[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ČERVEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Kdo může vymluviti nesmírnou moc Hospodinovu a vypraviti všecku slávu jeho? Žalm 106,2


1. Úterý Nebojte se, jednejte rozhodně. Zachariáš 8,13 E

Jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Efezským 2,10 ZJ

== Židům 2,1-4 == 1.Mojžíšova 27,41-28,5 ==


2. Středa Na svého služebníka jsem vložil svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1 E

Posvěť je pravdou - tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal do světa mne, tak jsem poslal do světa i já je. Jan 17,17-18 P

== Efezským 4,1-6 == 1.Mojžíšova 28,10-22 ==


3. Čtvrtek Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2 E

Starší mezi vámi napomínám: Paste stádce Boží mezi vámi, ne z donucení, ale dobrovolně, ne pro mrzký zisk, ale ochotně. 1.Petrova 5,1-2 Ž

== Izaiáš 44,21-23 == 1.Mojžíšova 29,1-14a ==


4. Pátek Budete-li se dotazovat na Hospodinovo slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. 2.Paralipomenon 15,2 E

Buďiž věrný až do smrti a dám ti korunu života. Zjevení 2,10

== Efezským 1,3-14 == 1.Mojžíšova 29,14b-30 ==


5. Sobota Řekl Hospodin Abramovi: Požehnány budou v tobě všechny čeledi země. 1.Mojžíšova 12,1.3

Je tomu jako s Abrahamem: uvěřil Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost. Vězte tedy, že ti, kdo jsou z víry, jsou synové Abrahamovi. Galatským 3,6-7 ZJ 1.Timoteovi 3,16                               1.Mojžíšova 31,1-7.14-25


1. neděle po svaté Trojici

Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.
Lukáš 10,16


6. Neděle Kdo by se tě nebál, národů králi, vždyť úcta náleží jen tobě. Jeremiáš 10,7 H

Kdož by se nebál tebe, Pane, a nezveleboval jména tvého? Nebo ty sám svatý jsi. Zjevení 15,4

 
Andělů tě chválí sbor
serafů a cherubínů,
každý v světě vzdává tvor
slávu tobě, Hospodinu.
Ze všech světa zní to stran:
Svatý, svatý, svatý Pán.
- 46,2 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b -21 == Žalm 106,1-23 ==


7. Pondělí Hospodin jest milostivý a lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství. Joel 2,13

Kde se rozhojnil hřích, tu ještě více rozhojnila se milost. Římanům 5,20

== 1.Timoteovi 3,14-17 == 1.Mojžíšova 31,26-29.43-54 ==


8. Úterý Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, on zajisté všecko spraví. Žalm 37,5

O nic nemějte starosti, ale ve všem oznamujte Bohu svá přání modlitbou a prosbou s díky. Filipským 4,6 Ž

== Jonáš 1,10(11-16) == 1.Mojžíšova 32,1-22 ==


9. Středa Bůh má srdce moudré a nesmírnou sílu. Což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Job 9,4 E

Člověče, kdo vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Což řekne výtvor svému tvůrci: Proč jsi mě udělal takto? Římanům 9,20 ZJ Jonáš 2,1-11                                   1.Mojžíšova 32,23-32


10. Čtvrtek To máme od Boha přijímat jenom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Job 2,10 E

Kdo nebere svůj kříž a chtěl by mne následovat, není mne hoden. Matouš 10,38 P

== Jeremiáš 8,8-11 == 1.Mojžíšova 33,1-20 ==


11. Pátek Hleďte, děti jsou darem od Pána. Žalm 127,3 K

Ježíš řekl: Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, nepříjímá mne, ale toho, jenž mne poslal. Marek 9,37 Ž

== Jeremiáš 15,10.15-21 == 1.Mojžíšova 37,1-11 ==


12. Sobota Hospodin pro své veliké jméno lid svůj neodvrhne. 1.Samuelova 12,22 E

Co potom, když někteří odmítli uvěřit? To, že nechtějí uvěřit, snad způsobí, že Bůh bude věrolomný? Naprosto ne. Římanům 3,3-4 P

== Kazatel 12,1-8 == 1.Mojžíšova 37,12-36 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28


13. Neděle Při soudu nebuďte straničtí, vyslechněte jak malého tak velkého a nikoho se nelekejte: soud je věcí Boží. 5.Mojžíšova 1,17 E

S vírou v našeho Pána slávy, Ježíše Krista, nesmíte spojovati stranictví k lidem. Jakubova 2,1 Ž

 
To jsou moji bratři,
to jsou sestry mé.
V Duchu mém se bratří,
šetří slovo mé.
- 367,4 -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 106,24-48 ==


14. Pondělí Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že je jich mnoho, ale nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31,1

Pán mi řekl: Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. 2.Korintským 12,9 ZJ Kazatel 4,17.5,1-6                             1.Mojžíšova 39,1-23


