[ISO-Lat2 | 1250 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | perikopy]

PROSINEC 1999

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Hledejte Hospodina, dokud může nalezen býti, vzývejte ho, dokud blízko jest. Izaiáš 55,6


1. Středa Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1 E

Vy všichni jste přece synové světla a dne, noc ani tma nemá nad vámi právo. 1.Tesalonickým 5,5 P

== Zjevení 22,12-13.17.20.-21 == Izaiáš 40,27-31 ==


2. Čtvrtek Viděl jsi, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna. 5.Mojžíšova 1,31 E

My jsme poznali a uvěřili v lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska. 1.Janova 4,16 Ž

== Židům 10,19-23 == Izaiáš 41,1-7 ==


3. Pátek Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. Daniel 12,3 E

Kdo se bude Božími přikázáními řídit a bude jim učit, bude v nebeském království veliký. Matouš 5,19 P

== Jan 18,33-38 == Izaiáš 41,8-14 ==


4. Sobota Pán pomáhá zlomeným na duchu. Žalm 34,19 K

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13 E

== Zjevení 5,1-14 == Izaiáš 42,1-9 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.
Lukáš 21,28 E


5. Neděle Chizkiáš vzal dopisy z ruky poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. 2.Královská 19,14 E

Kananejská žena přišla, klaněla se Ježíšovi a řekla: "Pane, pomoz mi!" Matouš 15,25 Ž

 
Když jsem blízký zoufání,
kam v bídách nevěda,
kdo zdrží mé doufání
a zhynout mi nedá?
A kdo, kdo mne vytrhne
z hrobu porušení?
Tys život, Pane, ty mne
vzkřísíš k oslavení.
- 282,3 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 80 ==


6. Pondělí Nebývá král zachován skrze mnohý zástup, ani udatný rek vysvobozen skrze velikou moc svou. Žalm 33,16

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu čest a sláva na věky věků. Amen. 1.Timoteovi 1,17 ZJ Židům 6,9-12                                   Izaiáš 43,1-7


7. Úterý Bůh dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Job 28,24 E

Bůh, který je větší nežli srdce naše, zná všecko. 1.Janova 3,20

== Zjevení 2,17 == Izaiáš 43,8-13 ==


8. Středa Výrobku svých rukou nebudeme už říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4 E

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale zhubí svou duši? Matouš 16,26 Ž

== Zjevení 3,7-13 == Izaiáš 43,14-21 ==


9. Čtvrtek Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj. 2.Samuelova 22,2

Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13 E

== Marek 13,5-13 == Izaiáš 43,22-28 ==


10. Pátek Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebe hned v jitře hledám. Tebe žízní duše má. Žalm 63,2

Já dám žíznivému zadarmo napít z pramene vody života. Zjevení 21,6 ZJ

== Zjevení 3,14-22 == Izaiáš 44,1-8 ==


11. Sobota Ulehl jsem, usnul jsem a probudil se, poněvadž Hospodin mne podpírá. Žalm 3,6 Z

Nedělejte si starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení. Matouš 6,34 P

== Izaiáš 35,3-10 == Izaiáš 44,21-28 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu. Hle, Hospodin přichází s mocí.
Izaiáš 40,3.10 E


12. Neděle Panovník navěky nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosrdenství, Pláč 3,31-32

Veleben budiž Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a veškeré útěchy, který nás těší v naší veškeré tísni, abychom my také mohli těšiti ty, kteří se octli v rozmanité tísni. 2.Korintským 1,3-4 Ž

 
Ať sešleš radosti,
ať trpký žal,
vždy jsi jim určení
to pro nás dal,
bychom tě hledali
a k tobě volali,
víc lásky žádali:
jen lásky víc!
- 350,3 -

== Matouš 11,2-6(710) == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 85 ==


13. Pondělí Hospodin jest útočiště lidu svého a síla synů izraelských. Joel 3,16

Nalezli jsme útočiště v tom, abychom dosáhli naděje, ležící před námi. Tato naděje jest kotvou duše bezpečnou a pevnou. Židům 6,18-19 Ž

== Lukáš 1,5-25 == Izaiáš 45,1-8 ==


14. Úterý Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11 E

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem zrušit, ale naplnit. Matouš 5,17 ZJ Zjevení 3,1-6                                  Izaiáš 45,9-17


15. Středa Pane můj, jestliže jsem nyní nalezl milost před očima tvýma, prosím, nepomíjej služebníka svého. 1.Mojžíšova 18,3

Aj, stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti a on se mnou. Zjevení 3,20

== Lukáš 3,15-20 == Izaiáš 45,18-25 ==


16. Čtvrtek Sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. 1.Mojžíšova 2,3 E

Kdo vejde na místo Božího odpočinku, ten také odpočine od svých prací, jako Bůh odpočinul od svých. Židům 4,10 P

== Skutky 13,15-25 == Izaiáš 49,1-6 ==


17. Pátek Jsem milosrdný a hněv můj nepotrvá na věky. Vyznej svou nepravost: byl jsi nevěrný svému Bohu. Jeremiáš 3,12-13 H

