[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

SRPEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Z každého slova prázdného, které mluviti budou lidé, vydají počet v den soudný. Matouš 12,36


9. neděle po svaté Trojici

Od každého, kdo mnoho dostal, bude se také mnoho vyžadovat, a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude tím více požadovat.
Lukáš 12,48 P


1. Neděle Hospodin souditi bude lidi. Žalm 7,9

Jest jen jeden zákonodárce a soudce, ten, jenž jest mocen spasiti i zahubiti. Ale kdo jsi ty, že soudíš bližního? Jakubova 4,12 Ž

 
Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-11(12-14) == Žalm 40 ==


2. Pondělí Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se." 1.Mojžíšova 3,9-10 E

Není tvora, který by se před ním mohl ukrýt, on vidí všechno jako nahé a odkryté a jemu musíme skládat účty. Židům 4,13 P

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 9,9-13 ==


3. Úterý Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně a vyslyšel mé volání. Žalm 40,2

Ježíš se obrátil a když ženu uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." Matouš 9,22 P

== Přísloví 8,12-21 == Matouš 9,14-17 ==


4. Středa Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho. Žalm 145,9

Když byl syn ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Lukáš 15,20 ZJ

== 1.Petrova 4,7-11 == Matouš 9,18-26 ==


5. Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26 E

Kdo bude žalovati na Boží vyvolené? Bůh ospravedlňuje. Kdo bude ospravedlňovati? Kristus Ježíš, jenž umřel, nadto z mrtvých vstal a jest na pravici Boží, se nás ujímá. Římanům 8,33-34 Ž

== Ezechiel 3,17-19 == Matouš 9,27-34 ==


6. Pátek Slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. 5.Mojžíšova 6,6-7 E

Od dětství znáš knihy svatého Písma: ty tě mohou naučit moudrosti, abys dosáhl spásy skrze víru v Krista Ježíše. 2.Timoteovi 3,15 P

== Jeremiáš 1,11-19 == Matouš 9,35-10,4 ==


7. Sobota Vytrhl jsi duši mou od smrti, oči mé od slz, nohu mou od poklesnutí. Žalm 116,8

Kdo mé slovo slyší a věří tomu, kdo mne poslal, má život věčný a na soud nepřichází, ale přešel ze smrti do života. Jan 5,24 ZJ

== Lukáš 12,54-59 == Matouš 10,5-15 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12 E


8. Neděle Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu, vysvoboď mne a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14

Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Lukáš 1,54-55 E

 
Já cítím: tebe musím míti,
já cítím: tvůj vždy musím být.
Mně nikdo tu ni skvělé žití
dát nemůže, co lze tak mít.
Jen v tobě pokoj, radost má je,
jen ty mě vodíš k branám ráje.
- 342,3 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 11,25-32 == Žalm 64 ==


9. Pondělí Hospodin ponižuje i povyšuje. 1.Samuelova 2,7

Nyní je Duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla, a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních evangelia. Efezským 3,5-6 E

== Nehemiáš 4,1-15 == Matouš 10,16-25 ==


10. Úterý Slaviti tě budu mezi lidmi, Pane, žalmy prozpěvovati tobě budu mezi národy. Žalm 57,10

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha, a ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25 ZJ 1.Korintským 10,1-13                           Matouš 10,26-33


11. Středa Já, já jsem váš utěšitel! Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12 E

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo - duši zabít nemohou. Matouš 10,28 P

== 1.Královská 21,1-16 == Matouš 10,34-39 ==


12. Čtvrtek Já Hospodin vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 E

Pán je věrný, utvrdí vás a zachrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3 Ž

== Jeremiáš 16,14-17 == Matouš 10,40-11,1 ==


13. Pátek Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Žalm 23,1

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judova 2

== Pláč 1,1.12-17.20-21a == Matouš 11,2-19 ==

13. srpna 1727 požehnaná svatá Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Sobota Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14 E

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Římanům 15,2 E

== Jeremiáš 7,1-15 == Matouš 11,20-24 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.
1.Petrova 5,5 E


15. Neděle Velebte Pána se mnou, vychvalujme jeho jméno společně! Žalm 34,4 K

Zástupy, které šly před Ježíšem i následovaly za ním, volaly: "Hosanna synu Davidovu! Veleben budiž, jenž přichází ve jménu Páně! Hosanna na výsostech!" Matouš 21,9 Ž

 
Svatý, svatý, svatý
Hospodin zástupů.
Jeho slávy je plna všecka zem.
Hosanna na výsostech.
Buď požehnán,
jenž jménem Páně jde k nám.
Hosanna, hosanna,
hosanna na výsostech.
- 41,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 113 ==


