[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář] [adresář] [provincie]

HESLA

Jednoty bratrské

1996


HESLO NA TENTO ROK:
Veliké jest milosrdenství Hospodinovo, když jsme do konce nevyhynuli. Nepřestávají zajisté slitování jeho.
Pláč 3,22


Hesla měsíců 1996

Leden:
Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé. Žalm 86, 11

Únor:
Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit. 1. Korintským 6, 12 /E

Březen:
Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10, 43 /E

Duben:
Bůh Krista vzkřísil z mrtvých a oslavil. Tak tedy když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat. 1. Petrova 1, 21 /P

Květen:
Každý podle toho, jak přijal nějaký duchovní dar, služte si jím vzájemně, jako dobří správcové rozmanité milosti Boží. 1. Petrova 4, 10 /Ž

Červen:
Budiž tedy srdce vaše celé k Hospodinu, Bohu našemu. 1. Královská 8, 61

Červenec:
Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem! Micheáš 1, 2 /E

Srpen:
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Marek 10, 9

Září:
Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2, 13 /E

Říjen:
Pán jest Duch, a kde jest Duch Páně, tu i svoboda. 2. Korintským 3, 17

Listopad:
Čekáme podle jeho slibu nové nebe a novou zemi, v nichž přebývá spravedlnost. 2. Petrova 3, 13 /Ž

Prosinec:
Anděl vešel a řekl Marii: "Buď zdráva! Dostalo se ti milosti; Pán s tebou!" Lukáš 1, 28 /Ž


Perikopy na rok 1996


01.01. Nový rok Filipenským 4, 10-13 /14-20/
06.01. Zjevení Páně 2. Korintským 4, 3-6
07.01. 1. neděle po Zjevení Páně Izaiáš 42, 1-4 /5-9/
14.01. 2. neděle po Zjevení Páně Židům 12, 12-18 /19-21/ 22-25a
21.01. 3. neděle po Zjevení Páně Skutky 10, 21-35 /výběr/
28.01. 4. neděle po Zjevení Páně 2. Petrova 1, 16-19 /20-21/
04.02. Septuagesimae Římanům 9, 14-24
11.02. Sexagesimae Skutky 16, 9-15
18.02. Estomihi Izaiáš 58, 1-9a
25.02. Invocavit Jakubova 1, 12-18
03.03. Reminiscere Židům 11, 8-10
10.03. Oculi 1. Královská 19, 1-8 /9-13a/
17.03. Laetare Izaiáš 54, 7-11
24.03. Judica Židům 13, 12-14
31.03. Palmarum Židům 12, 1-3
04.04. Zelený čtvrtek Židům 2, 10-18
05.04. Velký pátek Izaiáš /52, 13-15/ 53, 1-12
07.04. Neděle velikonoční 1. Korintským 15, 19-28
08.04. Pondělí velikonoční Skutky 10, 34a.36-43
14.04. Quasimodogeniti Izaiáš 40, 26-31
21.04. Misericordias domini Židům 13, 20-21
28.04. Jubilate Skutky 17, 22-28a /28b-34/
05.05. Cantate Zjevení 15, 2-4
12.05. Rogate 2. Mojžíšova 32, 7-14
16.05. Nanebevstoupení Páně Efezským 1, 20b-23
19.05. Exaudi Římanům 8, 26-30
26.05. Neděle svatodušní Římanům 8, 1-2 /3-9/ 10.11
27.05. Pondělí svatodušní Skutky 2, 22-23.32-33.36-39
02.06. Neděle svaté Trojice 2. Korintským 13, 11 /12/ 13
09.06. 1. neděle po sv. Trojici 5. Mojžíšova 6, 4-9
16.06. 2. neděle po sv. Trojici 1. Korintským 9, 16-23
23.06. 3. neděle po sv. Trojici Ezechiel 18, 1-4.21-24.30-32
30.06. 4. neděle po sv. Trojici Římanům 12, 17-21
07.07. 5. neděle po sv. Trojici 2. Tessalonicenským 3, 1-5
14.07. 6. neděle po sv. Trojici 1. Petrova 2, 2-10
21.07. 7. neděle po sv. Trojici 2. Mojžíšova 16, 2-3.11-18
28.07. 8. neděle po sv. Trojici Římanům 6, 19-23
04.08. 9. neděle po sv. Trojici 1. Petrova 4, 7-11
11.08. 10. neděle po sv. Trojici 2. Královská 25, 8-12
18.08. 11. neděle po sv. Trojici 2. Samuelova 12, 1-10.13-15a
25.08. 12. neděle po sv. Trojici 1. Korintským 3, 9-15
01.09. 13. neděle po sv. Trojici Skutky 6, 1-7
08.09. 14. neděle po sv. Trojici 1. Tessalonicenským 5, 14-24
15.09. 15. neděle po sv. Trojici 1. Mojžíšova 2, 4b-9 /10-14/ 15
22.09. 16. neděle po sv. Trojici Židům 10, 35-36 /37-38/ 39
29.09. 17. neděle po sv. Trojici Efezským 4, 1-6
06.10. 18. neděle po sv. Trojici Efezským 5, 15-21
13.10. 19. neděle po sv. Trojici 2. Mojžíšova 34, 4-10
20.10. 20. neděle po sv. Trojici 2. Korintským 3, 3-9
27.10. 21. neděle po sv. Trojici 1. Korintským 12, 12-14.26-27
30.10. Den reformace Filipenským 2, 2.12-13
03.11. 22. neděle po sv. Trojici 1. Janova 2, /7-11/ 12-17
10.11. 23. neděle po sv. Trojici 1. Tessalonicenským 5, 1-6 /7-11/
17.11. 24. neděle po sv. Trojici 2. Korintským ??, 5-10
20.11. Den pokání a modliteb Izaiáš 1, 10-17
24.11. 25. neděle po sv. Trojici 2. Petrova 3, /3-7/ 8-13
01.12. 1. neděle adventní Matouš 21, 1-9
08.12. 2. neděle adventní Lukáš 21, 25-33
15.12. 3. neděle adventní Matouš 11, 2-6 /7-10/
22.12. 4. neděle adventní Lukáš 1, /39-45/ 46-55 /56/
24.12. Štědrý den Lukáš 2, 1-14 /15-20
25.12. 1. svátek vánoční Lukáš 2, 1-14 /15-20/
26.12. 2. svátek vánoční Jan 1, 1-5 /6-8/ 9-14
29.12. Neděle po vánocích Lukáš 2, /22-24/ 25-38 /39-40/
31.12. Poslední den v roce Lukáš 12, 35-40