15. Úterý Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všecky tyto věci. Izaiáš 45,6-7 E

Ježíš řekl: Myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Lukáš 13,4-5 E

== Jan 4,4-14 == 1.Mojžíšova 40,1-23 ==


16. Středa Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 11,26-28 E

Každý, kdo plní vůli mého nebeského Otce, je můj bratr, má sestra i má matka. Matouš 12,50 P

== 1.Korintským 14,1-3.20-25 == 1.Mojžíšova 41,1-36 ==


17. Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4 E

Nábožnost ryzí a bez vady před Bohem, naším Otcem, je tato: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni. Jakubova 1,27 P

== 1.Korintským 9,16-23 == 1.Mojžíšova 41,37-57 ==

17. června 1722 založení Ochranova


18. Pátek On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103,14 E

Ježíš řekl: Já živ jsem, i vy živi budete. Jan 14,19

== Jonáš 3,1-10 == 1.Mojžíšova 42,1-28 ==


19. Sobota Pozdvihuji očí svých k horám, odkud by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Žalm 121,1-2

Když Ježíš spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,1-2.4 E

== Jeremiáš 3,14-17 == 1.Mojžíšova 42,29-38 ==


3. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.
Lukáš 19,10 E


20. Neděle Co jsme slýchali i poznali, a co nám otcové naši vypravovali, nezatajíme ani před syny jejich. Žalm 78,3-4

Když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale na stojan, a svítí všem, kteří jsou v domě. Matouš 5,15 ZJ

 
Vezmi, Pane, život můj,
své jej službě zasvěcuj,
moje dny, můj každý dech
slávu tvou vždy hlásat nech.
- 346,1 -

== Lukáš 15,1-7(8-10) == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 107,1-22 ==


21. Pondělí Dáš-li služebníku svému požehnání, bude požehnán na věky. 1.Paralipomenon 17,27 E

Ježíš Zacheovi odpověděl: Dnes se dostalo spásy tomuto domu. Lukáš 19,9 Ž

== Marek 2,13-17 == 1.Mojžíšova 43,1-14 ==


22. Úterý Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3

Jako je ten, jenž vás povolal, svatý, i vy buďte svatí v celém chování. 1.Petrova 1,15 Ž

== Soudců 10, 6-16 == 1.Mojžíšova 43,15-34 ==

23. Středa.Muž propadlý ničemnostem ať opustí svoje úmysly, nechť se vrátí k Hospodinu; On slituje se nad ním. Izaiáš 55,7 E

Pohrdáš bohatstvím Boží dobroty, trpělivosti a shovívavosti? Což nevíš, že Boží dobrota tě chce přivést k polepšení?

Římanům 2,4 P

Lukáš 15,11-24 1.Mojžíšova 44,1-34 !! pocitany den=23 != 24 = oznaceny den


24. Čtvrtek Ustav srdce mé v bázni jména svého. Žalm 86,11

Otče náš, jenž jsi v nebesích, svaté budiž tvé jméno. Matouš 6,9 Ž

== Lukáš 1,57-67(68-75)76-80    Skutky 19,1-7 == 1.Mojžíšova 45,1-24 ==


25. Pátek Bůh dělá veliké věci, nad naše poznání. Job 37,5 E

Z něho a skrze něho a pro něho jsou všecky věci. Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36 ZJ Jonáš 3,10.4-11                                1.Mojžíšova 45,25-46,7


26. Sobota Rada Hospodinova na věky trvá. Žalm 33,11

Darů svých a povolání Bůh nelituje. Římanům 11,29

== Jan 6,37-40 == 1.Mojžíšova 46,28-34 ==


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův.
Galatským 6,2


27. Neděle Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1 E

Řekl učedníkům Ježíš: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak i já posílám vás. Jan 20,21

 
Proč nekonati službu
svým bratřím věrně dál,
když tys mou každou tužbu
rád plnil, při mně stál?
Chci pověděti lidem,
cos pro mne učinil:
žes nadpozemským klidem
mé srdce naplnil.
- 288,3 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 107,23-43 ==


28. Pondělí Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme. Žalm 33,22 B

Podívejte se na ptáky v povětří: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Matouš 6,26 P

== Jan 8,3-11 == 1.Mojžíšova 47,1-12 ==


29. Úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31,31 E

Petr řekl Židům: Vám nejprve Bůh vzbudil svého služebníka a poslal ho, aby vám požehnal. Skutky 3,26 ZJ 2.Korintským 2,5-11                            1.Mojžíšova 47,27-31


30. Středa Nebesa vypravují slávu Boha silného, a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Žalm 19,2

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17 E

== 1.Petrova 3,8-17 == 1.Mojžíšova 48,1-12 ==


ČERVEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]