[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec | perikopy]

ZÁŘÍ 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Neobrátíte-li se a nebudete-li jako děti, jistě nevejdete do království nebeského. Matouš 18,3


1. Středa Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. 2.Mojžíšova 19,5 E

Když člověk opravdu věří, dovede ho to k ospravedlnění, a když to ústy vyznává, dovede ho to ke spáse. Římanům 10,10 P

== Marek 3,31-35 == Matouš 14,13-21 ==


2. Čtvrtek Chvalte Hospodina, neboť dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu. Žalm 147,1

Bůh, dárce trpělivosti a povzbuzení, dej vám takový soulad ve smyslu Krista Ježíše, abyste shodně jedním hlasem velebili Boha. Římanům 15,5-6 Ž

== Skutky 6,1-7 == Matouš 14,22-36 ==


3. Pátek Z propastí země přivádíš mne nazpět. Činíš mne stále větším, útěchou mne zahrnuješ. Žalm 71,20-21 E

Jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Římanům 6,8 ZJ Izaiáš 58,7-12                                 Matouš 15,1-20


4. Sobota Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7 E

Dí jemu Ježíš: "Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili." Jan 20,29

== Jeremiáš 22,13-19 == Matouš 15,21-28 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2


5. Neděle Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2 E

A stalo se, když se s nimi posadil ke stolu, že vzal chléb, požehnal, rozlomil a podával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 14,30-31 ZJ

 
Dej, Pane, dojíti
nám té radosti,
sídlo s tebou míti
z té účastnosti
v tom nebeském ráji,
v té tváři,
kde se všickni vyvolení
věčně radují.
- 128,4 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,(12-13)14-17 == Žalm 78,1-31 ==


6. Pondělí Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje učení jako zřítelnici oka. Přísloví 7,2 E

Já jsem ta cesta i pravda i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6

== Izaiáš 40,15-26 == Matouš 15,29-39 ==


7. Úterý Vzpomeneš si na své cesty a budeš zahanbena, až tě smířím se sebou přes všechno, co jsi páchala, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,61.63 E

Petr si vzpomněl na Ježíšovo slovo: "Než kohout zakokrhá, třikrát mne zapřeš." I vyšel ven a hořce zaplakal. Matouš 26,75 Ž

== Galatským 5,16-23 == Matouš 16,1-12 ==


8. Středa Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? Nenaplňuji snad nebe i zemi? Jeremiáš 23,24 E

Nic není tak tajného, aby to nevyšlo najevo, a nic tak skrytého, aby to nevešlo ve známost. Matouš 10,26 P

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == Matouš 16,13-20 ==


9. Čtvrtek Bůh pošle anděla svého před tebou. 1.Mojžíšova 24,7

Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl." Matouš 28,5-6 E

== 3.Mojžíšova 9,22-10,5 == Matouš 16,21-28 ==


10. Pátek I ten vrabec nalezl sobě místo a vlaštovice hnízdo, v němž by schránila mladé své, při oltářích tvých, Hospodine zástupů, králi můj a Bože můj. Žalm 84,4

Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpoledne - hodině modlitby do chrámu. Skutky 3,1 ZJ Marek 1,40-45                                  Matouš 17,1-13


11. Sobota Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má až do končin země. Izaiáš 49,6 E

Vy jste světlo světa. Matouš 5,14

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Matouš 17,14-21 ==


15. neděle po svaté Trojici

Uvrhněte všechnu starost na něj, vždyť jemu na vás záleží.
1.Petrova 5,7 Ž


12. Neděle Líbost má Hospodin v těch, kteří se ho bojí, a kteří doufají v milosrdenství jeho. Žalm 147,11

V Boha doufáme, že nás i nadále bude zachraňovati. 2.Korintským 1,10 Ž

 
Ty hledáš nás,
jak otec syna hledá
a ruka tvá
nás padlé něžně zvedá.
Mou vroucí prosbu, Otče, slyš:
ó nech mou duši zrát
a láskou k lidstvu plát
a veď ji výš a k sobě blíž!
- 47,3 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 78,32-55 ==


13. Pondělí Budu jim z celé duše prokazovat dobro. Jeremiáš 32,41 E

Ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili. Matouš 6,8

== Lukáš 12,22-32 == Matouš 17,22-27 ==


14. Úterý Vraťte se, synové odpadlí, já vaše odpadlictví vyléčím. "Zde jsme, přišli jsme k tobě, neboť ty jsi Hospodin, náš Bůh." Jeremiáš 3,22 E

Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za živé Bohu v Kristu Ježíši. Římanům 6,11 ZJ