Úvodní slovo ke 266. vydání

Blížíme se k obratu tisíciletí. Mnohé se ve světě od Ježíšových časů změnilo. Vědění se nesmírně vzmohlo. Byly doby, v nichž lidé věřili, že je možno zřídit ráj. Naše zkušenosti jsou jiné. Utrpení a bída se nezmenšily. Mohlo by se hovořit o řetězu utrpení a hoře, jenž se táhne staletími. Ani křesťané nejsou tohoto utrpení ušetřeni. Starozákonní modlitebník vyznává: "Jsem pro smích všemu lidu, předmětem jejich popěvků každodenně. Bůh mne nasytil hořkostmi, napojil pelyňkem." /Pláč Jeremiášův 3, 14-15/. Ale Bůh mu daroval i sílu, aby neutonul v nářku. Otevřel mu oči pro své dobrodiní, obdaření a pro milosrdenství, které nemá konce. Ano, Bůh zná naši bídu a bere ji velice vážně, ale také nám z ní pomáhá ven. Knížka hesel nám chce pomáhat "každého jitra znovu" jít touto cestou. Dává nám odvahu důvěřovat jeho dobrotivosti, neboť jeho věrnost je veliká.

Přátelům Jednoty bratrské a jejího díla.

"Hesla" našla své čtenáře ve všech světadílech. Můžeme se jimi cítit ve spojení s lidmi rozličných barev pleti a jazyků při slyšení a promýšlení příslušného Božího slova. Spojeni jsme také v modlitbách k našemu společnému Pánu a Spasiteli.

V Jednotě bratrské se pro ten účel vypěstoval zvláštní způsob: modlitební stráž. Její kořeny spočívají v modlitebních hodinách starého Ochranova. Tehdy se našli bratři a sestry, kteří byli hotovi předstoupit před Pána v modlitbě v každou denní hodinu. Tento způsob modlitby byl v polovině našeho století znovuoživen. Všechny provincie Jednoty bratrské se nyní na tomto modlení podílejí, takže vznikl modlitební řetěz, sahající každého roku nepřetržitě od 1. ledna až do 31. prosince.

