[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy]

ŘÍJEN 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všeckys je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého. Žalm 104,24


1. Pátek Hospodin vyzdvihuje nuzného z prachu. 1.Samuelova 2,8

Což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5 ZJ

== Jan 9,35-41 == Matouš 21,28-32 ==


2. Sobota Navraťte se, synové vzpurní, dí Hospodin, neboť já jsem manžel váš a přijmu vás, abych vás uvedl na Sion. Jeremiáš 3,14

Ježíš řekl: "Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37 E

== Židům 11,23-31 == Matouš 21,33-46 ==


18. neděle po svaté Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21
Den díkůvzdání za úrodu
Oči všech k tobě vzhlížejí a ty jim dáváš jejich pokrm v pravý čas. Žalm 145,15 B


3. Neděle Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj! 2.Mojžíšova 33,15 E

Ježíš řekl: "Jdu, abych vám připravil místo." Jan 14,2

 
Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne.
- 375,6 -

== Lukáš 12,(13-14)15-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104,10-30 ==


4. Pondělí Buď paží svého lidu každé ráno i naší spásou v čase soužení. Izaiáš 33,2 E

My, kteří náležíme dni, buďme střízliví. Oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději ve spásu jako přílbu. 1.Tesalonickým 5,8 Ž

== Efezským 5,15-21 == Matouš 22,1-14 ==


5. Úterý Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, protože pomazal mne Hospodin. Izaiáš 61,1

Sídlí-li ve vás Duch toho, jenž vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, učiní živými i vaše smrtelná těla svých Duchem, který ve vás sídlí. Římanům 8,11 Ž

== 1.Timoteovi 1,5-9a == Matouš 22,15-22 ==


6. Středa Poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2,22 E

Nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. 1.Korintským 4,5 ZJ 1.Tesalonickým 4,9-12                          Matouš 22,23-33


7. Čtvrtek V utišení se a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete. Izaiáš 30,15

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25 E

== Efezským 6,1-9 == Matouš 22,34-46 ==


8. Pátek Člověk nesmí klesat na mysli. 1.Samuelova 17,32 E

Myslete na to, jak to Ježíš snesl, když mu hříšní lidé prudce odporovali. To vám dodá síly, abyste neumdlévali a vnitřně neochabovali. Židům 12,3 P

== Skutky 5,1-11 == Matouš 23,1-22 ==


9. Sobota I poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já Hospodin jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36 E

Máme tím pevnější prorocké slovo. Dobře činíte, dáváte-li na to pozor, jako na světlo svítící v temném místě, až se zaskví den a jako jitřenka vzejde ve vašich srdcích. 2.Petrova 1,19 Ž

== Marek 10,17-27 == Matouš 23,23-39 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen.
Jeremiáš 17,14 E


10. Neděle Vytrhl jsi ze smrti duši mou a nohy mé od poklesnutí, tak abych stále chodil před Bohem v světle živých. Žalm 56,14

Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všecko nové. 2.Korintským 5,17 ZJ

 
Já světlo jsem a svatými
můj život ctnostmi svítí.
Všech temností, kdo věří mi,
můž věčně zbaven býti.
Kdo z Boha jest, vždy pozoruj
mé šlépěje a příklad můj!
- 290,2 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 74 ==


11. Pondělí Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm 138,6 E

Ježíš řekl: "Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Matouš 20,25-26 E

== 2.Mojžíšova 34,4-10 == Job 1,1-12 ==


12. Úterý Budete jísti chléb svůj do sytosti, a přebývati budete bezpečně v zemi své. 3.Mojžíšova 26,5

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11

== Jeremiáš 17,12-17 == Job 1,13-22 ==


13. Středa Bůh můj osvěcuje temnosti mé. Žalm 18,29

Bůh, který řekl: "Ze tmy zazáří světlo", zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy na tváři Kristově. 2.Korintským 4,6 Ž

== Micheáš 7,18-20 == Job 2,1-10 ==


14. Čtvrtek Jako vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a myšlení má myšlení vaše. Izaiáš 55,9

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jak Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 E

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Job 2,11-13 ==


15. Pátek Cesty člověka jsou Hospodinu zřejmé. Přísloví 5,21 E

Saul padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: "Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?" Skutky 9,4 ZJ 2.Mojžíšova 15,22-27                           Job 3,1-11


16. Sobota Ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, co vychází z úst Hospodinových. 5.Mojžíšova 8,3

Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17 E

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Job 4,1-11 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8 E