Syn řekl: Vydám se k svému otci a řeknu mu: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývati se tvým synem." Lukáš 15,18-19 Ž

== Marek 1,14-15 == Izaiáš 49,7-13 ==


18. Sobota Neboj se, neboť já jsem s tebou. Nestrachuj se, neboť já jsem Bůh tvůj. Izaiáš 41,10

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13 E

== Lukáš 7,29-35 == Izaiáš 49,14-17 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Pán blízko.
Filipským 4,4-5


19. Neděle Na cestě tvých soudů, Hospodine, skládáme naději v tebe. Izaiáš 26,8 E

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým. 1.Petrova 5,6

 
Ó prosíme, uslyšiž
žalostné volání,
svých uší k nám nakloniž,
lítostivé
viz naše pokání.
- 260,6 -

== Lukáš 1,(39-45)46-55(56) == Filipským 4,4-7 == Žalm 115 ==


20. Pondělí Hospodin otvírá oči slepých. Žalm 146,8

Posílám tě otvírat oči pohanům, aby se obrátili ode tmy ke světlu. Skutky 26,17-18 Ž

== 2.Samuelova 7,4-6.12-14a == Izaiáš 49,18-26 ==


21. Úterý Předstíhám svítání a volám, na tvé slovo očekávám. Žalm 119,147

Když máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2.Korintským 3,12 E

== Jan 1,19-28 == Izaiáš 50,4-11 ==


22. Středa Hospodine, pamatuj na mne přízní k svému lidu, navštiv mne svým spasením. Žalm 106,4 Z

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19 E

== Jan 5,31-40 == Izaiáš 51,1-8 ==


23. Čtvrtek Řekněte plachým srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Izaiáš 35,4 E

Toto praví ten první i poslední, který byl mrtev a je živ: "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat." Zjevení 2,8-9 E

== 2.Korintským 8,1-9 == Izaiáš 51,9-16 ==


Štědrý den

24. Pátek Který bůh na nebi nebo na zemi by dovedl vykonat takové činy a takové skutky jako ty? 5.Mojžíšova 3,24 E

Když nastalo naplnění času, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy a pod zákonem, aby vykoupil lidi, kteří byli pod zákonem, aby se nám dostalo synovství. Galatským 4,4-5 Ž

 
Nuž, pojďte k němu čile,
dál choďte v jeho síle
a přestaňte již lkáti -
Bůh lásku svou vám vrátí.
- 82,4 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 2,11-14 == Izaiáš 52,7-10 ==


1. svátek vánoční


Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14 E

25. Sobota Spravedlivý jest Hospodin ve všech cestách svých a milosrdný ve všech skutcích svých. Žalm 145,17

Je jenom jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš. 1.Timoteovi 2,5 P

 
Slavný svátek ctíme
tvého narození,
Kriste, radujíc se
svému vykoupení.
Vyveď nás z temnosti,
ven z údolí smrti
do věčné radosti.
- 81,6 -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==


Neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.
Jan 1,14 E


2. svátek vánoční


26. Neděle Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu. Job 9,10

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

 
Chvála buď Pánu, že mi z milosti
štědře udílí svých opatrování,
o nichž nejvíc přemýšlím s vděčností
i v noční čas svého odpočívání.
Protož maje Pána vždy přítomného,
nebojím se nedostatku žádného.
- 3,4 -

== Jan 1,1-14 == Galatským 4,4-7 == Lukáš 2,29-32 ==

27. Pondělí Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17 E

Ježíš řekl učedníkům: "Dána jest mi všeliká moc ne nebi i na zemi." Matouš 28,18

== Jan 21,20-24 == Izaiáš 52,13-53,6 ==


28. Úterý Nač bych tedy nyní očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe. Žalm 39,8

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Galatským 4,6-7 E

== Matouš 2,13-18 == Izaiáš 53,7-12 ==


29. Středa Z úst dětí a nemluvňat sis zjednal slávu. Žalm 8,3 K

Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského." Matouš 18,2-3 E

== Jan 3,16-21 == Izaiáš 54,1-10 ==


30. Čtvrtek Kéž se těší a radují tebou, kdo tebe vyhledávají. Žalm 40,17 B

Zacheus sestoupil rychle a přijal Ježíše radostně. Lukáš 19,6

== 1.Janova 3,1-6 == Izaiáš 55,1-5 ==


Závěr roku


Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8

31. Pátek Navraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a navrátím se k vám. Zachariáš 1,3

Pán má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9 E

 
Za tato dobrodiní,
nám od tebe daná,
buď tobě, Otče, nyní
i vždycky čest vzdaná.
A přitom prosíme,
dej nám rok v dobrém hojný,
radostný a pokojný,
amen, v tě věříme.
- 472,5 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Izaiáš 55,6-11 ==

Nikoli hřmotná křídla umělá,

ale tichá ramena kříže

mohou povznésti Zemi

k věčnému nebi.


PROSINEC 1999: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ] Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998]
[HESLA 1999: kalendář | denní modlitby | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | perikopy]