[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ČERVENEC 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33


1. Čtvrtek Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9 E

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Matouš 8,8 P

== 1.Korintským 11,20-32 == 1.Mojžíšova 49,1-28 ==


2. Pátek Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1,9 E

Pán řekl ve vidění Pavlovi: Neboj se. Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo na tebe nebude útočit, aby ti ublížil. Skutky 18,9-10 Ž

== Skutky 7,54-59 == 1.Mojžíšova 49,29-50,14 ==


3. Sobota Tebe milující, Hospodine, ať jsou jako slunce vzcházející v síle své. Soudců 5,31

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21

== Izaiáš 30,18-22 == 1.Mojžíšova 50,15-26 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8 E


4. Neděle Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn, zmocnil se mne úděs. Což není v Gileádu balzám, což tam není lékař? Jeremiáš 8,21.22 E

Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil. Matouš 8,16 E

 
Skrze bolesti a rány
i skrz všechny pekla brány
všude s tebou věrně půjdu,
všude s tebou, vím, že projdu.
- 117,6 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 114 ==


5. Pondělí Chytrákům hatí plány, aby jejich ruce neprovedly to, čeho jsou schopni. Job 5,12 E

Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, lněte k dobru. Římanům 12,9 P

== Lukáš 14,25-33 == Matouš 4,18-22 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Úterý Ve veselí proměním smutek jejich. Jeremiáš 31,13 H

V naději jsme byli zachráněni. Římanům 8,24 ZJ

== Lukáš 9,51-56 == Matouš 4,23-25 ==

1415 byl upálen v Kostnici Mistr Jan Hus.


7. Středa Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého a díl můj Bůh jest na věky. Žalm 73,26

Jako na nás přicházejí v hojnosti utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5 E

== 2.Korintským 8,10-15 == Matouš 5,1-12 ==


8. Čtvrtek Jistě že jest Bůh dobrý Izraelovi, těm, kteří jsou čistého srdce. Žalm 73,1

Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, který nás miloval a ve své dobrotě nám dal útěchu, která nikdy nepomine, a radostnou naději - on sám ať vás potěší a utvrdí v každém dobrém činu a slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 1.Královská 19,19-21 == Matouš 5,13-20 ==


9. Pátek Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23 E

Ďábel ho vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. - A řekl mu: Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi. Matouš 4,8-9 ZJ Lukáš 9,18-26                                  Matouš 5,21-26


10. Sobota Odvrať mé oči, aby se nedívaly na marnost. Žalm 119,27 Z

Ježíš řekl: Setrváte-li v mém slově, budete mými skutečnými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,31-32 Ž

== Jan 1,35-42 == Matouš 5,27-32 ==


6. neděle po svaté Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty.
Izaiáš 43,1


11. Neděle Já znám přestoupení svá, a hřích můj přede mnou jest ustavičně. Žalm 51,5

Ježíš řekl: Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání. Matouš 9,13

 
Potěšuj také nyní
srdce zkroušeného,
nad mnohými vinami
dnem i nocí
těžce lkajícího.
- 260,5 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-8(9,11) == Žalm 119,1-8 ==


12. Pondělí Když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. 5.Mojžíšova 28,2-3 E

Blahoslavení ti, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Lukáš 11,28 ZJ

== 1.Mojžíšova 7,1-5.10.12.21-22;8,1-3.6-11.20 == Matouš 5,33-37 ==


13. Úterý Všecky končiny země vidí spasení Boha našeho. Žalm 98,3

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4 E

== 2.Mojžíšova 14,8-31 == Matouš 5,38-48 ==


14. Středa Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav svou výzvu: Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása. Izaiáš 62,11 E

Věříme na základě poselství, poselství pak se děje slovem Kristovým. Římanům 10,17 P

== Skutky 8,26-39 == Matouš 6,1-4 ==


15. Čtvrtek V Bohu svém přeskočil jsem i zeď. Žalm 18,30

Ježíš řekl: Všecko jest možné věřícímu. Marek 9,23

== 1.Petrova 2,2-10 == Matouš 6,5-15 ==


16. Pátek Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 5.Mojžíšova 4,24 E

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7 E

== Koloským 2,6-13 == Matouš 6,16-18 ==


17. Sobota Shromáždím dům izraelský z národů, mezi kterými jsou rozptýleni, a budu mezi nimi posvěcen před očima pronárodů. Ezechiel 28,25 E