16. Pondělí Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31,33 E

Ovocem Ducha jest láska, radost, pokoj, shovívavost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, zdrženlivost. Proti takovým vlastnostem není zákona. Galatským 5,22-23 Ž

== Marek 9,33-37 == Matouš 11,25-30 ==


17. Úterý Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. Žalm 14,2

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. 2.Petrova 3,18 E

== 1.Samuelova 17,38-51 == Matouš 12,1-4 ==


18. Středa Hořkost mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17 E

Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Římanům 6,22 P

== Lukáš 7,1-10 == Matouš 12,15-21 ==


19. Čtvrtek Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Žalm 145,10 E

Tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup - podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů: "Aleluja! Pán náš vševládný se ujal království! Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest." Zjevení 19,6-7 P

== Skutky 12,18-25 == Matouš 12,22-37 ==


20. Pátek Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20 E

Ježíš zvolal: "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby každý, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě." Jan 12,46 ZJ Lukáš 22,24-30                                 Matouš 12,38-45


21. Sobota Shlédni ze svého svatého obydlí, z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15 E

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. Filipským 1,2

== Ezechiel 17,22-24 == Matouš 12,46-50 ==

21. srpna 1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající.
Izaiáš 42,3 E


22. Neděle Přiznejte velikost našemu Bohu! 5.Mojžíšova 32,3 E

Poněvadž jste tedy přijali Krista Ježíše za Pána, žijte v něm. Buďte zakořeněni a vybudováni na něm, utvrzeni ve víře, jak jste byli vyučeni, a vzdávejte Bohu hojné díky. Koloským 2,6-7 Ž

 
Mne zajmi, Pane můj,
pak volný ihned jsem,
mne donuť, bych svůj schoval meč
a budu vítězem.
Já klesám ve vřavě,
když sám jsem svoje stráž,
ty uvězni mne v loktech svých,
pak silna jest má páž.
- 284,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) == Žalm 16 ==


23. Pondělí Postavte se, stůjte a vizte vysvobození Hospodinovo při sobě. 2.Paralipomenon 20,17

Bůh ať vás uvnitř osvítí, abyste pochopili, co čeká na ty, které on povolal, a jak se ukáže jeho nesmírná převeliká moc na nás, na věřících. Efezským 1,18.19 P

== Marek 8,22-26 == Matouš 13,1-9.18-23 ==


24. Úterý Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Bůh odpověděl: "Já budu s tebou." 2.Mojžíšova 3,11-12 E

Není osvědčený ten, kdo sám sebe doporučuje, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2.Korintským 10,18 ZJ Skutky 14,8-18                                 Matouš 13,10-17


25. Středa Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7 E

Bez milosrdenství bude souzen ten, kdo sám jednal nemilosrdně, ale milosrdenství se soudu bát nemusí. Jakubova 2,13 P

== Skutky 3,1-10 == Matouš 13,24-30.36-43 ==


26. Čtvrtek Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu. Pláč 3,40 E

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte. 2.Korintským 13,5 E

== Skutky 9,31-42 == Matouš 13,31-35 ==


27. Pátek Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. 2.Mojžíšova 20,3

Nikdo nemůže sloužiti dvěma pánům, neboť buď bude jednoho nenáviděti a druhého milovati, nebo jednomu dá přednost a druhým pohrdne. Matouš 6,24 Ž

== Marek 5,22-43 == Matouš 13,44-46 ==


28. Sobota Ačkoli otec můj a matka má mne opustili, Hospodin mne k sobě přivine. Žalm 27,10

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== 1.Korintským 3,9-15 == Matouš 13,47-52 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40


29. Neděle Hospodin je ve svém svatém chrámu. Ztiš se před ním celá země! Abakuk 2,20 E

Ozvaly se mocné hlasy v nebi: "Království světa připadlo našemu Pánu a jeho Kristu, i bude kralovati na věky věků." Zjevení 11,15 Ž

 
Na něho uvalím cestu svou,
rovnou i příkrou a trnitou,
v něm také založím naději,
k nebesům chvátaje snadněji.
- 51,7 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 71 ==


30. Pondělí Jako hlína v ruce hrnčíře, tak jste vy v ruce mé. Jeremiáš 18,6

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13 E

== 2.Samuelova 9,1-11 == Matouš 13,53-58 ==


31. Úterý Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5.Mojžíšova 11,7 E

Petr a Jan pravili: Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 ZJ Marek 12,41-44                                 Matouš 14,1-12


SRPEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec | perikopy]