== 1.Timoteovi 6,6-11a == Matouš 18,1-9 ==


15. Středa Hle, odvrhli Hospodinovo slovo, k čemu jim bude moudrost? Jeremiáš 8,9 E

Jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. 1.Korintským 1,30 E

== Skutky 27,21-26.33-37 == Matouš 18,10-14 ==


16. Čtvrtek Tvá řeč je velmi vytříbená a tvůj služebník ji miluje. Žalm 119,140 Z

Ježíš Petrovi odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Jan 6,68-69 E

== Přísloví 30,5-9 == Matouš 18,15-20 ==


17. Pátek Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8 E

Po Pavlově vidění jsme se snažili dostat co nejdříve na cestu do Skutky 16,10 P

== 1.Korintským 7,20-24 == Matouš 18,21-35 ==


18. Sobota Bůh nebeský vzbudí království, které na věky nebude zkaženo. Daniel 2,44

Přijď království tvé. Matouš 6,10

== Lukáš 6,20-26 == Matouš 19,1-12 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1.10 E


19. Neděle Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho. Žalm 103,2

Ze všeho díky čiňte. 1.Tesalonickým 5,18

 
Když nikde není bezpečí,
svět rozpačitě váhá,
Bůh Otec má nás na péči,
svou mocí bouře zmáhá
a tomu dává útěchu,
kdo jinde nezná oddechu:
čest, chválu Bohu vzdejte!
- 57,6 -

== Jan 11,1(2)3,17-27.41-45 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 78,56-72 ==


20. Pondělí Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy. Žalm 126,5-6 Z

Ježíš řekl: "I vy nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme." Jan 16,22 ZJ

== Marek 6,14-29 == Matouš 19,13-15 ==


21. Úterý Bůh vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Job 33,28

Chci poznati Kristovu moc a jeho vzkříšení a účast v jeho utrpení. Filipským 3,10.11 Ž

== Job 5,17-26 == Matouš 19,16-26 ==


22. Středa Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Micheáš 6,8 E

Mějte v sobě to smýšlení, jaké bylo i v Kristu Ježíši. Filipským 2,5 ZJ

== Židům 12,4-11 == Matouš 19,27-30 ==


23. Čtvrtek Ty, Pane, jsi dobrotivý a odpouštějící a bohat milostí ke všem, kdo tebe vzývají. Žalm 86,5 B

Ježíš řekl: "Dostane se vám všeho, zač budete v modlitbě prosit s vírou. Matouš 21,22 P

== Lukáš 7,11-16 == Matouš 20,1-16 ==


24. Pátek Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až on se ukáže? Malachiáš 3,2 E

Všichni staneme před stolicí Kristovou. Římanům 14,10

== Židům 10,35-39 == Matouš 20,17-28 ==


25. Sobota Přišla jsi k Bohu, abys pod křídly jeho doufala. Rút 2,12

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35 E

== Zjevení 2,8-11 == Matouš 20,29-34 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4 E


26. Neděle Neboj se, neboť já s tebou jsem. Izaiáš 43,5

Ježíš řekl učedníkům: "Proč jste ustrašeni, vy malověrní?" Pak vstal, pohrozil větrům i moři, a nastalo veliké utišení. Matouš 8,26 ZJ

 
On jest sám moc života mého,
já o něm mluvím i zpívám.
On v čas soužení velikého
můj vysvoboditel byl sám.
Odtud po stáncích lidu Páně
zní hlas zpěvu radostného:
Aj, již zjevilo Boží rámě
sílu spasení hojného.
- 30,2 -

== Matouš 15,21 == Římanům 10,9-17(18) == Žalm 25 ==


27. Pondělí Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce, obvazuje jim rány. Žalm 147,3 K

Pověst o Ježíšovi se roznesla po celé Sýrii. Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je. Matouš 4,24 E

== Židům 11,1-7 == Matouš 21,1-11 ==


28. Úterý Říkáte: "Sloužit Bohu není k ničemu." Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. Malachiáš 3,14.16 E

Ježíš řekl Petrovi: "Já jsem se za tebe přimluvil, aby tvá víra nezklamala." Lukáš 22,32 Ž

== 1.Janova 4,4-11 == Matouš 21,12-17 ==


29. Středa Volal jsem Pána v soužení, Pán mne vyslyšel a vysvobodil mne. Žalm 118,5 K

Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ať se stane ne má vůle, ale tvá." Tu se mu zjevil anděl z nebe a posiloval ho. Lukáš 22,42-43 P

== Lukáš 10,17-20         Zjevení 12,7-12 == Matouš 21,18-22 ==


30. Čtvrtek Hospodin řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu." 1.Mojžíšova 12,1 E

Nedbám na to, co je za mnou, a ženu se k tomu, co je přede mnou. Filipským 3,13-14 P

== Izaiáš 49,7-13 == Matouš 21,23-27 ==


ZÁŘÍ 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec | perikopy]