Následující přehled ukazuje průběh modlitebního řetězce celým rokem:

Modlitební stráž Jednoty bratrské

Leden:
Americká provincie jižní

Únor:
1.-4. Kostarika
5.-14. Guayana
15.-29. Česká provincie

Březen:
1.-15. Surinam
16.-31. Tanzánie - západ

Duben:
1.-7. Aljaška
8.-30. Kontinentální provincie, Hvězdné návrší a Estonsko

Květen:
1.-27. Západoindická provincie
28.-31. Labrador

Červen:
Jamajka

Červenec:
1.-15. Honduras
16-31. Jižní Afrika - východ

Srpen:
Jižní Afrika - západ

Září:
1.-15. Britská provincie a Irsko s Indií
16.-30. Tanzánie-provincie Rukwa

Říjen:
1.-15. Tanzánie - jih
16.-31. Nicaragua

Listopad:
1.-15. Tanzánie - jihozápad
16.-30. Americká provincie severní

Prosinec:
Americká provincie severní

Denní modlitby, prosby, díky, přímluvy

Neděle:
Církev Kristova.
Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosby za rozličné církve a jejich společné svědectví.

Pondělí:
Služba církve ve světě.
Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvi a společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.

Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání.
Naši příbuzní, přátelé a kmotřenci. Naše práce v domě a na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé a vychovatelé, vyučování náboženství a křesťanská výchova, práce s mládeží, schůzky mládeže.

Středa:
Náš bližní.
Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé, nezaměstnaní, pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, oběti útlaku a násilí. Diakonie - domovy důchodců, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.

Čtvrtek:
Národy a jejich vlády.
Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy, ochrana před zneužitím sil, vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi a uprchlíci. Mužové a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v jeho moc léčit všechny rány.

Pátek:
Naše církev a sbor.
Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci jako domácí Boží. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstování a pastýřské péče ve sboru. Duch lásky a jednoty; budování a zachovávání naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro jejích čtenářů; přímluvné modlitby za Jednotu bratrskou.

Sobota:
Pohled zpět a výhled.
Dík za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Přípravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.


Bible kralická a Hesla

Každá složka církve Páně má svůj svéráz, své osobité rysy: své zvláštní obdarování. Není to něco, co by bylo jen tak "shůry dáno", nýbrž požehnání toho, k čemu se určité křesťanské společenství z milosti Boží propracovalo. Tyto zvláštnosti jednak slouží ke vzájemnému obohacování, jednak se jimi určitá církev vnitřně uvědomuje a navenek představuje. Je důležité, aby církev věděla, z čeho vyrůstá, co znamená, co "svého" může nabídnout svým i světu.

Jednota bratrská je dějinně známa ve své podobě staré a obnovené. Stará Jednota je proslulá svou biblí kralickou, nová svými Hesly (rozumí se, že nejenom tímto dvojím).

Bible kralická se stala národním pokladem duchovním i skvostem mateřštiny. Hesla se osvědčila jako pravidelné připomínání nebeského Pána v mnoha církvích a jazycích. Každodenní dvojice veršů je stálým dotykem s biblí, douškem vody živé. Nechť se také vám stanou Hesla útěchou, posilou i směrováním.

Znění letošních Hesel má za základ bibli kralickou. Jiné překlady jsou označeny za lomítkem:

Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do širého světa; objevují se v tomto čase v následujících řečech:

afrikaans - angličtina - balinézština /indonézština/ - Bassa - Batak - čeština - čínština - dánština - eskymáčtina - estonština - dánština - finština - francouzština - hindština - hmong - Chichewa - italština - japonština - lotyština - maďarština - miskito - němčina - nizozemština - odiya - ovambo - pedi - polština - portugalština - rongmei - rumunština - ruština - slovenština - simalungun - surinamština - svahili - španělština - švédština - thai - tibetština - tswana - venda - xhosa - zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích /hebrejsky + řecky/ a ve slepeckém písmu.


Standardní přílohu Hesel Jednoty bratrské tvoří:

UNITAS FRATRUM - SVĚTOVÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

(seznam provincií Jednoty bratrské)

SBORY JEDNOTY BRATRSKÉ V ČESKÉ REPUBLICE

(schematismus České provincie)


Hesla Jednoty bratrské na rok 1996 vydala Úzká rada Jednoty bratrské.
Do HTML upravil a kalendář přidal: Petr Heřman - DÚLOS se svolením Úzké rady JB.

[JEDNOTA BRATRSKÁ] [DÚLOS] [kalendář]