Jestliže tys byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Římanům 11,24 ZJ

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 6,19-23 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí
Boží. Efezským 2,19


18. Neděle Blaze takovému, kdo se rozpomíná na chudáka v nedostatku, za to mu Pán pomůže v nouzi. Žalm 41,2 K

My "silní" jsme povinni snášet slabosti těch, kdo "silní" nejsou, a ne libovat si sami v sobě. Římanům 15,1 P

 
Každý hleď jak Boží sluha
tak svých bratří milovat,
aby druh pro svého druha
hotov byl i život dát.
Kristus uměl k nám tak lnouti,
krev svou procedil ten rek,
považte, jak jej to rmoutí,
jsme-li v sváru vespolek.
- 222,3 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119,9-16. ==


19. Pondělí Hospodine, ty jsi doufání mé a díl můj v zemi živých. Žalm 142,6

Kristus vstal z mrtvých, jako první ze zesnulých. 1.Korintským 15,20 Ž

== 2.Mojžíšova 16,32-35a == Matouš 6,24-34 ==


20. Úterý Ruka našeho Boha byla s námi a vysvobozovala nás. Ezdráš 8,31 E

Spolehlivé je to slovo a zaslouží si plného přijetí: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15 ZJ 2.Mojžíšova 19,3-8                             Matouš 7,1-6


21. Středa Kdo obětuje oběť chvály, ten mne uctí, a tomu, kdo napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží. Žalm 50,23

Bohu díky! On nám dopřává vítězství skrze našeho Pána 1.Korintským 15,57 P

== Lukáš 14,7-11 == Matouš 7,7-12 ==


22. Čtvrtek Moje ruka založila zemi, má pravice rozvinula nebesa. Izaiáš 48,13 E

Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny. Zjevení 4,11 ZJ

== 1.Korintským 10,16-17(18-22) == Matouš 7,13-23 ==


23. Pátek Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10 E

Když jsme děti, dostane se nám dědictví: dědictví od Boha a spoludědictví s Kristem. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak spolu s ním mohli dojít slávy. Římanům 8,17 P

== Jan 6,47-5l == Matouš 7,24-29 ==


24. Sobota Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a který povyšuješ hlavy mé. Žalm 3,4

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== 2.Korintským 5,1-9 == Matouš 8,1-4 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobro, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9 E
25. Neděle.Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám zpět. Izaiáš 50,5 E
Marie se posadila k Pánovým nohám a poslouchala jeho slovo.
Lukáš 10,39 ZJ
Vezmi hlas,ať velebí
tebe, Boha na nebi,
vezmi rty ať hlásám všem,
u tebe jak šťasten jsem! 346,3
Matouš 5,13-16 Efezským 5,8b-14 Žalm 119,17-24
!! pocitany den=25 != 26 = oznaceny den


26. Pondělí Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Daniel 12,10 E

Každou ratolest, která nese ovoce, hospodář čistí, aby nesla hojnější ovoce. Jan 15,2 E

== Zjevení 10,1-11 == Matouš 8,5-13 ==


27. Úterý Zdržuj mne podle slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání. Žalm 119,116

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3 E

== Galatským 6,7-10 == Matouš 8,14-17 ==


28. Středa Na místě, kde se jim říká: "Nejste můj lid", bude se jim říkat: "Synové živého Boha". Ozeáš 2,1 E

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se smíme nazývat Božími dětmi, a to také jsme! 1.Janova 3,1 P

== Koloským 1,3-11 == Matouš 8,18-22 ==


29. Čtvrtek Vesel se srdce těch, kteří hledají Hospodina! Žalm 105,3

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Matouš 13,44 E

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Matouš 8,23-27 ==


30. Pátek Přijdou s pláčem a s prosbami o slitování, já je povedu. Budu Izraeli Otcem. Jeremiáš 31,9 E

Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26 Ž

== 1.Korintským 6,9-14.18-20 == Matouš 8,28-34 ==


31. Sobota Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost svou nespoléhej. Na všech cestách svých snaž se jej poznávati, a on spravovati bude stezky tvé. Přísloví 3,5-6

Nebuďte moudří sami podle sebe. Římanům 12,16 ZJ Zjevení 14,14-20                               Matouš 9,1-8


ČERVENEC 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]