[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec | perikopy]

LISTOPAD 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Zachovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k životu věčnému. Judova 21


1. Pondělí Někdo tlachá, jako by probodával mečem, kdežto jazyk moudrých hojí. Přísloví 12,18 E

Lodi jsou veliké a jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo je řídí, kamkoli kormidelník chce. Tak i jazyk je malý úd, ale může se chlubit velkými věcmi. Jakubova 3,4-5 E

== Marek 11,24-25 == Job 42,1-6 ==


2. Úterý Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18 E

Bůh setře každou slzu z jejich očí. A smrti již nebude, ani křiku ani bolesti již nebude, neboť první věci pominuly. Zjevení 21,4 ZJ

== 1.Korintským 5,9-13 == Job 42,7-9 ==


3. Středa Co se mělo pro mou vinici ještě udělat a já pro ni neudělal? Když jsem očekával, že vydá hrozny, jak to, že vydala odporná pláňata? Izaiáš 5,4 E

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť odděleni ode mne nemůžete dělat nic. Jan 15,5 P

== 1.Samuelova 26,5-25 == Job 42,10-17 ==


4. Čtvrtek Budu volat k Bohu a Pán mě zachrání. Žalm 55,17 K

Ježíš řekl četaři: "Jdi, staň se tobě, jak jsi uvěřil." Matouš 8,13  Ž

== 1.Janova 3,19-24 == Jakubova 1,1-11 ==


5. Pátek Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Jeremiáš 2,17 E

Každý, kdo slyší tato má slova a nečiní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. Matouš 7,26 E

== Pláč 3,37-44.55-57 == Jakubova 1,12-18 ==


6. Sobota Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7 E

Bůh mi až do dnešního dne pomáhal, takže tu stojím a svědčím. Skutky 26,22 ZJ

== 1.Janova 2,(7-11)12-17 == Jakubova 1,19-27 ==


23. neděle po svaté Trojici

Hle, teď je ta doba příhodná, hle, teď je ten den spásy!
2.Korintským 6,2 P


7. Neděle Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Izaiáš 64,5 E

Otec rozkázal svým služebníkům: "Rychle přineste nejlepší roucho a oblecte jej, dejte mu na ruku prsten a sandály na nohy." Lukáš 15,22 Ž

 
Já zbloudil jsem a omámený
tě hledal, avšak nenašel,
jsa od tvé tváře odvrácený,
jen za bludným jsem světlem spěl.
Až teprv nyní, žes ty chtěl,
já tebe uviděl.
- 341,4 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 == Žalm 112 ==


8. Pondělí Ó ať jsou slova úst mých tobě příjemná, i přemyšlování srdce mého před tebou, Hospodine, skálo má, a vykupiteli můj. Žalm 19,15

Pane, nauč nás modliti se. Lukáš 11,1

== 1.Tesalonickým 5,1-11 == Jakubova 2,1-13 ==


9. Úterý K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Izaiáš 60,3 E

Tma pomíjí a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8

== Lukáš 18,1-8 == Jakubova 2,14-26 ==


10. Středa Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7 E

Ježíš učil: "Blahoslavení jste, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně." Matouš 5,11 ZJ

== Židům 13,1-6 == Jakubova 3,1-12 ==


11. Čtvrtek Pro týrání utlačených, pro vzdechy chudých teď povstanu, praví Hospodin. V bezpečí postavím toho, kdo po tom touží. Žalm 12,6 Z

Ježíš Janovým učedníkům odpověděl: "Jděte a dejte Janovi zprávu o tom, co slyšíte a vidíte: slepí nabývají zraku, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví jsou kříšeni a chudým se zvěstuje evangelium." Matouš 11,4-5 Ž

== Židům 13,7-9a == Jakubova 3,13-18 ==


12. Pátek Říkáte: "Cesta Panovníkova není správná." Nuže, slyšte, dome izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Ezechiel 18,25 E

Andělovi církve v Sardech napiš: "Shledal jsem, že tvoje skutky nejsou úplné před mým Bohem. Nuže vzpomeň si, jak ochotně jsi to slovo přijal. Zachovávej je a naprav se!" Zjevení 3,2-3 P

== Jeremiáš 18,1-10 == Jakubova 4,1-12 ==


13. Sobota Budu horlivě svědčit o Boží pomoci, Pane, budu velebit tvou jedinečnou spravedlnost! Žalm 71,16 K

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7 ZJ

== 2.Tesalonickým 2,1-12 == Jakubova 4,13-5,6 ==

13.listopadu 1741 Pán Ježíš prohlášen "vrchním starším" v Jednotě bratrské.


24. neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým.
2.Korintským 5,10 E


14. Neděle Dalecí přijdou a budou stavěti chrám Hospodinův. Zachariáš 6,15

Ježíš Kristus přišel a zvěstoval usmíření vám, kteří jste byli daleko, i těm, kteří byli blízko. Efezským 2,17 P

 
Přijď Králi věčný náš,
jenž vše v své moci máš,
a žehnej nám!
Uč nás dle pravdy cest
ti oběť chvály nést,
a jakž ti libé jest,
v nás kraluj sám!
- 156,1 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23(24-25) == Žalm 79 ==


15. Pondělí Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich. Žalm 84,6

Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Římanům 1,16 ZJ

== Lukáš 19,11-28 == Jakubova 5,7-12 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


16. Úterý Budeš hosta milovat jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 E

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7 E

== 1.Mojžíšova 19,12-19 == Jakubova 5,13-20 ==


Den pokání a modliteb


Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34

17. Středa Plesati a radovati se budu v milosrdenství tvém, že jsi vzezřel na mé trápení, a poznal jsi v soužení duši mou. Žalm 31,8

Ježíš přišel do Galileje a kázal: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu." Marek 1,14-15 E

 
Lukáš 13,(1-5)6-9 Římanům 2,1-10 Matouš 24,1-14


18. Čtvrtek Pokorní se budou znovu radovat z Hospodina. Izaiáš 29,19 E

Já nešťastný člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla propadlého smrti? Díky Bohu! Stalo se to skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Římanům 7,24-25 Ž
1=> Lukáš 21,11-19 >l 21,11
2=> Matouš 24,15-28 >mt 24,15


19. Pátek Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Izaiáš 48,9 E

Trpělivost našeho Pána považujte za záchranu. 2.Petrova 3,15 ZJ Zjevení 2,8-11                                 Matouš 24,29-31


20. Sobota Při mém zpěvu budou jásat nejen rty, ale i má duše, kterou jsi zachránil. Žalm 71,23 K

Radostně budete děkovat Otci, že vás učinil účastnými údělu věřících ve světle. Koloským 1,12 P
1=> Zjevení 20,11-15 >zj 20,11
2=> Matouš 24,32-44 >mt 24,32


Poslední neděle církevního roku

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35 E


21. Neděle Trestati vás budu podle skutků vašich, dí Hospodin. Jeremiáš 21,14

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Matouš 7,1

 
Nechť se ani pro dary tvé,
jichž propůjčuješ z lásky své,
pyšně nikdy nevypínám,
nižším bližním nepohrdám.
- 271,8 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 126 ==


22. Pondělí Nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků. Jeremiáš 17,9-10 E

Při činění dobra neochabujme. Nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Galatským 6,9 ZJ Lukáš 12,35-40                                 Matouš 24,45-51


23. Úterý V maličkém hněvě skryl jsem tvář svou na maličko před tebou, ale v milosrdenství věčném slituji se nad tebou, praví Vykupitel tvůj Hospodin. Izaiáš 54,8

Milostí jste spaseni skrze víru, a to ne ze sebe, je to Boží dar. Efezským 2,8 Ž

== Židům 12,12-17 == Matouš 25,1-13 ==


24. Středa Blažení, kteří dodržují jeho svědectví, kteří ho celým srdcem hledají. Žalm 119,2 Z

Apoštolé svolali všechny učedníky a řekli: "Bohu se nebude líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech." Skutky 6,2 E

== Židům 12,22-29 == Matouš 25,14-30 ==


25. Čtvrtek Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7 E

Ať mluvíte nebo konáte cokoliv, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17 P

== Ezechiel 43,1-7a == Matouš 25,31-46 ==


26. Pátek Pokloníš se před Hospodinem, svým Bohem. Budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin, tvůj Bůh, tobě a tvému domu. 5.Mojžíšova 26,10.11 E

Buďte vděčni! Koloským 3,15

== 1.Petrova 4,12-19 == Judova 1-16 ==


27. Sobota Můj Bůh poslal anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23 E

Vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení a vyvedl je ven. Skutky 5,18-19 ZJ

== 2.Petrova 3,3-13 == Judova 17-25 ==


1. neděle adventní

Aj, tvůj král ti přichází, spravedlivý a spasitel.
Zachariáš 9,9 H


28. Neděle Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra "Poznávejte Hospodina!" Všichni mě budou znát, od nejmenšího po největšího z nich, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,34 E

Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá na srdci Otcově, ten o něm podal zprávu. Jan 1,18 P

 
Páně tváře a velebnosti
hledejte vždy v ustavičnosti,
snažte se připomínati,
což vám činil, rozjímati
i jeho soudů pravosti,
všechněm sloužiti k známosti.
- 28,3 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-12(13-14) == Žalm 117 ==


29. Pondělí Vyleji na dům Davidův a na obyvatele jeruzalémské ducha milosti a pokorných proseb. Zachariáš 12,10

Kteříkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. Římanům 8,14

== Lukáš 1,67-79 == Izaiáš 40,1-11 ==


30. Úterý Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13 E

Poddejte se Bohu! Jakubova 4,7

== Micheáš 2,1-5.12-13 == Izaiáš 40,12-16 ==


LISTOPAD 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec | perikopy]