nenechá klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Jsem přesvědčen, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dokoná je až ke dni Ježíše Krista. Filipským 1,6 Ž

 
Ó jak skví se v záři zlaté
Jeruzalém, Páně hrad.
Chvalozpěvů zvuky svaté
nádherně zní odevšad.
Radost, radost nevadnoucí,
slunce vzchází v záři skvoucí.
Mizí noc i smrti sen,
nový věčný svítá den.
- 488,6 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-8 == Žalm 118,1-14 ==


Pondělí svatodušní

24. Pondělí Potvrzuji slova služebníka svého a radu poslů svých vykonávám. Izaiáš 44,26

Přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové. Skutky 1,8

 
Matouš 16,13-16 1.Korintským 12,4-11 Žalm 118,15-29


25. Úterý Hospodin sám bude pokoj. Micheáš 5,4 E

Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Ježíši Kristu. Filipským 4,7 P
1=> Skutky 2,22-23.32-33.36-39 >sk 2,22
2-> 1.Mojžíšova 24,1-28


26. Středa Dávám mu podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Izaiáš 53,12 E

Proto Kristus zemřel a ožil, aby se stal Pánem mrtvých i živých. Římanům 14,9 E
1=> Skutky 10,34a.36-43 >sk 10,34
2-> 1.Mojžíšova 24,29-49


27. Čtvrtek Z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný. Nehemiáš 9,31 E

Nezavrhl Bůh svůj lid, který si předem vybral. Římanům 11,2 P
1=> Skutky 4,8-21 >sk 4,8
2-> 1.Mojžíšova 24,50-67


28. Pátek Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13 E

Velmi jest milosrdný Pán a lítostivý. Jakubova 5,11
1=> Galatským 3,1-5 >ga 3,1
2-> 1.Mojžíšova 25,19-34


29. Sobota Země se zděsila a utichla, když Bůh povstal jako soudce, aby se ujal všech zubožených na zemi. Žalm 76,9-10 K

Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude soudit, co je v lidech skryto. Římanům 2,16 E
1=> Skutky 8,14-25 >sk 8,14
2-> 1.Mojžíšova 27,1-29


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3


30. Neděle Vyznávám svou vinu a pro svůj hřích jsem sklíčen. Žalm 38,19 K

Není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1 E

 
Kriste, Králi, ty jsi sám
mocen víru dáti nám,
bez níž nikdo nemá klidu.
Dej nám poznat naši bídu,
rozněcuj tu víru v nás,
rozvlažuj nás v každý čas.
- 273,6 -

== Jan 3,1-8(9-15) == Římanům 11,(32)33-36 == Žalm 111 ==


31. Pondělí Zděšeni jsou bohatýři s lukem, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. 1.Samuelova 2,4 E

Kdo by sám se povyšoval, bude ponížen, a kdo by se ponížil, bude povýšen. Matouš 23,12

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Mojžíšova 27,30-40 ==


KVĚTEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]