17. Neděle Zklame kůň, když jde o vítězství, a nezachrání svou znamenitou silou. Hleď, Pánovy oči hledí na ty, kdo se ho bojí, na ty, kdo spoléhají na jeho milost. Žalm 33,17-18 K

Blahoslavní tiší, neboť oni dostanou za úděl zemi. Matouš 5,5 P

 
Budoucnost nechť co chce skrývá,
rukou Páně veden jsem.
Zrak se proto klidně dívá
v dálnou, neznámou mi zem.
Uč mne jíti, ne se ptáti,
vůle tvá vždy dobrá jest,
na dni jednom přestávati,
s tichou odvahou jej nést!
- 415,1 -

== Marek 10,2-9(10,16) == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 19 ==


18. Pondělí Pán bude chránit tvůj odchod i příchod jako nyní tak i vždycky. Žalm 121,8 K

Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi! 2.Korintským 13,13 E

== 5.Mojžíšova 27,11-26 == Job 5,17-27 ==


19. Úterý Hospodin se mnou, nebudu se báti. Co mi může učiniti člověk? Žalm 118,6

Ve světě budete míti soužení. Ale buďte zmužilí. Já jsem zvítězil nad světem. Jan 16,33 Ž

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Job 6,1-10.24-30 ==


20. Středa Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů! Izaiáš 63,19 E

Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví v slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno pomíjejícnosti, avšak ne z vlastní vůle. Římanům 8,19-20 P

== Malachiáš 2,13-16 == Job 8,1-22 ==


21. Čtvrtek Nezavrhuj mne od své tváře a Ducha svého svatého ode mne neodnímej! Žalm 51,12 Z

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Matouš 5,8

== Filemonovi 1-22 == Job 9,1-3.21-35 ==


22. Pátek Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník. Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21 E

Zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1 P

== Efezským 5,25-32 == Job 11,1-5.13-20 ==


23. Sobota Hle, Hospodinu, tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 5.Mojžíšova 10,14 E

Do svého vlastního přišel. Jan 1,11

== 1.Korintským 7,29-31 == Job 12,1-6;14,1-12 ==


21. neděle po svaté Trojici

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Římanům 12,21 E


24. Neděle Mé srdce i mé tělo jásá vstříc živému Bohu. Žalm 84,3 Z

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5 E

 
Radujme se vždy společně,
chválu vzdávajíce vděčně
Bohu Otci nebeskému,
Synu i Duchu svatému.
- 230,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 22,1-22 ==


25. Pondělí Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1 E

Jesliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou, a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,7 E

== 1.Korintským 9,13-18 == Job 19,21-29 ==


26. Úterý Panovníku Hospodine, ty sám jsi Bůh, tvá slova jsou pravda. 2.Samuelova 7,28 E

Bůh chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. 1.Timoteovi 2,4 P

== 2.Korintským 10,1-6 == Job 31,29-40 ==


27. Středa Hospodin pozdvihuje snížených. Žalm 146,8

Ježíš vzhlédl a řekl: "Zachee, sestup spěšně, neboť dnes musím zůstat v tvém domě." Lukáš 19,5 Ž

== 1.Mojžíšova 13,7-18 == Job 32,1-22 ==


28. Čtvrtek Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7 E

Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Matouš 12,36 ZJ 1.Korintským 12,12-14.26-27                    Job 38,1-21


29. Pátek Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní? Malachiáš 2,10 E

Ježíš řekl: "Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou. Kdo však pohrdá mnou, pohrdá tím, který mne poslal. Lukáš 10,16 P

== Lukáš 22,31-38 == Job 40,1-5 ==


30. Sobota Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29 E

Láska bližnímu zle neučiní. Římanům 13,10

== 2.Timoteovi 4,5-8 == Job 40,6-14 ==


22. neděle po svaté Trojici

Ty odpouštíš hříchy, abychom ti sloužili s posvátnou bázní.
Žalm 130,4 K
Den reformace
Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11 E


31. Neděle Tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, a on jest vůdce náš. Žalm 48,15

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium. Koloským 1,23 P

 
Jezu, rač ty sám
cestu razit nám.
Tam, kde tvoje šlépěj svatá,
tam i naše duše chvátá.
Veď nás z ciziny
v radost otčiny.
- 286,1 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,3-11 == Žalm 22,23-32 ==


ŘÍJEN 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec | perikopy]